intTypePromotion=1

Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bò HF mỹ nhập nội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
10
download

Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bò HF mỹ nhập nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án phát triển giống bò sữa giai đoạn 2000 - 2005 nhập 99 bò cái sữa giống Holtein thuần chủng có chửa từ Mỹ. Để đánh giá đàn bò nhập nội, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bò sữa Mỹ nhập nội Việt Nam (năm 2001-2005) với mục tiêu: xác định một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đàn bò sữa thuần chủng theo vùng sinh thái, quy mô, phương thức chăn nuôi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bò HF mỹ nhập nội

  1. NguyÔn §¨ng Vang - Nghiªn cøu mét sè chØ tiªu kü thuËt cña bß HF Mü. . . NGHIÊN C U M T S CH TIÊU K THU T C A BÒ HF M NH P N I Nguy n ăng Vang2, Nguy n H u Lương1, Kim Tuyên2, Hoàng Kim Giao2, Nguy n Vi t H i3, Vũ Văn N i , Lã Văn Th o , Tr n Sơn Hà , Vũ Ng c Hi u1, Nguy n S c M nh1, Nguy n Hùng Sơn 1 2 1 1 và Nguy n Th Dương Huy n4 1 Vi n Chăn Nuôi; 2C c Chăn Nuôi – B NN và PTNT; 3 V Khoa H c và Công Ngh – B NN và PTNT; 4Trư ng i H c Nông nghi p 1 Tác gi liên h : ThS. Nguy n H u Lương, Phó Trư ng phòng Phòng Khoa H c & HTQT, Vi n Chăn Nuôi; T: 04-8 386 131 / 0912177526; Fax: 04-8 389 775; E-mail: huuluong2004@yahoo.com Abstract Performance of USA imported HF cows and their offsprings under Vietnamese conditions With 99 HF pregnant heifers imported from USA reared at Moc Chau (49 heads) Lam Dong (29 heads) and Ba Vi province (20 heads) from 2001, were used for the current study. After 5 years in Viet Nam at different ecological conditions, the birth weight, weight at 12 months of age, 18 months of age were: 28.6; 170.7 and 351.3kg, respectively. Age at first calving was 26.6 months (29.3 months for dairy cows born in Viet Nam). Calving interval recorded ranged from 14.1 to 16.3 months. Milk yield 350 days per lactation were 5412; 5863; 5913 and 5960kg for the 1st; 2nd; 3rd and 4th lactation, respectively. Milk yield per lactations of dairy cows born in Viet Nam were slightly lower and were 4111 and 4614kg, for the 1st, 2nd lactation, respectively. In conclution, USA imported dairy cows performed well at Moc Chau, Lam Dong and can be efficiously used to improve performance of dairy cattle in Viet Nam. Key words: Imported cattle; Ecological condition; Growth; Reproduction; Milk yield. §Æt vÊn ®Ò D án phát tri n gi ng bò s a giai o n 2000-2005 nh p 99 bò cái s a gi ng Holstein (HF) thu n ch ng có ch a t M . Chúng ư c giao nuôi t i: Công ty gi ng bò s a (Cty GBS) M c Châu 49 con, Cty GBS Lâm ng 29 con và Trung tâm nghiên c u (TTNC) bò và ng c Ba Vì 21 con. Th h con sinh ra t i Vi t Nam ư c giao cho: Công ty bò s a Tp H Chí Minh (Cty BS Tp HCM), S Nông nghi p và PTNT Lâm ng và