quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
35
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiện mặt đầu: để đạt Ra2,5 thì tiện mỏng, chiều sâu lớp biến cứng 10, cấp chính xác kinh tế là 8-11, cấp chính xác đạt được là 7. - Phay mặt đầu: : để đạt Ra2,5 thì phay mỏng, chiều sâu lớp biến cứng 5-10, cấp chính xác kinh tế là 8-9, cấp chính xác đạt được là . - chọn phay mặt đầu cho năng suất cao hơn. Vả lại, do chi tiết có gờ nên tiện khó khăn. Gia công mặt 4 : - Tiện dọc trục: để đạt Ra 2,5 thì tiện tinh, chiều sâu lớp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 3

  1. Chương 3: LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG BEÀ MAËT Gia coâng maët 1,3: - Tieän maët ñaàu: ñeå ñaït Ra2,5 thì tieän moûng, chieàu saâu lôùp bieán cöùng 10, caáp chính xaùc kinh teá laø 8-11, caáp chính xaùc ñaït ñöôïc laø 7. - Phay maët ñaàu: : ñeå ñaït Ra2,5 thì phay moûng, chieàu saâu lôùp bieán cöùng 5-10, caáp chính xaùc kinh teá laø 8-9, caáp chính xaùc ñaït ñöôïc laø . -  choïn phay maët ñaàu cho naêng suaát cao hôn. Vaû laïi, do chi tieát coù gôø neân tieän khoù khaên. Gia coâng maët 4 : - Tieän doïc truïc: ñeå ñaït Ra 2,5 thì tieän tinh, chieàu saâu lôùp bieán cöùng 10, caáp chính xaùc kinh teá laø 7-9, caáp chính xaùc ñaït ñöôïc laø 6.
  2. - Doa : ñeå ñaït Ra2,5 thì doa tinh, chieàu saâu lôùp bieán cöùng 10, caáp chính xaùc kinh teá laø 7-8, caáp chính xaùc ñaït ñöôïc laø7-8. - Chuoát: ñeå ñaït Ra2,5 thì chuoát tinh, chieàu saâu lôùp bieán cöùng 25, caáp chính xaùc kinh teá laø 7-8. - Maøi : ñeå ñaït Ra2,5 thì maøi , chieàu saâu lôùp bieán cöùng 50, caáp chính xaùc kinh teá laø 8-11, caáp chính xaùc ñaït ñöôïc laø 6.  Do chi tieát coù gôø neân phöông phaùp tieän khoâng khaû thi. Phöông phaùp chuoát coù theå thöïc hieän nhöng do dao chuoát khoù cheá taïo vaø ñaét tieàn neân cuõng khoâng khaû thi. Phöông phaùp maøi thì thieát keá ñoà gaù phöùc taïp neân ta choïn phöông phaùp doa. Toùm laïi, muoán gia coâng loã 4 caàn tieán haønh : khoeùt- doa. Gia coâng maët 6,7,8: Phay maët ñaàu: ñeå ñaït Ra2,5 thì phay tinh, chieàu saâu lôùp bieán cöùng 5-10, caáp chính xaùc kinh teá laø 8-9, caáp chính xaùc ñaït ñöôïc laø 6-7. Maøi phaúng : ñeå ñaït Ra2,5 thì maøi tinh, chieàu saâu lôùp bieán cöùng 15, caáp chính xaùc kinh teá laø 6-8. Ta choïn phöông phaùp phay. Gia coâng maët 5: töông töï maët 4.
  3. Gia coâng maët 12,13: Phay thoâ ñaït caáp chính xaùc 12-14, ñoä nhaùm Rz 50 Gia coâng maët 11: khoan : ñaït ñoä chính xaùc 12-14, ñoä nhaùm Rz 25-50. Gia coâng maët 14: duøng dao phay ñóa 4.3 Phaân tích 2 phöông aùn coâng ngheä: Phöông Soá beà maët beà maët Daïng maùy coâng Stt-teân NC aùn g/c ñònh vò ngheä Maùy Phay 1. Phay 1+3 9 ngang 2. Khoeùt + Doa 4 1+ 9 Maùy Khoan Maùy Phay 3. Phay 6+7+8 1+ 4 ngang 1 4. Khoan-Khoeùt- 5 1+ 4 Maùy Khoan Doa 5. Phay 12 + 13 4+5 Maùy Phay 6. Khoan loã 11 1+ 4 + 5 Maùy Khoan Maùy Phay 7. Phay raõnh 14 1+ 4 + 5 ngang 2 1. Phay 3 1+9 Maùy Phay ñöùng 2. Phay 1 3+9 Maùy Phay ñöùng 3. Phay 3 1+9 Maùy Phay ñöùng 4. Khoeùt + Doa 4 1+9 Maùy Khoan 5. Phay 6+7+8 1+ 4 Phay Ñöùng 6.Khoan+Khoeùt+ 5 1+ 4 Maùy Khoan Doa
  4. 7. Phay 12 + 13 1+4 + 5 Maùy Phay 8. Khoan 11 1+ 4 +5 Maùy Khoan Maùy Phay 9. Phay raõnh 14 1+ 4 + 5 ngang
  5. So saùnh hai phöông aùn: Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm Phöông aùn 1 taän duïng öu ñieåm Khoù xaùc ñònh cheá cuûa maùy phay ñoä caét, ñoøi hoûi maùy ngang söû duïng ñöôïc coù coâng suaát cao. 2 dao ñeå phay hai maët phaúng 1&3 cuøng luùc, ít nguyeân coâng, naêng suaát cao Phöông aùn 2 Sau khi gia coâng Nhieàu nguyeân coâng maët 1 ta coù chuaån hôn, naêng suaát tinh ñeå gia coâng maët khoâng cao. 3 coù theå ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc hình daùng, kích thöôùc yeâu caàu, vieäc löïa choïn cheá ñoä caét cuõng ñôn giaûn hôn. Mang tính chuyeân moân hoaù cao Keát luaän: Döïa vaøo vieäc phaân tích öu nhöôïc ñieåm cuûa hai phöông aùn treân em quyeát ñònh choïn phöông aùn 1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản