intTypePromotion=1

Phương thức chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản cải lương

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
214
lượt xem
24
download

Phương thức chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản cải lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương thức chuyển thể các tác phẩm văn học sang kịch bản cải lương là phương thức rất phổ biến trong việc xây dựng kịch bản cải lương trước năm 1945. Trong số 137 vở cải lương mà chúng tôi sưu tầm được, có 97 vở cải lương sử dụng phương thức này, chiếm tỷ lệ 75.36%. Như vậy, đây là tỷ lệ không nhỏ. Theo chúng tôi nguyên nhân làm cho số lượng kịch bản cải lương thời kỳ đầu sử dụng phương thức chuyển thể nhiều là:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương thức chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản cải lương

 1. Phương th c chuy n th t tác ph m văn h c sang k ch b n c i lương Phương th c chuy n th các tác ph m văn h c sang k ch b n c i lương là phương th c r t ph bi n trong vi c xây d ng k ch b n c i lương trư c năm 1945. Trong s 137 v c i lương mà chúng tôi sưu t m đư c, có 97 v c i lương s d ng phương th c này, chi m t l 75.36%. Như v y, đây là t l không nh . Theo chúng tôi nguyên nhân làm cho s lư ng k c h b n c i lương th i kỳ đ u s d ng phương th c chuy n th nhi u là: Th nh t, trong tình hình b y gi , các tác ph m văn h c, đ c bi t là ti u thuy t Trung Qu c và k ch nói phương Tây t đư c d ch nư c ta. Trong khi đó, c i lương l i là m t lo i hình ngh thu t m i, có s nh hư ng c a sân kh u phương Tây nên d dàng s d ng các tác ph m văn h c đó đ chuy n th và đưa lên sân kh u. Th hai, vi c đưa nh ng tác ph m văn h c lên sân kh u s giúp cho đông đ o qu n chúng, nh ng ngư i không có đi u ki n ti p c n nh ng tác ph m văn h c do không bi t ch qu c ng ho c ti ng Pháp ho c không có nhi u th i gian đ c sách s có đi u ki n hi u đư c ph n nào n i dung nh ng tác ph m văn h c đó thông qua vi c xem bi u di n trên sân kh u. Th ba, vi c chuy n th tác ph m văn h c lên sân kh u cũng s d dàng hơn trong đi u ki n c i lương v a hình thành và phát tri n, có nhi u nơi m i trình di n nên vi c chuy n th s d dàng và nhanh chóng đáp ng nhu c u c a công chúng hơn là vi c sáng tác m t tác ph m m i. Các lo i hình ngh thu t đư c chuy n th thành k ch b n c i lương trư c 1945 g m có: truy n thơ, ti u thuy t, truy n k dân gian, các đi n tích
 2. đi n c và các k ch b n c a các lo i hình ngh thu t khác, đư c th hi n b ng bi u đ sau: Đơn v : % Đi n tích Các lo i hình ngh thu t đi n Ti u Truy n Truy n k thuy t Nôm dân gian (NT) khác c 82.47 5.16 4.12 3.09 5.16 Hình : Bi u đ th hi n t l các lo i hình ngh thu t đư c chuy n th Đ c đi m đ u tiên c a phương th c chuy n th các lo i hình ngh thu t sang k ch b n c i lương trư c 1945 r t d nh n th y là s k t h p c a hai y u t xung đ t và tr tình trong m t đo n trích hay m t tác ph m nào đó đư c l a ch n. Ch ng h n, so n gi Ph m Đình Khương đã l a ch n khai đo n đ u trong Truy n Ki u thác xung đ t gi a ch hi u và ch tình chuy n th thành v Ki u du thanh minh. Và cũng chính trong đo n này, y u
 3. t tr tình đư c b c l r t rõ. Đó là tâm s c a Thúy Ki u v cái ch t c a Đ m Tiên, v tình c m v i Kim Tr ng, v b n ph n c a ngư i con gái l n trong gia đình… Nguyên nhân khi l a ch n chuy n th m t tác ph m nào đó, các so n gi đ u chú ý đ n y u t xung đ t và tr tình là vì c i lương là lo i hình sân kh u k ch hát nên bên c nh y u t k ch tính c a sân kh u nói chung còn có nh ng giai đi u mư t mà, tha thi t trong nh ng đi u nh c c a ngư i phương Nam. Chính hai y u này đã t o nên đ c trưng riêng cho sân kh u c i lương. Đ c đi m th hai khi chuy n th m t lo i hình ngh thu t sang k ch b n c i lương trong giai đo n trư c 1945 là h u h t các so n gi đ u l a ch n và chuy n th nh ng tác ph m n i ti ng, có m t v trí nh t đ nh trong l ch s văn h c ho c trong th i đi m hi n t i khi đư c l a ch n chuy n th . Đó là Truy n Ki u c a Nguy n Du, L c Vân Tiên c a Nguy n Đình Chi u, Tam Qu c Chí, Tây Du ký…Vi c l a ch n nh ng tác ph m này s thu hút r t nhi u khán gi đ n r p vì s tò mò và khán gi cũng d hi u tác ph m khi nó đư c trình di n trên sân kh u c i lương do ít nhi u h đã bi t đ n nó khi d ng nguyên b n. Đ c đi m th ba khi chuy n th m t lo i hình ngh thu t sang k ch b n c i lương trong giai đo n trư c 1945, dù là truy n thơ, truy n k dân gian, ti u thuy t hay k ch b n…đ u có s thay đ i, s p x p l i n i dung cho phù h p v i ý đ c a so n gi , làm cho tác ph m đư c chuy n th có tính sân kh u hơn: t c là có xung đ t, có hành đ ng, có tình hu ng thúc đ y k ch b n và ph i có cách gi i quy t tình hu ng h p lý. Ví d câu chuy n v Võ Tòng, m t trong 108 anh hùng Lương Sơn B c trong Th y H truy n có nhi u ti u truy n r t hay như: Võ Tòng đ h , Võ Tòng sát t u…So n gi Ngô Vĩnh Khang đã ch n đưa lên sân kh u v c i lương: Võ Tòng sát t u
 4. v i nh ng tình ti t, chi ti t thay đ i và k t thúc đúng lúc, đúng v i ph n c i nút c a m t v c i lương. Đó là b t đ u t lúc Võ Đ i Lang và Kim Liên nói chuy n v i nhau. Đo n này th hi n đư c m i quan h c a hai v ch ng nh t là trong cách xưng hô gi a Đ i Lang và Kim Liên. Kim Liên nói v i ch ng mà như nói v i đ y t : B a rày sao đi bán v trưa Mau l y b c đ ng đưa cho tao xài B ng không tao đánh li n tay, K p đưa l i cho tao đi đánh bài.1 Sau khi Đ i Lang nhân như ng, ăn v i r i ra ch bán đ u, Kim Liên đã thay đ i gi ng đi u: Chàng s a so n ki p mau lên đàng nhà m t thi p lo toan.2 Vi c Đo n cu i c a v c i lương không k t thúc như trong truy n ( Võ Tòng ép Kim Liên khai nh n t i gi t ch ng dư i s ch ng ki n c a ba ngư i hàng xóm, r i m b ng, c t đ u ,…t vong linh Đ i Lang và tr n thoát trong quá trình lưu đày vì t i gi t ngư i) mà có s k t thúc đúng lúc, th hi n đư c cách gi i quy t xung đ t tr ng tâm c a v k ch. Đo n b t Kim Liên khai nh n t i ch có b n ngư i là Kim Liên, Vương Bà, Hà Thúc C u và Võ Tòng, trong đó Kim Liên và Vương Bà là hai ngư i có t i. Đích thân Võ Tòng là ngư i tháo g xung đ t ch không ph i nh s tr giúp t bên ngoài. V c i lương k t thúc trong c nh Võ Tòng v t Kim Liên trư c bàn 1 Ngô Vĩnh Khang, (1928), Võ Tòng sát t u, Nxb Ph m Văn Thình, [tr.4] 2 Ngô Vĩnh Khang, (1928), Võ Tòng sát t u, Nxb Ph m Văn Thình, [tr.6]
 5. th Đ i Lang (ch không ph i là c nh tư ng trưng đã m b ng, c t đ u …) r i ca: Đ a b i phu loài gian dâm Th y s c trai v i ph nghĩa ch ng Ch ng bi t h h c đòi bư m ong B i t c đ i phong huy t nhi m h ng Đao sát h danh Võ Tòng Gái tr c n t h n v chính sông L tr i r t công Th n đao sát xong dâm ph . 3 Như v y, vi c không s d ng hình nh gi t ngư i ch dâu m t cách dã man trên sân kh u c i lương ph n nào cho th y đư c giá tr nhân đ o c a tác gi . Tuy nhiên, không ph i vì th mà ông dung th cho t i gi t ch ng c a Kim Liên. L i ca đ y oán trách c a Võ Tòng chính là l i k t t i m t cách n ng n nh t. Đ c đi m th tư khi chuy n th m t lo i hình ngh thu t sang k c h b n c i lương trong giai đo n trư c 1945 là đ i v i ti u thuy t và truy n Nôm, các so n gi ch ch n l y m t đo n trích nào đó đ khai thác, đ đưa lên sân kh u c i lương ch không ph i là toàn b câu chuy n. Tóm l i, m c dù c i lương là lo i hình ngh thu t truy n th ng c a Vi t Nam nhưng v m t k ch b n, nó v n ph i tuân th các nguyên t c c u trúc c a m t k ch b n như trên đã nêu. 3 Ngô Vĩnh Khang, (1928), Võ Tòng sát t u, Nxb Ph m Văn Thình, [tr.59]
 6. Trong sách Ngh thu t c i lương c a Tu n Giang, chương ba: Phương pháp chuy n th nh ng tác ph m văn h c sang c i lương, ông chia tác ph m văn h c đư c chuy n th làm ba lo i: truy n ng n, ti u thuy t, k ch nói. Cách chia như v y vô tình b sót m t th lo i đư c s d ng đ chuy n th khá ph bi n cho sân kh u c i lương th i kỳ đ u: đó là truy n thơ. Bên c nh đó, m c Chuy n th truy n ng n đư c ông trình bày khá dài trong đó ông đã đưa ra m t s lý gi i và nguyên t c đ chuy n th lo i tác ph m này. Trư c h t, ông lý gi i nguyên nhân truy n ng n ít đư c chuy n th thành sân kh u c i lương (th i kỳ đ u ch chuy n th kho ng 1, 2 truy n và th i hi n đ i kho ng 4,5 truy n) là vì: truy n ng n dung lư ng quá nh so v i m t đêm di n c i lương, nên khi chuy n th , so n gi nào cũng bu c ph i thay đ i nhi u đi u ki n c a m t tác ph m [ tr.336]. Theo chúng tôi, quan ni m này hơi khiên cư ng b i vì n u nói dung lư ng truy n ng n quá nh so v i m t đêm di n c i lương là không đúng b i vì nh ng tác ph m ti u thuy t hay nh ng tác ph m truy n thơ Nôm đư c chuy n th sang k c h b n c i lương cũng ch l y m t ph n c a tác ph m ch không chuy n th toàn b ti u thuy t hay truy n thơ. Do v y, theo chúng tôi, nguyên nhân truy n ng n ít đư c chuy n th là do nó ít phù h p v i đ c trưng th m m c a c i lương. K ch b n c i lương tuy cũng có xung đ t, cao trào, th t nút, m nút…nhưng v n đ chính không n m hành đ ng hay xung đ t mà tâm lý nhân v t. Bên c nh đó, c i lương l i đ m ch t tr tình ch không cô đ ng, súc tích như truy n ng n. Đó là lý do truy n ng n ít đư c chuy n th thành k ch b n c i lương. Ngoài nêu lên quan ni m v vi c chuy n th , Tu n Giang cũng đưa ra hai nguyên t c chung đ chuy n so n m t truy n ng n sang sân kh u c i lương. Đó là:
 7. - Chuy n th nên trung thành v i n i dung và ý tư ng tác ph m. - Chuy n th nh m m c đích ph c p m t giá tr ngh thu t, văn hóa tinh th n, ý tư ng th m m c a tác ph m văn h c.4 Theo chúng tôi, nguyên t c mà Tu n Giang nêu ra là áp đ t cho lo i hình ngh thu t c i lương và coi c i lương như m t s minh h a cho tác ph m văn h c. Th nh t, khi chuy n th , so n gi có th trung thành v i ý tư ng c a tác ph m văn h c (b i vì chuy n th cũng là m t d ng th c vay mư n ý tư ng) nhưng không nh t thi t ph i trung thành v i n i dung. So n gi c i lương có th xu t phát t ý tư ng c a m t tác ph m nào đó r i thêm th t các tình hu ng, t ch c l i các s ki n, c u trúc, s p đ t…cho phù h p v i k ch b n c i lương. Th hai, n u vi c chuy n th là nh m m c đích ph c p m t giá tr ngh thu t, văn hóa tinh th n, ý tư ng th m m c a tác ph m văn h c thì có nghĩa c i lương chính là s minh h a tác ph m văn h c, trình di n l i tác ph m văn h c trên sân kh u. Đi u này cũng đ ng nghĩa vi c chuy n th trong c i lương ch là m t hình th c b tr cho văn h c. Theo chúng tôi quan ni m này hoàn toàn sai l m b i vì c i lương là lo i hình ngh thu t sân kh u. Do đó, nó có ý nghĩa nh t đ nh và đ c l p v i các lo i hình ngh thu t khác. Chính vì v y, các so n gi c i lương tuy t đ i không nên dùng s chuy n th đ di n l i văn h c trên sân kh u b i vì như v y s gi t ch t s sáng t o đ ng th i gi t ch t đ c trưng th m m c a sân kh u c i lương. 4 Tu n Giang, (2006), Ngh thu t c i lương, Nxb Đ i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh , [tr.336]
 8. Theo chúng tôi, m t v c i lương chuy n th thành công là m t v c i lương th hi n đư c trên sân kh u nh ng đi u mà tác ph m văn h c không làm đư c trên trang gi y. M i lo i hình ngh thu t có th m nh riêng c a nó nên không th coi cái nào là minh h a c a cái nào. Cái hay c a c i lương là có th c th hóa nh ng mô t v nhân v t b ng l i ca, ti ng nh c, b ng nh ng dòng tâm tình, b ng ngôn ng c ch …đ làm cho khán gi c m nh n sâu hơn v nhân v t. Tài li u tham kh o Đ Dũng, (2003), Sân kh u c i lương Nam B 1918-2000, Nxb Tr , TP 1. H Chí Minh Tu n Giang, (2006), Ngh thu t c i lương, Nxb Đ i h c Qu c gia thành 2. ph H Chí Minh Lê Thanh Hi n, (2005), Sơ b v tác gi k ch b n c i lương Nam Kỳ n a 3. đ u th k 20 (1900-1945), T p chí Sân kh u, S 1+2, Tr.72-73 Hoàng Như Mai (1982), Tr n H u Trang – so n gi ca k ch c i lương, 4. Nxb Thành ph H Chí Minh Hoàng Như Mai, (1986), Nh n đ nh v c i lương, Nxb Mũi Cà Mau 5. Huỳnh Công Minh, (2006), (3 t p) Vang bóng m t th i sân kh u c i 6. lương Sài Gòn, Nxb Văn hoá Sài Gòn, TP H Chí Minh Nguy n Th Minh Ng c, Đ Hương, (2007), Sân kh u c i lương thành 7. ph H Chí Minh, Nxb T ng h p thành ph H Chí Minh, Nxb Văn Hóa Sài Gòn Lê Th Hoài Phương, (2010), Truy n Ki u v i ngh thu t sân kh u 8. truy n th ng Vi t Nam, T p chí Văn hóa Ngh thu t, s 307
 9. T t Th ng, (1996), Di n m o sân kh u – ngh sĩ và tác ph m, Nxb Sân 9. kh u, Hà N i Nguy n Phan Th , (1994), Sân kh u và th hi u ngư i xem, Nxb Sân 10. kh u, Hà N i S Ti n, (1984), Bư c đ u tìm hi u sân kh u c i lương, Nxb Thành ph 11. H Chí Minh Trương B nh Tòng, (1997), Ngh thu t c i lương - nh ng trang s , Nxb 12. Vi n Sân kh u, Hà N i Hoàng Trinh (1964), “V v n đ hành đ ng trong k ch và v n đ sáng 13. t o tính cách nhân v t trong k ch nhân xem v c i lương Hoàng Di u”, T p chí Văn h c, s 3, tr.43-52 Danh m c k ch b n c i lương đã kh o sát TT TÊN K CH B N TÁC GI KHUYNH D A THEO GHI CHÚ HƯ NG Tái sanh duyên 1. Lưu Y n Ng c c u cha Trương Duy To n D a vào ti u đ i hi u thuy t chương h i Trung Qu c 2. N Trưng Vương Đ ng Thúc Liêng Đ tài l ch s Hai Bà Trưng 3. M t lư ng sóng tình Nguy n Thành Long T sáng tác 4. Tình là b kh Nguy n Thành Long T sáng tác Chung Vô Di m (Tô 5. Nguy n Thành Long D a vào ti u Chung Voâ Dieäm Ch n) thuy t chương h i Trung Qu c Ti t Đình San chinh 6. Phàn Lê Huê phá tr n Nguy n Thành Long D a vào ti u Tây h ng th y thuy t chương h i Trung Qu c
 10. 7. B ch Viên xu t th Nguy n Thành Long D a vào văn h c Lâm tuy n kỳ ng Truy n thơ Vi t Nam (B ch viên Tôn Các) Nôm Thuy t Đư ng 8. V Ngũ Văn Thi u b Nguy n Thành Long D a vào ti u tên thuy t chương h i Trung Qu c Phong th n di n nghĩa 9. Mã Thành Long Nguy n Thành Long D a vào ti u thuy t chương h i Trung Qu c V n Huê L u 10. Đ ch Thanh k t duyên Nguy n Thành Long D a vào ti u Tho i Ba công chúa thuy t chương h i Trung Qu c Phong th n di n nghĩa 11. Thái sư Văn Tr ng Nguy n Thành Long D a vào ti u giáng th p đi u thuy t chương h i Trung Qu c Tái sanh duyên (Tình s 12. Trương Quang Ti n D a vào ti u Maïnh Leä Quaân thoaùt M nh L Quân – M ng thuy t chương h i haøi Bình Sơn: d ch Trung Qu c Tam Qu c di n nghĩa 13. Trương Quang Ti n D a vào ti u Phuïng Nghi Ñình thuy t chương h i Trung Qu c 14. Trương Quang Ti n D a vào truy n thơ Truy n Ki u, Nguy n Hoaïn Thô troùc Kieàu Nôm Vi t Nam Du Phi Long di n nghĩa 15. Trương Quang Ti n D a vào ti u Trieäu Khuoâng Daãn ñöa thuy t chương h i Trieäu Kinh Vöông Trung Qu c Tái sanh duyên (Tình s 16. Trương Quang Ti n D a vào ti u Maïnh Leä Quaân chaám M nh L Quân – M ng thuy t chương h i tröôøng thi gaëp choàng Bình Sơn: d ch Trung Qu c
 11. 17. Trương Quang Ti n Đi n tích, đi n c Đi n tích Tây Thi Taây Thi gaëp Phuø Ta Tái sanh duyên (Tình s 18. Trương Quang Ti n D a vào ti u Maïnh Leä Quaân chaån M nh L Quân – M ng thuy t chương h i maïch Ñoâng Bình Bình Sơn: d ch Trung Qu c Vöông 19. Trương Quang Ti n T sáng tác Hoàng y hieäp nöõ 20. Trương Quang Ti n T sáng tác Duyeân chò tình em 21. Trương Quang Ti n T sáng tác Ñieân vì tình 22. Trương Quang Ti n T sáng tác Phuïng caàu hoaøng duyeân 23. Trương Quang Ti n T sáng tác Töù ñoå töôøng Tái sanh duyên (Tình s 24. M nh L Quân gi trai Trương Quang Ti n D a vào ti u M nh L Quân – M ng thuy t chương h i Bình Sơn: d ch Trung Qu c 25. Chiêu Quân l m k gian Trương Quang Ti n Đi n tích đi n c Vương Chiêu Quân th n 26. Chiêu Quân giáp m t Trương Quang Ti n Đi n tích đi n c Vương Chiêu Quân Hán Hoàng 27. Trương Quang Ti n T sáng tác Hoûa thieâu Hoàng Lieân töï 28. Gi t máu chung tình Trương Quang Ti n D a vào Ti u Gi t máu chung tình, thuy t Vi t Nam Tân Dân T 29. C u - Nhĩ m o Châu - Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Truy n V n Huê L u di n nghĩa (khuy t
