Những kỹ năng viết cơ bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
298
lượt xem
179
download

Những kỹ năng viết cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên khoa báo chí, truyền thông - Những kỹ năng viết cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những kỹ năng viết cơ bản

  1. Nh ng k năng vi t cơ b n M t bài vi t thành công là m t bài vi t • Gi i h n cho nhóm ngư i c xác nh • Có n i dung s p x p h p lý • Cách trình bày sáng s a và thuy t ph c Quá trình vi t m t bài văn ư c chia làm 4 bư c: 1. Chu n b :xác nh tài, tính xem là b n s nh m vào ngư i c như th nào, tìm ki m tài li u, thông tin 2. Vi t nháp: phát tri n các ý, ch i m xuyên su t bài, văn phong… 3. Xem l i m t lư t: xem qua ch i m 4. c soát:t p trung vào nh ng l i không thu c v n i dung như chính t , ng , ng t o n… Chu n b (1): T t c các d ng bài vi t (vi t lu n, bài thi h c kỳ, báo cáo thí nghi m…) u nên tuân theo quy trình sau:: Gi i thi u (m bài)
  2. • Xác nh ch • Nêu rõ lu n i m, ho c m c ích bài vi t trong 1 ho c 2 câu văn. • Xác nh ngư i c và các b n s vi t ti p c n h • Ai s c bài này? Là th y cô giáo ch m i m hay sinh viên hư ng d n? hay là ch là b n cùng l p? hay nh ng ngư i có kinh nghi m trong lĩnh v c này?... • T o cho bài vi t m t văn phong có hi u qu nh t ti p c n ngư i c • Tìm gi ng văn phù h p nh t cho vi c di n t ý c a bài vi t ó. c.f. Capital Community College: Gi ng văn: M t v n di n t • Phát tri n các ý, li t kê các tài li u có th dùng n • Thành l p danh sách các ý, t quan tr ng- kho ng 50 t - nh ng t , c m t là n n t ng giúp b n nghiên c u ch i m và b t tay vào vi t. • L p danh sách t các tài li u và bài ánh giá v v n b n nh vi t.
  3. t ra các m c th i gian hoàn thành bài vi t Cân nh c c công o n biên t p, ch nh s a và th i gian phát sinh khác • Th i gian l y c m h ng: • Không nên ng t quãng bư c này vì r t d m t m ch ý và c m h ng • Gi danh sách các c m t , ý, s ki n… sau này có th dùng t i • Tìm ý, thu th p thông tin, và ghi chép: • Tư li u, bài ph ng v n, bài c, thí nghi m, thông s , trang web, báo cáo…. • Nh ng ngư i có th giúp : ngư i hư ng d n, tr gi ng, th thư tìm tài li u, gia sư, chuyên gia ho c ngư i có nhi u ki n th c trong lĩnh v c này. • Ngu n tài li u: sách giáo khoa, tài li u b sung, trang web, nh t kí, các b n báo cáo. • S px p • v i sơ nh nghĩa, dàn ý, suy nghĩ… • Quy t nh xem b n s l p b i c nh cho câu chuy n, ho c bài tranh luânj ra sao….
  4. • Xem thêm các nh nghĩa m c m t s thu t ng khi vi t Vi t nháp (2): o n m bài • Gi i thi u ch , xác nh rõ ngư i c (ghi nh : khán gi !) • Thi t l p quan i m ho c ý ki n! • T p trung vào 3 ý chính L p m ch di n tt o n này sang o n khác • Câu ch c a t ng o n • xác nh v trí c a ý ó trong t ng th toàn bài • Nh ng câu chuy n, c m, ho c t ng u ho c cu i o n n i các ý v i nhau • (Xem thêm trang gi i thi u các t ho c c m t chuy n ý) • Không nên o n văn ch có 1 ho c 2 câu • vì i u ó có th t o c m giác b n chưa i sâu phân tích
  5. • Liên t c ch ng minh quan i m c a mình trong su t c bài o ng xao nhãng ho c vi t l ch tr ng tâm ch i m o ng v i tóm t t o n thân bài, tóm t t là ph n c a o n k t bài! • Th c a ng t ph i th ch ng o “Ban giám hi u ã quy t nh…" ch không nên vi t " i u ó ã ư c quy t nh b i..." o H n ch dùng ng t “thì, là, mà…” (“to be”) gi ng văn nghe rõ ràng và hi u qu hơn. o (H n ch dùng ng t “thì, là, mà…” (“to be”) gi ng văn s là hi u qu , rõ ràng hơn) o H n ch t dùng ng t “to be” cũng giúp b n h n ch dùng th b ng • S d ng các o n trích d n, thông tin… h tr vi c trình bày các lu n c , lu n i m. o Gi i thi u rõ ràng, và gi i thích các câu trích d n
  6. o Không nên dùng quá nhi u trích d n dài vì có th , o n trích d n dài có th ng t quãng m ch ý c a bài vi t K t lu n • c l i o n m bài, thân bài và b ra m t ch • Tóm t t, r i k t lu n quan i m c a b n • Nh c qua ý c a m bài và thân bài o Cân nh c xem nh ng o n cu i ã trình bày ng n g n các ý c n có chưa? o Xem s liên ti p và quan tr ng c a các lu n i m o T ó, k t lu n m t cách h p lý và lôgíc • S a/vi t l i o n m u • h p v i o n thân bài và k t lu n bài vi t như v y kho ng 1 ho c 2 ngày! Xem l i m t lư t (3) Lưu thêm m t b n, và ch nh s a bài vi t v i quan i m khách quan
  7. • c to bài vi t, và gi v như b n ang c cho ngư i nghe ng i dư i. • B n s r t ng c nhiên vì có th b n s tìm th y nhi u ch trong bài b n mu n thay i! • Nh ai ó c và xem qua bài vi t • t t nh t là ngư i ó tương t như i tư ng nghe b n nh m t i ban u, như v y, b n có th ki m tra xem là b n ã i úng hư ng cho i tư ng nghe và rà soát nh ng l i trong bài mà b n không ý • Ch nh s a, vi t l i o n nào ó n u c n thi t • Cũng nên i chi u v i b n u tiên xem các ch nh s a b n v a làm • N p bài vi t tìm l i chính t ho c ng pháp B n nên vui vì ã hoàn thành ư c bài vi t. i u cu i cùng này là vô cùng quan tr ng y!
Đồng bộ tài khoản