Trung tâm NC chuy n giao TBKT chăn nuôi là 32 con. Tiêu chu n bò nh p: bò cái h u b có tu i 18-24 tháng, có ch a 4-6 tháng, kh i lư ng cơ th trung bình 500 kg, là àn bò gi ng ư c tuy n ch n c a Hi p h i gi ng bò HF t i M , lư ng s a bò m l a 1: ≥ 7.500 kg s a/chu kỳ, l a 2 tr lên: ≥ 8.500 kg s a/chu kỳ. Bò có lý l ch 4 i, có ngu n g c t các bang nhi t i c a M t vĩ tuy n 38 tr xu ng. Công ty American Genetics International bán 99 bò HF cho Vi t Nam. ánh giá àn bò nh p n i, chúng tôi ti n hành tài: “Nghiên c u m t s ch tiêu kinh t k thu t c a bò s a M nh p n i Vi t Nam (năm 2001-2005) v i m c tiêu: xác nh m t s ch tiêu kinh t k thu t c a àn bò s a thu n ch ng theo vùng sinh thái, quy mô, phương th c chăn nuôi. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U V t li u Bò s a h u b có ch a gi ng HF nh p t M năm 2001 và con c a chúng. B ng 1. S lư ng bò s a nh p c a các ơn v (con)
  2. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 H ng M c Châu Lâm ng Ba Vì T ng S lư ng 49 29 21 99 H ub 49 29 21 99 Có ch a 49 29 21 99 Bê sinh ra t i Vi t Nam giao cho các ơn v + Công ty bò s a Tp HCM nuôi 10 bê cái tơ 10-12 tháng tu i, l a 1 c a Công ty gi ng bò s a M c Châu tr s n năm 2003. + S Nông nghi p và PTNT t nh Lâm ng nuôi 8 bê cái tơ l a 1 và 5 bê cái tơ 10- 12 tháng tu i l a 2 t Công ty gi ng bò s a Lâm ng tr s n năm 2003, 2004. + Trung tâm Nghiên c u chuy n giao TBKT chăn nuôi t i Tp HCM nuôi 10 bê cái tơ l a 2 t Công ty gi ng bò s a M c Châu tr s n năm 2004. Các h thu c t nh Lâm ng nuôi bò HF quy mô 3-5 con/h . Công ty c ph n gi ng bò s a M c Châu có quy mô 10-30 con/h . T i các ơn v khác, bò ư c nuôi t p trung. S phát tri n c a àn bò s a nh p T ng s bê sinh ra g n 5 năm là 327 con, trong ó bê cái 163 con (49%), bê c 164 con (51%). Có 115 bê cái sinh ra ư c chuy n h ng lên àn cái tơ, h u b , sinh s n. Sau 5 năm àn bò t 198 con, tăng 2 l n (B ng 2). B ng 2. Phát tri n àn bò trong th i gian v a qua (con) Tăng Gi m Mua Cu i TT H ng m c Chuy n C ng Bán Bán Ch t Chuy n C ng vào kỳ Th i h ng tăng gi ng th t b nh h ng gi m 1 Bò cái sinh s n 430 430 15 25 282 322 108 268 268 13 20 162 195 73 V ts a 162 162 2 5 120 127 35 C ns a 2 Bò cái h u b 99 81 180 5 4 148 157 23 3 Bê tơ l 115 115 2 1 81 84 31 4 Bê cái 0-6 tháng 163 163 13 1 115 129 34 5 Bê 164 164 11 139 12 162 2 c 0-6 tháng 327 626 1052 11 139 47 36 626 854 198 T ng Th i gian nghiên c u T tháng 12/ 2001 n tháng 6/2006 Phương pháp nghiên c u Bò, bê ư c g n s tai và ghi chép vào phi u cá th c a bò s a Các s li u ư c thu th p h ng ngày và c p nh t vào ph n m m qu n lý gi ng bò s a (VDM) và qu n lý sinh s n (VDM-AI) t i các a i m nghiên c u. Theo dõi kh năng sinh trư ng, sinh s n, cho s a theo phương pháp cân ong truy n th ng và hi n i Phân tích ch t lư ng s a v i các ch tiêu: m , protein, v t ch t khô không m (SNF) b ng máy phân tích t ng Lactostar.
  3. NguyÔn §¨ng Vang - Nghiªn cøu mét sè chØ tiªu kü thuËt cña bß HF Mü. . . Các s li u thu th p ư c x lý b ng ph n m m Excell (2003) và Minitab (13.1). Phân tích các ch tiêu theo vùng có khí h u mát: M c Châu, Lâm ng; vùng có khí h u nóng: Ba Vì, Tp H Chí Minh K T QU VÀ TH O LU N Kh năng sinh trư ng c a àn bê sinh ra t i Vi t Nam Kh i lư ng (KL) àn bê HF t sơ sinh n 18 tháng tu i theo vùng sinh thái có khí h u mát và nóng th hi n B ng 3. B ng 3. Kh năng sinh trư ng c a àn bê cái (Kg) Sơ sinh 6 tháng 12 tháng 18 tháng ơn v n Mean±SD n Mean ±SD n Mean ±SD n Mean ±SD 18 32,8 ±4,0 5 284,5 ±19,.7 12 388,3 ±58,0 CTyGBS M c Châu 29 35,9 ±4,9 17 287,0 ±20,1 4 392,0 ±29,1 CTGBS Lâm ng 9 35 ±1,7 10 345,2 ±44,6 S NN Lâm ng 56 34,76±4,09 22 286,43±20,0 26 372,29±48,4 Bình quân 11 34 ±2,9 11 191,6 ±34,1 9 285,7 ±40,8 9 335,8 ±28,3 TTNC Ba Vì 6 21,3 ±2,7 6 132,5 ±22,9 6 221 ±47,4 6 283,6 ±52,6 CTBTp HCM 17 29,52 ±2,8 17 170,74±30,14 15 259,82±43,44 15 314,92±38,02 Bình quân 73 28,6 ±3,8 17 170,7±30,1 37 275,6 ±29,5 41 351,3 ±44,6 T ng bình quân KL bình quân c a àn bê: sơ sinh: 28,6 kg; 6 tháng tu i: 170,7 kg; 12 tháng tu i: 275,6 kg; 18 tháng tu i: 351,3 kg. Xét theo vùng khí h u mát và nóng cho th y: KL bê t sơ sinh n 18 tháng tu i vùng khí h u mát u cao hơn vùng nóng. P sơ sinh vùng nóng ch b ng 84,92% c a vùng mát, P12 tháng b ng 90,7%; P18 tháng b ng 84,59%. KL sơ sinh c a àn bê t i Lâm ng là cao nh t 35,9 kg, bê 18 tháng tu i 392 kg. KL bê c a Tp HCM th p hơn các ơn v khác có th do khí h u và nuôi dư ng chăm sóc. B ng 4. Kh năng tăng kh i lư ng c a àn bò (g/ngày) ơn v Sơ sinh - 12 tháng Sơ sinh - 18 tháng 12tháng - 18 tháng 689 649 568 Cty GBS M c Châu 688 650 575 Cty GBS Lâm ng 566 S NN Lâm i ng 688,5 621 571,5 Bình quân 689 551 274 TTNCB và C Ba Vì 547 479 343 Cty BS Tp HCM 618 515 308,5 Bình quân 653,2 579 440 T ng bình quân Kh năng tăng KL bình quân c a àn bê sinh giai o n t sơ sinh n 18 tháng tu i: 579 g/con/ngày. Nhìn chung bê tăng KL cao nh t giai o n sơ sinh n 6 tháng tu i. Sau ó tăng KL/con/ngày gi m d n. Vì v y c n nuôi dư ng t t àn bê sau cai s a bê có KL lúc 12 tháng tu i là 300 kg, bê ư c ph i gi ng l n u lúc 14 tháng tu i.
  4. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 Kh năng sinh s n àn bò nh p (g c) Tu i ph i ch a l a u bình quân c a àn bò HF nh p t M (17,6 ± 3,3 tháng) th p hơn àn bò nh p t úc (24,6 ± 6,3 tháng) là 7 tháng (P0,05), ch ng t àn bò gi ng ư c l a ch n c n th n. B ng 6. Kho ng cách các l a (tháng) KCL§ 1,2 KCL§ 2,3 KCL§ 3,4 a im n Mean ± SD n Mean ± SD n Mean ± SD 35 15,8 ± 3,4 26 14,5 ± 2,4 16 14,2 ± 2,3 CTy GBS M c Châu 15 15,3 ± 2,3 13 16,4 ± 3,6 11 13,9 ± 1,6 CTy GBS Lâm ng Bình quân 50 15,65 ±3,07 39 15,13 ± 2,8 27 14,07 ± 2,0 9 19,9 ± 7,0 5 19,3 ± 4,5 TTNCB và C Ba Vì 59 16,3 ± 3,7 44 15,6 ± 3,0 27 14,1 ± 2,0 T ng bình quân Kho ng cách gi a 2 l a bình quân c a l a 1-2: 16,3 tháng; 2-3: 15,6 tháng; 3-4: 14,1 tháng. Như v y, kho ng cách gi a 2 l a gi m d n t l a 2 n l a 4, th hi n àn bò ã thích ng d n v i i u ki n nuôi dư ng các ơn v . Kho ng cách các l a M c Châu và Lâm ng không có sai khác (P>0,05), nhưng gi a chúng v i Ba Vì có sai khác (P
  5. NguyÔn §¨ng Vang - Nghiªn cøu mét sè chØ tiªu kü thuËt cña bß HF Mü. . . Tu i l a u bình quân là 29,3 tháng, so v i bò m ( àn nh p n i) ch m hơn 2,7 tháng. Kho ng cách l a 1-2 là 18,4 tháng, như v y là ch m vì 3 năm m i ư c 2 l a, so v i bò m (nh p n i) ch m hơn 2,1 tháng. Nguyên nhân chính là do vi c nuôi dư ng giai o n sau cai s a n ph i gi ng l a u chưa áp ng nhu c u dinh dư ng c a chúng. Nh n th y tu i l a u c a bò vùng khí h u mát ch b ng 88,42% so v i vùng nóng, kho ng cách l a 1-2 b ng 94%. Kh năng s n xu t s a Kh năng s n xu t s a c a àn bò nh p Chúng tôi ã theo dõi 200 chu kỳ ti t s a, s n lư ng s a (SLS) th hi n B ng 8. B ng 8. Kh năng s n su t s a/chu kỳ 305 ngày (kg) S a chu kỳ 1 S a chu kỳ 2 S a chu kỳ 3 S a chu kỳ 4 a im n Mean ± SD n Mean ± SD n Mean ± SD n Mean ± SD 45 5797 ± 1195 37 6633 ± 1363 29 6290 ± 1273 7 5960 ± 1103 Cty GBS M c Châu 26 5175 ± 596 22 5226 ± 857 10 5228 ± 874 Cty GBS Lâm ng Bình quân 71 5569 ± 975 59 6108± 1174 39 6017± 1170 7 5960±1103 9 4175 ± 1249 9 4267 ± 982 6 5236 ± 431 TTNCB Ba Vì T ng bình quân 80 5412 ± 1006 68 5865 ± 1149 45 5913 ± 1072 7 5960 ± 1103 àn bò HF cao s n nh p n i có SLS bình quân/chu kỳ 305 ngày như sau: chu kỳ 1: 5412; chu kỳ 2: 5865; chu kỳ 3: 5913; chu kỳ 4: 5960. Kh năng s n xu t s a c a bò theo vùng sinh thái nuôi Chu kỳ s a 1: SL s a t i M c Châu và Lâm ng không có khác bi t rõ r t (P>0,05) nhưng có sai khác khá rõ r t v i SLS c a bò nuôi t i Ba Vì (P
  6. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 Kh năng s n xu t s a c a àn bò sinh ra t i Vi t Nam B ng 9. S n lư ng s a/ chu kỳ 305 ngày (kg) S a chu kỳ 1 S a chu kỳ 2 n Mean ± SD n Mean ± SD a im 14 4577 ± 1008 Cty GBS M c Châu 2 4804 ± 109 Cty BS Lâm ng 9 4158 ± 440 S NN Lâm ng 25 4444 ± 732 Bình quân 5 3850 ± 168 3 4614 ± 302 TTNCB Ba Vì 4 2353 ± 378 Cty BS Tp HCM 9 3184 ± 261 Bình quân 34 4111 ± 563 3 4614 ± 302 T ng bình quân SLS chu kỳ 1 c a àn bò sinh ra t i Vi t Nam là 4111 kg/chu kỳ 305 ngày, so v i SLS c a bò m là 5412 kg/chu kỳ 305 ngày m i t 76%. Nguyên nhân SLS c a th h con th p hơn th h g c là do nuôi dư ng bê giai o n h u b chưa tho mãn nhu c u. Xét theo vùng khí h u cho th y: SLS bình quân th h con t i vùng nóng (Ba Vì, Tp HCM) là 3184 kg/CK, b ng 71,64% so v i vùng mát có SLS bình quân 4444kg/CK (M c Châu, Lâm ng). Công tác nuôi dư ng àn bò s a có ti m năng năng su t cao là m t t n t i c n ư c gi i quy t trong giai o n t i. Ch t lư ng s a c a àn bò HF nh p n i (g c) ánh giá m t cách toàn di n, chúng ta c n xem xét ch t lư ng s a c a àn bò nh p n i. B ng 10. Thành ph n s a c a àn bò s a nh p n i (%) M Protein VCK không m a im n n n Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 11 3,03 ± 0,76 11 3,04 ± 0,21 11 8,08 ± 0,57 Cty GBS M c Châu 9 3,41 ± 0,85 17 3,15 ± 0,58 17 8,32 ± 0,58 Cty GBS Lâm ng 20 3,20 ± 0,80 28 3,10 ± 0,43 28 8,22 ± 0,57 Bình quân 9 3,59 ± 0,82 9 3,38 ± 0,22 9 8,45 ± 0,60 TTNCB Ba Vì 29 3,63 ± 0,81 37 3,17 ± 0,38 37 8,26 ± 0,58 T ng bình quân SLS c a àn bò nh p cao hơn so v i àn bò lai hư ng s a, do ó các ch tiêu v m , protein s a th p hơn bò lai. Nhìn chung các ch tiêu v thành ph n s a c a àn bò nh p n i có t l (protein s a, VCK không m ) hơi th p, so v i phân tích c a m t s tác gi ( inh Văn C i, 2003; ng Th Dung và cs, 2005 nghiên c u trên àn bò lai). Các ch tiêu m s a: 3,64%, protein s a: 3,25%, VCK không m : 8,42%. T l m s a c a àn bò M nh p n i là 3,63%. T l protein s a là 3,17%. T l VCK không m là 8,26%. Ch t lư ng s a c a
  7. NguyÔn §¨ng Vang - Nghiªn cøu mét sè chØ tiªu kü thuËt cña bß HF Mü. . . àn bò Ba Vì cao hơn c a M c Châu do SLS c a Ba Vì th p hơn, phù h p v i quy lu t ti t s a. Kh năng ch ng ch u b nh t t T ng s bò b c m nhi m b nh là 1401 lư t con, trong ó cái tơ 2 con (0,1%), cái h u b 237 con (16,92%). Bò cái sinh s n 1162 con (82,94%), trong ó b nh s n khoa (29,69%), ngo i khoa (25,48%) và n i khoa (18,13%), viêm móng (17,34%). B ng 11. Tình hình b nh c a àn bò nhËp Cái tơ l Cái h u b Cái sinh s n Tl Lo¹i bÖnh (%) Nhi m Kh i Th i Ch t Nhi m Kh i Th i Ch t Nhi m Kh i Th i Ch t 1 1 58 57 1 184 174 5 5 17.34 Viêm móng 17 14 3 399 378 16 5 29.69 Sinh s n 26 24 2 104 84 12 8 9.28 KST ư ng máu 78 78 279 270 5 4 25.48 Ngo i khoa 1 1 0.08 Tai n n 1 1 58 53 2 3 195 178 8 9 18.13 N i khoa 2 1 1 237 226 3 8 1162 1084 47 31 100 T ng T ng s bò ch a kh i là 1311 lư t con chi m t l 93,58%. T l ch a kh i c a àn cái h u b là cao nh t và th p nh t àn cái tơ. n nay s bò g c nh p ch t và lo i th i là 40 con (40/99) chi m 40,40%. Trong ó t i Ba Vì 15/21 con (71,42%), M c Châu 14/49 con (28,57%) và Lâm ng 11/29 con (37,93%). S bò ch t trong năm u tiên nh p v ch y u nh ng bò có tháng ch a > 7 tháng, có th do ng c thai nghén. T ng s bò bê ch t và lo i th i 52 con, trong ó cái sinh s n 40 con (76,92%), bò h u b 11 con (21,15%), còn l i tơ l 1 con (1,92%). Sau ó b nh thư ng g p d n n bò ch t là b nh v chân móng và viêm kh p. Bò nh p v chưa có b nh l , b nh truy n nhi m. Bò thư ng m c các b nh s n khoa, viêm vú, sưng chân, viêm ph i, ký sinh trùng ư ng máu. T l nuôi s ng toàn àn là: 96,6%, nuôi s ng bê 0-6 tháng là: 99,4%. S lư ng bê c bán gi ng là 11 con chi m 7,4% t ng àn s n xu t tinh ông l nh và nh y tr c ti p nh m c i ti n àn bò HF s n có c a các a phương. S lư ng bán th t là 139 con chi m 13,21% t ng s bò nuôi trong kỳ. K T LU N VÀ NGH K t lu n - Kh năng sinh trư ng phát tri n c a àn bê KL bình quân c a bê sơ sinh: 28,6kg, P12 tháng: 275,6kg, P36 tháng: 351,3kg. Bê sinh ra vùng khí h u mát có KL cao hơn vùng nóng t sơ sinh, 12 tháng, 18 tháng là: 17,75; 10,24; 18,22%.
