intTypePromotion=1
ADSENSE

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

390
lượt xem
97
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu bánh răng là cơ cấu khớp cao dùng để truyền chuyển động quay giữa các trục với tỉ số truyền xác định nhờ sự ăn khớp của các khâu có răng, các khâu ấy được gọi là bánh răng. -Truyền động bánh răng được sử dụng hầu hết trong các loại máy. Nó thực hiện công việc truyền chuyển động quay giữa các trục, hoặc biến chuyển động quay thành tịnh tiến và ngược lại. Phân loại và công dụng của truyền động bánh răng: Công dụng chung của truyền động bánh răng: -Bánh răng, bánh vít là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 1

  1. Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ BAÙNH RAÊNG I. Toång quan: Ñònh nghóa: - Cô caáu baùnh raêng laø cô caáu khôùp cao duøng ñeå truyeàn chuyeån ñoäng quay giöõa caùc truïc vôùi tæ soá truyeàn xaùc ñònh nhôø söï aên khôùp cuûa caùc khaâu coù raêng, caùc khaâu aáy ñöôïc goïi laø baùnh raêng. -Truyeàn ñoäng baùnh raêng ñöôïc söû duïng haàu heát trong caùc loaïi maùy. Noù thöïc hieän coâng vieäc truyeàn chuyeån ñoäng quay giöõa caùc truïc, hoaëc bieán chuyeån ñoäng quay thaønh tònh tieán vaø ngöôïc laïi. Phaân loaïi vaø coâng duïng cuûa truyeàn ñoäng baùnh raêng: Coâng duïng chung cuûa truyeàn ñoäng baùnh raêng: -Baùnh raêng, baùnh vít laø nhöõng chi tieát duøng ñeå truyeàn löïc vaø chuyeån ñoäng maø chuùng ta thöôøng thaáy trong nhieàu loaïi maùy khaùc nhau. Vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh cheá taïo maùy vaø vôùi yeâu caàu cuûa söûa chöõa thay theá, caùc loaïi chi tieát naøy ngaøy caøng ñöôïc saûn xuaát nhieàu hôn. ÔÛ nhieàu nöôùc ngöôøi ta ñaõ xaây döïng nhaø maùy, phaân xöôûng chuyeân saûn xuaát baùnh raêng, baùnh vít vôùi trình ñoä cô khí hoùa vaø töï ñoäng hoùa cao. -Truyeàn ñoäng baùnh raêng ñöôïc söû duïng roäng raõi vì chuùng coù nhöõng öu ñieåm nhö khaû naêng truyeàn löïc lôùn, ñaûm baûo tæ
  2. soá truyeàn chính xaùc, hieäu suaát truyeàn ñoäng cao, tæ soá truyeàn lôùn v.v. -Trong caùc loaïi maùy nhö: Maùy coâng cuï, maùy noâng nghieäp, oâtoâ, ñoäng cô ñoát trong, caàn truïc v.v. Truyeàn ñoäng baùnh raêng laø nhöõng cô caáu quan troïng. Phaïm vi toác ñoä vaø khaû naêng truyeàn chuyeån ñoäng cuûa boä truyeàn baùnh raêng raát lôùn. Caùc hoäp giaûm toác cuûa baùnh raêng coù khaû naêng truyeàn coâng suaát haøng chuïc kw. Toác ñoä voøng quay cuûa caùc baùnh raêng trong caùc cô caáu truyeàn chuyeån ñoäng coù theå ñaït tôùi 150m/s. Baùnh truyeàn chuyeån ñoäng quay ñöôïc goïi laø baùnh chuû ñoäng, Baùnh ñöôïc truyeàn chuyeån ñoäng quay goïi laø baùnh bò ñoäng (khaùi nieäm treân xeùt cho 1 caëp baùnh raêng aên khôùp). -Söû duïng boä truyeàn baùnh raêng coù theå truyeàn ñöôïc chuyeån ñoäng giöõa caùc truïc cheùo nhau, vuoâng goùc nhau, hoaëc song song vôùi nhau. -Tuøy thuoäc vaøo hình daïng cuûa baùnh raêng ngöôøi ta chia ra caùc loaïi sau: Truyeàn ñoäng baùnh raêng truï, baùnh raêng coân, truyeàn ñoäng truïc vít baùnh vít v.v. -Theo daïng aên khôùp proâphin raêng ñöôïc chia thaønh hai loaïi:  AÊn khôùp thaân khai: Laø loaïi aên khôùp tieâu chuaån vaø ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát. Aên khôùp khoâng thaân khai bao goàm: Aên khôùp noâvikov, aên khôùp xicloâit, aên khôùp choát. Phaân loaïi baùnh raêng : Baùnh raêng ñöôïc chia ra laøm ba loaïi sau: -Baùnh raêng truï(raêng thaúng vaø raêng nghieâng).
  3. -Baùnh raêng coân(raêng thaúng vaø raêng xoaén). -Baùnh vít. Truyeàn ñoäng baèng baùnh raêng truï: -Truyeàn ñoäng baùnh raêng hình truï ñöôïc duøng ñeå quay caùc truïc song song vôùi nhau. Döïa theo hình daïng cuûa raêng coù ba loaïi truyeàn ñoäng sau: Truyeàn ñoäng baùnh raêng hình truï raêng thaúng, truyeàn ñoäng baùnh raêng hình truï raêng nghieâng. truyeàn ñoäng baùnh raêng chöõ V. -Döïa theo höôùng nghieâng cuûa raêng baùnh raêng hình truï raêng nghieâng chia ra hai loaïi: Nghieâng traùi vaø nghieâng phaûi,trong moät caëp aên khôùp caùc höôùng nghieâng cuûa chuùng ngöôïc nhau. Boä truyeàn baùnh raêng nghieâng cho pheùp laøm vieäc eâm hôn, taêng khaû naêng truyeàn löïc. Nhöôïc ñieåm cuûa boä truyeàn baùnh raêng nghieâng laø sinh ra löïc doïc truïc trong khi truyeàn ñoäng vaø cheá taïo phöùc taïp hôn baùnh raêng truï raêng thaúng. -Boä truyeàn baùnh raêng chöõ V vaãn giöõ ñöôïc caùc öu ñieåm treân, beân caïnh ñoù coøn khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa boä truyeàn baùnh raêng nghieâng laø trieät tieâu löïc doïc truïc tuy nhieân vieäc cheá taïo laïi phöùc taïp hôn. Truyeàn ñoäng thanh raêng baùnh raêng: - Truyeàn ñoäng thanh raêng baùnh raêng laø tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa truyeàn ñoäng baùnh raêng truï vì ôû ñaây moät trong hai baùnh raêng coù ñuôøng kính lôùn ñeán voâ cuøng, baùnh raêng aáy ñöôïc goïi laø thanh raêng, Truyeàn ñoäng thanh raêng baùnh raêng cuõng coù raêng thaúng, raêng nghieâng, raêng chöõ V. Truyeàn ñoäng truïc vít baùnh vít:
  4. -Boä truyeàn truïc vít baùnh vít thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn chuyeån ñoäng giöõa hai truïc vuoâng goùc vôùi nhau. Truyeàn ñoäng baèng baùnh raêng coân: -Boä truyeàn ñoäng baùnh raêng coân ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn chuyeån ñoäng giöõa hai truïc cheùo nhau, thöôøng laø vuoâng goùc vôùi nhau. Baùnh raêng coân coù caùc loaïi nhö baùnh raêng coân raêng thaúng, raêng nghieâng, raêng cong. Truyeàn ñoäng xoaén vít: -Truyeàn ñoäng xoaén vít baèng baùnh raêng truï cuõng ñöôïc duøngñeå truyeàn chuyeå ñoäng quay giöõa caùc truïc vuoâng goùc nhau. -Baùnh raêng trong truyeàn ñoäng xoaén vít khoâng coù gì khaùc so vôùi baùnh raêng trong truyeàn ñoäng baùnh raêng truï nhöng phöông raêng cuûa hai baùnh raêng trong truyeàn ñoäng xoaén vít cuøng phöông. Caùc daïng truyeàn ñoäng baùnh raêng theo coâng duïng: -Tuøy theo coâng duïng cuûa truyeàn ñoäng ngöôøi ta chia ra truyeàn vaän toác, ñoäng löïc, truyeàn ñoäng soá, truyeàn ñoäng coù coâng duïng khaùc.  Truyeàn toác ñoä: Boä truyeàn ñoäng naøy thöôøng ñöôïc söû duïng ôû maùy bay, hoäp giaûm toác cuûa tuabin vaø caùc cô caáu khaùc.  Truyeàn ñoäng löïc: Boä truyeàn ñoäng naøy thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn löïc lôùn trong caùc naùy caùn, caùc oâtoâ taûi, maùy keùo, maùy caùn .
  5.  Truyeàn ñoäng soá: Truyeàn ñoäng soá ñaûm baûo chính xaùc goùc quay giöõa baùnh raêng chuû ñoäng vaø bò ñoäng. Truyeàn ñoäng naøy ñöôïc söû duïng trong caùc gia coâng chính xaùc.  Truyeàn ñoäng coù coâng duïng chung: Truyeàn ñoäng naøy thöôøng coù vaän toác vaø taûi troïng nhoû, noù ñöôïc duøng roäng raõi trong ngaønh cheá taïo maùy.Tuøy theo vaän toác truyeàn ñoäng noù ñöôïc chia ra:  -Truyeàn ñoäng raát chaäm: 15m/s Ñaëc tính cuûa truyeàn ñoäng baùnh raêng: -Ñaëc tính cô baûn cuûa truyeàn ñoäng baùnh raêng laø tæ soá truyeàn.Tæ soá truyeàn cho bieát söï töông quan giöõa vaän toác goùc cuûa caëp baùnh raêng aên khôùp. Tæ soá truyeàn ñöôïc kyù hieäu laø i vaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: i= w2/w1. Trong ñoù: w1,w2 laàn löôït laø vaän toác goùc cuûa baùnh chuû ñoäng vaø bò ñoäng(rad/giaây). Hoaëc cuõng coù theå xaùc ñònh tæ soá truyeàn i thoâng qua soá raêng i= Z2/Z1 Trong ñoù: Z1 laøsoá raêng baùnh daãn,Z2 laø soá raêng baùnh bò daãn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2