intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích tác phẩm Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Chia sẻ: Lan Si Zhui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

28
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đoạn trích mở đầu bằng sự phê phán thói "thích bập bẹ năm ba tiếng Tây hơn là diễn tả ý tưởng cho mạch lạc bằng tiếng nước mình". Đây là kiểu học đòi nói tiếng Pháp thường được gọi là kiểu Pháp bồi, chỉ chuyên đi "cóp nhặt những cái tầm thường" để tạo ra một hình thức để bắt buộc những người khác "tin là họ đã tạo theo kiểu Tây phương". Những người học đòi theo kiểu bồi đó không hiểu được rằng họ không những không đủ trình độ hiểu biết cần thiết mà cũng không thể hiểu được đầy đủ chính xác các nền văn hóa "ngoại bang" khác. Nguyễn An Ninh gọi điều đó là "Thái độ mù tịt về văn hóa châu Âu".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tác phẩm Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Đề bài: Phân tích tác phẩm Tiếng mẹ đẻ ­ Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức<br /> Bài làm<br /> Đoạn trích mở đầu bằng sự phê phán thói "thích bập bẹ năm ba tiếng Tây hơn là diễn tả <br /> ý tưởng cho mạch lạc bằng tiếng nước mình". Đây là kiểu học đòi nói tiếng Pháp thường <br /> được gọi là kiểu Pháp bồi, chỉ chuyên đi "cóp nhặt những cái tầm thường" để tạo ra một <br /> hình thức để bắt buộc những người khác "tin là họ đã tạo theo kiểu Tây phương". Những <br /> người học đòi theo kiểu bồi đó không hiểu được rằng họ không những không đủ trình độ <br /> hiểu biết cần thiết mà cũng không thể  hiểu được đầy đủ  chính xác các nền văn hóa  <br /> "ngoại bang" khác. Nguyễn An Ninh gọi điều đó là "Thái độ  mù tịt về văn hóa châu Âu".  <br /> Ông phê phán cách học như vậy và chỉ ra sự lai căng mà những kẻ "Tây học" kiểu đó cố <br /> tình tạo ra: "Những kiểu kiến trúc và trang trí lai căng của những ngôi nhà thuộc về những  <br /> người An Nam được hun đúc theo cái mà những người  ở  Đông Dương gọi là văn minh  <br /> Pháp, chứng tỏ  rằng những người An Nam bị Tây hóa chẳng có được một thứ  văn minh  <br /> nào".<br /> Hệ  quả  của việc làm đó là: "Việc từ  bỏ  văn hóa cha ông và tiếng mẹ  đẻ  phải làm cho <br /> mọi người An Nam tha thiết với giống nòi lo lắng".<br /> Tiếp đó, ông phân tích bản chất của tiếng mẹ đẻ, của ngôn ngữ  dân tộc. Ông chỉ  ra lợi <br /> ích thiết thực của việc bảo vệ tiếng mẹ đẻ, của việc dùng tiếng mẹ đẻ: "Tiếng nói là lời  <br /> bảo vệ  quý báo nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố  quan trọng nhất giúp giải  <br /> phóng các dân tộc bị thống trị". "Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ <br /> đẻ  đồng nghĩa với từ  chối sự  tự  do của mình". Vì sao lại thế? Bởi vì: "Nếu người An  <br /> Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn <br /> để  có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, <br /> việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ  còn là vấn đề  thời gian". Như  vậy, học châu Âu  <br /> không phải để thu được vài tiếng bồi mà là tiếp thu khoa học, các học thuyết lớn, tiếp thu <br /> tinh hoa văn hóa nhân loại để  tìm ra con đường đi thích hợp cho dân tộc mình, là lấy lí  <br /> luận của phương Tây để phản bác lại phương Tây.<br /> Ông chỉ trích những người chê bai tiếng Việt nghèo nàn và chỉ rõ những lời trách cứ như <br /> vậy đều không có cơ sở. Bởi vì những người đó: "Họ  chỉ biết những từ thông dụng của  <br /> ngôn ngữ và còn nghèo những từ An Nam hơn bất cứ người phụ nữ và nông dân An Nam <br /> nào. Ngôn ngữ  của Nguyễn Du nghèo hay giàu?" Từ  đó ông đưa ra câu hỏi buộc những  <br /> người có lương tâm với dân tộc đều phải suy nghĩ: "Phải quy lỗi cho sự nghèo nàn của  <br /> ngôn ngữ hay sự bất tài của con người ?"<br /> Ở  đây, ông chỉ  rõ thái độ  vô trách nhiệm, thái độ  phủ  nhận một chiều của những người  <br /> cam tâm làm nô lệ, chấp nhận làm tay sai cho thực dân, bởi lẽ chê bai đất nước một cách  <br /> thụ động, giản đơn, một chiều, sẽ dẫn tới thái độ khinh rẻ đất nước, dẫn tới sự tự ti dân  <br /> tộc.<br /> Từ đó, ông chủ trương học người để làm cho mình lớn lên: "Chúng ta không tránh né châu  <br /> Âu, vai trò hướng đạo của giới trí thức chúng ta buộc họ  phải biết ít nhất là một ngôn  <br /> ngữ  châu Âu để  hiểu được châu Âu. Nhưng những kiến thức thu thập được, họ  không <br /> phải giữ riêng cho mình. Đồng bào của họ cũng phải được thông phần nữa. Tuy nhiên, sự <br /> cần thiết phải biết một ngôn ngữ  châu Âu hoàn toàn không kéo theo chuyện từ bỏ  tiếng <br /> mẹ đẻ. Ngược lại, thứ tiếng nước ngoài mà mình học được phải làm giàu cho ngôn ngữ <br /> nước mình". Thực tiễn của mấy chục năm sau khi đất nước độc lập đã chứng minh điều <br /> mong muốn này của Nguyễn An Ninh. Từ đây, việc bảo vệ tiếng mẹ đẻ và việc tiếp thu  <br /> văn hóa nước ngoài không hề loại trừ nhau hay mâu thuẫn nhau mà bổ sung cho nhau.<br /> Nổi bật lên  ở  đây là nghệ  thuật lập luận dẫn dắt vấn đề. Trước hết, cũng cần nói tới  <br /> khả năng của tư duy lí tính theo mô hình tư duy phương Tây, đặc biệt là kiểu hình tư duy  <br /> khoa học của người Pháp mà tác giả  Nguyễn An Ninh đã tiếp thu được từ  nhà trường  <br /> Pháp, cũng có đóng góp quan trọng cho việc nhìn nhận và lí giải vấn đề tiếng mẹ đẻ này. <br /> Tiếp đó, tác giả lần lượt đề cập đến các khía cạnh khác nhau của vấn đề tiếng mẹ đẻ và  <br /> đặt ra trách nhiệm chung cho toàn xã hội, đặc biệt cho những người có học, những người  <br /> Tây học, là phát triển hơn nữa tiếng mẹ đẻ, tiếng nói chung của dân tộc. Bảo vệ  tiếng  <br /> mẹ  đẻ  không chỉ  dừng lại  ở mức độ  biết hoặc thường xuyên sử  dụng tiếng mẹ  đẻ  mà  <br /> phải làm cho tiếng mẹ đẻ đó phát triển đi lên, bằng cách tiếp nhận các khái niệm mới, bổ <br /> sung, hoàn thiện vốn từ  ngữ  của dân tộc, dùng tiếng mẹ  đẻ  để  chuyển tải những học <br /> thuyết tiến bộ về "đạo đức và khoa học" để mở đường đi lên cho dân tộc.<br /> Việc lập luận chặt chẽ này có tính thuyết phục cao bởi đối tượng quan trọng mà tác giả <br /> hướng tới là đội ngũ trí thức Tây học, nhằm thức tỉnh họ, đặt họ trước nhiệm vụ lịch sử <br /> của dân tộc. Do đó, việc bảo vệ  tiếng mẹ  đẻ  cũng chính là một hành động yêu nước,  <br /> thương nòi.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2