 12. Kỳ thuy t Trung Qu c danh), M ng bình Sơn d ch 30. ác b c th hình Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Truy n Qu n Anh Ki t thuy t Trung Qu c (d ch gi Thanh Phong) 31. Án Tr m Qu c Thanh Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Truy n V n Huê L u thuy t Trung Qu c di n nghĩa (khuy t danh), M ng bình Sơn d ch 32. án Bàng Quý Phi Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Truy n V n Huê L u thuy t Trung Qu c di n nghĩa (khuy t danh) 33. Cây qu t h i ngư i Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Anh Hùng Náo (Tam thuy t Trung Qu c môn giai), Tô Ch n d ch 34. Án Quách Hòe Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Truy n V n Huê L u thuy t Trung Qu c di n nghĩa (khuy t danh), M ng bình Sơn d ch 35. Quách Hoè mưu sát thái Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Truy n V n Huê L u t thuy t Trung Qu c di n nghĩa (khuy t danh), M ng bình Sơn d ch 36. Nghĩa b c minh oan Lê Văn Ti ng D a vào Ti u Anh Hùng Náo (Tam thuy t Trung Qu c môn giai), Tô Ch n d ch 37. Đ c K nh p cung Tr n Phong S c D a vào Ti u Phong th n di n nghĩa, thuy t Trung Qu c H a Tr ng Lâm, h i 4 38. Quang Công th t th h Tr n Phong S c D a vào Ti u Tam Qu c chí, La Quán bì thuy t Trung Qu c Trung 39. H ng Võ bi t Ngu Cơ Tr n Phong S c D a vào Ti u Hán S tranh hùng thuy t Trung Qu c
 13. 40. Khương H u th oan Tr n Phong S c D a vào Ti u Phong th n di n nghĩa, thuy t Trung Qu c h i7 Tu ng San H u 41. Nguy t Ki u xu t gia Tr n Phong S c D a vào các lo i hình ngh thu t khác 42. Tam t ng xu t th Tr n Phong S c D a vào Ti u Tây Du Ký, Ngô Th a thuy t Trung Qu c Ân 43. Sát thê c u tư ng Tr n Phong S c D a vào Ti u Chung Vô Di m (Tô thuy t Trung Qu c Ch n) 44. Nguy t Hà t m phu Tr n Phong S c D a vào Ti u Qu n anh ki t thuy t Trung Qu c 45. Tr m Tr nh Ân Tr n Phong S c D a vào Ti u B c T ng thuy t Trung Qu c 46. Ai là b n chung tình Huỳnh Th Trung T sáng tác 47. Khúc oan vô lư ng Huỳnh Th Trung T sáng tác 48. L tay trót đã nhúng Huỳnh Th Trung T sáng tác chàm 49. T i c a ai Nguy n Thành Châu T sáng tác 50. Gi c m ng cô đào Nguy n Thành Châu T sáng tác 51. T Thiên Đ i Thánh Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Tây du ký, Ngô Th a lo n thiên đình thuy t Trung Qu c Ân 52. Đư ng th dân treo Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Thuy t Đư ng ng c đái thuy t Trung Qu c 53. Kim tinh nương xu t th Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Dương Văn Qu ng Bình thuy t Trung Qu c Nam, Tô Ch n d ch 54. Võ tòng sát t u Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Th y h truy n, Thi N i
 14. thuy t Trung Qu c Am 55. Hu t trì gi điên Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Thuy t Đư ng thuy t Trung Qu c 56. Linh đình vì lư ng sóng Ngô Vĩnh Khang T sáng tác tình 57. Thôi t thí t quân Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Đông Chu Li t Qu c thuy t Trung Qu c 58. La Thành Th Ti n Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Thuy t Đư ng thuy t Trung Qu c 59. Hi p n báo ph c u Ngô Vĩnh Khang D a vào văn h c Vi t Nam 60. Dương Hoài Ân Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Dương Văn Qu ng Bình thuy t Trung Qu c Nam 61. Quá quan tr m tư ng Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Tam Qu c Chí thuy t Trung Qu c 62. M t m i t thù Ngô Vĩnh Khang T sáng tác 63. V qu c ly hương lá gan Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Ti u thuy t nhà Thanh li t n thuy t Trung Qu c 64. Vì nư c li u mình Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u T ng T Vân thuy t Trung Qu c 65. B c tình là thói hư ng Ngô Vĩnh Khang T sáng tác nhan 66. D ng s c ph c thù: lá Ngô Vĩnh Khang D a vào Ti u Ti u thuy t nhà Thanh gan li t n thuy t Trung Qu c 67. Tài t ng giao nhân Ngô Vĩnh Khang T sáng tác 68. Lưu B c u hôn giang t Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Tam Qu c chí thuy t Trung Qu c
 15. 69. Ti t ng Luôn k t Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Ti t Đình San chinh tây duyên th n n thuy t Trung Qu c 70. Chung Vô Di m h i kỳ Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Chung Vô Di m bàn thuy t Trung Qu c 71. Tri u Khuông D n g p Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Phi Long di n nghĩa Hàng T Mai thuy t Trung Qu c 72. Hu t Trì Cung c u giá Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Thuy t Đư ng Đư ng Th Dân thuy t Trung Qu c 73. Lý Ngươn bá xé văn võ Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Thuy t Đư ng thành đô thuy t Trung Qu c 74. S Vân té l u Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Anh hùng náo tam môn thuy t Trung Qu c giai 75. Gái tr thù cha Nguy n Hi n Phú D a vào các lo i Tu ng hát bóng Huê Kỳ hình NT khác 76. Tình n ng c u sâu Nguy n Hi n Phú D a vào các lo i Tu ng hát bóng Huê Kỳ hình NT khác 77. Nam s Võ Đông Sơ Nguy n Hi n Phú D a vào ti u Gi t máu chung tình, thám sơn đ ng thuy t Vi t Nam Tân Dân T Đông Phương Sóc, Hà 78. San hà xã t c Nguy n Hi n Phú D a vào truy n Tiên Cô thuy t dân gian Trung Qu c Tu ng hát bóng Huê Kỳ 79. Hi p n thù tính Nguy n Hi n Phú D a vào các lo i hình ngh thu t khác 80. Xích Mi lão t b t t i Nguy n Hi n Phú D a vào Ti u Tam H Nam Đư ng Lưu Kim Đính thuy t Trung Qu c 81. T n Thúc B o đ đ ng Nguy n Văn Năm D a vào Ti u Thuy t Đư ng kỳ thuy t Trung Qu c
 16. 82. Lưu Đình Kiên th tam Nguy n Văn Năm D a vào Ti u ban trào di n thuy t Trung Qu c 83. Ngũ Tân t bi t v c t Nguy n Kh c D ng D a vào Ti u Chung Vô Di m binh thuy t Trung Qu c 84. Dư H ng trù Lưu Kim Lâm Hoài Nghĩa D a vào Ti u Tam H Nam Đư ng Đính thuy t Trung Qu c 85. Lưu Kim Đính gi i giá Lâm Hoài Nghĩa D a vào Ti u Tam H Nam Đư ng Th Châu thuy t Trung Qu c 86. Nam Dương th kh n Lâm Hoài Nghĩa D a vào Ti u Thuy t Đư ng thuy t Trung Qu c 87. Ti t giao đo t ng c Nguy n Công M nh D a vào Ti u Ph n Đư ng thuy t Trung Qu c 88. M tim t can Nguy n Công M nh D a vào Ti u Phong th n di n nghĩa thuy t Trung Qu c 89. Tam h p b u ki m h u Nguy n Công M nh T sáng tác hn 90. Tang Đ i gi gái M ng Tr n D a vào Ti u Anh hùng náo tam môn thuy t Trung Qu c giai 91. Mai Tr n tái ng M ng Tr n D a vào truy n Nh đ mai Nôm Vi t Nam 92. Tang Đ i c u hôn M ng Tr n D a vào Ti u Anh hùng náo tam môn thuy t Trung Qu c giai 93. B u c nh trùng duyên M ng Tr n D a vào Ti u Ph n Đư ng thuy t Trung Qu c 94. Nh đ mai M ng Tr n D a vào truy n Nh đ mai Nôm Vi t Nam 95. T ng T Vân M ng Tr n D a vào Ti u T ng T Vân
 17. thuy t Trung Qu c 96. Ti u anh hùng Võ Ki t Võ Anh Đi u D a vào ti u Ti u anh hùng Võ Ki t, thuy t Vi t Nam Phú Đ c 97. B i phu qu báo Ph m Công Bình T sáng tác 98. Ti t nhơn quý thiên lao Lâm Vân Kim D a vào Ti u Ti t Đình San chinh th kh n thuy t Trung Qu c Tây 99. Tri u t đo t u chúa Lê Sơn Tòng D a vào Ti u Tam Qu c chí thuy t Trung Qu c 100. Tri u T phò á đ u Lê Sơn Tòng D a vào Ti u Tam Qu c chí thuy t Trung Qu c 101. Ti t Đình San c u Phan Song Nguy t D a vào Ti u Ti t Đình San chinh Lê Huê thuy t Trung Qu c Tây 102. H ng ph n phiêu lưu Vương Gia B t D a vào ti u H ng ph n phiêu lưu thuy t Vi t Nam 103. Bên tình bên nghĩa Tr n Quang Hi n T sáng tác 104. B ch nương túy t u Nguy n H u Ch n D a vào truy n Thanh xà B ch xà thuy t Trung Qu c 105. N ng nghi p phong tr n Nguy n H u Ch n D a vào truy n Thanh xà B ch xà thuy t Trung Qu c 106. Bao công tra án Quách Nguy n Bá Th D a vào Ti u V n Huê L u Hòe thuy t Trung Qu c 107. Sĩ long b i ư c Tr nh Thiên Tư D a vào Ti u Long Đ công án thuy t Trung Qu c 108. Vương sô ph i hi p Tr nh Thiên Tư D a vào Ti u Long Đ công án thuy t Trung Qu c 109. T ng t u đơn hùng tín Lưu Quang Mùi D a vào Ti u Thuy t Đư ng thuy t Trung Qu c
 18. 110. Nghĩa hi p Thâu Hoàn Tr n Tr. C nh D a vào ti u Châu v hi p ph Ng c t i nhà L Thu thuy t Vi t Nam Li u Thanh B n D a vào l ch s Lý Thái Tông 111. Lý Thái Tôn bình Vi t Nam Chiêm thành; Vương Phi Miê vì nư c li u mình 112. Qu báo kỳ duyên Ph m Th Phư ng T sáng tác 113. X bá đao T H i th Ph m Th Phư ng T sáng tác 114. H khuê c t đ u th b Ph m Văn Thình D a vào Ti u Ph n trang l u thuy t Trung Qu c 115. La Côn lâm n n Tr n Hoàng Nam D a vào Ti u Ph n trang l u thuy t Trung Qu c 116. Bên tình bên hi u Tr n Hoàng Nam T sáng tác 117. Tình hi u v n hai Tr n Hoàng Nam T sáng tác 118. Bá Ng c Sương kiên Tr n Hoàng Nam D a vào Ti u Ph n trang l u trinh t t thuy t Trung Qu c 119. Nư c đ i cay đ ng Nguy n Văn T T sáng tác 120. Châu Tr n ti t nghĩa Nguy n Văn T T sáng tác 121. Th Kính hàm oan Lê Văn Lưu D a vào truy n Quan âm Th Kính Nôm Vi t Nam 122. Tr n Nh t Chánh chưng Nguy n Thanh S D a vào lo i hình Tu ng: Tr n Nh t con bư m NT khác Chánh 123. Ki u du thanh minh Ph m Đình Khương D a vào truy n Truy n Ki u Nôm Vi t Nam 124. B ch Loan Anh th ti n Nguy n Hoài Ngân D a vào Ti u Đ u phá thương khung thuy t Trung Qu c
 19. 125. Nghĩa n ng tình sâu Hoàng Tăng Bý T sáng tác 126. Tam đ ng trung li c Trương H c Th i Đ tài l ch s Đ i nhà Nguy n 127. K t nghĩa phi tình Bùi T n Phư c T sáng tác 128. Trinh n s nh phu Dương Bá Tư ng D a vào VHDG Trinh n s nh phu Trung Qu c 129. Cô Ba Ghi n t C Hành Sơn T sáng tác 130. N quân t B ch phù Lý Văn Đ o T sáng tác dung 131. Tô Ánh Nguy t Tr n H u Trang T sáng tác 132. Đ i cô L u Tr n H u Trang T sáng tác 133. Bóng ngư i trong sương B y Muôn T sáng tác 134. Huy n Trân công chúa B y Muôn Đ tài l ch s 135. Trưng N vương kh i Kim Chung Đ tài l ch s nghĩa 136. T m gương li t n - Gia Tân Dân T Đ tài l ch s Long t u qu c T sáng tác 137. Khi ngư i điên bi t yêu Tr n H u Trang, Nguy n Thành Châu, Lê Hoài N
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2