intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Công tác thi đua, khen thưởng ở Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm 2015-2016

Chia sẻ: Trần Hữu Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:44

127
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Công tác thi đua, khen thưởng ở Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm 2015-2016 được nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng công tác thi đua, khen thưởng ở trường THPT Lê Lai các năm học trước; đề ra các biện pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng ở trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2015 - 2016. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Công tác thi đua, khen thưởng ở Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm 2015-2016

 1. Mục lục Nội dung                                                                                                     Trang   1. Mở đầu                                                                                                                 .............................................................................................................      2   ­ Lí do chọn đề tài                                                                                                ............................................................................................      2   ­ Mục đích nghiên cứu                                                                                         .....................................................................................      2   ­ Đối tượng nghiên cứu                                                                                       ...................................................................................      3   ­ Phương pháp nghiên cứu                                                                                   ...............................................................................      3   2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm                                                                        ....................................................................      3   2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm                                                   ...............................................      3   2.2. Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trước năm học 2015 ­ 2016  .  4      2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở trường   THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2015 ­ 2016                                        ....................................      9  2.3.1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và chọn cử viên chức   phụ trách công tác thi đua khen thưởng                                                           .......................................................      9  2.3.2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và   phát động các phong trào thi đua trong năm học                                            ........................................       10  2.3.3. Xây dựng quy chế cho điểm, đánh giá xếp loại hàng tháng,    học   kì và năm học                                                                                                  ..............................................................................................       11  2.3.4. Tổ chức việc đánh giá xếp loại cả năm gắn với đề nghị công   nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng                                  ..............................       14  2.3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng                                                                                                                        17 .....................................................................................................................       2.3.6. Tổ chức việc trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt      thành   tích trong năm học.                                                                                          ......................................................................................       18   2.4. Hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng                                             .........................................      18   3. Kết luận, kiến nghị                                                                                           .......................................................................................       20   Phụ lục                                                                                                                   ...............................................................................................................       21 1
 2. 1. Mở đầu ­ Lí do chọn đề tài Công tác thi đua, khen thưởng được xem là động lực phát triển của mỗi  Nhà trường và cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng trong các trường phổ  thông ngày càng được đổi mới, hoàn thiện cả về phương pháp và cách thức tổ  chức. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã góp phần quan trọng  nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Sinh thời Chủ  tịch Hồ  Chí Minh đã chỉ  rõ: "Thi đua tăng cường đoàn  kết, mà đoàn kết thúc đẩy thi đua, đoàn kết ấy là đoàn kết thực sự và rất chặt  chẽ"; "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua   là những người yêu nước nhất". Khen thưởng là sơ  kết, tổng kết các phong trào thi đua. Khen thưởng  là đoạn kết của phong trào thi đua khen thưởng có thể phát huy tác dụng của  phong trào thi đua và ngược lại. Trên thế  giới, các quốc gia, các tổ  chức  không phát động phong trào thi đua như chúng ta, rất chú trọng công tác khen  thưởng. Xem khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy sự nỗ lực của tập   thể            và  cá nhân. Nhiệm vụ  trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015­2016  của Sở GD & ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo: Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán  bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia các phong   trào thi đua yêu nước trong trường học: Thi đua “Dạy tốt, học tốt”; đẩy mạnh  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh" gắn với cuộc vận   động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự  học và sáng tạo”, cuộc   vận động “Dân chủ ­ Kỷ cương ­ Tình thương ­ Trách nhiệm”, phong trào thi   đua        “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để  phong trào  thi đua từng bước đi vào chiều sâu, trở  thành hoạt động thường xuyên của  đơn vị,         trường học; nâng cao chất lượng công tác phổ  biến, giáo dục  pháp luật  trong       nhà trường.  Qua  đó, giáo dục, bồi dưỡng  ý  thức trách  nhiệm, năng lực và       hiệu quả công tác trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản   lý giáo dục; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ  năng sống   cho học sinh.  Xác định vị  trí vai trò quan trọng của công tác thi đua ­ khen thưởng,   là   một   trong   những   thành   tố   quan   trọng   góp   phần   cùng   tập   thể,   cá   nhân  hoàn thành tốt nhiệm vụ  dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào   tạo. Với lý do đó, qua thực tiễn công tác quản lý. Tôi chọn đề tài sáng kiến   kinh nghiệm: "Công tác thi đua, khen thưởng  ở  trường THPT Lê Lai, huyện   Ngọc Lặc năm học 2015 ­ 2016". ­ Mục đích nghiên cứu + Nghiên cứu cơ  sở  lý luận của công tác thi đua,   khen thưởng trong   trường trung học phổ thông; 2
 3. + Tìm hiểu thực trạng công tác thi đua,  khen thưởng  ở  trường THPT   Lê Lai các năm học trước; + Đề  ra các biện pháp tổ  chức công tác thi đua, khen thưởng  ở  trường  THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2015 ­ 2016,  ­ Đối tượng nghiên cứu +  Đối  tượng   nghiên  cứu:   Công  tác  thi   đua  ­   khen  thưởng   ở  trường  THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm hoc 2015 ­ 2016; + Không gian nghiên cứu: Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc; + Khách thể  nghiên cứu: Tập thể  công chức, viên chức trường THPT  Lê Lai, huyện Ngọc Lặc; + Thời gian nghiên cứu: Năm học 2014 ­ 2015 và 2015 ­ 2016; ­ Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; + Phương pháp nghiên cứu thực tiễn; + Phương pháp đúc rút sáng kiến kinh nghiệm; 2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1. Cơ sở lý luận ­ Công tác thi đua qua những chặng đường lịch sử, đặc biệt thấy rõ vai   trò thi đua thời kỳ đổi mới, trong cơ chế thị trường Nhà nước đã có Luật Thi   đua, khen thưởng trong đó chỉ  rõ: "Thi đua là hoạt động có tổ  chức với sự  tham gia tự nguyện của các cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành  tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". ­ Khen là sự  nhận xét đánh giá tốt về  một con người nào đó; tổ  chức   nào đó, về cái gì, việc gì đó với ý nghĩa hài lòng. Còn thưởng là tặng cho bằng   hiện vật hoặc tiền... Khen thưởng là hình thức ghi nhận công lao, thành tích  của     Nhà nước bằng quyết định của cơ  quan có thẩm quyền do luật định.  Như vậy khen thưởng là một vấn đề  thuộc phạm trù khoa học xã hội. Khen   thưởng và trừng phạt được hình thành phát sinh và tồn tại trong quá trình phát   triển của   con người là vấn đề  thuộc tâm lý xã hội, sinh hoạt tinh thần của  con người,       do đó khen thưởng phải thể hiện quan điểm quần chúng, phải   có trách nhiệm cao trong quá trình phát hiện xét khen thưởng. Khen thưởng   tồn tại cùng với            sự tồn tại của Nhà nước. Còn Nhà nước là còn khen   thưởng. Khen thưởng       vừa có ý nghĩa động viên về tinh thần và khích lệ  bằng vật chất. ­ Thi đua và khen thưởng quan hệ  chặt chẽ, tác động biện chứng lẫn  nhau. Là hai thành tố hữu cơ của một quá trình dẫn đến một hiệu quả chung.   Mối quan hệ đó biểu hiện:  ­     Thi   đua   là   động   lực   thúc   đẩy   cá   nhân   và   cộng   đồng   hoàn   thành  nhiệm vụ trên cơ sở đó thực hiện khen thưởng, thực tế cho thấy:  3
