intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên và phụ huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ tại trường mầm non Sùng Phài

Chia sẻ: Mucnang999 Mucnang999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

37
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm ra nguyên nhân hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, giúp giáo viên, nhân viên nhận thức tốt về việc thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ có tầm quan trọng rất lớn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt giúp phụ huynh nhận thức tốt hơn tinh thần trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ được đảm bảo điều kiện giúp trẻ phát triển toàn diện, tạo cơ hội cho trẻ phát triển thể lực khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, hứng thú tham gia các hoạt động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên và phụ huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ tại trường mầm non Sùng Phài

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc                                                                        Sùng Phài, ngày 20  tháng 3 năm 2017 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi: Thường trực Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở Tôi ghi tên dưới đây:  Tỷ lệ (%)  đóng góp  Số  Ngày tháng  Nơi công tác Chức  Trình độ  Ghi  Họ và tên vào việc  TT năm sinh danh chuyên môn chú tạo ra sáng  kiến Trường mầm  1 Vũ Thị Thanh 28/8/1974 HT Đại học 100% non Sùng Phài Là tác giả  đề  nghị  xét công nhận sáng kiến:  “Một số  giải pháp chỉ   đạo giáo viên, nhân viên và phụ huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ   tại trường mầm non Sùng Phài”.  ­ Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến: UBND huyện Tam Đường. ­ Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý GDMN ­ Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Tháng 9 năm 2016. ­ Mô tả bản chất của sáng kiến:  Tính mới: Bản thân là Hiệu trưởng làm tốt công tác tham mưu với Lãnh  đạo Cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo và có biện pháp mạnh chỉ đạo   các ban ngành cùng vào cuộc với nhà trường. Giúp giáo viên nhận thức tốt hơn về  tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, cách thức tuyên truyền như thế nào để  có hiệu quả tới phụ huynh trong việc huy động phụ huynh đóng góp cho trẻ ăn   bán trú tại trường, lớp và huy động được ngày công của phụ huynh tham gia cùng  giáo viên thực hiện. Giúp phụ huynh hiểu và nhận thức tốt hơn về các khoản nộp   cho trẻ được ăn bán trú và hiểu được trách nhiệm của phụ huynh cùng tham gia   với nhà trường trong việc lấy thức ăn về lớp và ra kiểm tra nhận thực phẩm, trực  1
 2. tiếp nấu ăn cho con em mình, phụ giúp cùng cô giáo tổ chức cho trẻ ăn  đảm bảo  an toàn cho trẻ. Sáng kiến được áp dụng với bốn giải pháp đã mang lại hiệu quả trong  việc chỉ đạo giáo viên, nhân viên và phụ huynh thực hiện công tác bán trú của  trẻ tại trường mầm non Sùng Phài. Sau khi thực hiện sáng kiến đã  giúp giáo  viên, nhân viên nhận thức tốt về việc thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ  có  tầm quan trọng rất lớn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt giúp  phụ huynh nhận thức tốt hơn tinh thần trách nhiệm phối hợp với nhà trường  trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ được đảm bảo điều kiện giúp trẻ  phát  triển toàn diện, tạo cơ hội cho trẻ phát triển thể lực khỏe mạnh, nhanh nhẹn,   hoạt bát, hứng thú tham gia các hoạt động. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Áp dụng cho tất cả các trường mầm  non vùng đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh, đặc biệt những trường nhận thức  của người dân còn hạn chế. ­ Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Sự vào cuộc của Lãnh  đạo địa phương, đội ngũ giáo viên, nhân viên, đặc biệt là sự  quan tâm phối  kết hợp của phụ huynh trong thực hiện nhiệm vụ nấu ăn bán trú cho trẻ. ­ Những thông tin cần được bảo mật: Không có ­ Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được do áp dụng  sáng kiến theo ý kiến của tác giả: Giáo viên và nhân viên có tinh thần trách   nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ  nấu ăn cho trẻ, Giáo viên và nhân viên đỡ  vất vả hơn. Phụ huynh nâng cao được ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp   với nhà trường làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.  ­ Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được do áp dụng  sáng kiến theo ý kiến của tổ  chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến và theo ý   kiến của tác giả  sáng kiến: Sáng kiến được áp dụng tại trường có hiệu quả  khá rõ rệt. ­ Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Không           Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật   2
 3. và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.   NGƯỜI ĐĂNG KÝ     Vũ Thị Thanh                                                                         BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 1. Tác giả  Họ và tên: Vũ Thị Thanh  Trình độ văn hóa: 12/12      Trình độ chuyên môn: Đại học  Chức vụ, đơn vị công tác: Hiệu trưởng, Trường mầm non Sùng Phài. Nhiệm vụ được phân công: Quản lý 2. Tên sáng kiến:“Một số  giải pháp chỉ  đạo giáo viên, nhân viên và   phụ  huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ  tại trường mầm non Sùng   Phài”. 3. Tính mới  Bản thân là Hiệu trưởng làm tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo Cấp ủy,   chính quyền địa phương   để  lãnh đạo và có biện pháp mạnh chỉ  đạo các ban   ngành cùng vào cuộc với nhà trường. Giúp giáo viên nhận thức tốt hơn về tầm   quan trọng của công tác tuyên truyền, cách thức tuyên truyền như thế nào để có  hiệu quả tới phụ huynh trong việc huy động phụ huynh đóng góp cho trẻ ăn bán  trú tại trường, lớp và huy động được ngày công của phụ huynh tham gia cùng giáo  viên thực hiện. Giúp phụ huynh hiểu và nhận thức tốt hơn về các khoản nộp cho  trẻ được ăn bán trú và hiểu được trách nhiệm của phụ huynh cùng tham gia với   nhà trường trong việc lấy thức ăn về  lớp và ra kiểm tra nhận thực phẩm, trực   tiếp nấu ăn cho con em mình, phụ giúp cùng cô giáo tổ chức cho trẻ ăn đảm bảo   an toàn cho trẻ. 4. Hiệu quả sáng kiến mang lại 4.1. Hiệu quả về kinh tế 3
 4. Qua thời gian thực hiện áp dụng  sáng kiến Tôi thấy sáng kiến đã mang lợi  ích thiết thực với đời sống nhân dân địa phương và phù hợp với điều kiện thực tế  của đơn vị trường cụ thể như: Đối với Giáo viên đã nhận thức tốt hơn về tinh thần trách nhiệm của giáo   viên trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên  tục để phụ  huynh phối hợp với nhà trường thực hiện công tác bán trú và trong  công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.  Đối với Nhân viên thực hiện nhiệm vụ được giao cũng khoa học hơn, đặc  biệt nhân viên không phải trực tiếp thay nhau đi đưa thức ăn tới các điểm bản như  những năm học trước.  Đối với Phụ huynh: Nhận thức của phụ huynh có chuyển biến rõ rệt so với  những năm học trước như đóng góp cho trẻ và có tinh thần, trách nhiệm phối hợp   với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. 4.2. Hiệu quả về kỹ thuật Nhà trường đã huy động được phụ huynh tham gia đóng góp cho trẻ ăn bán   trú ở khu trung tâm đảm bảo thời gian hơn, phụ huynh ba bản Suối Thầu, Trung  Chải, Tả Chải về trung tâm lấy thức ăn cho trẻ thay cho Nhân viên mang đi như  những năm trước; huy động phụ huynh ba bản Sin Chải, Sùng Phài, Căn Câu ra  nấu ăn tại lớp cho trẻ, giúp giáo viên đỡ vất vả và đảm bảo an toàn tính mạng   cho trẻ. 4.3. Hiệu quả về mặt xã hội Qua thời gian thực hiện sáng kiến đã thu được kết quả  như:  Về  ý thức,  trách nhiệm của giáo viên, nhân viên đã có chuyên biến hơn, đặc biệt giáo viên   làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành để tuyên truyền vận động phụ huynh  dần có chuyển biến nhận thức về tầm quan trọng của việc cho con tham gia ăn  bán trú tại lớp nên năm học 2016 – 2017 nhà trường đã huy động được 100% phụ  huynh của 3 bản: Suối Thầu, Trung Chải, Tả Chải về trường lấy thức ăn và huy  động 100% phụ  huynh của trẻ được hưởng chế  độ  của 3 bản: Sin Chải, Sùng   4
 5. Phài, Căn Câu ra lớp nấu thức ăn và giúp giáo viên cho trẻ ăn, dọn dẹp sau khi trẻ  ăn xong. Bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn hạn chế chưa vận động được  phụ huynh điểm bản nộp gạo nấu cơm nóng cho trẻ, đồng thời hạn chế đó sẽ là  nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tới Tôi sẽ quyết tâm tham mưu với Cấp ủy,   Chính quyền cùng vào cuộc chỉ  đạo tuyên truyền phụ  huynh nghiêm túc thực  hiện.    5. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến Sáng kiến có khả thi, đã được áp dụng tại trường mầm non Sùng Phài,  huyện Tam Đường và đã đạt hiệu quả  tương đối cao, có thể áp dụng cho tất  cả các trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh, đặc biệt những   trường nhận thức của người dân còn hạn chế.                      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM ĐƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON SÙNG PHÀI         &! THUYẾT MINH SÁNG KIẾN   Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên và phụ huynh thực hiện  5
 6. công tác bán trú của trẻ tại trường mầm non Sùng Phài.                       Tác giả:  Vũ Thị Thanh            Trình độ chuyên môn: Đại học            Chức vụ:  Hiệu trưởng            Nơi công tác: Trường mầm non Sùng Phài ­ Tam Đường ­ Lai   Châu                                                                                             Sùng Phài,  tháng 03 năm 2017          I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên sáng kiến: “Một số  giải pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên và  phụ  huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ  tại trường Mầm non Sùng   Phài”.   2. Tên tác giả            Họ và tên: Vũ Thị Thanh Năm sinh: 1974  Nơi thường trú: Tổ 5 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. 6
 7. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non Chức vụ công tác: Hiệu trưởng Nơi làm việc: Trường mầm non Sùng Phài Điện thoại: 0914571267 Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%  3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý mầm non 4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 9/ 2016 đến tháng 3 năm  2017 5. Đơn vị áp dụng sáng kiến Tên đơn vị: Trường mầm non Sùng Phài Địa chỉ: Xã Sùng Phài,  Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu Điện thoại: 02133751768 II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN  1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:  1.1. Sự cần thiết Mục tiêu của giáo dục mầm non là tạo điều kiện tốt nhất cho sự  phát  triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ từ 0 – 6 tuổi, là 5 năm đầu  tiên của giai đoạn phát triển nhanh, tiến tới hoàn thiện các chức năng cơ  thể  trẻ. Do vậy sự chăm sóc và chế độ dinh dưỡng hợp lý đầy đủ cho trẻ sẽ góp  phần quan trọng vào sự phát triển của trẻ. Xong quan tâm như thế nào là đúng  mực để cơ thể trẻ khoẻ mạnh, học tốt phát triển cân đối thì trước tiên ta phải   có một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học nhằm giúp trẻ ăn uống ngon miệng   nhưng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với tầm quan trọng của việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình  trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  là một việc rất cần thiết đối với trẻ,   nhưng thực tế trẻ mầm non tại trường Mầm non Sùng Phài chưa nhận được  nhiều sự  quan tâm đó, đặc biệt là sự  quan tâm trực tiếp của phụ  huynh bởi   7
 8. thời gian trẻ ở nhà nhiều hơn ở lớp. Nhiều phụ huynh chưa nhận thức được   tầm quan trọng của việc cho trẻ tham gia ăn bán trú tại lớp như: Trẻ được ăn  đúng giờ, ăn cơm nóng, thức ăn nấu tại trường được đảm bảo vệ sinh an toàn  thực phẩm, thực  đơn  được thay  đổi… Xong phụ  huynh chủ  yếu chỉ  phụ  thuộc vào chế  độ  nhà nước hỗ  trợ  ăn trưa của trẻ  mẫu giáo 120.000/tháng.   Phụ huynh không tham gia nộp thêm tiền bổ sung dinh dưỡng, quà chiều cho  trẻ, phụ  huynh các điểm bản không nộp gạo nấu cơm cho trẻ  mà chỉ  mang  cơm cạp lồng cho trẻ  nên trưa trẻ  ăn cơm đã nguội. Sự  phối hợp của phụ  huynh với nhà trường trong việc tổ chức nấu ăn cho trẻ chưa hiệu quả, còn ỉ  lại trách nhiệm của nhà trường phải làm nên Giáo viên, nhân viên rất vất vả  trong việc thực hiện nấu ăn bán trú cho trẻ. Chính vì thực tế  đó Tôi đã lựa   chọn sáng kiến “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên và phụ huynh   thực hiện công tác bán trú của trẻ tại trường mầm non Sùng Phài. Với mong  muốn nhà trường thực hiện công tác bán trú được hiệu quả cao hơn. 1.2. Mục đích Nghiên cứu thực trạng tìm ra nguyên nhân hạn chế, đề  xuất các giải  pháp khắc phục hạn chế, giúp giáo viên, nhân viên nhận thức tốt về việc thực  hiện nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ có tầm quan trọng rất lớn trong công tác chăm  sóc, nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt giúp phụ  huynh nhận thức tốt hơn tinh thần   trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ  được đảm bảo điều kiện giúp trẻ phát triển toàn diện, tạo cơ hội cho trẻ phát  triển thể  lực khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, hứng thú tham gia các hoạt  động. 2. Phạm vi triển khai thực hiện: Phạm vi sáng kiến nghiên cứu thực hiện: 16 Giáo viên, nhân viên và  phụ huynh của 174 trẻ trong trường mầm non Sùng Phài.  3. Mô tả sáng kiến     3.1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến 8
 9. Trường mầm non Sùng Phài là một trường thuộc xã vùng Đặc biệt khó   khăn, 100% trẻ của trường là người dân tộc Mông và Dao. Từ năm học 2010  – 2011 trẻ mẫu giáo năm tuổi của trường được thực hiện cho trẻ hưởng chế  độ hỗ trợ ăn trưa theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ­TTg ngày 09 tháng  02 năm 2010 của Thủ  tướng Chính phủ  phê duyệt đề  án phổ  cập giáo dục   mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010­2015. Tiếp đó là trẻ  mẫu giáo  3, 4 tuổi được hưởng chế độ  hỗ  trợ ăn trưa theo Quyết định số 60/2011/QĐ­ TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ  tướng Chính phủ  quy định một số  chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011­2015. Khi trẻ  được   hưởng chế  độ  hỗ  trợ  ăn trưa nhà trường đã tham mưu với Cấp  ủy, chính  quyền địa phương và tuyên truyền phụ  huynh không phát số  tiền đó về  nhà  cho trẻ mà tổ chức nấu ăn cho trẻ tại trường lớp. Vì vậy chuyên cần của trẻ  2 buổi/ngày được chuyển biến rõ rệt.  Một số giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm và ngôn ngữ của   cô với phụ huynh, học sinh bất đồng nên công tác tuyền truyền hiệu quả chưa  cao. Nhận thức của phụ  huynh về  giáo dục mầm non còn rất hạn chế  nên  ảnh hưởng không nhỏ  đến hiệu quả  thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi  dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường. Cụ thể như  phụ huynh chủ yếu chỉ phụ  thuộc vào chế  độ  nhà nước hỗ  trợ  ăn trưa của trẻ  mẫu giáo 120.000/tháng,   không tham gia nộp thêm tiền bổ  sung dinh dưỡng, quà chiều cho trẻ, phụ  huynh các điểm bản không nộp gạo nấu cơm cho trẻ mà chỉ  mang cơm cạp  lồng cho trẻ  nên bữa trưa trẻ  ăn cơm đã nguội. Sự  phối hợp của phụ  huynh   với nhà trường trong việc tổ  chức nấu ăn cho trẻ  chưa hiệu quả, còn  ỉ  lại  trách nhiệm của nhà trường phải làm nên Giáo viên, nhân viên rất vất vả  trong việc thực hiện nấu ăn bán trú cho trẻ. Để  thực hiện đảm bảo công tác tổ  chức nấu ăn bán trú cho trẻ  của  Trường mầm non Sùng Phài, là một người quản lý đứng đầu nhà trường tôi  đã thực hiện một số giải pháp như:  Giải pháp 1: Công tác tham mưu với Cấp  ủy, Chính quyền địa  9
 10. phương và các ban ngành liên quan  Qua các buổi họp giao ban với Đảng  ủy xã tôi đã báo cáo kịp thời kế  hoạch nhiệm vụ  của nhà trường, đề  xuất những khó khăn, vướng mắc của  nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu thường xuyên, kịp thời với Chính quyền ban hành các văn  bản chỉ  đạo các ban ngành của xã thực hiện như: Kiện toàn Ban chỉ  đạo  PCGDMNTNT, coi nhiệm vụ Phổ cập là trách nhiệm chung của các cơ quan,  ban ngành và nhân dân trong địa phương cùng vào cuộc, không phải trách  nhiệm riêng của nhà trường; phối hợp với nhà trường làm tốt công tác vận   động phụ huynh cho trẻ ra lớp đúng độ tuổi đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ hàng   năm theo kế hoạch được giao; công tác đăng ký Giấy khai sinh, nhập khẩu kịp   thời đủ  điều kiện trẻ vào nhập học, đồng thời tuyên truyền phụ  huynh nhận   thức được mục đích sử  dụng số  tiền hỗ  trợ  chế  độ  ăn trưa của trẻ  để  mua  thức ăn nấu tại trường, lớp cho trẻ. Tránh cấp phát số tiền đó về nhà cho phụ  huynh sử  dụng không đúng mục đích. Tăng cường vận động phụ  huynh nộp  thêm gạo, củi ngoài số  tiền được hỗ  trợ, nộp tiền đối với trẻ  nhà trẻ  không  được hưởng chế độ và khuyến khích phụ huynh nộp thêm tiền bổ sung thêm   dinh dưỡng cho trẻ…   Giải   pháp   2:   Công   tác   chỉ   đạo   giáo   viên,   nhân   viên   thực   hiện  nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ Qua các buổi sinh hoạt Tôi triển khai tới Giáo viên, nhân viên nắm bắt   rõ văn bản của các cấp về  thực hiện các chế  độ  chính sách đảm bảo quyền  lợi cho trẻ. Hiểu được tầm quan trọng của việc tham gia thực hiện công tác  bán trú cho trẻ, trách nhiệm của cá nhân với nhiệm vụ được giao.           Chỉ đạo Giáo viên trung tâm đã vận động được phụ huynh trẻ mẫu giáo  nộp gạo, củi, phụ  huynh trẻ  nhà trẻ  không có chế  độ  nộp tiền, gạo, củi.  Điểm bản: Căn Câu, Sùng Phài, Sin Chải ngoài việc thực hiện nhiệm vụ  chuyên môn chính thì giáo viên còn thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ, trong   10
 11. quá trình thực hiện đã có nhiều bất cập xong giáo viên đã khắc phục khó khăn  thực hiện đảm bảo nhiệm vụ  cho trẻ  được ăn ngủ  tại lớp thuận tiện cho   việc duy trì tỷ lệ chuyên cần cho trẻ 2 buổi/ngày. Chỉ đạo sát sao Nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ đảm bảo  quy định Vệ  sinh an toàn thực phẩm cho trẻ. Nhân viên nấu ăn được khám  sức khỏe định kỳ, tận dụng thời gian trồng rau cải thiện bữa ăn cho trẻ. Giải pháp 3: Công tác tuyên truyền  Nhà trường chỉ  đạo Giáo viên nhận thức công tác tuyên truyền là một  nhiệm vụ  quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, tuyên truyền   tốt   thì hiệu quả  thực hiện nhiệm vụ  mới cao, do đó mỗi giáo viên là một   tuyên truyền viên. Hình thức tuyên truyền thông qua các buổi họp Phụ huynh,  họp bản, đến trực tiếp gia đình trẻ, hàng ngày trao đổi với phụ huynh qua các   giờ đón, trả trẻ. Một số Phụ huynh đã có sự thay đổi nhận thức và có ý thức  trong việc đưa con đi học đúng giờ, đảm bảo chuyên cần cao nên thuận tiện  cho việc báo ăn lấy thực phẩm của nhà trường đúng giờ quy định. Nhà trường  đã huy động phần đa số phụ huynh của trẻ học ở trung tâm tham gia nộp gạo,   củi và trẻ nhà trẻ không có chế độ nộp tiền, gạo, củi và  phụ huynh của một   số điểm bản nộp củi về trung tâm nấu thức ăn cho trẻ. Bên cạnh những ưu điểm của các giải pháp mà nhà trường đã thực hiện   thì vẫn còn những nhược điểm cần khắc phục cụ thể như: Công tác tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy  động phụ huynh tham gia đóng góp cho trẻ ăn bán trú hiệu quả chưa cao, lãnh  đạo địa phương chưa kiên quyết vào cuộc chỉ đạo các ban ngành tuyền truyền  tới người dân hiểu việc nộp tiền, gạo, củi, ngày công tham gia nấu ăn hỗ trợ  giáo viên là một nhiệm vụ quan trọng và mang lại chính lợi ích cho con mình  nên gây khó khăn cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ. Cấp  ủy, chính quyền  địa phương cơ  bản nhất trí  ủng hộ  nhà trường về  ý kiến đề  xuất các mức  nộp và hình thức tổ  chức nấu ăn cho trẻ  xong việc thực hiện huy động phụ  11
 12. huynh đóng góp chủ yếu phó thác cho nhà trường. Giáo viên làm chưa tốt công tác tuyên truyền vận động phụ  huynh ra   tham gia nấu ăn cho trẻ  nên vừa thực hiện nhiệm vụ  giảng dạy, vừa kiêm  nấu ăn cho trẻ  tại 3 điểm bản xa trung tâm đó là: Bản Sin Chải, Sùng Phài,  Căn Câu nên giáo viên rất vất vả  mặt khác không đảm bảo an toàn cho học  sinh vì không có người giám sát quản lý trẻ. Giáo viên không huy động được   phụ  huynh của ba bản: Suối Thầu, Trung Chải, Tả  Chải về  trung tâm lấy   thức ăn cho trẻ nên Nhân viên phải mang đến trực tiếp lớp cho trẻ. Giáo viên tuyên truyền huy động phụ  huynh nộp gạo, củi, tiền nấu ăn  cho trẻ hiệu quả không cao. Do phụ huynh nhận thức còn rất hạn chế chỉ phụ  thuộc trông chờ   ỉ lại vào chế độ  nhà nước hỗ  trợ  120.000 đồng/tháng. 100%   Phụ  huynh của trẻ   ở  các điểm bản không nhận thức được tầm quan trọng   của việc cho trẻ được ăn cơm nóng, đặc biệt là mùa đông nên không nộp gạo  hoặc tiền mà chỉ  cho con mang cơm từ  nhà đến ăn thức ăn của nhà trường   nấu. Trẻ nhà trẻ thì mang cơm cặp lồng và thức ăn phụ huynh chuẩn bị sẵn ở  nhà nên trưa trẻ  ăn đều là cơm nguội không đảm bảo vệ  sinh an toàn thực  phẩm. 100% phụ  huynh không tham gia nộp thêm tiền bổ  sung thêm dinh  dưỡng cho trẻ nên trẻ không có quà chiều. Tỷ lệ thấp còi của trẻ vẫn còn cao  do zen di truyền và trẻ  thiếu dinh dưỡng không đảm bảo nhu cầu phát triển   của trẻ.  Nhân viên phục vụ  thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ  còn chậm, số  trẻ ăn đông nên nhà trường phải xắp xếp phân công nhân viên có chuyên môn  cùng xuống bếp thực hiện nhiệm vụ. Từ  những  giải pháp đã thực hiện trên tôi thấy trong quá trình thực hiện  nhiệm vụ nấu ăn bán trú cho trẻ của trường còn gặp nhiều vướng mắc, hạn chế  cần khắc phục. Chính vì vậy  Tôi  thấy cần đề xuất một số  giải pháp để  khắc  phục hạn chế của giải pháp cũ như sau: 3.2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến 12
 13. Tôi thực hiện sáng kiến “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên và   phụ huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ tại trường mầm non Sùng Phài”.   Nhằm đưa ra tính mới như: Bản thân là Hiệu trưởng làm tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo Cấp ủy,  chính quyền địa phương hơn nữa, để Lãnh đạo có biện pháp mạnh chỉ đạo các   ban ngành cùng vào cuộc với nhà trường tuyên truyền vận động phụ huynh hiểu  mục đích việc đóng góp nấu ăn bán trú cho trẻ là cần thiết cho trẻ sinh hoạt một  ngày ở lớp, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạnh cho trẻ. Giúp giáo viên nhận thức tốt hơn về  tầm quan trọng của công tác tuyên   truyền, cách thức tuyên truyền như thế nào để có hiệu quả tới phụ huynh trong   việc huy động phụ huynh đóng góp cho trẻ ăn bán trú tại trường, lớp và huy động   được ngày công của phụ huynh tham gia cùng giáo viên thực hiện. Giúp phụ huynh hiểu và nhận thức tốt hơn về các khoản nộp cho trẻ được  ăn bán trú. Việc nộp đó phục vụ chính đáng quyền lợi cho con em mình và hiểu  được trách nhiệm của phụ  huynh cùng tham gia với nhà trường trong việc lấy  thức ăn về lớp và ra kiểm tra nhận thực phẩm, trực tiếp nấu ăn cho con em mình,   phụ giúp cùng cô giáo tổ chức cho trẻ ăn đảm bảo an toàn cho trẻ. Căn cứ kết quả các năm học về thực hiện công tác bán trú của nhà trường   do vậy ngay vào đầu năm học Tôi đã luôn đặt cho mình câu hỏi “Làm thế nào” để  nhà trường thực hiện tốt công tác bán trú của trẻ?; “Làm thế nào”  để Giáo viên  của 3 bản: Sin Chải, Sùng Phài, Căn Câu không phải trực tiếp vừa giảng dạy vừa   nấu ăn cho trẻ?; “Làm thế nào? Để Nhân viên nấu xong mà không phải  đi đưa  thức ăn đến 3 bản: Suối Thầu, Trung Chải, Tả Chải?  “Làm thế  nào” để  phụ  huynh có ý thức và nhận thức tốt hơn về việc đóng góp gạo, củi, tiền nấu ăn cho   trẻ... Để khắc phục những câu hỏi “Làm thế  nào” của bản thân nên Tôi đã lựa  chọn một số giải pháp thực hiện trong năm học 2016 – 2017 nhằm tháo gỡ khắc   phục những  khó khăn, hạn chế cụ thể như:   Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bán trú của trẻ 13
 14. Ngay vào đầu năm học tôi đã xây dựng Kế  hoạch tham mưu với Chính  quyền địa phương cùng phối hợp chỉ đạo các Bộ  phận ban ngành của xã Sùng  Phài vào cuộc cùng nhà trường thực tốt nhiệm vụ Giáo dục mầm non của xã nhà,  trong đó đặc biệt quan tâm quyết liệt trong việc thực hiện tổ chức công tác nấu  ăn bán trú cho trẻ đạt hiệu quả. Tổ chức Hội nghị phụ huynh tập trung phụ huynh   toàn trường về điểm trường trung tâm hình thức họp khác so với những năm học  trước không họp riêng lẻ tại từng điểm bản, nhà trường mời thành phần dự họp   bao gồm: Lãnh đạo Cấp  ủy đảng, Chính quyền địa phương, Công chức xã phụ  trách 8 bản, Bí thư chi bộ, trưởng bản của 8 bản toàn xã và phụ  huynh của trẻ  toàn trường cùng về dự họp để trao đổi thảo luận các phương án tổ chức nấu ăn  bán trú cho trẻ. Chỉ đạo Chuyên môn trường và các tổ xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp  với nhiệm vụ của từng bộ phận như:  Chuyên môn trường phụ trách công tác bán trú xây dựng kế hoạch cụ thể  các nội dung như: Chỉ đạo giáo viên chiêu sinh trẻ tựu trường đúng ngày quy định,  rà soát thông tin lập danh sách trẻ  3 – 5 tuổi đủ  điều kiện hồ  sơ  nộp về  nhà   trường tổng hợp trình UBND xã thành lập Hội đồng xét và trình cấp trên duyệt để  trẻ được hưởng chế độ hỗ trợ ăn trưa kịp thời ngay vào đầu khai giảng năm học;  Hợp đồng nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo yêu cầu Vệ sinh an toàn thực phẩm;  thời gian tổ chức nấu ăn bán trú cho trẻ như thế nào cho phù hợp; xây dựng thực   đơn phù hợp với số tiền của trẻ được hưởng trong tháng, phù hợp với điều kiện  thực tế của gia đình trẻ nộp thêm gạo, củi, tiền đối với những trẻ không được  hưởng chế độ. Phân công nhiệm vụ cho nhân viên thực hiện nấu ăn bán trú cho  trẻ tại khu trung tâm.  Chỉ đạo Tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục   trẻ quan tâm chú trọng đến việc huy động phụ huynh cho trẻ tham gia ăn bán trú  tại lớp bằng các hình thức đảm bảo 100% trẻ của trường, lớp tham gia. Lập danh  sách và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ của trẻ được hưởng chế độ nộp về nhà trường   đúng thời gian quy định đảm bảo chế độ quyền lợi cho trẻ.           14
 15. Nhân viên thực hiện đúng quy trình thực hiện nấu ăn cho trẻ, đảm bảo hồ  sơ bán trú đầy đủ theo quy định, nhân viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ  được phân công.    Giải pháp 2: Chỉ đạo Giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ Trước hết quán triệt giáo dục nhận thức cho giáo viên hiểu rõ trách nhiệm  của mình trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức huy động trẻ tham gia ăn bán trú mục   đích đảm bảo chế độ quyền lợi cho trẻ em, đồng thời trẻ có ăn bán trú ngủ trưa   tại trường mới đảm bảo chuyên cần 2 buổi/ngày, giúp cho trẻ được ăn, ngủ điều   độ, đúng giờ. Giáo viên có trách nhiệm giúp gia đình trẻ  như: Ví dụ  những trẻ  chưa có đủ  hồ  sơ  như thiếu Giấy khai sinh, chưa nhập khẩu cô giáo phải đến  trực tiếp gia đình trẻ tìm hiểu nguyên nhân, lý do vì sao trẻ chưa có Giấy khai sinh  hay chưa nhập khẩu kịp thời, nếu đủ điều kiện mà phụ huynh chưa làm thì tuyên   truyền vận động phụ huynh ra xã hoàn thiện thủ tục cho trẻ, nếu lý do trẻ không   hoàn thiện được hồ sơ do bố mẹ tảo hôn, chuyển đi chuyển đến không đảm bảo   thì báo cáo kịp thời về nhà trường báo cáo lên Chính quyền xã xem xét. Trẻ đủ hồ  sơ mới đủ điều kiện xét hưởng chế độ. Giáo viên sau khi dự Hội nghị phụ huynh tại trường về họp riêng tại các   lớp và hàng ngày qua các giờ đón, trả trẻ tiếp tục triển khai vận động phụ huynh  đóng góp gạo các mức theo độ tuổi, nộp tiền đối với trẻ mẫu giáo không đủ điều  kiện hưởng chế độ hỗ trợ và trẻ nhà trẻ, nộp củi đối với trẻ ở các điểm như học   sinh học tại Trung tâm, điểm bản Suối Thầu, Trung Chải, Tả Chải.  Đặc biệt là vận động phụ huynh của ba điểm bản Suối Thầu, Trung Chải,   Tả  Chải về  trực tiếp trung tâm lấy thức ăn mang cho trẻ  thay cho những năm   trước Nhân viên là người đưa đến lớp cho trẻ và vận động Phụ huynh ba bản Sin  Chải, Sùng Phài, Căn Câu ra giám sát nhận thực phẩm và nấu ăn cho trẻ cùng phụ  giúp cô giáo cho trẻ ăn, dọn sau khi trẻ ăn xong đi ngủ. Với sự phối hợp và quyết   tâm của Chính quyền cùng nhà trường tuyên truyền vận động phụ huynh nên năm  học này đã làm được, phụ huynh đã hiểu và chấp hành nghiêm lịch thời gian cô  15
 16. giáo phân công. Đối với Nhân viên nhà trường tổ chức họp riêng phân công nhiệm vụ cụ  thể rõ ràng đối với từng cá nhân như: Kế toán cân đối tài chính chia số tiền theo   tháng và buổi học thực tế trong kỳ theo biên chế năm học và công khai tài chính   hàng ngày; nhân viên y tế có nhiệm vụ căn cứ số tiền từng ngày của trẻ và gạo   trẻ nộp để xây dựng thực đơn cho phù hợp, thực hiện kiểm 3 bước đảm bảo theo   quy định; Nhân viên văn thư kiêm báo sĩ số, báo ăn cho nhà bếp, cùng nấu ăn cho   trẻ; Bảo vệ là người thủ  kho xuất, nhập kho thực phẩm hàng ngày theo số  trẻ  báo ăn, cùng nấu ăn cho trẻ; Nhân viên phục vụ nhận thực phẩm và là người nấu  chính, chia thực phẩm chín cho các lớp đảm bảo. Các cá nhân thực hiện đầy đủ  các sổ sách theo nhiệm vụ để đảm bảo hồ bán trú theo quy định.  Giải pháp 3: Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, phối kết hợp  giữa gia đình và nhà trường Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền   địa phương về Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, ngay  đầu năm học đã chỉ đạo, quán triệt các công chức xã phụ trách bản, Bí thư chi bộ,   Trưởng bản tham gia Hội nghị phụ huynh đầu năm để nghe nắm bắt kế hoạch   thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm và lấy kết quả thực hiện để đánh giá xếp  loại công chức xã, đảng viên cuối năm, bởi vì công chức xã phụ trách bản, Bí thư  chi bộ, Trưởng bản là những người dân địa phương thứ nhất am hiểu phong tục   của người dân, thứ  hai là cùng ngôn ngữ  thuận tiện cho việc tuyên truyền vận  động với phụ huynh. Qua các buổi họp bản công chức xã, Bí thư chi bộ bản, trưởng bản liên lạc  cho giáo viên biết thời gian họp bản và trao đổi những vướng mắc trong thực  hiện phối hợp thực hiện nhiệm vụ như: vận động học sinh ra lớp đảm bảo theo   kế hoạch được giao, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, huy động phụ huynh đóng góp  các khoản thu phục vụ  thiết thực cho nhu cầu học tập của trẻ, vận động phụ  huynh tham gia ngày công lao động, đi lấy thức ăn chín, ra nấu ăn cho trẻ…tiếp   16
 17. tục tuyên truyền vận động tới phụ huynh. Tuyên truyền cho phụ huynh quan tâm đến việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân   cho trẻ đảm bảo trước khi đến lớp như: Trang phục, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi,  chân tay được rửa sạch trước khi đến lớp, đưa con đi học đúng giờ, có trách   nhiệm đưa trẻ đi học trực tiếp trao cho cô giáo, chiều đến đón về không cho trẻ  đi, về tự do để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ. Phụ huynh có trách nhiệm trao  đổi với cô giáo về sức khỏe hay thái độ của trẻ bất thường với hàng ngày để giáo   viên được biết, ngược lại giáo viên cũng trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở  lớp để phụ huynh nắm bắt, theo dõi trẻ.    Giải pháp 4: Đánh giá kết quả  thực hiện gắn với đánh giá xếp loại  giáo viên, nhân viên. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại chuyên môn, thi đua  hàng tháng, học kỳ, năm học của giáo viên và nhân viên đảm bảo công bằng,  khách quan đúng thực chất để giáo viên có tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện  nhiệm vụ được giao, bởi thực tế từ những năm học trước nhà trường đã chỉ đạo  giáo viên huy động phụ huynh về lấy thức ăn cho học sinh và nấu ăn tại bản đối  với ba bản xa nhưng chưa làm được. Nên nhà trường đã quyết tâm chỉ đạo thực   hiện trong năm học 2016 – 2017. Hiệu quả thực tế đó chính là thể hiện giáo viên có sự phối hợp với các ban   ngành liên quan và phụ huynh trẻ tốt hay không, giáo viên phải có tính kiên trì, thái  độ hòa nhã, gần gũi thân thiện trao đổi với phụ huynh. Nhà trường nắm bắt thông tin của Công chức xã phụ trách bản và Bí thư  chi bộ, trưởng bản, phụ huynh về tình hình giáo viên, nhân viên trong phối hợp   thực hiện nhiệm vụ để  xác minh thực tế  đồng thời làm cơ  sở  đánh giá, xếp   loại giáo viên, nhân viên hàng tháng. 4. Hiệu quả do sáng kiến đem lại  4.1. Hiệu quả về kinh tế 17
 18. Qua thời gian thực hiện áp dụng sáng kiến “Một số  giải pháp chỉ  đạo   giáo viên, nhân viên và phụ  huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ  tại   trường mầm non Sùng Phài. Tôi thấy sáng kiến đã mang lợi ích thiết thực với  đời sống nhân dân địa phương và phù hợp với điều kiện thực tế  của đơn vị  trường cụ thể như: Đối với Giáo viên đã nhận thức tốt hơn về tinh thần trách nhiệm của giáo   viên trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên  tục để phụ huynh nhất trí ủng hộ tham gia các khoản đóng góp và phối hợp với   nhà trường thực hiện công tác bán trú, phối hợp trong công tác chăm sóc, giáo dục  trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và tham gia ăn bán trú các hình thức đạt kế hoạch   được giao 100%, tỷ lệ chuyên cần của trẻ được ổn định hơn vào các thời điểm   trước và sau nghỉ tết Nguyên đán. Giáo viên dạy điểm bản Sin Chải, Sùng Phài,  Căn Câu đỡ vất vả hơn những năm học trước và trẻ được đảm bảo an toàn tính   mạng. Đối với Nhân viên thực hiện nhiệm vụ được giao cũng khoa học hơn, đặc  biệt nhân viên không phải trực tiếp thay nhau đi đưa thức ăn tới các điểm bản như  những năm học trước, tránh được nhân viên tị  nạnh về  phân công kế  hoạch đi  đưa thức ăn tới các lớp điểm bản cho trẻ, bởi năm học 2016 – 2017 trong số năm   nhân viên thì có ba nhân viên không thực hiện được nhiệm vụ đi bản.  Đối với Phụ huynh: Nhiều Phụ huynh đã nhận thức tốt hơn về tầm quan   trọng của việc cho con tham gia ăn bán trú tại trường, lớp. Phụ huynh có tinh thần  trách nhiệm xắp xếp công việc gia đình, hỗ trợ ngày giờ công tham gia công tác  bán trú cho trẻ. Đặc biệt năm học 2016 – 2017 nhà trường đã quyết tâm thực hiện   được hai việc chuyển biến rõ rệt so với những năm học trước đó là: Thứ nhất là  huy động phụ huynh ba bản: Suối Thầu, Trung Chải, Tả Chải về trung tâm lấy   thức ăn chín mang về lớp cho con em mình thay cho Nhân viên không phải mang   đi; Thứ hai là huy động được phụ  huynh của ba bản: Sin Chải, Sùng Phài, Căn  Câu ra lớp nấu ăn trực tiếp cho trẻ để giáo viên tập trung nhiệm vụ chuyên môn.  Hai việc trên có thể  đối với các đơn vị  trường khác thực hiện thuận lợi hơn   18
 19. nhưng với đơn vị trường tôi là việc rất khó khăn và để làm được Tôi nhận thấy   phụ huynh đã có những nhận thức thay đổi tích cực và bên cạnh đó là có sự phối   hợp của các Ban ngành, Bí thư chi bộ bản, Trưởng bản vào cuộc. Việc tham gia   đóng góp cho trẻ  ăn bán trú tuy chưa đạt triệt để  theo kế hoạch vận động phụ  huynh điểm bản nộp gạo nấu cơm cho trẻ. Xong đã có nhiều phụ huynh hiểu và   có ý thức tự  giác nộp đầy đủ, kịp thời gạo, củi, tiền đối với những trẻ  không  được hưởng chế  độ   ở  khu trung tâm, phụ  huynh điểm bản Suối Thầu, Trung  Chải, Tả Chải tự giác mang củi về trung tâm nộp không phải là nộp tại lớp cho   giáo viên chở về trung tâm. Với những lợi thế trên Tôi tin rằng năm học tiếp theo nhà trường sẽ quyết  tâm duy trì được những việc đã làm được và tiếp tục thực hiện được việc huy  động phụ huynh các điểm bản nộp gạo để  trẻ  được ăn cơm nóng tại lớp đảm  bảo sức khỏe cho trẻ, đồng thời giúp phụ huynh nhận thức tốt hơn nữa việc tham  gia đóng góp phục vụ đáp ứng chính nhu cầu học tập và sinh hoạt hàng ngày của  trẻ ở lớp đều phục vụ đảm bảo việc chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ giúp trẻ  được phát triển toàn diện hơn, trẻ có thể lực và trí tuệ tốt hơn… 4.2. Hiệu quả về kỹ thuật Nhà trường đã huy động được phụ huynh tham gia đóng góp cho trẻ ăn bán   trú ở khu trung tâm đảm bảo thời gian hơn, phụ huynh ba bản Suối Thầu, Trung  Chải, Tả Chải về trung tâm lấy thức ăn cho trẻ thay cho Nhân viên mang đi như  những năm trước; huy động phụ huynh ba bản Sin Chải, Sùng Phài, Căn Câu ra  nấu ăn tại lớp cho trẻ, giúp giáo viên đỡ cất vả và đảm bảo an toàn tính mạng cho   trẻ. 4.3. Hiệu quả về mặt xã hội Qua thời gian thực hiện sáng kiến tôi thấy giáo viên, nhân viên có sự  chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ bán trú của trẻ, giáo viên tích   cực và kiên trì trong công tác vận động phụ  huynh. Nhiều phụ  huynh đã có  chuyển biến về nhận thức trong việc trách nhiệm tham gia, phối hợp thực hiện   chăm sóc trẻ  thể hiện qua biểu sau: 19
 20. Biểu 1: Kết quả đánh giá Giáo viên và nhân viên  Kết quả  Tổng  số  Trung  Tốt Khá Kém GV,N bình Nội dung đánh giá V  Tỷ  được  Tỷ  Tỷ  Số  lệ  Số  Tỷ  Số  Số  đánh  lệ  lệ  (%) lệ  đạt đạt đạt đạt giá (%) (%) (%) Ý   thức,   trách  Năm học       19 4 21 7 36,8 8 42,1 0 nhiệm   thực  2015­2016 hiện   nhiệm  vụ  của GV và  Năm học       17 5 29,4 8 47 4 23,5 0 NV 2016­2017 Giáo viên thực  Năm học  hiện  công   tác  2015­2016 3 23,1 4 30,8    6 46,1 0 13 tuyên   truyền  với phụ huynh  Năm học  4 33,3 6 50 2 16,6 0 2016­2017      12  Biểu 2: Kết quả phụ huynh tham gia thực hiện bán trú: Kết quả hàng năm Năm học  Năm học  Năm học  2014­2015 2015­2016 2016­2017 Số  Số  Số  Nội dung đánh giá phụ  phụ  phụ  huynh  huynh  huynh  Ghi chú TS  TS  TS  của  của  của  trẻ trẻ trẻ trẻ  trẻ  trẻ  tham  tham  tham  gia  gia  gia  Không có chế độ nộp Tiền  8 5 12 10 9 9 Khu trung tâm ăn 176 38 176 55 174 60 Tham gia nộp Gạo 176 88 176 115 174 127 Tham gia nộp Củi 176   125 176 121 174 114 Trẻ mang cơm cạp lồng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2