intTypePromotion=1

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu nền kinh tế thị trường bằng những biện pháp cơ bản p9

Chia sẻ: Fnakjnf Sfbsjb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu nền kinh tế thị trường bằng những biện pháp cơ bản p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham nhũng trong kiểm soát cửa khẩu liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới. Thủ đoạn chính là móc ngoặc với cán bộ hải quan để khai báo gian dối hàng hoá, khai không đúng chủng loại, số lượng để bòn rút tiền của Nhà nước. - Tham nhũng trong hoạt động tư pháp: đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, thủ đoạn thường là những người có thẩm quyền giải quyết có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án tại các giai đoạn điều tra, truy tố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu nền kinh tế thị trường bằng những biện pháp cơ bản p9

  1. h¹i kh«ng nhá tíi Nhµ n­íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. - Tham nhòng trong kiÓm so¸t cöa khÈu liªn quan ®Õn viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi. Thñ ®o¹n chÝnh lµ mãc ngoÆc víi c¸n bé h¶i quan ®Ó khai b¸o gian dèi hµng ho¸, khai kh«ng ®óng chñng lo¹i, sè l­îng ®Ó bßn rót tiÒn cña Nhµ n­íc. - Tham nhòng trong ho¹t ®éng t­ ph¸p: ®©y thùc sù lµ mét vÊn ®Ò nghiªm träng, thñ ®o¹n th­êng lµ nh÷ng ng­êi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cã hµnh vi lµm sai lÖch hå s¬ vô ¸n t¹i c¸c giai ®o¹n ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö ®Ó lµm gi¶m tr¸ch nhiÖm h×nh sù cho bÞ can bÞ cao, thËm chÝ cßn gi¶m nhÑ téi tíi møc kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù mµ chØ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh, hoÆc cã nh­ng cho h­ëng ¸n treo. - Cè ý lµm tr¸i c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®Ó tham «, nhËn hèi lé víi thñ ®o¹n: lËp hå s¬ h­u trÝ, th­¬ng bÖnh binh gi¶; tham « tiÒn cøu trî cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, ®ång bµo vïng khã kh¨n Cã thÓ nãi thñ ®o¹n tham nhòng cã rÊt nhiÒu vµ th­êng thÝch øng tèt theo c¸c xu h­íng ®ang thay ®æi. ViÖc sö dông ngµy cµng nhiÒu t­ vÊn n­íc ngoµi, sù gia t¨ng c¸c hîp ®ång sö dông nguån vèn bªn ngoµi vµ c¶ c¸nh cöa ®ang më ra cho viÖc héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi tham nhòng míi víi nh÷ng sè tiÒn khæng lå. PhÇn th­ëng tiÒm tµng cho mét hîp ®ång nh¾m ®óng ng­êi th¾ng cuéc cã thª v­ît qu¸ møc l­¬ng hîp ph¸p c¶ ®êi lµm
  2. viÖc cña mçi c¸n bé, c«ng chøc. Trong nhiÒu tr­êng hîp, c¸m dç th× to lín mµ nguy c¬ trõng ph¹t th× l¹i nhá. * Theo b¸o c¸o cña Tæ chøc Minh b¹ch quèc tÕ vÒ t×nh h×nh tham nhòng ë c¸c n­íc n¨m 2004, tû lÖ tham nhòng ë n­íc ta ®øng trong hµng nh÷ng n­íc cã tÖ tham nhòng cao nhÊt (thø 100 trong sè 133 n­íc ®­îc kh¶o s¸t). * Mét sè vô tham nhòng ®iÓn h×nh trong thêi gian qua ®· bÞ truy tè, xÐt xö: 1. Vô tham nhòng ë Bé Th­¬ng m¹i: mét sè ®èi t­îng cã chøc quyÒn ®· mãc ngoÆc trong ®­êng d©y ch¹y quotar xuÊt nhËp khÈu hµng dÖt may. Trong sè ®ã næi len mét sè c¸n bé nh­ Mai Thanh H¶i (con trai «ng Mai V¨n D©n - nguyªn Thø tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i). TrÇn V¨n Söu - Nguyªn tr­ëng phßng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu Bé Th­¬ng m¹i HiÖn nay, c¸c ®èi t­îng trªn ®· bÞ khëi tè, b¾t t¹m giam vµ ®ang chê ngµy ra tr­íc vµnh mãng ngùa. 2. Vô tham nhòng t¹i C«ng ty XuÊt nhËp khÈu tØnh Gia Lai: Vô ¸n nµy ®­îc coi lµ vô tham nhòng lín nhÊt T©y Nguyªn tõ tr­íc ®Õn nay. Nguyªn Gi¸m ®èc C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Gia Lai TrÞnh Xu©n Nh©n cïng 10 bÞ can kh¸c c©u kÕt lµm tr¸i quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ g©y thÊt tho¸t gÇn 104 tû ®ång tiÒn vay ng©n hµng, trong ®ã chiÕm ®o¹t sö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n 44 tû ®ång. Vô ¸n ®­îc ph¸t hiÖn vµ khëi tè tõ th¸ng 2/2002. M­êi mét bÞ can tæ chøc vay tiÒn ng©n hµng sö dông kh«ng môc ®Ých, khiÕn h¬n 100 tû ®ång bÞ thÊt tho¸t khã cã kh¶ n¨ng thu håi.
  3. 3. Vô tham « ë C«ng ty tiÕp thÞ ®Çu t­ N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n: vô ¸n nµy ®· ®­îc xÐt xö vµo n¨m 2003. Cïng víi L· ThÞ Kim Oanh- kÎ cÇm ®Çu, cßn cã hai vÞ nguyªn Thø tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm. Víi sù gióp cña mét sè quan chøc, L· ThÞ Kim Oanh ®· chØ ®¹o cÊp d­íi cè ý lµm tr¸i, tham « g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc h¬n 100 tû ®ång. L· ThÞ Kim Oanh nhËn ¸n tö h×nh, cßn hai vÞ nguyªn Thø tr­ëng nhËn ¸n tï treo. 4. Vô nhËn hèi lé t¹i tr¹m kiÓm so¸t liªn hîp §ång Bµnh (L¹ng S¬n): tr¹m tr­ëng L­u V¨n NhÞp ®· th«ng ®ång cho c¸c chñ hµng nhËp lËu hµng qua biªn giíi. Theo kÕt luËn cña c¬ quan chøc n¨ng, chØ trong mét ca trùc, tr¹m nµy thu ®Õn 380 triÖu ®ång tiÒn "lµm luËt" cña c¸c chñ hµng. Côc tr­ëng vµ hai Côc phã Côc thuÕ L¹ng S¬n cïng 27 ®èi t­îng kh¸c ®· bÞ truy tè. C¬ quan c«ng an còng thu gi÷ h¬n 1 tû ®ång tiÒn tang vËt cña vô ¸n. Liªn quan ®Õn vô ¸n nµy, Phã BÝ th­ TØnh uû, kiªm Chñ tÞch UBND tØnh L¹ng S¬n bÞ c¸ch chøc. HiÖn nay, ngoµi nh÷ng vô tham nhòng lín ®· bÞ phanh phui, d­ luËn cho r»ng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nh÷ng thÊt tho¸t do tham «, hèi léi rÊt lín nh­ng trªn thùc tÕ võa qua, nh÷ng vô bÞ ph¸t hiÖn cßn rÊt Ýt (®Õm trªn ®Çu ngãn tay) 2.2. Nh÷ng ¶nh h­ëng cña tham nhòng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
  4. Tham nhòng tõ l©u ®­îc coi lµ vÊn ®Ò quèc n¹n, lµm xãi mßn lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng vµ Nhµ n­íc, lµm ruçng n¸t mét phËn kh«ng nhá c¸n bé §¶ng, c«ng chøc Nhµ n­íc, cã nguy c¬ ®e do¹ sù tån vong cña chÕ ®é. Hå Chñ tÞch ®· coi n¹n tham nhòng còng nguy h¹i nh­ giÆc ngo¹i x©m, nã n»m ngay trong lßng chÕ ®é ta. N¹n tham nhòng ë n­íc ta ngµy cµng lan réng ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng, thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi, x¶o quyÖt, møc ®é tham nhòng ngµy cµng lín, ®­îc thùc hiÖn cã tæ chøc, cÊu kÕt thµnh ®­êng d©y kh«ng nh÷ng ë trong n­íc mµ cßn c¶ n­íc ngoµi C¸c vô ¸n h×nh sù lín trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cho thÊy tÝnh chÊt møc ®é cùc kú nghiªm träng vµ nguy h¹i cña n¹n tham nhòng kh«ng nh÷ng x¶y ra ë c¸n bé, c«ng chøc cÊp thÊp, cÊp trung mµ cßn ë cÊp cao cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, chÝnh v× vËy nh÷ng ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ lµ v« cïng to lín. ë ®©y chØ xin nªu ra mèt sè khÝa c¹nh ¶nh h­ëng cã thÓ nãi lµ râ nÐt nhÊt: - Tr­íc hÕt, tham nhòng t¹o ra mét sù tr× trÖ vµ rèi lo¹n trong néi bé nÒn kinh tÕ n­íc ta, nã t¹o ra mét nÒn kinh tÕ ¶o víi nh÷ng con sè kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ. §©y chÝnh lµ hËu qu¶ cña viÖc cè ý lµm sai trong viÖc thanh quyÕt to¸n, thu chi ng©n s¸ch, vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, lËp c¸c quü "ma", hoÆc c¸c c«ng ty "ma" ®Ó bßn rót tiÒn cña Nhµ n­íc. - T¹o ra sù canh tranh kh«ng lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng kinh tÕ, trong nhiÒu n¨m, ng­êi ta vÉn tin r»ng ®ót lãt vµ c¸c h×nh thøc tham nhòng kh¸c lµ cã hiÖu qu¶ vµ thËm chÝ lµ nh÷ng c«ng cô cÇn
  5. thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh b»ng c¸ch mua chuéc ®óng ng­êi vµ cø nh­ vËy suy nghÜ nµy tiÕp tôc, c¸c c«ng ty ®· giµnh ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh. Nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng ®óng nh­ vËy. Nghiªn cøu do Ng©n hµng ThÕ giíi vµ c¸c c¬ quan kh¸c tiÕn hµnh cho thÊy t»ng tiÕp søc cho sù ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng luËt kh«ng cÇn thiÕt vµ tuú tiÖn. Nãi tãm l¹i, nã chØ nu«i sèng chÝnh nã, t¹o nªn tÇng líp nµy ®Õn tÇng líp kh¸c c¸c quan chøc quan liªu ®ang s½n sµng ho¹t ®éng. HËu qu¶ cña vÊn ®Ò nµy lµ, mét sè c«ng ty chØ giµnh thêi gian vµo viÖc gÆp nh÷ng kÎ quan liªu vµ c¸c quan chøc biÕn chÊt ®Ó th­¬ng l­îng vÒ giÊy phÐp vµ thuÕ thay v× xóc tiÕn x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh vµ c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. - Tham nhòng còng g©y ¶nh h­ëng lín tíi viÖc thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t­ vµ viÖn trî ph¸t triÓn tõ bªn ngoµi vµo ViÖt Nam. Thùc tÕ cho thÊy r»ng ë nh÷ng n­íc cã møc ®é tham nhòng cao th­êng cã nguy c¬ bÞ lo¹i ra khái thÕ giíi ®ang diÔn ra héi nhËp kinh tÕ nhanh chãng. HiÖn nay ®iÒu nµy cµng râ h¬n bao giê hÕt. C¸c thÞ tr­êng cëi më kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®»ng sau nh÷ng c¸nh cöa khÐp kÝn. C¸c nguån vèn t­ nh©n lÉn viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ngµy cµng suy xÐt mét c¸ch ®óng ®¾n vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ phÈm chÊt c¸c thÓ chÕ nhµ n­íc. C¸c nhµ ®Çu t­ hiÖn nay cã qu¸ nhiÒu lùa chän. Vµ hä cã kh¶ n¨ng chuyÓn tiÒn cña m×nh ®Õn n¬i mµ sù rñi ro vÒ tham nhòng Ýt h¬n. Kh¸i niÖm tån t¹i ë c¸c n­íc tµi trî r»ng tham nhòng ë nh÷ng n­íc nhËn viÖn trî sÏ ®­a ra c¸c kho¶n tiÒn ®Çu t­ cña hä vµo c¸i tói kh«ng ®¸y cña mét sè Ýt ng­êi sÏ lµ mét trong nh÷ng ®e do¹ lín ®Õn viÖn trî trong t­¬ng lai. Râ rµng lµ, chØ cã ng­êi nghÌo ph¶i ®øng ra chÞu sù thiÖt thßi nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2