quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
184
lượt xem
58
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề được chú ý khi thiết kế đồ gá là năng suất, chất lượng và giá thành gia công: + Đồ gá phải đảm bảo sao cho quá trình định vị và kẹp chặt nhanh chóng, đảm bảo thời gian gia công là ngắn nhất. + Đồ gá phải góp phần đảm bảo độ chính xác gia công. + Giá thành đồ gá phải rẻ, kết cấu đơn giản dễ chế tạo và lắp ráp, vật liệu phải dễ kiếm, dễ thay thế, sử dụng phải dễ dàng thuận tiện. - Đồ gá được chọn là đồ gá cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 10

  1. Chương 10: THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ COÂNG NGHEÄ 8.1- Hình thaønh nhieäm vuï thieát keá ñoà gaù: - Vaán ñeà ñöôïc chuù yù khi thieát keá ñoà gaù laø naêng suaát, chaát löôïng vaø giaù thaønh gia coâng: + Ñoà gaù phaûi ñaûm baûo sao cho quaù trình ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, ñaûm baûo thôøi gian gia coâng laø ngaén nhaát. + Ñoà gaù phaûi goùp phaàn ñaûm baûo ñoä chính xaùc gia coâng. + Giaù thaønh ñoà gaù phaûi reû, keát caáu ñôn giaûn deã cheá taïo vaø laép raùp, vaät lieäu phaûi deã kieám, deã thay theá, söû duïng phaûi deã daøng thuaän tieän. - Ñoà gaù ñöôïc choïn laø ñoà gaù cho nguyeân coâng 6: Khoan loã Þ15 8.2- Noäi dung thieát keá ñoà gaù: 8.2.1- Thieát keá ñoà gaù cho nguyeân coâng 6: a) Sô ñoà nguyeân lyù ñoà gaù: - ÔÛ nguyeân coâng naøy ta caàn gia coâng loã Þ15.Ñoà gaù phaûi ñaûm baûo quaù trình ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, chính xaùc. Ta caàn cheá taïo ñoà gaù chuyeân duøng. - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng. Ñeå choáng xoay chi tieát ta duøng moät choát traùm ñeå choáng xoay. - Vieäc keïp chaët chi tieát ñöôïc thöïc hieän nhôø vaøo ñai oác vaø loâng ñeàn. b) Tính toaùn sai soá ñoäng hoïc ñoà gaù: - Sai soá gaù ñaët ñöôïc tính theo coâng thöùc sau:  gd   c 2   K 2   ct 2   m 2   dc 2 ( coâng thöùc 7-1\trang 35[TL7]) Vôùi :
  2. + c - sai soá chuaån. -Vì moái laép giöõa choát vaø chi tieát laø H8/g6 cho neân: +Sai leäch giôùi haïn treân cuûa loãlaø :+0,027 +Sai leäch giôùi haïn treân truïc laø: -0,006 +Sai leäch giôùi haïn döôùi truïc laø: -0,017 -Maø :  c  2e  2   2   1 Trong ñoù: +: Khe hôû höôùng kính nhoû nhaát khi laép phoâi leân choát.  = – 0,006 + 0,027= 0,021 +e: ñoä leäch taâm cuûa beà maët truï ngoaøi so vôùi loã. (e = 0) +1: Dung sai ñöôøng kính loã. +2: Dung sai ñöôøng kính truïc.  c = 2. 0,021 + 0,023 – 0,027= 0,038 mm. -k - sai soá keïp chaët do löïc keïp gaây ra. k = 0 phöông löïc keïp vuoâng goùc phöông kích thöôùc gia coâng. -m - sai soá moøn do ñoà gaù bò moøn gaây ra. m = 0 -Sai soá ñieàu chænh ñc : Laø sai soá sinh ra trong quaù trình laép raùp vaø ñieàu chænh ñoà gaù. Sai soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñieàu chænh vaø duïng cuï ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh khi laép raùp. Trong thöïc teá khi tính toaùn ñoà gaù ta coù theå laáy ñc = 5 - 10  m . Choïn ñc =10  m = 0,01mm. -ct –Sai soá cheá taïo => ct = [ gd ]2   c 2   k 2   m 2   dc 2 +Vôùi [gñ]: soá gaù ñaët cho pheùp: [gñ] = 70 m,Baûng 7-3,trang 36[TL 7] Vaäy sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù => ct = 70 2  382  0  0 2  10 2 = 58m =0,058 mm. *Vaäy: gñ = 0,038 2  0 2  0,058 2  0 2  0,012 = 0,07 mm.
  3. c) Tính toaùn löïc khi khoan : -Löïc caét khi khoan : P0 = 10.C p .D q .S y .k p ([TL4], trang 21) + D = 15 mm - ñöôøng kính muõi khoan + S = 0,4 mm/vg - löôïng chaïy dao, Baûng 5-25, trang 21, [TL4] + Cp = 42,7 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) +x=0 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) + y = 0,8 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) +q=1 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) + kp = 1 (Baûng 5 – 9, trang 9, [TL4]) => P0 = 10  42,7 151  0,4 0,8 1  3077,3 (N) -Moâmen xoaén khi khoan: Mx = 10.C m .D q .S y .k p ([3], trang 21) + D = 14 mm - ñöôøng kính muõi khoeùt + S = 0,4mm/vg - löôïng chaïy dao + Cm = 0,021 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) +x=0 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) + y = 0,8 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) +q=2 (Baûng 5 –32, trang 25, [TL4]) + kp = 1 (Baûng 5 – 9, trang 9, [TL4]) => Mx = 10  0,021152  0,4 0,8 1  22,7 (N.m). M x .n 22,7  595 -Coâng suaát caét Ne : Ne =   1,385 (kW). 9750 9750 - Sô ñoà phaân tích löïc:
  4. Pz M X Y W: Löïc keïp - Moâmen xoaén M khoâng laøm cho phoâi quay quanh truïc y. - Löïc doïc truïc PZ laøm chi tieát quay quanh truïc y. Ta coù phöông trình caân baèng löïc: W.fms.d>PZ.L => W = PZ .L  3077,3.50  20113.07 (N) f ms .d 0,15.51 Ngoaøi ra, moment M gaây ra coù xu höôùng laøm laät chi tieát nhöng taùc ñoäng khoâng ñaùng keå. d) Xaùc ñònh ñöôøng kính buloâng : Vaät lieäu buloâng: CT3 Ñöôøng kính buloâng ñöôïc xaùc ñònh : 1,3.4.W 1,3.4.20113.07 d    12.9 mm  [ k ] 3,14.200 choïn d = 14 mm [  k ] : öùng suaát keùo cho pheùp cuûa vaät lieäu buloâng
  5. e) Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa ñoà gaù: +Gaù ñaët chi tieát leân ñoà gaù. +Ñieàu chænh chi tieát töông ñoái chính xaùc . +Môû maùy gia coâng chi tieát. +Sau khi gia coâng xong, ñöa ñaàu khoan leân, laáy chi tieát ra. +Doïn veä sinh ñoà gaù gia coâng chi tieát tieáp theo. f) Baûo quaûn: Caàn boâi trôn ñònh kyø, baûo veä maët cuûa phieán tì ,traùnh ñeå phoi loït vaøo khe hôû giöõa 2 maët tieáp xuùc, khoâng gaây bieán daïng ñoà gaù vì seõ gaây sai soá cho saûn phaåm. Choáng oxi hoùa baèng caùch boâi trôn daàu vaøo caùc beà maët caàn thieát…
Đồng bộ tài khoản