nghị định số 164-NĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
52
lượt xem
3
download

nghị định số 164-NĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nghị định số 164-NĐ về việc ấn định thể lệ bầu cử các hội đồng nhân dân và ủy ban hành chánh xã, huyện, tỉnh và kỳ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nghị định số 164-NĐ

 1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 164-NĐ Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1945 NGH Đ NH N Đ NH TH L B U C CÁC H I Đ NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN HÀNH CHÁNH XÃ, HUY N, T NH VÀ KỲ M CL C Chương th nh t: B OC H I Đ NG NHÂN DÂN Ti t th nh t: (Đi u th 2 đ n đi u th 3): Cách tính s h i viên Ti t th hai: (Đi u th 4 đ n đi u th 7): Danh sách ng c Ti t th ba: (Đi u th 8 đ n đi u th 9): Danh sách c tri Ti t th tư: (Đi u th 10): C đ ng b u c Ti t th năm: (Đi u th 11): T ch c b u c Ti t th sáu: (Đi u th 12 đ n đi u th 15): Đi m phi u Ti t th b y: (Đi u th 16 đ n đi u th 24): Ki m soát cu c b u c Ti t th tám: (Đi u th 25 đ n đi u th 29): Tuyên b k t qu và b u c l n th 2 Ti t th chín: (Đi u th 30 đ n đi u th 36): Khi u n i Ti t th mư i: (Đi u th 37 đ n đi u th 39): H i viên d khuy t Chương th hai: B OC Y BAN HÀNH CHÍNH Ti t th nh t: (Đi u th 40 đ n đi u th 48): y ban hành chính xã Ti t th hai: (Đi u th 49 đ n đi u th 77): y ban hành chính huy n Ti t th ba: (Đi u th 78 đ n đi u th 82): y ban hành chính t nh Ti t th tư: (Đi u th 83 đ n đi u th 95): y ban hành chính kỳ Ti t th năm: (Đi u th 96 đ n đi u th 98): Khi u n i Chương th ba: ĐI U KHO N CHUNG (Đi u th 99 đ n đi u th 100) B TRƯ NG B N IV Chi u theo S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945, t ch c các h i đ ng nhân dân và y ban hành chính các xã, huy n, t nh và kỳ; Chi u theo S c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 đ nh th l cu c t ng tuy n c qu c dân đ i h i, NGH Đ NH Đi u th nh t. – Th l b u c các h i đ ng nhân dân và y ban hành chính như sau này : Chương th nh t:
 2. B UC H I Đ NG NHÂN DÂN TI T TH NH T: CÁCH TÍNH S H I VIÊN Đi u th 2. – S h i viên các xã xác đ nh như sau này: Chính th c D khuy t Xã dư i 2.000 ngư i (k c nam ph lão u) ...........................................................15 h i viên 5 h i viên Xã t 2.000 đ n 3.000 ngư i ..................................................17 – – Xã t 3.000 – 4.000 – ......................................................19 – – Xã t 4.000 – 5.000 – ......................................................21 – – Xã t 5.000 – 6.000 – ......................................................23 – – Xã trên 6.000 ngư i ................................................................25 – – Đi u th 3. – S h i viên các t nh đ nh như sau này: Chính th c D khuy t Tính dư i 300.000 ngư i (k c nam ph lão u) ...........................................................20 h i viên 5 h i viên Tính t 300.000 đ n 400.000 ngư i .......................................22 – – Tính t 400.000 – 500.000 – ...........................................24 – – Tính t 500.000 – 600.000 – ...........................................26 – – Tính t 600.000 – 700.000 – ...........................................28 – – Tính trên 700.000 ngư i ..........................................................30 – – TI T TH HAI: DANH SÁCH NG C Đi u th 4. – Ai mu n ng c h i đ ng nhân dân xã thì ch m nh t là 5 ngày trư c b u c ph i khai báo cho y ban nhân dân xã bi t. Khai b ng gi y ho c b ng mi ng cũng đư c và lúc khai y ban nhân dân ph i đưa l i cho ngư i khai m t t biên lai. Đi u th 5. – Khi h t h n khai ng c thì y ban nhân dân xã theo ki u m u s 1 sau ngh đ nh này mà l p m t b ng danh sách ng c r i sao nhi u b n đem y t các nơi công c ng trong xã ít nh t là 3 ngày trư c ngày b u c . Đi u th 6. – Ai mu n ng c h i đ ng nhân dân t nh thì ch m nh t là 10 ngày trư c ngày b u c ph i n p t i y ban nhân dân t nh m t t khai tên, tu i, nguyên quán, đ a ch , ngh nghi p và b ng c p (n u có) c a mình và nói rõ đ nh ra ng c huy n h t nào. V i t khai y ph i đính theo m t t gi y c a y ban nhân dân đ a phương (nguyên quán ho c nơi trú ng ) ch ng nh n cho là đ đi u ki n ng c ho c m t b n sao th đi b u c Qu c dân đ i h i t ch ng nh n mình là sao đúng b n chính. Ti p t khai y y ban nhân dân ph i biên nh n cho ngư i khai. Đi u th 7. – Khi h t h n n p t khai ng c r i thì y ban nhân dân t nh theo ki u m u s 2 sau ngh đ nh này là l p m i huy n h t m t danh sách ng c . Danh sách y t nh s tùy theo s xã m i huy n h t mà g i v cho huy n m t s b n sao g p b n s xã đ đem y t các nơi công c ng huy n và các xã ít nh t 3 ngày trư c khi b u c . TI T TH BA: DANH SÁCH C TRI Đi u th 8. – Danh sách c tri c a các xã l p theo chương 6 trong S c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 đ dùng v cu c b u c Qu c dân đ i h i cũng dùng đ b u c h i đ ng nhân dân xã và t nh luôn.
 3. C n dùng bao nhiêu b n thì sao ra, nhưng m i b n sao đ u ph i có ch t ch y ban nhân dân xã ký nh n và đóng d u. Đi u th 9. – Th đi b u c Qu c dân đ i h i cũng dùng đi b u c h i đ ng nhân dân xã và t nh luôn. TI T TH TƯ: C Đ NG B U C Đi u th 10. – S c đ ng b u c đư c t do trong ph m vi đ nh chương th 3 trong S c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 và th l t ng tuy n c Qu c dân đ i h i. TI T TH NĂM: T CH C B U C Đi u th 11. – Tr hai đi u 33 và 34 ra thì t t c các đi u khác chương 7 trong S c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 đ u áp d ng cho vi c b u c h i đ ng nhân dân xã và t nh. TI T TH SÁU: ĐI M PHI U Đi u th 12. – Cách đi m phi u cũng làm theo nh ng đi u đã đ nh chương th 9 trong S c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 song đ i v i cu c b u c h i đ ng nhân dân xã thì m t biên b n s g i lên y ban nhân dân huy n. Biên b n y làm theo m u s 3 sau này. Còn nh ng gói phi u niêm phong gi l i, theo đo n cu i cùng đi u 52 trong S c l nh y, s gi l i cho đ n ngày y ban hành chính xã ho c t nh thành l p thì m i đ t. Đi u th 13. – Trong cu c b u c h i đ ng nhân dân xã, l n đ u ai có đư c m t s phi u v a quá n a s phi u h p l , v a b ng ho c quá m t ph n tư (1/4) s ngư i có tên trong danh sách c tri thì m i đư c trúng c . L n th hai thì ai nhi u phi u hơn là đư c trúng c . Đi u th 14. – Trong cu c b u c h i đ ng nhân dân t nh l n đ u ai có đư c m t s phi u v a quá n a s phi u h p l , v a b ng ho c quá m t ph n sáu (1/6) s c tri toàn h t mình ng c (t ng c ng các danh sách c tri c huy n) thì m i đư c trúng c . L n th hai thì ai đư c nhi u phi u hơn là trúng c . Đi u th 15. – N u nhi u ngư i đư c m t s phi u đ ng nhau thì ngư i hơn tu i s đu c. TI T TH B Y: KI M SOÁT CU C B U C Đi u th 16. – Cu c b u c các h i đ ng nhân dân xã thì do y ban nhân dân huy n ki m soát. V y b u c xong t i hôm trư c thì sáng hôm sau ban ph trách b u c ph i g i ngay lên huy n biên b n b u c (1 b n) danh sách c tri (1 b n) và n u có ai kêu nài thì các gi y má liên can đ n s kêu nài đó cũng ph i g i theo luôn. Đi u th 17. – Năm ngày sau b u c , y ban nhân dân huy n ph i g i lên y ban nhân dân t nh t t c các biên b n (và gi y má c n đính theo) c a nh ng xã đã b u c đ ng m t ngày v i m t t tư ng trình k rõ các đi u quan sát trong cu c b u c mà có th b ích cho vi c xét x các đơn kêu nài ho c cho các cu c b u c khác. Đi u th 18. – y ban nhân dân t nh ti p đư c các gi y má nói trên ph i l p t c xét xã nào b u c h p l ho c b t h p l m t các rõ ràng thì s c huy n báo cho xã y bi t ngay. Còn nh ng xã có ngư i kêu nài ho c có đi u nghi ng c n ph i xét thì h n trong 8 ngày k t ngày ti p biên b n t trình c a huy n, ph i xét đ nh cho xong. Đi u th 19. – Đ i v i cu c b u c h i đ ng nhân dân t nh, thì 5 ngày trư c b u c , y ban nhân dân t nh l p m t ban ki m soát g m có m t đ i bi u c a y ban nhân dân và t 6 đ n 10 đ i bi u các gi i trong t nh. Nh ng ngư i trong ban ki m soát y đ u ph i là ngư i không ra ng c và ph i bi t đ c bi t vi t. Ban ki m soát cu c b u c toàn t nh không thu c quy n y ban nhân dân và s t b u l y m t ch t ch và m t ho c nhi u thư ký. Đi u th 20. – Trong cu c b u c h i đ ng nhân dân t nh công vi c c a ban ph trách b u c xã cũng làm y như khi b u c h i đ ng nhân dân xã, duy lúc b u xong biên b n và các gi y má (xem đi u 16) s nh huy n g i lên ban ki m soát b u c toàn t nh. Biên b n làm theo m u s 4 sau này.
 4. Đi u th 21. – Khi nh n đư c các gi y má nói trên thì ban ki m soát ph i s p x p theo t ng đơn v tuy n c (huy n ho c th xã) và l p biên b n th ng kê theo m u s 5 sau này. Đi u th 22. – Biên b n th ng kê t ng h t đó ph i làm xong và y t t i t nh ch m nh t là 2 ngày sau khi nh n đ biên b n các xã. Đi u th 23. – N u không có ai kêu nài gì và ban ki m soát cũng không th y có đi u gì c n xét l i, thì 7 ngày sau khi y t th t nh, ban ki m soát s g i biên b n th ng kê lên y ban nhân dân kỳ. N u có ngư i kêu nài ho c có đi u nghi ng thì ban ki m soát ph i xét h i cho xong trong th i h n 12 ngày k t ngày y t th và sang ngày th 13 thì ph i g i v y ban nhân dân kỳ biên b n th ng kê, các gi y má đính theo và m t t trình như đã nói trong đi u 17 trên. Đi u th 24. – Khi y ban nhân dân kỳ ti p đư c gi y má nói trên, n u là trư ng h p không ai kêu nài thì trong h n 3 ngày y ban nhân dân kỳ s phúc cho t nh bi t cu c b u c có h p l hay không. N u là trư ng h p có ai kêu nài thì y ban nhân dân kỳ s xét trong h n 10 ngày. TI T TH TÁM: TUYÊN B K T QU VÀ B U C L N TH HAI Đi u th 25. – Ngay trong ngày đ u phi u, khi ki m phi u và l p biên b n xong thì ban ph trách cu c b u x ph i đ c biên b n cho công chúng t i ch b u c . Đi u th 26. – V cu c b u c h i đ ng nhân dân xã thì khi biên b n, ban ph trách tuyên b cho công chúng bi t luôn: nh ng ngư i đã nh n đư c đ s phi u trúng c , s h i viên c n ph i b u l i ho c b u thêm và ngày b u c l n hai y. Ban ph trách l i ph i y t th ngay danh sách nh ng ngư i đ s phi u trúng c và ngày b u c l n th hai (n u c n) lên các nơi công c ng trong xã. N u c n b u c l n hai thì ngày b u đó s nh t đ nh vào ngày th sáu k t ngày b u c th nh t, nghĩa là như l n đ u là ngày m ng 2 thì l n th hai s là ngày mùng 7. Đi u th 27. – V cu c b u c h i đ ng nhân dân t nh thì sau khi ban ki m soát làm biên b n th ng kê t ng h t xong, ph i l p t c g i m t biên b n cho y ban nhân dân t nh. y ban nhân dân t nh s l p t c cho y t danh sách nh ng ngư i đ s phi u trúng c lên t t c các nơi công c ng t nh l , huy n l và các xã và n u s ngư i đ phi u trúng c chưa đ s h i viên thì ngày b u c th hai cũng ph i cho y t như th luôn th . L n b u c th hai s nh t đ nh vào ngày th 12 k t ngày b u c th nh t nghĩa là n u l n đ u là ngày 2 thì l n th hai s là ngày 13 Đi u th 28. – Nh ng ngư i không ra ng c l n th nh t có th ra ng c l n th hai đư c. Cách khai ng c , làm danh sách ng c và y t th danh sách y cũng làm như l n th nh t (đi u 4, 5, 6, 7) song kỳ h n s ng n hơn - Kỳ h n khai ng c h i đ ng nhân dân xã: ít nh t là 3 ngày trư c ngày b u c - Kỳ h n khai ng c h i đ ng nhân dân t nh: ít nh t là 8 ngày trư c ngày b u c . - Kỳ h n y t danh sách ng c h i đ ng nhân dân xã: ít nh t là 2 ngày trư c ngày b u c . - Kỳ h n y t danh sách ng c h i đ ng nhân dân t nh: t i t nh: 7 ngày trư c ngày b u c t i huy n: 5 ngày trư c ngày b u c t i xã: 2 ngày trư c ngày b u c Đi u th 29. – Cách b u c , ki m phi u, ki m soát và tuyên b k t qu l n th hai cũng như l n th nh t ch khác là l n này ai nhi u phi u hơn là trúng c . TI T TH CHÍN: KHI U N I Đi u th 30. – V cu c b u c h i đ ng nhân dân xã, h n khi u n i là 4 ngày k t ngày b u c và đơn khi u n i ph i n p t i y ban nhân dân huy n.
 5. V cu c b u c h i đ ng nhân dân t nh, h n khi u n i là 7 ngày k t ngày y t k t qu t m th i t i t nh và đơn khi u n i ph i n p cho ban ki m soát cu c b u c . Đi u th 31. – Đơn khi u n i ph i ch rõ lý do và vi n đ ch ng c . Nh ng đơn ch nói mơ h như là b t công bình, b t h p l , đáng ng , v.v… thì s không xét. Đi u th 32. – Kỳ h n xét các đơn khi u n i đã đ nh các đi u 17, 18, 23 và 24 trên và nh ng ngh quy t c a y ban nhân dân t nh (khi u n i v h i đ ng nhân dân t nh) s là chung th m. Đi u th 33. – Khi trong đơn khi u n i có nh ng s ph m phép ph i truy t theo lu t hình, ho c nh ng đi u c n ph i do quy n tư pháp gi i quy t trư c và s xét x đó không th nào làm xong trong kỳ h n trên đư c thì y ban nhân dân t nh ho c kỳ có quy n t m y ho c bác s b u c b ki n đó. Đi u th 34. – H n dài nh t thì y ban nhân dân t nh ph i phúc cho xã bi t cu c b u c h i đ ng nhân dân xã có h p l hay không là: a) n u không ai kêu nài: 8 ngày sau ngày b u c , b) n u có kêu nài: 16 ngày sau ngày b u c . H n dài nh t y ban nhân dân kỳ ph i phúc cho t nh bi t cu c b u c h i đ ng nhân dân t nh có h p l hay không là: a) n u không ai kêu nài: 16 ngày sau ngày b u c b) n u có kêu nài: 30 ngày sau ngày b u c . Đi u th 35. – N u c cu c b u c m t xã, m t t nh ho c s b u c c a m t ho c nhi u ngư i b bác, thì khi phúc bác y ban nhân dân kỳ ho c t nh ph i đ nh luôn ngày b u c l i và cu c b u l i đó cũng làm y như l n đ u. Đi u th 36. – N u s h i viên b bác không quá m t ph n ba (1/3) t ng s c a xã ho c t nh ph i có, thì h i đ ng nhân dân có th cho là đã thành l p và b t đ u làm vi c đư c, không c n đ i đ n khi b u cho đ . TI T TH MƯ I: H I VIÊN D KHUY T Đi u th 37. – S h i viên m i xã ho c m i t nh ph i b u s b ng s t ng c ng h i viên chính th c và h i viên d khuy t đ nh đi u 2 và 3 trên. V y khi đi m phi u l y đ s h i viên chính th c r i, nh ng ngư i sau ai nhi u phi u hơn s l y làm h i viên d khuy t. Đi u th 38. – S phi u c a h i viên d khuy t thì l n b u c đ u không b t bu c ph i mang theo nh ng đi u 13 và 14 trên. Đi u th 39. – B ng th t c a h i viên d khuy t s theo s phi u c a m i ngư i mà k , và khi hai ngư i b ng phi u, ai nhi u tu i hơn s đ ng trên. Chương th hai: B UC Y BAN HÀNH CHÍNH TI T TH NH T: Y BAN HÀNH CHÍNH XÃ Đi u th 40. – Ba ngày sau khi ti p đư c t nh phúc cu c b u c h p l ho c 3 ngày sau khi h n dài nh t (16 ngày) đã h t mà không ti p t nh phúc thì qua ngày th tư, y ban nhân dân s tri u t p h i đ ng nhân dân nhóm ngày th 5 đ b u c y ban hành chính m i. Đi u th 41. – Cu c h i h p này ph i có 2/3 h i viên chính th c có m t thì m i b u y ban hành chính đư c. N u l n đ u không đ s 2/3 y thì s tri u t p l n th hai ch m nh t là 5 ngày sau và l n h p th hai này thì s h i viên bao nhiêu cũng có th b u y ban hành chính đư c. Đi u th 42. – Ai ng c y ban hành chính thì sau khi h i đ ng khai m c và b u ngư i ch t a r i (thư ký s là thư ký c a y ban nhân dân) c t gi i thi u ra và nói rõ ng c ch c gì.
 6. N u không có ai ng c , h i đ ng cũng c l a ngư i có đ đi u ki n đ nh đi u 14 trong S c l nh s 63 mà b u và ngư i đư c b u và đư c t nh y s ph i nh n ch c. Đi u th 43. – S b u b ng phi u kín l n lư t t ng ch c m t. Ngư i ng c m t ch c gì không đư c trúng c , có th l i ng c ch c sau. Đi u th 44. – L n b phi u đ u, ai đư c m t s phi u quá n a s h i viên có m t thì trúng c . N u không đ s phi u quá n a thì h i đ ng l p t c b phi u l i l n n a và l n th hai này ai nhi u phi u ngư i đó trúng c . Đi u th 45. – B u xong ph i làm biên b n ngay đ t t c các h i viên có m t đ u ký và k t qu ph i y t th ngay t i xã. Biên b n s làm theo m u s 6 ch sau ngh đ nh này và làm xong thì ph i g i ngay lên huy n hai b n. Đi u th 46. – Ch m nh t là 3 ngày sau khi ti p đư c biên b n y ban nhân dân huy n s g i m t b n lên y ban nhân dân t nh. N u y ban nhân dân huy n xét th y có đi u gì đáng trình lên t nh bi t thì khi g i biên b n y s kèm luôn m t t trình. N u không thì làm m t phi u g i (bordereau d’envoi) là đ . Đi u th 47. – Ch m nh t là 7 ngày sau khi ti p nh n đư c biên b n y ban nhân dân t nh có chu n y hay không cũng ph i phúc. Đi u th 48. – N u m t ho c nhi u y viên b t nh bác thì s b u l i s làm y như l n đ u và ch m nh t là 5 ngày sau khi xã ti p gi y bác. TI T TH HAI: Y BAN HÀNH CHÍNH HUY N Đi u th 49. – Khi h i đ ng nhân dân các xã trong m t huy n đã thành l p đ thì y ban nhân dân t nh đ nh ngày b u c y ban hành chính huy n, và s c cho các xã bi t ít nh t là 12 ngày trư c. Đi u th 50. – Ai ng c y ban hành chánh huy n ph i n p t khai t i y ban hành chính huy n ch m nh t là 8 ngày trư c ngày b u c . Cách làm t khai và nh ng đi u ki n ph tùng cũng y như cách khai ng c h i đ ng nhân dân t nh đã đ nh đi u 6 trên và ph i nói rõ là ng c ch c v gì. Song t khai này ph i t tay ngư i c vi t l y. Đi u th 51. – Khi h t h n n p t khai ng c y ban nhân dân huy n s l p danh sách ng c y tt i huy n và t i các xã ch m nh t là 5 ngày trư c ngày b u c . Đi u th 52. – Cu c b u c s làm t i tr s c a y ban hành chính xã t 8 gi đ n 10 gi sáng và do y ban hành chính xã ph trách. Đi u th 53. – C tri (t c là h i viên h i đ ng nhân dân xã) xã nào s b phi u t i xã y và ph i thân hành đi b u, ch không đư c y quy n ho c g i thư. Đi u th 54. – Phi u b u s có đóng gi u c a y ban nhân dân xã và đ s n trong phòng vi t phi u. Đi u th 55. – C tri s vào phòng vi t phi u t ng ngư i m t. Vi t phi u xong x p kín đem qua phòng b phi u b vào h p phi u. Đi u th 56. – M i phi u s vi t tên 3 ngư i, và m i tên ph i vi t rõ là ch t ch, phó ch t ch hay thư ký. Đi u th 57. – Phi u ph i vi t b ng ch qu c ng , nh ng c tri nào không bi t qu c ng thì có th t m vi t b ng ch hán. Đi u th 58. – C tri nào không bi t ch qu c ng , nh ng c tri ho c ch hán thì có th đem theo mình vào phòng vi t phi u m t ngư i vi t giùm cho. Đi u th 59. – Hòm b phi u ph i có khóa và chìa khóa do ch t ch y ban hành chính xã gi . Trư c lúc b t đ u b phi u y ban ph i cho công chúng xem là trong h p không có gì và khóa l i trư c m t công chúng. Đi u th 60. – H t gi (10 gi sáng) b phi u thì ki m tra ngay trư c m t công chúng. Đi u th 61. – Nh ng phi u sau này s coi như là không h p l :
 7. a) phi u không có d u c a y ban xã, b) phi u tr ng, c) phi u có ch ký c a ngư i đi b u, d) phi u có vi t tên c a ngư i đi b u, e) phi u ch biên tên ngư i mà không vi t rõ b u ai làm gì. Đi u th 62. – Nh ng phi u có biên đ tên ngư i mà ch b u ai làm gì, l i sót m t ho c hai ngư i thì v n coi là h p l đ i v i ngư i v a có biên tên, v a có biên rõ b u làm gì. Đi u th 63. – Nh ng phi u biên m t ch c và b u nhi u ngư i thì cũng cho là h p l nhưng ch k ngư i đ u thôi. Đi u th 64. – Nh ng phi u biên không đ s 3 y viên nhưng có biên rõ tên và b u làm gì, thì cũng là h pl . Đi u th 65. – Nh ng phi u có tên vi t lem nhem đ c không ra ho c có tên vi t sai không đúng v i tên trong danh sách ng c , thì s ch k tên đ c đư c và vi t đúng mà thôi. Đi u th 66. – Ki m phi u xong ph i làm biên b n ngay có c y ban hành chính xã ký và ph i l p t c g i 2 b n lên huy n. Biên b n y làm theo m u s 7 sau ngh đ nh này. Đi u th 67. – Khi huy n ti p đư c biên b n đ các xã thì làm ngay biên b n th ng kê theo ki u s 8 đính sau ngh đ nh này. Đi u th 68. – Ai đư c m t s phi u v a b ng ho c quá m t ph n tư c a s h i viên các h i đ ng nhân dân toàn huy n, v a quá n a s phi u h p l thì trúng c . Đi u th 69. – N u không ai trúng c ho c s ngư i trúng c chưa đ thì s b u l i ho c b u l i ngư i còn thi u. L n th hai này, thì ai nhi u phi u hơn là trúng. Đi u th 70. – Ch m nh t là 3 ngày sau ngày b u c , y ban nhân dân huy n ph i làm biên b n th ng kê nói đi u 67 trên , r i g i ngay lên t nh và y t ngay m t b n t i huy n. N u k t qu th ng kê không ai trúng c ho c chưa đ ngư i trúng c thì y ban nhân dân huy n đ nh li n ngày b u c th hai đ s c cho các xã bi t. Đi u th 71. – Cu c b u c th hai không đư c đ ch m quá 12 ngày sau cu c b u c th nh t. Đi u th 72. – Cu c b u c th hai cũng làm y như l n đ u ch có khác ch tính phi u trúng c thì theo đi u 69 nói trên và ch danh sách ng c sau khi thêm ho c b t r i (thêm nh ng ngư i m i xin ra ng c sau, và b t nh ng ngư i đã trúng c , ho c xin thôi), thì s y t t i huy n và các xã hai ngày trư c ngày b u c thôi. Đi u th 73. – Nh ng ngư i không ra ng c l n đ u mà ra ng c l n th hai thì ph i n p t khai t i huy n 6 ngày trư c ngày b u c . Đi u th 74. – Ch m nh t là 3 ngày, sau khi ti p b n th ng kê huy n, y ban nhân dân t nh ph i g i m t b n lên y ban nhân dân kỳ. N u có đi u gì mu n trình lên kỳ bi t thì t nh kèm theo biên b n m t t trình, n u không thì ch có phi u g i (bordereau d’envoi) là đ . Đi u th 75. – Ch m nh t là 7 ngày sau khi ti p đư c biên b n, y ban nhân dân kỳ có y hay không cũng ph i phúc. Đi u th 76. – N u có m t hay nhi u y viên b kỳ bác thì t nh ph i đ nh li n ngày b u c l i đ phúc cho huy n và xã bi t luôn. Đi u th 77. – Cu c b u c l i y làm theo như l n b u c đ u. TI T TH BA: Y BAN HÀNH CHÍNH T NH Đi u th 78. – Khi ti p đư c kỳ phúc cu c b u c h i đ ng nhân dân t nh h p l ho c 5 ngày sau khi h n dài nh t (30 ngày) đã h t mà không ti p kỳ phúc thì y ban nhân dân t nh s tri u t p h i đ ng nhân
 8. dân l i đ b u y ban hành chính t nh. Ngày h p h i đ ng ch m nh t là 7 ngày k t ngày g i gi y tri u t p. Đi u th 79. – Công vi c b u y ban hành chính t nh cũng làm như cách b u y ban hành chính xã đã đ nh đi u 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Đi u th 80. – Biên b n s g i ngay v y ban nhân dân kỳ 2 b n v i m t t trình n u có nh ng đi u đáng trình lên kỳ. N u không ch làm m t phi u g i là đ . Đ ng th i g i biên b n, t nh ph i đánh giây thép cho kỳ bi t k t qu và y t th k t qu t i t nh. Đi u th 81. – Ch m nh t là 7 ngày sau khi ti p đư c biên b n t nh, y ban nhân dân kỳ có y hay không cũng ph i phúc. Đi u th 82. – N u m t ho c nhi u y viên b kỳ bác thì s b u l i s làm y như l n đ u và ch m nh t là 8 ngày sau khi t nh ti p gi y bác. TI T TH TƯ: Y BAN HÀNH CHÍNH KỲ Đi u th 83. – Ngày b u c y ban hành chính kỳ s do b n b đ nh. Đi u th 84. – Ai ng c y ban hành chính kỳ ph i n p ho c g i t khai t i y ban nhân dân kỳ 15 ngày trư c ngày b u c . Cách làm t khai và nh ng đi u ki n ph tùng cũng y như cách khai ng c h i đ ng nhân dân t nh đã đ nh đi u th 6 trên. Đi u th 85. – Khi h t h n n p t khai ng c y ban nhân dân kỳ cho y t danh sách kh p các t nh ít nh t là 10 ngày trư c ngày b u c . Đi u th 86. – M t b n danh sách y s g i ngay cho b N i v khi l p xong. Đi u th 87. – Công vi c b u c s làm y như cách b u c y ban hành chính huy n đã đ nh trong đi u 49 đ n 73 trên ch khác nh ng ch nói trong đi u t 88 đ n 93 sau này. Đi u th 88. – Cu c b u c s làm t i tr s y ban hành chính t nh và s do y ban này ph trách. Đi u th 89. – Phi u b u s ch vi t tên 5 y viên ch không c n vi t rõ b u ai làm ch c gì. Đi u th 90. – Nh ng phi u biên th a ho c thi u s y viên và nh ng phi u có biên b u y viên làm ch c gì cũng tính vào s phi u h p l , song nh ng tên và nh ng đi u vi t th a s không k . Đi u th 91. – Ki m phi u và làm biên b n xong coi như đã đ nh đi u 62 trên, y ban hành chính t nh ph i m t m t đánh giây thép k t qu cho y ban nhân dân kỳ bi t, m t m t g i hai biên b n lên kỳ. Đi u th 92. – Ch m nh t là 7 ngày sau b u c , y ban nhân dân kỳ ph i làm xong biên b n th ng kê, k t qu th nào s l p t c y t th kỳ và đánh giây thép cho các t nh bi t. N u c n có cu c b u c th hai thì giây thép y cũng cho t nh bi t ngày b u c th hai. Đ ng th i y ban nhân dân kỳ s đánh giây thép và g i biên b n v b N i v luôn. Đi u th 93. – Cu c b u c th hai cũng làm theo nh ng đi u 71, 72, 73 trên, ch khác là h n khai ng c kỳ s là 8 ngày trư c cu c b u c và danh sách ng c s y t th t i kỳ và các t nh 4 ngày trư c ngày b u c . Đi u th 94. – Ch m nh t là 3 ngày sau khi ti p đư c biên b n c a kỳ, b N i v s trình lên H i đ ng Chính ph xét. Đi u th 95. – N u có m t hay nhi u h i viên b H i đ ng Chính ph bác thì b N i v đ nh ngày b u c l i và cu c b u c l i này cũng làm y như l n đ u. TÍÊT TH NĂM: KHI U N I Đi u th 96. – Ch nh ng ngư i có quy n b u c t c là các h i viên h i đ ng nhân dân và nh ng ngư i có ra ng c m i có th khi u n i đư c. Đi u th 97. – Kỳ h n khi u n i và ch n p đơn đ nh như sau này : - Khi u n i v cu c b u c y ban hành chính xã:
 9. - N p đơn t i y ban nhân dân huy n ch m nh t là 3 ngày sau ngày b u c ; - Khi u n i v cu c b u c y ban hành chính huy n: - N p đơn t i y ban nhân dân t nh ch m nh t kà 3 ngày sau ngày y t th k t qu t m th i t i huy n; - Khi u n i v cu c b u c y ban hành chính t nh: - N p đơn t i y ban nhân dân kỳ ch m nh t là 5 ngày sau ngày b u c ; - Khi u n i v cu c b u c y ban hành chính kỳ: - n p đơn t i b N i v ch m nh t là 8 ngày sau ngày y t th k t qu t m th i t i kỳ. Đi u th 98. – Các cơ quan có quy n duy t y các cu c b u c đ u có quy n chung th m đ i v i vi c khi u n i. Chương th ba: ĐI U KHO N CHUNG Đi u th 99. – T nh nào mà y ban hành chính t nh thành l p trư c y ban hành chính xã và huy n thì l t t nhiên là nh ng công vi c mà trong ngh đ nh này giao cho y ban nhân dân t nh đ u s do y ban hành chính t nh đ m nhi m. Đi u th 100. – Ông Đ ng lý văn phòng b N i v , các ông Ch t ch các y ban nhân dân B c B , Trung B và Nam B chi u ngh đ nh thi hành. Võ Nguyên Giáp (Đã ký)
 10. M US 1 DANH SÁCH NG C (Đi u th 5) DANH SÁCH NG C H I Đ NG NHÂN DÂN XÃ T nh................................................ huy n.......................................... xã ................................... S NGÀY VÀ NƠI TRÚ H VÀ NGH TH NĂM SINH NƠI SINH NG BI T CHÚ TÊN (1) NGHI P T (2) T ng c ng danh sách ng c này là........................................... (bao nhiêu) ngư i đã xét h p l . Làm t i .......................... ngày..............tháng............ năm ................ y ban Nhân dân xã ký tên và đóng d u, (1) N u trong x thư ng quen g i tên khác hơn thì có th biên tên g i y thêm vào, thí d : Nguy n Văn Đông t c Đ Tú. (2) N u không nh ngày tháng thì biên năm cũng đư c
 11. M US 2 DANH SÁCH NG C (Đi u th 7) DANH SÁCH NG C H I Đ NG NHÂN DÂN T NH T nh ....................................Huy n ................................. S TH H VÀ NGÀY VÀ NGH NƠI TRÚ NƠI SINH BI T CHÚ T TÊN (1) NĂM SINH (2) NGHI P NG T ng c ng danh sách ng c này là........ (bao nhiêu) ngư i đã xét h p l . Làm t i .......................... ngày.............. tháng........... năm ................ y ban Nhân dân t nh Ký tên và đóng d u, (1) N u trong x thư ng quen g i tên khác hơn thì có th biên tên g i y thêm vào, thí d : Nguy n Văn Đông t c Đ Tú. (2) N u không nh ngày tháng thì biên năm cũng đư c M US 3 VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p – T Do – H nh Phúc BIÊN B N b u c H i đ ng nhân dân xã ............................................................................... Năm ..................... tháng ................. ngày..............h i............... gi .......................... tr s ............................. xã ..................... M t y ban g m có các ngư i sau này đã h p đ ph trách vi c b u c H i đ ng nhân dân xã do S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 n đ nh. Ô.Ô ................................................ Ch t ch .......................................... .......................................... H i viên t 4 đ n 6 .......................................... S ngư i ng c là
 12. Ô.Ô .......................................... .......................................... Trư c gi b phi u y ban đã thành l p m t ti u ban vi t giúp cho ngư i đi b u không bi t ch g m có: Ô.Ô .......................................... 3 ngư i Ti u ban y đã tuyên th trư c m t y ban và t t c c tri s vi t theo đúng ý mu n c a ngư i đi b u và gi bí m t. Đúng 7 gi c tri b t đ u b phi u và đúng 4 gi chi u y ban b t đ u ki m phi u đã m i 2 ngư i đi b u ch ng ki n là ông (hay bà) ........................................................................ bi t ch qu c ng và ông (hay bà)................................... bi t ch hán. k t qu cu c b u c : - s c tri theo trong danh sách........................................... -¼s y............................................................................. - s ngư i đ n b u ............................................................. - s phi u tr ng và không h p l ......................................... - s phi u h p l ................................................................. - quá bán s phi u h p l (m t n a c ng thêm 1) ............... k t qu Ô.Ô ............................................................ đã đư c Chi u theo các con s trên (ho c không ai đư c đ s phi u đ nh đi u 13 trong ngh đ nh 164 ngày 23 tháng 12 năm 1945 H i đ ng tuyên s s b u c l i ngày ) y ban đã tuyên b k t qu t m th i: - các ông sau này đư c đ s phi u trúng c , song ph i đ i thư ng c p duy t l i. Ô.Ô ............................................................ Tóm t t s vi c x y tra trong lúc b u c : ............................................................................................................................................... Khi u n i .............................................................................................. Biên b n này l p thành 2 b n t i ....................................................... ngày, tháng, năm k trên và có đính theo .................................................. y ban ph trách cu c b u c H i viên, Ch t ch, Đ i bi u c tri ch ng ki n M US 4 VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p – T Do – H nh Phúc B u c H i đ ng nhân dân t nh .................................................................................................. BIÊN B N cu c đ u phi u t i xã ………. huy n ……….
 13. Năm .................. tháng ............... ngày.....................h i.................. gi tr xã........................ m t y ban g m có nh ng ngư i sau này đã h p đ ph trách vi c b u H.Đ.N.D. t nh ........................... do S c l nh 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 n đ nh. Ô.Ô ........................................... Ch t ch ........................................... ........................................... H i viên t 4 đ n 6 ........................................... S ngư i ng c huy n ...........................................là ........................ Ô.Ô .................................................. Trư c gi b phi u, y ban đã thành l p m t ti u ban vi t giúp cho ngư i đi b u không bi t ch g m có: Ô.Ô .................................................. (3 ngư i) Ti u ban đã tuyên th trư c m t y ban và t t c c tri là s vi t theo đúng ý mu n c a ngư i đi b u và gi bí m t. Đúng 7 gi c tri b t đ u b phi u và đúng 4 gi chi u y ban b t đ u ki m phi u và khi ki m phi u đã m i hai ngư i đi b u ch ng ki n là ông (hay bà) … ……… bi t ch qu c ng và ông (hay bà) ………… bi t ch hán. k t qu cu c b u c - s ngư i đi b u ghi trong danh sách........................................................................... , - s ngư i đ n b u ....................................................................................................... , - s phi u tr ng và không h p l ................................................................................... , - s phi u h p l .......................................................................................................... Các ngư i ng c đã đư c, m i ngư i, s phi u k sau: Ô.......................................... đư c................................phi u Ô. ........................................ đư c................................phi u Tóm t t vi c x y ra trong cu c b u c : .............................................................................................................................. Khi u n i: .............................................................................................................. Biên b n này l p thành 2 b n t i..............................................., ngày, tháng, năm k trên và có đính theo ................................................................................................. y ban ph trách cu c b u c : Ch t ch, H i viên, Đ i bi u c tri ch ng ki n.
 14. M US 5 VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p – T Do – H ch Phúc B u c H i đ ng Nhân dân t nh .................................................................................................. Biên b n th ng kê các xã trong huy n ................................................................................................ Năm ................. tháng ........ ngày ....... t i t nh l .......................................................................... M t y ban ki m soát g m có: ......................................... Ch t ch ......................................... H i viên ......................................... Thư ký 6 đ n 10 (1 ho c nhi u) Đã h p đ th ng kê các biên b n cu c b u c H.Đ.N.D. t nh làm các xã trong huy n ngày S đ i bi u đ nh c huy n ...................................... Ngư i ng c ............................................................ Ô.Ô ........................................................................... Sau khi t ng th ng kê các phi u , U.B.N.D. nh n th y - t ng s c tri ghi trong các xã huy n ............................................................... - 1/6 s y ............................................................................................................ - s c tri đ n b u ................................................................................................ - s phi u tr ng không h p l ............................................................................... - s phi u h p l .................................................................................................. - quá bán s phi u h p l (m t n a c ng thêm m t) là ......................................... K T QU Ô.Ô ................... đã đư c ......................................... phi u Chi u theo các con s trên (1) y ban đã tuyên b k t qu t m th i: 1) các ông sau này đư c trúng c song ph i đ i thư ng c p duy t l i ......................................... 2) còn thi u ........................... gh s b u l i Biên b n y ban l p thành 2 b n t i ...................................................................................... ngày, tháng, năm k trên và có đính theo........................................................................................ Thư ký, Ch t ch ban ki m soát H i viên, (1) N u không ai có đ đi u ki n trúng c thì vi t: y ban tuyên b không ai đ s s phi u đ nh đi u 14 trong ngh đ nh 164 ngày 29 tháng 12 năm 1945 và s b u l i.
 15. M US 6 VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p – T c Do – H nh Phúc Biên b n c u c y ban hành chính xã ................................................................. Năm .............. tháng ........... ngày ......... gi tr s xã ......................... H i đ ng nhân dân h p đ b u c y ban hành chính xã. - S h i viên chính th c H.Đ.N.D. xã .... - 2/3 s y ............................................ - S h i viên có m t.............................. t c là h p l và h i đ ng b t đ u b u: Ô.......................................................... làm ch t a Ô.......................................................... làm thư ký cu c b u c ng c ch c ch t ch: ÔÔ...................................................................... ng c ch c phó ch t ch: ÔÔ ............................................................... ng c ch c thư ký:ÔÔ ......................................................................... ng c th qu : ÔÔ ............................................................................... ng c y viên: ÔÔ ............................................................................... Sau khi t t c h i viên có m t đ u b phi u, thì Ô................................... và Ô ........................... là 2 ngư i không ng c đư c h i đ ng y cho vi c ki m phi u. K t qu V ch c ch t ch: ÔÔ ................... đã đư c ..................phi u (quá bán hay không quá bán s ) V ch c phó ch t ch: ÔÔ .......................................................................................... V ch c thư ký: ÔÔ .......................................................................................... V ch c th qu : ÔÔ .......................................................................................... V ch c h i viên: ÔÔ .......................................................................................... Các ÔÔ ................... không đ s phi u quá n a, h i đ ng nhân dân l p t c b phi u l i l n n a và l n này các ÔÔ ............. đã đư c......................... Tóm t t vi c x y tra trong lúc b u c : ..................................................................................................................................................... Khi u n i: ................................................................................................................ Phi u và gi y má đính theo .......................................................................................................... Chi u theo các con s trên, H i đ ng đã tuyên b t m th i các ông sau này đư c trúng c song ph i đư c thư ng c p đ ng ý
 16. 1) Ông ................................................ Ch t ch 2) Ông ................................................ Phó ch t ch Biên b n l p thành 3 b n t i ......................... ngày.................... Ch t ch, Thư ký, H i viên,
 17. M US 7 VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p – T Do – H nh Phúc T nh B uc y ban hành chính huy n................................................................... Biên b n cu c b u phi u t i xã: ...................................................................... Năm .............. tháng ............... ngày ...................h i 7 gi , y ban hành chính xã ....................... g m có: ÔÔ .......................................................... Ch t ch .......................................................... .......................................................... đã h p t i tr s đ ph trách vi c b u c y ban hành chính huy n Ngư i ng c ch c ch t ch ÔÔ .......................................................... .......................................................... ng c ch c phó ch t ch ÔÔ .......................................................... .......................................................... ng c ch c thư ký ÔÔ .......................................................... .......................................................... Đúng 8 gi sáng c tri b t đ u b phi u cho đ n 10 gi (1) b t đ u ki m phi u K t qu - S c tri t c là h i viên H.D.N.D. xã ...................................... - S ngư i đ n b u ............................... - S phi u tr ng và không h p l ............................... - S phi u h p l ............................... V ch c ch t ch: ÔÔ ................................................ đư c ................................... ÔÔ ................................................ đư c ................................... V ch c phó ch t ch: ÔÔ ................................................ đư c ................................... ÔÔ ................................................ đư c ................................... V ch c thư ký: ÔÔ ................................................ đư c ...................................
 18. ÔÔ ................................................ đư c ................................... Tóm t t vi c x y ra trong lúc b u c .......................................... Khi u n i .................................. Biên b n này l p thành 3 b n ngày, tháng, năm k trên Phi u và gi y má đính theo............................................ y ban hành chính xã, (1) N u trư c 10 gi mà t t c c tri đã b phi u đ thì s ki m phi u ngay và biên b n đ r ng: đúng 8 gi c tri b t đ u b phi u và đ n ........................................................... gi , t t c b phi u, phi u đ h i đ ng b t đ u ki m phi u.
 19. M US 8 VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p – T do – H nh Phúc T nh........................................... B uc y ban hành chính huy n.............................................................. Biên b n th ng kê các xã trong huy n ....................................................... Năm ........... tháng ............ ngày .............. t i huy n .................................................................... y ban nhân dân huy n.................................g m có các ông: Ông ......................................................... Ch t ch Ông ......................................................... Ông ......................................................... Đã h i h p đ th ng kê các biên b n cu c b u c U.B.H.C. huy n, làm các xã ngày Sau khi th ng kê các s phi u kh p các xã trong huy n, y ban nhân dân th y: S c tri t c là h i viên H.D.N.D. trong các xã huy n ................................................................ -¼s y .......................................................... - S c tri có đ n b u ........................................ - S phi u tr ng và không h p l : ...................... - Quá bán s phi u h p l (m t n a c ng thêm 1) là ............................................ K t qu V ch c ch t ch: ÔÔ .............................. đã đư c ................phi u (quá bán hay không quá bán s ) .............................. V ch c phó ch t ch: ÔÔ .............................. đã đư c ................phi u (quá bán hay không quá bán s ) V ch c thư ký: ÔÔ .............................. đã đư c ................phi u (quá bán hay không quá bán s ) Chi u theo các con s trên, y ban tuyên b các ông sau này đư c t m trúng c đ i thư ng c p duy t y (1): ............................................................................................................................................... Còn gh ........................... s b u l i Làm t i ............................ ngày .......... tháng ..........năm.................. y viên, Ch t ch (1) N u không ai đ đi u ki n trúng c vi t: y ban tuyên b không ai đ s phi u đ nh đi u 66 ngh đ nh 164 và s b u l i.
Đồng bộ tài khoản