  8. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 - Kh năng sinh s n Tu i u c a àn bò HF nh p n i (g c) là 26,6 tháng. Kho ng cách l a bình quân t l a 1 n l a 4 là 15,3 tháng. Kho ng cách gi a l a 1-2, 2-3 c a bò vùng mát b ng 78,64 – 78,39% so v i vùng nóng. Tu i u c a th h con cao hơn th h g c là 2,7 tháng, kho ng cách l a 1-2 cao hơn th h g c 2,1 tháng. Tu i u và kho ng cách 2 l a vùng mát cũng th p hơn vùng nóng tương ng là 3,6 tháng và 1,1 tháng. - Kh năng s n xu t s a Bò s a cao s n HF M nuôi t i M c Châu, Lâm ng và Ba Vì cho năng su t s a chu kỳ 1 tương ng: 5797; 5175; 4175kg/CK. Chu kỳ 2 tương ng: 6633; 5226; 4267kg/CK. Chu kỳ 3 tương ng: 6290; 5228; 5236kg/CK. Như v y bò s a cao s n có th t năng su t s a M c Châu và Lâm ng trên 6000kg/CK, àn bò Ba Vì cho năng su t s a th p nh t do không thích h p v i khí h u nóng m. Kh năng cho s a c a àn bò sinh ra t i Vi t Nam c a chu kỳ 1 là 4111kg, so v i th h g c t 76%, do nuôi dư ng trong giai o n h u b chưa tho áng. Thành ph n s a c a àn bò nh p n i:m :3,63%, protein: 3,17%, VCK không m : 8,26%. - Kh năng ch ng b nh Bò cái sinh s n có t l nhi m b nh cao nh t chi m 82,94% s ca m c, trong ó sinh s n chi m 29,69%, sau n h u b chi m 16,92% s ca m c. Sau g n 5 năm, s bò ch t và lo i th i Ba vì cao nh t chi m 71,42% so v i bò g c, th p nh t t i M c Châu: 28,57% và Lâm ng là; 37,93%. Sau 5 năm àn bò M hi n nay là 198 con, tăng g p 2 l n so v i lúc nh p. ã cung c p 11 con bê c làm gi ng (s n xu t tinh ông l nh). ngh - Ti p t c theo dõi v kh năng sinh s n, s n xu t s a c a àn bò s a nh p, ch n l c nh ng àn gi ng có năng xu t cao ti m năng di truy n t t làm àn h t nhân. - Nghiên c u v ch nuôi dư ng thích h p cho àn bò s a có ti m năng s n xu t s a cao các vùng khác nhau Tài li u tham kh o ng Th Dung, Nguy n Th Công, Tr n Tr ng Thêm, Lê Minh S t. 2005 - ánh giá năng su t, ch t lư ng s a và nhân t nh hư ng n năng su t ch t lư ng s a c a bò s a m t s cơ s chăn nuôi t i Vi t Nam. Tóm t t báo cáo khoa h c năm 2004. tr 317-321. Vi n Chăn nuôi. 6/2005. inh Văn C i. 2003 - Kh năng sinh s n và s n xu t s a c u bò HF thu n nuôi t i khu v c TP H Chí Minh. Thông tin khoa h c k thu t chăn nuôi s 4/2003.tr 23-27. Vi n Chăn nuôi 2003. Ngô Thành Vinh, Lê Tr ng L p, Nguy n Th Công, Ngô ình Tân, oàn H u Thành. 2005 - Kh năng sinh trư ng, sinh s n, s n su t s a c a bò HF và Jersey nh p n i nuôi t i Trung tâm Nghiên c u bò và ng c Ba Vì. Thông tin khoa h c k thu chăn nuôi s 6/2005, tr.15-27. Vi n Chăn nuôi 2005. Nguy n Qu c t, Nguy n Thanh Bình. 2005 - Kh n ng sinh s n và s n xu t c a bò Holstein Friesian nh p n i nuôi t i khu v c TP. H Chí Minh. Tóm t t báo cáo khoa h c 2004-Vi n Ch n nuôi. 6/2005. tr 13-16. /.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản