intTypePromotion=1
ADSENSE

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

203
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bán kính vòng chia, nói cách khác ta cố định vòng chia trên dao thanh răng bằng cách định chế độ chuyển động trong qúa trình chế tạo. Đường trung bình là đường cố định trên thanh răng. Nếu ta đặt dao thanh răng mà đường trung bình của nó không trùng với đường chia thì ta nhận được bánh bánh răng không tiêu chuẩn (còn gọi là bánh răng có dịch dao,bánh răng có dịch chỉnh). Khoảng cách giữa đường trung bình và đường chia gọi là độ dịch dao, kí hiệu là e ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 4

  1. Chương 4: Baùnh raêng coù dòch dao 1. Khaùi nieäm Trong quùa trình cheá taïo baùnh raêng thaân khai baèng dao thanh raêng cheá ñoä chuyeån ñoäng (tyû soá v/w) quyeát ñònh baùn kính voøng chia, noùi caùch khaùc ta coá ñònh voøng chia treân dao thanh raêng baèng caùch ñònh cheá ñoä chuyeån ñoäng trong quùa trình cheá taïo. Ñöôøng trung bình laø ñöôøng coá ñònh treân thanh raêng. Neáu ta ñaët dao thanh raêng maø ñöôøng trung bình cuûa noù khoâng truøng vôùi ñöôøng chia thì ta nhaän ñöôïc baùnh baùnh raêng khoâng tieâu chuaån (coøn goïi laø baùnh raêng coù dòch dao,baùnh raêng coù dòch chænh). Khoaûng caùch giöõa ñöôøng trung bình vaø ñöôøng chia goïi laø ñoä dòch dao, kí hieäu laø e . Ñoä dòch dao e ñöôïc tính theo modul qua coâng thöùc: e=.mt ( laø heä soá dòch dao) Quy öôùc ñoä dòch dao vaø heä soá dòch dao laø aâm khi ñöôøng trung bình naèm trong ñöôøng chia (hình 10a) vaø laø döông khi ñöôøng trung bình naèm ngoaøi ñöôøng chia(hình 10b). N n Ñ ö ô øn g tru n g b ìn h p Ñ ö ô øn g c h ia n  Hình 10a N n Ñ ö ô øn g c h ia p
  2. Hình 10b 2. Kích thöôùc cuûa raêng treân ñöôøng trung bình cuûa thanh raêng ta coù beà daày raêng baèng beà roäng raõnh, nghóa laø: st= wt=mt /2=m/2 Trong quùa trình hình thaønh baùnh raêng tieâu chuaån, vì voøng chia laên khoâng tröôït vôùi ñöôøng trung bình neân beà roäng cuûa baùnh raêng baèng beà roäng cuûa thanh raêng Hình 11 at wt Ñöôøng chia b b' Ñöôøng trung bình a c c' a' x 
  3. Ñoái vôùi baùnh raêng khoâng tieâu chuaån, ñöôøng trung bình khoâng truøng vôùi ñöôøng chia maø caùch ñöôøng chia moät ñoaïn e =.mt (hình 1.24).Trong tröôøng hôïp naøy beà daøy raêng treân ñöôøøng chiaseõ laø: St=mt(/2 - 2.tgt ) Töø ñoù beà roäng raõnh treân voøng chia seõ laø: W=st= mt(/2 - 2.tgt ) Vaø:Beà daøy raêng treân voøng chia cuûa baùnh raêng: St=mt(/2 - 2.tgt ) Khi bieát beà daày raêng s, beà roäng raõnh w treân voøng chia, ta coù theå suy ra beà daày raêng sw treân ñöôøng troøn coù ñöôøng kính baát kyø. Treân hình 1.25, voøng chia vaø voøng troøn coù baùn kính rx caét bieân daïng raêng ôû M vaø MX Ta coù: =AOÂM=tg-  x=AOÂMX=tgx - x Vôùi , x laàn löôït laø goùc aùp löïc treân voøng chia vaø voøng troøn coù baùn kính rx . Hình 12 B sx MX s M x A ro   x 0
  4. Theo hình12 ta coù:  +  = x + x (x = MXOÂB= sx/2.rx) hay:  + s/2.r = x + sx/2.rx Suy ra: sx = 2.rx( + s/2.r -x) Thay: rx= ro /cosx = r.cos / cosx r =m.Z /2 s= m((/2 +2.tg) Vaøo: sx = 2.rx( + s/2.r -x) Ta ñöôïc: sx= m. cos / cosx[(Z( - x) + /2 +2.tg] Dòch chænh thích hôïp cho boä truyeà baùnh raên maø yeâu caàu khoaûng caùch truïc cuûa chuùng chính xaùc. Coù nhieàu phöông phaùp dòch chænh caùt baùnh raêng caét baèng phöông phaùp bao hình . Caùc phöông phap naøy ñöôïc thöïc hieän khi söû duïng duïng cuï caét tieâu chuaån baèng caùch xeâ dòch bieân daïng khôûi xuaát cuûa thanh raêng Dòch chænh baèng bieân daïng khôûi xuaát laø choïn caùc ñoaïn treân ñöoøng thaân khai cuûa ñöôøng troøn cô sôû ñeå dòch chænh nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng yeâu caàu cuûa boä truyeàn. Trong caû hai phöông phaùp dòch chænh ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn ñænh, ñöôøng troøn ñaùy, chieàu daøy raêng theo ñöôøng troøn chia ñeàu khoâng thay ñoåi. Höôùng dòch chænh bieân daïng khôûi xuaát cuûa thanh raêng h ñöôïc thöïc hieän theo höôùng tôùi taâm baùnh raêng (dòch chænh döông ) hoaëc theo höôùng ngöôïc laïi töø taâm baùng raêng (dòch chænh aâm). Tyû soá giöõa löôïng dòch chænh cuûa bieân daïng khôûi xuaát vaø modul goïi laø heä soá dòch chænh .  =h /m
  5. Khi dòch chænh döông  > 0, Khi dòch chænh aâm  < 0, trong tröôøng hôïp dòch chænh döông , ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn ñænh raêng taêng leân hai laàn löôïng dòch chænh, coøn dòch chænh aâm thì ngöôïc laïi. Ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn chia laø moät ñaïi löôïng tính toaùn vaø coù giaù trò coá ñònh , khoâng phuï thuoäc vaøo tính chaát vaø löôïng dòch chænh cuûa bieân daïng khôûi xuaát. 3. Ñieàu kieän caét chaân raêng . a. Hieän töôïng caét chaân raêng Trong quùa trình cheá taïo baùnh raêng baèng thanh raêng sinh , coù theå thay ñoåi vò trí thanh raêng sinh ñoái vôùi phoâi , song khoâng theå ñaët thanh raêng gaàn moät giaù trò giôùi haïn vì nhö theá seõ xaåy ra hieän töôïng chaân raêng bò caét leïm(hình13) phaàn gaïch). Hình 13 Ñaây laø hieän töôïng caét chaân raêng. Trong tröôøng hôïp naøy, raêng seõ bò yeáu, gaây ra va ñaäp khi aên khôùp xaåy ra treân phaàn bieân daïng naøy. Vò trí giôùi haïn noùi treân ñaây laø ñöôøng ñænh cuûa thanh raêng khoâng caét ñöôøng aên khôùp nn ngoaøi ñoaïn PN (hình 14).
  6. O n M N' b' N b K' p K n v b b' Hình 14 Coù theå chöùng minh neáu ñöôøng ñænh cuûa thanh raêng caét ñöôøng nn ngoaøi ñoaïn PN thì xaåy ra hieän töôïng caét chaân raêng . Giaû söû ôû thôøi ñieåm ban ñaàu bieân daïng thanh raêng b1 vaø bieân daïng baùnh raêng tieáp xuùc ôû N. Cho bieân daïng b1 tònh tieán moät ñoaïn KK’ ñeán vò trí b1’ thì bieân daïng b2 ñeán vò trí b2’ vôùi cung quay treân voøng chia bb’=KK’ öùng vôùi goùc quay:  = bb’ /r = KK’ /r ÖÙng vôùi cung treân voøng troøn cô sôû : Cung NN’= .ro= ro.KK’ /r = KK’.cost Ñoàng thôøi ta cuõng coù : NM= KK’.cost Suy ra:NN’=NM Cung NN’ vaø ñoaïn NM coù ñoä lôùn baèng nhau neân ñieåm N’cuûa bieân daïng baùnh raêng ôû veà beân traùi cuûa bieân daïng thanh raêng ñi qua ñieåm M töùc laø dao thanh raêng ñaõ vöôït quùa bieân daïng cuûa baùnh raêng hay noùi caùch khaùc bieân daïng thaân khai cuûa baùnh raêng bò dao thanh raêng caét leïm .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2