Nghị định số 171-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
3
download

Nghị định số 171-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 171-CP về quy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp do của Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 171-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171-CP Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 1963 NGH Đ NH V QUY CH M TRƯ NG VÀ L P Đ I H C VÀ TRUNG H C CHUYÊN NGHI P H I Đ NG CHÍNH PH Đ đưa vi c t ch c các trư ng, các l p đ i h c và trung h c chuyên nghi p vào n n n p; Đ tăng cư ng lãnh đ o và qu n lý các trư ng, các l p y; Theo đ ngh c a ông B trư ng B Giáo d c; Căn c ngh quy t c a H i đ ng Chính ph trong h i ngh Thư ng v c a H i đ ng Chính ph h p ngày 24-07-1963 NGH Đ NH: Đi u 1: - Các trư ng, các l p đ i h c (ho c cao đ ng) có nhi m v đào t o theo đư ng l i, phương châm giáo d c c a Đ ng và Nhà nư c nh ng cán b khoa h c, k thu t và nghi p v có giác ng xã h i ch nghĩa, có ph m ch t đ o đ c t t, có s c kh e, n m đư c m t cách có h th ng nh ng lý thuy t v khoa h c, k thu t ho c nghi p v c a ngành, ngh đã h c và có kh năng v n d ng nh ng đi u đã h c vào th c t s n xu t, vào công tác nghiên c u khoa h c. Đ i tư ng tuy n vào các trư ng và l p đ i h c (ho c cao đ ng) là nh ng h c sinh đã t t nghi p l p 10 ph thông, nh ng cán b , quân nhân có trình đ văn hóa tương đương l p 10 ph thông. Th i gian đào t o t b n đ n sáu năm. Đ i v i các trư ng và l p đ i h c chuyên tu, đ i tư ng đào t o là cán b trong ngành, thì th i gian đào t o t hai đ n b n năm. Đi u 2. – Các trư ng và l p trung h c chuyên nghi p có nhi m v đào t o, theo đư ng l i, phương châm giáo d c c a Đ ng và Nhà nư c, nh ng cán b k thu t nghi p v có giác ng xã h i ch nghĩa, ph m ch t đ o đ c t t, có s c kh e, n m đư c nh ng đi u lý thuy t cơ b n và có năng l c th c hành v ngành, ngh đã h c. Đ i tư ng tuy n vào các trư ng và l p trung h c chuyên nghi p là nh ng ngư i đã t t nghi p l p 7 ph thông tr lên, nh ng cán b , quân nhân có trình đ văn hóa tương đương. Th i gian đào t o t hai đ n b n năm. Đ i v i các trư ng và l p trung h c
  2. chuyên nghi p chuyên tu, đ i tư ng đào t o là cán b trong ngành, thì th i gian đào t o t hai đ n ba năm. Trong nh ng năm t i, các trư ng và l p trung h c chuyên nghi p s tuy n ch n ngày càng nhi u ngư i t t nghi p l p 10 ph thông, ho c có trình đ tương đương Đi u 3. – Đ i v i m t s trư ng và l p trung h c chuyên nghi p thu c các ngành ngh thu t có nh ng yêu c u và đ c đi m riêng, không th theo đúng nh ng đi u quy đ nh chung nói đi u 2 trên đây, b có trư ng s cùng v i B Giáo d c, căn c vào quy ch chung c a các trư ng và l p trung h c chuyên nghi p và đ c đi m riêng c a t ng ngành, ngh mà quy đ nh m c đích, yêu c u c a vi c đào t o, đ i tư ng tuy n sinh và th i gian đào t o. Đi u 4. – Các trư ng, các l p đ i h c (ho c cao đ ng) và trung h c chuyên nghi p t i ch c (h c bu i t i, h c b ng thư…) ph i b o đ m ch t lư ng đào t o tương đương các trư ng và l p t p trung. Th i gian h c t i ch c ph i dài hơn th i gian t p trung. Đi u 5. – Các trư ng, các l p đ i h c (ho c cao đ ng) và trung h c chuyên nghi p ph i có đ cán b gi ng d y có trình đ , có trư ng s , thi t b h c t p và gi ng d y, cơ s thí nghi m, th c t p và thư vi n. Đi u 6. – Các b , cơ quan ngang b và các y ban hành chính đ a phương có trư ng và l p đ i h c (ho c cao đ ng) hay trung h c chuyên nghi p có nhi m v qu n lý và ch đ o m i m t các trư ng và l p đó, theo đúng quy ch chung v đ i h c và trung h c chuyên nghi p. Đi u 7. - B Giáo d c có nhi m v : a) Nghiên c u trình H i đ ng Chính ph ban hành các chính sách, ch đ áp d ng cho các trư ng và l p đ i h c và trung h c chuyên nghi p và ki m tra vi c th c hi n các chính sách, ch đ y. b) Hư ng d n các b có trư ng và l p th c hi n các chính sách, ch đ chung v đ i h c và trung h c chuyên nghi p, giúp đ các b xây d ng chương trình h c, biên so n sách giáo khoa theo đúng đư ng l i, phương châm giáo d c c a Đ ng và Nhà nư c. c) Xây d ng và ban hành các quy ch , ch đ v nghi p v giáo d c áp d ng cho các trư ng và l p đ i h c (ho c cao đ ng) và trung h c chuyên nghi p; ch đ o và ki m tra vi c th c hi n các quy ch , ch đ y. Đi u 8. - Vi c m trư ng và l p đ i h c (ho c cao đ ng) t p trung hay t i ch c do H i đ ng Chính ph quy t đ nh theo đ ngh c a b d đ nh m trư ng và B Giáo d c, sau khi các b này đã th a thu n v i y ban k ho ch Nhà nư c v ch tiêu, kinh phí và biên ch .
  3. Vi c m thêm hay thay đ i ngành h c, th i gian h c, h th ng h c trong các trư ng và l p đ i h c do B Giáo d c và b có trư ng hay l p quy t đ nh sau khi có s th a thu n c a y ban k ho ch Nhà nư c v ch tiêu, kinh phí và biên ch . Đi u 9. - Vi c m trư ng và l p trung h c chuyên nghi p t p trung hay t i ch c thu c Trung ương hay đ a phương qu n lý do b hay y ban hành chính khu, thành, t nh d đ nh m trư ng và B Giáo d c quy t đ nh, sau khi có s th a thu n c a y ban k ho ch Nhà nư c v ch tiêu, kinh phí và biên ch . Vi c m thêm hay thay đ i ngành h c, th i gian h c, h th ng h c trong các trư ng và l p trung h c chuyên nghi p cũng do b hay y ban hành chính đ a phương qu n lý trư ng hay l p và B Giáo d c quy t đ nh, sau khi có s th a thu n c a y ban k ho ch Nhà nư c v ch tiêu, kinh phí và biên ch . Đi u 10. - Vi c bãi b m t trư ng, m t l p đ i h c (ho c cao đ ng) hay trung h c chuyên nghi p cũng như vi c h p nh t nhi u trư ng hay nhi u l p thành m t trư ng, m t l p hay vi c tách m t trư ng, m t l p thành nhi u trư ng, nhi u l p ph i do chính các cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép m trư ng hay l p đó quy t đ nh. Đi u 11. - H sơ xin m trư ng, m l p đ i h c (ho c cao đ ng) hay trung h c chuyên nghi p g m: - T trình v lý do và yêu c u m trư ng, m l p; - Đ án v m c tiêu đào t o, đ i tư ng đào t o, k ho ch gi ng d y, chương trình các môn h c, phương pháp gi ng d y, k ho ch tuy n sinh; - Đ án t ch c b máy nhà trư ng, xây d ng trư ng s , thi t b h c t p và gi ng d y. Đi u 12. – Các trư ng, các l p đ i h c (ho c cao đ ng) và trung h c chuyên nghi p m trư c ngày ban hành ngh đ nh này đ u ph i theo đúng nh ng quy đ nh nói trong các đi u 8, 9, 10 và 11 trên đây. Đi u 13. – Ngoài h th ng các trư ng và l p đ i h c (ho c cao đ ng) và trung h c chuyên nghi p t p trung và t i ch c nói trên, các b , các đ a phương có th m các l p b i dư ng v nghi p v ho c k thu t cho m t s cán b , công nhân đ h có đi u ki n làm t t hơn công tác mà h đang đ m nhi m. Th i gian và n i dung h c t p các l p b i dư ng này s do các b , các y ban hành chính đ a phương có l p quy t đ nh sau khi đã th a thu n v i B Giáo d c. Th i gian b i dư ng ph i ng n hơn th i gian đào t o. Cu i khóa, ngư i đi h c đư c c p gi y ch ng nh n v k t qu h c t p c a mình.
  4. Các b hay đ a phương có l p b i dư ng nói trên, có trách nhi m qu n lý và ch đ o m i m t các l p đó. M i kho n chi phí s do qu đào t o cán b c a b ho c đ a phương m l p đài th . Đi u 14. - Ngh đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây v vi c m hay b trư ng và l p đ i h c và trung h c chuyên nghi p trái v i các đi u kho n trong ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 15. - B Giáo d c có trách nhi m hư ng d n thi hành đúng đ n ngh đ nh này. TM. H I Đ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản