intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Môn Âm nhạc mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi

Chia sẻ: Nguyen Gia Han | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
405
lượt xem
50
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Môn Âm nhạc mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Âm nhạc là phương tiện phát triển năng lực thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể chất cho trẻ, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện nhân cách . Với vai trò như vậy, âm nhạc đã trở thành một nội dung cần thiết trong chương trình giáo dục mầm non, trong đó hoạt động dạy trẻ vận động theo nhạc đóng vai trò quan trọng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung sáng kiến kinh nghiệm "Môn Âm nhạc mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Môn Âm nhạc mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi

 1. I. §Æt vÊn ®Ò. 1. Lý do chän ®Ò tµi. ¢m nh¹c lµ lo¹i h×nh nghÖ thuËt xuÊt hiÖn rÊt sím trong lÞch sö x· héi loµi ngêi vµ lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi trÎ th¬. Nhµ s ph¹m Xu – Kh«m- Linxki ®· nãi: “ Tuæi th¬ kh«ng thÓ thiÕu ©m nh¹c gièng nh kh«ng thÓ thiÕu trß ch¬i hay truyÖn cæ tÝch. ¢m nh¹c lµ mét ph¬ng tiÖn k× diÖu vµ tÕ nhÞ nhÊt ®Ó truyÒn ®¹t lêi kªu gäi cña nh÷ng c¸i tèt ®Ñp vµ nh©n ®¹o. Nã dÉn d¾t trÎ vµo thÕ giíi cña ®iÒu thiÖn, t¹o ra sù ®ång c¶m vµ lµ mét ph¬ng tiÖn båi dìng n¨ng lùc s¸ng t¹o cña trÝ tuÖ mµ kh«ng mét ph¬ng tiÖn nµo s¸nh ®îc ”. §èi víi trÎ, ©m nh¹c lµ c¶ mét thÕ giíi k× diÖu, ®Çy xóc c¶m víi nh÷ng lêi ca, giai ®iÖu trÇm bæng, sù phong phó cña ©m h×nh tiÕt tÊu, sù ngç nghÜnh cña c¸c h×nh tîng, sù nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn, sù khoÎ kho¾n cña c¸c vËn ®éng. ¢m nh¹c lµ ph¬ng tiÖn ph¸t triÓn n¨ng lùc thÈm mü, ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt cho trÎ, t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch . Víi vai trß nh vËy, ©m nh¹c ®· trë thµnh mét néi dung cÇn thiÕt trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non, trong ®ã ho¹t ®éng d¹y trÎ vËn ®éng theo nh¹c ®ãng vai trß quan träng. VËn ®éng theo nh¹c lµ ho¹t ®éng phèi hîp gi÷a ©m nh¹c víi c¸c ®éng t¸c nh¶y móa hoÆc sö dông ®å ch¬i ©m nh¹c gâ ®Öm theo nh¹c. Ho¹t ®éng nµy gióp trÎ ph¸t triÓn c¶m gi¸c vÒ nhÞp ®iÖu, sù khÐo lÐo, kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh vµ ®óng c¸c Ên tîng nghe ®îc trong ©m nh¹c. Ngoµi ra nã cßn tho¶ m·n nhu cÇu t×nh c¶m cña trÎ, gióp trÎ ®îc béc lé c¶m xóc, giao tiÕp víi b¹n bÌ. “C¸c ®éng t¸c móa gióp trÎ cã nh÷ng kü n¨ng vËn ®éng ®Ñp, tõ ®ã biÕt so s¸nh lùa chän vÎ ®Ñp cña móa”( Ph¹m ThÞ Hoµ- Gi¸o dôc ©m nh¹c mÇm non). Trªn thùc tÕ, trÎ mÉu gi¸o rÊt thÝch ®îc vËn ®éng theo nh¹c nhng nh÷ng kü n¨ng vËn ®éng cña trÎ cßn rÊt ®¬n ®iÖu, cha mang tÝnh nghÖ thuËt do
 2. mét sè gi¸o viªn cha biÕt c¸ch tæ chøc vµ cha t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ ®îc vËn ®éng theo nh¹c. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓm trªn vµ víi mong muèn n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ, t«i m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ 5- 6 tuæi”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: - §a ra mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ 5- 6 tuæi. - Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc. - Mét sè bµi häc kinh nghiÖm. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu: - Ph©n tÝch, tæng hîp c¸c tµi liÖu vÒ gi¸o dôc ©m nh¹c cho trÎ mÇm non. - Quan s¸t ho¹t ®éng vËn ®éng theo nh¹c cña trÎ 5- 6 tuæi ë tr êng mÇm non. - §a ra mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ 5- 6 tuæi. - Tæng hîp mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc. - §a ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng cho trÎ. II. Néi dung 1. C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi TrÎ mÉu gi¸o rÊt thÝch ©m nh¹c, nhÊt lµ vËn ®éng theo nh¹c. C¸c bµi h¸t, b¶n nh¹c t¹o cho trÎ nh÷ng xóc c¶m m¹nh mÏ, th«i thóc trÎ cã nh÷ng vËn ®éng phï hîp víi ®Æc tÝnh cña ©m nh¹c. Nhµ chØ huy nh¹c næi tiÕng L«- T«- K«pxki ®· nãi “ khi nghe nh¹c c¶ ngêi lín vµ trÎ em ®Òu muèn cö ®éng theo nhÞp, tiÕt tÊu. Tay hä ®ung ®a, ch©n gâ nhÞp, ®Çu l¾c l theo nh¹c. NhiÒu
 3. khi c¸c em võa nghe nh¹c võa ngÉu høng nh÷ng ®iÖu móa cã tiÕt tÊu ®éc ®¸o cña riªng m×nh”. TrÎ 5- 6 tuæi, c¸c c¬ chi ®· linh ho¹t, nhu cÇu vËn ®éng cña trÎ ngµy cµng lín, ®ång thêi c¸c hÖ c¬ quan trong c¬ thÓ trÎ ®· hoµn thiÖn, c¸c chøc n¨ng t©m lý nh: xóc c¶m, t×nh c¶m, ghi nhí, chó ý ... ®· cã chñ ®Þnh, trÎ ®· cã thÓ ghi nhí vµ thÓ hiÖn l¹i c¸c vËn ®éng phøc t¹p.Trong ®é tuæi nµy, trÎ ®· biÕt chuyÓn ®éng nhÞp nhµng theo tÝnh chÊt ©m nh¹c, biÕt thay ®æi bíc chuyÓn ®éng theo ®iÖu nh¹c. TrÎ ®· cã thÓ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c móa chuyÓn ®éng nhÑ nhµng mét m×nh hoÆc phèi hîp c¸c ®éng t¸c víi nhãm b¹n. TrÎ còng ®· cã thÓ ghi nhí mét sè ®éng t¸c liªn hoµn theo b¶n nh¹c hoÆc lêi h¸t. TrÎ còng cã thÓ thùc hiÖn ®óng, ®Ñp, diÔn c¶m c¸c ®éng t¸c quy ®Þnh vµ bíc ®Çu biÕt s¸ng t¹o mét sè ®éng t¸c cho riªng m×nh. TrÎ 5- 6 tuæi còng cã thÓ sö dông thµnh th¹o c¸c dông cô ©m nh¹c gâ ®Öm cho h¸t. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m sinh lý nh vËy, c« gi¸o cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho trÎ ®îc vËn ®éng theo nh¹c ®Ó tho· m·n nhu cÇu vËn ®éng cña trÎ vµ gãp phÇn n¨ng cao kü n¨ng vËn ®éng cho trÎ. Gi¸o dôc ©m nh¹c lµ ho¹t ®éng mang tÝnh nghÖ thuËt. ë trêng mÇm non, gi¸o dôc ©m nh¹c ®îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c d¹ng ho¹t ®éng: ca h¸t, vËn ®éng theo nh¹c, nghe h¸t, trß ch¬i ©m nh¹c. Trong ®ã vËn ®éng theo nh¹c ®îc tiÕn hµnh ë ho¹t ®éng cã chñ ®Ých hoÆc ë mäi thêi ®iÓm trong ngµy cña trÎ vµ trong c¸c ngµy héi, ngµy lÔ. C« gi¸o cÇn tËn dông mäi c¬ héi ®Ó rÌn luyÖn vµ n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ. 2. Thùc tr¹ng: TrÎ mÇm non rÊt yªu thÝch ©m nh¹c nhng nhiÒu trÎ cha cã kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c. Mét sè trÎ cßn nhót nh¸t, cha m¹nh d¹n khi vËn ®éng céng víi c¸c kü n¨ng vËn ®éng cña trÎ cßn ®¬n ®iÖu, cha mang tÝnh nghÖ thuËt. Khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i còng gÆp mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n sau:
 4. ThuËn lîi: - TrÎ rÊt thÝch ®îc vËn ®éng theo nh¹c. - B¶n th©n gi¸o viªn lu«n yªu nghÒ, mÕn trÎ, yªu thÝch ca h¸t vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã n¨ng khiÕu ©m nh¹c. - Lu«n ®îc sù quan t©m cña Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng cïng víi sù ñng hé, gióp ®ì cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Khã kh¨n: - Kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cña trÎ líp t«i cßn h¹n chÕ. KÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lîng giai ®o¹n 1 cho thÊy: + 60 - 70% trÎ biÕt vËn ®éng vµ sö dông nh¹c cô gâ ®Öm cho bµi h¸t theo nhÞp, ph¸ch, tiÕt tÊu. +60 - 65 % trÎ cã kü n¨ng móa minh ho¹ mét sè bµi h¸t trong ch¬ng tr×nh. + 40 - 45% trÎ cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c bµi móa, thÓ dôc nhÞp ®iÖu, ...trong c¸c ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ cña nhµ trêng. + 70- 80% trÎ m¹nh d¹n, tù tin khi vËn ®éng. - T«i lµ gi¸o viªn trÎ cha cã nhiÒu kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y, nghÖ thuËt lªn líp cha cao. - C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cßn h¹n chÕ (cha cã phßng ho¹t ®éng ©m nh¹c riªng cho trÎ). §øng tríc thùc tr¹ng ®ã, t«i ®· suy nghÜ, x©y dùng vµ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ, gãp phÇn nhá bÐ vµo sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña trÎ. 3. C¸c biÖn ph¸p. 3.1. Lùa chän lo¹i h×nh vËn ®éng vµ x©y dùng c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phï hîp.
 5. VËn ®éng lµ c«ng cô ®Ó gióp trÎ thÓ hiÖn bµi h¸t do ®ã víi mçi b¶n nh¹c hay bµi h¸t mang ®Õn cho trÎ, t«i cïng trÎ ph©n tÝch néi dung, giai ®iÖu, cÊu tróc cña bµi h¸t ®Ó lùa chän lo¹i h×nh vËn ®éng phï hîp. Víi nh÷ng bµi h¸t râ nhÞp, ph¸ch, cã giai ®iÖu t¬i vui, cã cÊu tróc c©n ®èi t«i cã thÓ lùa chän h×nh thøc vËn ®éng theo nhÞp, ph¸ch, hoÆc c¸c lo¹i h×nh tiÕt tÊu. VÝ dô nh víi bµi h¸t “ Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n” t«i chän h×nh thøc vËn ®éng theo tiÕt tÊu chËm. Bµi h¸t “ Bän m×nh lµ anh nghÖ sÜ” t«i chän h×nh thøc vËn ®éng theo tiÕt tÊu phèi hîp. Cßn víi nh÷ng bµi h¸t cã h×nh tîng nghÖ thuËt ®Ñp, cã giai ®iÖu t×nh c¶m tha thiÕt, t«i lùa chän h×nh thøc móa. Nh÷ng ®o¹n nh¹c, nh÷ng bµi h¸t s«i ®éng t«i cã thÓ cho trÎ tËp nh÷ng bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu hay c¸c ®éng t¸c Orebic khoÎ kho¾n. Sau khi lùa chän h×nh thøc vËn ®éng, t«i cïng trÎ x©y dùng c¸c ®éng t¸c cô thÓ phï hîp. ViÖc lùa chän lo¹i h×nh vËn ®éng vµ c¸c ®éng t¸c phï hîp víi tÝnh chÊt ©m nh¹c sÏ gióp cho qu¸ tr×nh lÜnh héi c¸c kü n¨ng vËn ®éng cña trÎ sÏ thuËn lîi h¬n, mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. 3.2. ChÝnh x¸c ho¸ c¸c ®éng t¸c vËn ®éng. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng gióp trÎ n¾m v÷ng kü n¨ng vËn ®éng. VËn ®éng theo nh¹c lµ ho¹t ®éng mang tÝnh s¸ng t¹o nªn tríc khi ®Þnh híng c¸c ®éng t¸c vËn ®éng, t«i thêng t¹o c¬ héi cho trÎ ®îc béc lé kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh vµ cho trÎ thùc hiÖn thö. Víi nh÷ng bµi vËn ®éng theo nhÞp, ph¸ch, tiÕt tÊu trÎ ®· biÕt, t«i ®Ó cho trÎ nhí l¹i h×nh thøc vËn ®éng vµ thùc hiÖn thö ghÐp vµo lêi h¸t. Sau ®ã t«i chÝnh x¸c l¹i b»ng c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c cho trÎ quan s¸t kÕt hîp víi lêi gi¶i thÝch ng¾n gän gióp trÎ n¾m v÷ng kü n¨ng vËn ®éng. Ch¼ng h¹n nh khi cho trÎ vËn ®éng bµi h¸t “Tay th¬m tay ngoan” t«i cho trÎ suy nghÜ mét vµi ®éng t¸c theo ý cña m×nh vµ cho mét ®Õn hai trÎ
 6. thùc hiÖn thö.. Sau ®ã t«i cïng trÎ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ xem ®éng t¸c ®ã cã phï hîp víi lêi h¸t vµ tÝnh chÊt nh¹c kh«ng. NÕu phï hîp t«i cã thÓ lùa chän ®éng t¸c ®ã cña trÎ cïng víi nh÷ng ®éng t¸c t«i ®Þnh híng ®Ó tæng hîp thµnh mét hÖ thèng c¸c ®éng t¸c liªn hoµn theo bµi h¸t. Vµ ®Ó trÎ thùc hiÖn ®óng, chÝnh x¸c vµ dÔ dµng tiÕp nhËn c¸c ®éng t¸c, t«i thùc hiÖn l¹i cho trÎ quan s¸t kÕt hîp dïng lêi ph©n tÝch, gi¶i thÝch nh÷ng ®éng t¸c khã, ®ßi hái tÝnh nghÖ thuËt. HoÆc nh khi t«i cho trÎ vËn ®éng theo tiÕt tÊu phèi hîp bµi h¸t “ Bän m×nh lµ anh nghÖ sÜ”, t«i ®Ó trÎ nhí l¹i c¸ch vç theo tiÕt tÊu phèi hîp vµ cho 1 trÎ thùc hiÖn thö .Sau ®ã, t«i chÝnh x¸c l¹i h×nh thøc vËn ®éng nµy b»ng c¸ch thùc hiÖn vç c©u h¸t ®Çu tiªn kÕt hîp dïng lêi gi¶i thÝch ng¾n gän v× bµi h¸t nµy cã nhÞp lÊy ®µ, ph¸ch m¹nh r¬i vµo tiÕng thø hai trong c©u h¸t ( Bän m×nh). Víi viÖc híng dÉn chÝnh x¸c cña t«i nªn tÊt c¶ trÎ trong líp ®Òu thùc hiÖn ®óng vµ hay bµi h¸t nµy theo tiÕt tÊu phèi hîp lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña giê ho¹t ®éng. ViÖc chÝnh x¸c ho¸ ®éng t¸c b»ng c¸ch ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch gióp trÎ n¾m v÷ng c¸c kü n¨ng vËn ®éng, kh¾c s©u Ên tîng, nhËn biÕt mét c¸ch xóc c¶m c¸c ®éng t¸c, bµi móa, gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ. 3.3 . T¹o sù høng thó cho trÎ trong qu¸ tr×nh vËn ®éng theo nh¹c. VËn ®éng theo nh¹c lµ qu¸ tr×nh trÎ thùc hµnh, tr¶i nghiÖm vµ c¶m thô nghÖ thuËt. §Ó qu¸ tr×nh vËn ®éng kh«ng bÞ ®¬n ®iÖu, g©y mÖt mái vµ sù ch¸n n¶n cho trÎ, t«i tæ chøc cho trÎ thùc hiÖn vËn ®éng díi nhiÒu h×nh thøc thi ®ua cã lång yÕu tè vui ch¬i. VÝ dô nh khi cho trÎ thùc hiÖn vËn ®éng theo tiÕt tÊu phèi hîp bµi h¸t “Bän m×nh lµ anh nghÖ sÜ”, t«i tæ chøc cuéc thi tµi gi÷a c¸c nhãm nghÖ sÜ: nhãm nghÖ sÜ trèng, nhãm nghÖ sÜ ®µn ghi ta... vµ thi ®ua gi÷a c¸c tæ . Sau ®ã t«i cho trÎ b×nh chän nghÖ sÜ xuÊt s¾c nhÊt.
 7. Qua viÖc tæ chøc thi ®ua s«i ®éng nh vËy, trÎ líp t«i rÊt høng thó vËn ®éng vµ rÊt m¹nh d¹n tù tin thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña m×nh. Vµ ®Ó gióp trÎ høng thó h¬n t«i cßn sö dông ®a d¹ng c¸c dông cô ©m nh¹c trong qu¸ tr×nh trÎ vËn ®éng. Ngoµi c¸c dông cô ©m nh¹c do nhµ trêng cung cÊp, t«i cßn sö dông c¸c lo¹i dông cô do t«i vµ trÎ cïng lµm tõ lon bia, g¸o dõa, thanh tre....cïng víi nh÷ng chiÕc mò ©m nh¹c xinh x¾n t¹o kh«ng khÝ ©m nh¹c s«i ®éng. Víi nh÷ng bµi móa, thÓ dôc nhÞp ®iÖu t«i còng sö dông mét sè dông cô phï hîp víi lêi bµi h¸t, h×nh tîng ©m nh¹c trong bµi nh lùa chän trang phôc, c¸c vßng tay, d©y hoa, v¶i lôa, b«ng tay, n¬... ViÖc sö dông hîp lý c¸c dông cô ©m nh¹c trong qu¸ tr×nh trÎ vËn ®éng lµm t¨ng høng thó, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vËn ®éng cña trÎ, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh vËn ®éng. 3.4.T¹o nhiÒu c¬ héi cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c. T«i kh«ng chØ cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c trong c¸c giê ho¹t ®éng cã chñ ®Ých chuyªn biÖt mµ t«i lu«n t¹o nhiÒu c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn cho trÎ ®îc vËn ®éng theo nh¹c ë mäi lóc mäi n¬i. Ch¼ng h¹n nh trong giê thÓ dôc s¸ng, t«i thay nh÷ng ®éng t¸c khëi ®éng kh« cøng theo hiÖu lÖnh cña c« gi¸o b»ng mét sè vËn ®éng theo nh¹c víi mét sè bµi h¸t phï hîp víi chñ ®iÓm. VÝ dô nh trong chñ ®iÓm “ ngµnh nghÒ”, t«i chän bµi h¸t “Em thÝch lµm chó bé ®éi” cã tiÕt tÊu ®¬n gi¶n, râ rµng vÒ nhÞp ph¸ch ®Ó cho trÎ tËp ®i gièng c¸c chó bé ®éi hµnh qu©n thay cho c¸c ®éng t¸c khëi ®éng b»ng hiÖu lÖnh cña c« gi¸o. Víi bµi h¸t nµy t«i híng dÉn trÎ ph¸ch m¹nh bíc ch©n ph¶i, ph¸ch nhÑ bíc ch©n tr¸i, vµ thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c theo lêi bµi h¸t nh ®éng t¸c v¸c sóng trªn vai...B»ng viÖc cho trÎ ®i hay bíc theo nh¹c trong giê thÓ dôc gióp trÎ thªm ho¹t b¸t vµ lµ c¬ së cña vËn ®éng chÝnh x¸c theo nh¹c. Ngoµi c¸c giê ho¹t ®éng chung cã néi dung träng t©m d¹y vËn ®éng theo nh¹c, t«i cßn sö dông vËn ®éng theo nh¹c vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh kh¸m
 8. ph¸ khoa häc, lµm quen víi to¸n, t¹o h×nh... mét mÆt ®Ó g©y høng thó cho trÎ vµo giê häc, thay ®æi tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña trÎ trong qu¸ tr×nh häc tËp ®ång thêi gióp trÎ cã thªm c¬ héi thùc hµnh, «n luyÖn, cñng c¬ c¸c kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c. Ch¼ng h¹n nh khi cho trÎ lµm quen víi c¸c con vËt t«i cã thÓ cho trÎ vËn ®éng theo bµi h¸t “VËt nu«i”.... Trong ho¹t ®éng chiÒu t«i còng dµnh thêi gian ®Ó rÌn vµ d¹y trÎ vËn ®éng theo nh¹c. T«i cã thÓ «n luyÖn mét sè vËn ®éng trÎ ®· ®ù¬c häc trong c¸c giê ho¹t ®éng cã chñ ®Ých hoÆc cã thÓ cïng trÎ x©y dùng mét sè bµi móa phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng lÔ héi, héi thi, héi diÔn. Nh vËy ë trêng mÇm non, tõ lóc trÎ ®Õn trêng cho ®Õn khi bè mÑ ®ãn ©m nh¹c lu«n xuÊt hiÖn bªn trÎ. Do vËy gi¸o viªn cÇn tËn dông c¸c thêi ®iÓm trong ngµy ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tiÕp nhËn cña trÎ. Trong trêng mÇm non thêng tæ chøc c¸c ngµy héi , ngµy lÔ, c¸c héi thi, héi diÔn, ®©y còng lµ nh÷ng c¬ héi ®Ó trÎ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cña m×nh. TrÎ cã thÓ tham gia c¸c tiÕt môc móa, orebic, c¸c bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu víi nh÷ng ®éng t¸c ®ßi hái cã tÝnh nghÖ thuËt. ViÖc biÓu diÔn c¸c tiÕt môc nµy trong c¸c ngµy lÔ, héi gióp trÎ m¹nh d¹n, tù tin, t¹o cho trÎ niÒm vui, nh÷ng c¶m xóc m¹nh mÏ, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c vµ gãp phÇn n¨ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cña trÎ. Ngoµi ra t«i cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®îc xem c¸c tiÕt môc móa, orebic, thÓ dôc nhÞp ®iÖu trong c¸c ch¬ng tr×nh thiÕu nhi qua b¨ng ®Üa. B»ng h×nh thøc nµy gióp trÎ ®îc häc hái thªm nhiÒu kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c mang tÝnh nghÖ thuËt, tÝch luü thªm vèn kü n¨ng vËn ®éng cña trÎ, gióp trÎ bݪt so s¸nh, lùa chän vÎ ®Ñp cña c¸c ®éng t¸c vËn ®éng. 3.5. Ph¸t triÓn n¨ng khiÕu vËn ®éng theo nh¹c cña trÎ.
 9. Mçi trÎ lµ mét c¸ thÓ riªng biÖt víi c¸c ®Æc ®iÓm t©m sinh lý kh¸c nhau, do ®ã kh¶ n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cña tõng trÎ kh¸c nhau. Trong ®ã cã mét sè trÎ cã n¨ng khiÕu vËn ®éng theo nh¹c. Trong líp t«i cã mét sè ch¸u cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn nhanh c¸c kü n¨ng vËn ®éng vµ cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn ®óng, ®Ñp c¸c vËn ®éng theo nh¹c. VÝ dô nh ch¸u Ngäc Oanh, Mü Ngäc, H¶i Anh, Kh¸nh Linh...Víi c¸c ch¸u nµy, t«i thêng dµnh thªm thêi gian ®Ó gióp c¸c ch¸u tËp luyÖn vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu cña m×nh. T«i thêng chän c¸c ch¸u ®Ó tËp luyÖn c¸c tiÕt môc móa, thÓ dôc nhÞp ®iÖu, orebic...®Ó biÓu diÔn trong c¸c héi thi, héi diÔn vµ trong c¸c ngµy héi, ngµy lÔ, cßn nh÷ng trÎ kh¸c sÏ lµ nh÷ng thµnh viªn cïng tham gia. Ngoµi ra t«i cßn cho c¸c bÐ lµm quen víi mét sè ®iÖu móa c¬ b¶n qua ®Üa h×nh vµ d¹y trÎ mét sè ®éng t¸c móa ®¬n gi¶n, phï hîp nh : h¸i ®µo, guén ®Ìn, l¾c m«ng, ®¸nh cång, nhón giËt, mâ mêi... ®Ó n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cña trÎ. 4. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. Qua viÖc vËn dông c¸c biÖn ph¸p trªn vµo viÖc ®¹y trÎ vËn ®éng theo nh¹c, t«i thu ®îc mét sè kÕt qu¶ sau: - 100% trÎ thÝch tham gia c¸c vËn ®éng theo nh¹c. - 90- 95% trÎ biÕt sö dông c¸c dông cô ®Ó gâ ®Öm cho bµi h¸t theo nhÞp, ph¸ch, tiÕt tÊu. - 80 - 90% trÎ cã kü n¨ng móa minh ho¹ mét sè bµi h¸t trong ch¬ng tr×nh. - 70 - 75% trÎ cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c bµi móa, thÓ dôc nhÞp ®iÖu... trong c¸c ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. - 100% trÎ m¹nh d¹n, tù tin khi vËn ®éng theo nh¹c. Nh vËy kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cña trÎ ë líp t«i ®· ®îc n©ng lªn râ rÖt. B¶n th©n t«i qua qu¸ tr×nh tæ chøc cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c còng ®· tÝch luü thªm nhiÒu kinh nghiÖm cho m×nh vµ ®îc rÌn luyÖn kh¶ n¨ng ©m nh¹c cña b¶n th©n.
 10. 5. Bµi häc kinh nghiÖm. Sau khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn, t«i rót ra bµi häc kinh nghiÖm : 5.1. C« gi¸o cÇn tËn dông mäi c¬ héi ®Ó cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c. 5.2. Dùa vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ vµ c¨n cø vµo tÝnh chÊt ©m nh¹c, c« gi¸o cïng trÎ lùa chän h×nh thøc vËn ®éng vµ thiÕt kÕ c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phï hîp. 5.3. Khi d¹y trÎ vËn ®éng theo nh¹c, gi¸o viªn cÇn lµm mÉu vµ ph©n tÝch ®éng t¸c râ rµng. 5.4. T¹o vµ duy tr× sù høng thó cña trÎ trong qu¸ tr×nh vËn ®éng theo nh¹c. 5.5. CÇn quan t©m ph¸t hiÖn vµ båi dìng nh÷ng trÎ cã n¨ng khiÕu vËn ®éng theo nh¹c. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i trong viÖc n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng theo nh¹c cho trÎ. RÊt mong ®îc sù tham gia, gãp ý cña ban thi ®ua xÐt duyÖt nhµ trêng, ban thi ®ua phßng gi¸o dôc huyÖn Thuû Nguyªn ®Ó t«i cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm hay h¬n n÷a, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ©m nh¹c trong trêng mÇm non. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n.                                             Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2014                                                                Người viết                                                              Hoàng Thị Tích Ý KIẾN NHẬN XÉT  ĐÁNH  GIÁ  VÀ                  XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 11. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................                                                              Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ                                                               VÀ XẾP LOẠI CỦA CƠ SỞ .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2