intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình xây dựng chương trình monitor tăng địa chỉ hiện hành và xác định dữ liệu vào địa chỉ hiện hành p7

Chia sẻ: Gfrgd Dfghdsh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
68
lượt xem
4
download

Quá trình hình thành giáo trình xây dựng chương trình monitor tăng địa chỉ hiện hành và xác định dữ liệu vào địa chỉ hiện hành p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra các cờ sau khi thực hiện các lệnh số học và logic Với chương trình Monitor sử dụng phím REG để kiểm tra kết quả của một lệnh trong thanh ghi, khi dùng phím STEP. Cách sử dụng : Nhấn phím REG : Trên màn hình hiển thị thanh ghi A và nội dung trong thanh ghi A VD : Nhấn phím UP, DOWN để xem nội dung của các thanh ghi khác.. Khi muốn nạp nội dung mới vào thanh ghi. VD : nạp vào C nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình xây dựng chương trình monitor tăng địa chỉ hiện hành và xác định dữ liệu vào địa chỉ hiện hành p7

 1. 30 chöông trình quaû laø moät coâng vieäc khoâng ñôn giaûn. CHÖÔNG 5 seõ cung caáp nhöõng thoâng tin höõu ích veà vaán ñeà naøy. Trang 62 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 2. Chöông 5 : THI COÂNG Trang 63 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 3. CHÖÔNG 5 : THI COÂNG -------------oOo------------ Thi coâng moät heä thoáng vi xöû lí laø moät quaù trình phöùc taïp. Bao goàm hai giai ñoaïn :  Thi coâng phaàn cöùng  Thi coâng phaàn meàm Hai giai ñoaïn naøy coù theå tieán haønh ñoäc laäp, khoâng caàn thieát phaûi theo trình töï, nhöng phaûi thoáng nhaát. Sau ñaây laø quaù rình thi coâng phaàn meàm. Trang 64 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 4. SOFTWARE Xaùc ñònh caáu hình  phaàn cöùng A Xaùc ñònh yeâu caàu  chöông trình Choïn löïa giaûi thuaät  S Giaûi thuaät toái öu Ñ Vieát löu ñoà toång quaùt  cho giaûi thuaät Ñieàu chænh choã sai  S Kieåm tra löu ñoà toång quaùt Ñ 1 Trang 65 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 5. 1 Ñ Vieát löu ñoà chi tieát cho  giaûi thuaät Ñieàu chænh choã sai  S Kieåm tra löu ñoà chi tieát Ñ Dòch giaûi thuaät chi tieát  sang chöông trình Ñieàu chænh choã sai  S Kieåm tra chöông trình treân giaáy Ñ Bieân dòch chöông  trình thaønh maõ maùy Ñieàu chænh choã sai  S Kieåm tra maõ leänh ñaõ dòch Ñ 2 Trang 66 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 6. 2 Ñ Nhaäp maõ leänh vaøo RAM  cuûa SDK85 Ñieàu chænh choã sai  S Kieåm tra maõ leänh trong RAM SDK 85 Ñ Chaïy chöông trình vöøa  nhaäp Quan saùt keát S ? quaû Ñ Taát caû chöông S trình ñaõ ñöôïc A vieát vaø kieåm tra treân SDK85 Ñ Soaïn thaûo caùc chöông  trình treân NC, PASCAL 3 4 Trang 67 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 7. 3 4 Ñieàu chænh choã sai  S Kieåm tra chöông trình vöøa soaïn thaûo Ñ Löu taäp tin vaøo ñóa  Toaøn boä caùc S chöông trình ñaõ ñöôïc soaïn thaûo Ñ Naïp moät hoaëc moät nhoùm  chöông trình vaøo ROM heä thoáng baèng thieát bò naïp ROM S Kieåm tra chöông ? trình vöøa naïp Tuøy ñieàu kieän thöïc Ñ teá seõ cho quyeát ñònh cuï theå S Toaøn boä caùc chöông trình ñaõ ñöôïc naïp vaøo ROM heä thoáng Ñ 6 5 Trang 68 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 8. 6 5 Ñieàu chænh choã sai  Quan saùt keát quaû S ? Ñ Naïp vaø chaïy moät soá  chöông trình maãu S Quan saùt keát quaû ? Ñ Sau cheùp döï phoøng  ROM heä thoáng Thay theá ROM khaùc  S Thöû ROM döï phoøngû Ñ S Ñieàu kieän thöïc teá cho pheùp Ñ Phaùt trieån phaàn meàm  END Hình 5.1 : Löu ñoà caùc böôùc thi coâng phaàn meàm Trang 69 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 9. Baûng 5.1 BAÛNG TRA CÖÙU CAÙC HÖÔNG TRÌNH PHUÏC VUÏ MONITOR Teân chöông Ñòa chæ baét ñaàu Ñòa chæ cuoái Dung löôïng trình (2) (3) ( 4) ( 1) MNT 0000H 00FCH 252 byte DAUCHAM 0200H 023AH 58 byte DELAY 0.1 0250H 027AH 42 byte DEMP 0290H 02A5H 21 byte DPFIND 02C0H 030EH 78 byte DP HL 0320H 0351H 49 byte DP HLM 0360H 037DH 29 byte DP M 0390H 03B3H 35 byte DP PC 03C0H 03F5H 53 byte DP REG 0400H 0422H 34 byte CODE 1 0430H 0437H 7 byte CODE 2 0440H 0467H 23 byte HELLO 0480H 04EFH 111 byte KYTUB 0500H 053EH 62 byte ORMP 0550H 055FH 15 byte XADD 0570H 059BH 43 byte KYBRD 05A0H 05AFH 15 byte KYCHECK 05C0H 05D9H 25 byte KYCODE 05F0H 060BH 27 byte PHIMSO 0620H 06C3H 163 byte UP 06E0H 06F8H 24 byte DOWN 0700H 070CH 12 byte ADD 0720H 072EH 14 byte SUBBCHL 0740H 074DH 13 byte COPY C.0 0760H 077EH 30 byte COPY C.1 0790H 07BBH 43 byte COPY 07D0H 08CDH 253 byte DEL 08E0H 0975H 149 byte REG 09A0H 0AA0H 256 byte SRCH 0AD0H 0B23H 83 byte STEP 0B50H 0D23H 467 byte LMB 0D50H 0E78H 296 byte SHM 0E90H 0EAFH 31 byte INS 0EC0H 0F9FH 223 byte SDC 0FC0H 1088H 200 byte ADDBCDE 10C0H 10CBH 11 byte PC 10F0H 1123H 51 byte Trang 70 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 10. Chöông 6 : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Trang 71 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 11. CHÖÔNG 6 : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG 6.1 PHÍM ADD Phím ADD duøng ñeå thay ñoåi ñòa chæ hieän haønh. Muoán thöïc hieän ta thöïc hieän caùc böôùc sau : * AÁn caùc phím soá sao cho treân maøn hình hieän thò caùc ñòa chæ caàn nhaûy tôùi. *Aán phím ADD laäp töùc ñòa chæ môùi vaø döõ lieäu taïi ñòa chæ ñoù ñöôïc hieån thò. 6.2 PHÍM UP ; DOWN Phím UP duøng ñeå taêng ñòa chæ hieän haønh leân moät vaø ñeå xaùc nhaän döõ lieäu môùi. Ví duï : Ñeå nhaäp döõ lieäu D3 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ 7000 ta thöïc hieän nh ö sau :  Aán caù phím soá, treân maøn hình xuaát hieän 7000  Aán phím ADD, ñòa chæ hieän haønh ñöôïc hieån thò  Aán caùc phím soá, treân maøn hình hieån thò D3  Aán phím UP : Döõ lieäu D3 ñöôïc naïp vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ 7000 vaø ñòa chæ hieän haønh ñöôïc taêng leân 1 ñôn vò. Muoán giaûm ñòa chæ hieän haønh thì nhaán phím DOWN. Phím DOWN khoâng nhaäp döõ lieäu môùi. 6.3 PHÍM PC VAØ GO Sau khi naïp chöông trình vaøo RAM, ñeå chaïy thöû ta nhaán PC. Treân maøn hình xuaát hieän thoâng baùo “PC =     “ ;  Ta nhaán phím soá ñeå naïp ñòa chæ ñaàu cuûa ñoaïn chöông trình caàn thöû.  Nhaán phím GO : Laäp töùc vi xöû lí thöïc hieän chöông trình ñoù. khi khoâng naïp ñòa chæ môùi maø nhaán GO thì seõ thoaùt chöông trình PC. 6.4 PHÍM REG Phím REG laø phím chöùc naêng thöïc hieän vieäc xem vaø naïp giaù trò môùi vaøo caùc thanh ghi. Trang 72 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2