 4. ­ Ở đâu phong trào thi đua thực sự là động lực thì ở đó xã hội phát triển   quần chúng phấn khởi và khen thưởng chuẩn xác, ngược lại ở đâu phong trào  thi đua yếu, hoặc không có phong trào thi đua ở đó xã hội trì trệ công tác khen   thưởng không chuẩn xác, quần chúng kém phấn khởi, thậm chí có những tiêu  cực.  ­ Khen thưởng vừa là kết quả, vừa là yếu tố  thúc đẩy phong trào thi  đua phát triển, thực tế cho thấy: ­  Ở  đâu làm  tốt công tác khen thưởng,  công tác này được   đánh giá  khách quan, công minh trên cơ  sở  phong trào thi đua thì  ở  đó quần chúng   phấn khởi, có  được phong trào thi đua mới, tốt hơn và ngược lại.           2.1.2. Cơ sở pháp lý Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện dựa trên các quan điểm, đường  lối chủ trương của Đảng và nhà nước, thể hiện trong các văn bản dưới đây: ­ Luật thi đua, khen thưởng số  15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm  2003  ­ Luật số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005  ­ Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009  ­ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa  đổi, bổ  sung một số  điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể  từ  ngày 01 tháng 6 năm 2014. ­ Nghị định số 42/2010/NĐ­CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ ­ Nghị định số 39/2012/NĐ­CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.  ­  Nghị  định số  65/2014/NĐ­CP ngày 01  tháng  7 năm 2014 của Chính  phủ  ­   Thông   tư   Số:07/2014/TT­BNV,   ngày   29   tháng   08   năm   2014  của Bộ nội vụ ­ Thông tư  Số: 35/2015/TT­BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của   Bộ  trưởng Bộ  GD&ĐT; Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể  từ  ngày 16  tháng 02 năm 2016 thay thế Thông tư số 12/2012/TT­BGDĐT ngày 03 tháng 4  năm 2012 của Bộ  trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi  đua, khen thưởng ngành Giáo dục. ­ Quyết định Số: 4479/2011/QĐ­UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2011 của  UBND tỉnh Thanh Hóa: 2.1.3. Cơ sở thực tiễn Thực   tế   công   tác   thi   đua,   khen   thưởng   của   trường   THPT   Lê   Lai,  huyện Ngọc Lặc, năm học 2014 ­ 2015, 2015 ­ 2016. 2.2. Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trước năm học 2015 ­  2016 2.2.1. Thực trạng về đội ngũ và thành tích đã được ghi nhận trong  các năm học vừa qua 4
 5. 2.2.1.1. Thực trạng về đội ngũ * Biên chế  năm học 2015– 2016 được tính đến thời điểm  30 tháng 4  năm  2016 Tổng số lớp: 28  lớp, tổng số học sinh: 1009 học sinh.  * Đội ngũ cán bộ giáo viên ­ Cán bộ quản lý: 3 người (có 01 trình độ Thạc sỹ) + Hiệu trưởng: Trần Hữu Hải + Phó hiệu trưởng: Đinh Xuân Lắm, Lê Hồng Kỳ ­ Chi bộ có 36 đảng viên  ­ Giáo viên: 59  người, trong đó có 14 giáo viên trình độ trên chuẩn 5
 6. Cơ cấu môn học và trình độ như sau: TT Môn Số  Trình độ  Nữ Nữ dân  Ghi chú lượng thạc sỹ tộc 1 Toán 11 7 2 1 2 Lý 5 2 3 1 3 Hóa 5 1 4 2 4 Sinh 5 2 3 2 5 CN  1 0 1 0 (KTNN) 6 CN  0 0 0 0 (KTNN) 7 Văn 10 1 8 2 8 Tin 1 0 1 1 9 Sử 4 0 3 2 10 Địa 4 0 2 1 11 GDCD 3 0 1 0 12 Tiếng Anh 6 1 4 2 13 Thể dục 3 0 0 0 14 Quốc  1 0 0 0 phòng Tổng cộng 59 14 32 14 ­ Nhân viên hành chính: 6 người * Tình hình cơ sở vật chất ­ Phòng học: 37  phòng, trong đó có 27 phòng học kiên cố 2 tầng trở lên,  04   phòng   học   bộ   môn   đạt   chuẩn,   01   học   ngoại   ngữ,   02   phòng   tin   học,  01 phòng thư viện; thiếu khu hiệu bộ đạt chuẩn (Khu hiệu bộ đang sử  dụng  khu phòng học cải tạo được xây dựng từ năm 2002); thiếu nhà học đa năng. ­ Đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư cơ  sở  vật chất, đảm  bảo điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 ­ 2020, gắn   với hướng tới kỉ niệm và gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 20  năm ngày thành lập năm 2019. 6
 7. 2.2.1.2. Thành tích đã được ghi nhận * Đối với tập thể Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết  Năm  Danh hiệu thi đua định khen thưởng; cơ quan ban  học hành quyết định 2011­2012 Tập thể lao động tiên tiến QĐ của Giám đốc Sở GD & ĐT QĐ số 3575/QĐ­UBND ngày  2012­2013 Tập thể lao động xuất sắc 11/10/2013 của Chủ tịch UBND  tỉnh Thanh Hóa 2013­2014 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 3646/QĐ­UBND  ngày   30/10/2014  của   Chủ   tịch  UBND tỉnh Thanh Hóa  2014­2015 Tập thể lao động tiên tiến QĐ của Giám đốc Sở GD & ĐT Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà  2015­2016 Tập thể lao động tiên tiến trường họp đề nghị Giám đốc công  nhận Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định  Năm  Hình thức khen  khen thưởng; cơ quan ban hành  học thưởng quyết định Giấy khen Giám đốc  2011­2012 Sở GD & ĐT QĐ của Giám đốc Sở GD & ĐT Bằng khen của Chủ  QĐ   số   3572/QĐ­UBND   ngày  2012­2013 tịch   UBND   tỉnh  11/10/2013   của   Chủ   tịch   UBND   tỉnh  Thanh Hóa Thanh Hóa Thủ   Tướng   Chính  QĐ số: 2205/QĐ­TTg ngày 09/12/2014,  2013­2014 phủ tặng Bằng khen Vào sổ vàng số: 22 Giấy khen Giám đốc  Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà  2015­2016 Sở GD & ĐT trường họp đề nghị Giám đốc Sở tặng  Giấy khen 7
 8. * Đối với  cá nhân: Số cá nhân  Số cá nhân  Số cá nhân  Ghi chú đươc  đươc  được Bộ  Năm  Giám đốc  Giám đốc  trưởng  học Sở công  Sở tặng  tặng Bằng  nhận  Giấy khen Khen CSTĐCS 2011­2012 06 06 0 2012­2013 07 07 0 2013­2014 08 08 01 2014­2015 08 08 0 2015­2016 08 08 0 Đang đề nghị Tổng  37 37 01 cộng 2.2.1. Thực trạng về tổ  chức công tác thi đua, khen thưởng trước  năm học 2015 ­ 2016 Những năm học trước, công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện  được được hiện theo quy trình sau: ­  Sau khi   có  hướng  dẫn  của Giám  đốc Sở  GD  &  ĐT, hiệu  trưởng   hướng dẫn để cá nhân đăng kí các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; ­ Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng ­ Tổ  chức kí cam kết thực hiện giao  ước thi đua giữa Hiệu trưởng và   Ban chấp hành công đoàn; ­ Tổ chức cùng với BCH Công đoàn phát động phong trào thi đua 02 đợt  trong năm: Từ khai giảng năm học đến hết 20/11 và sau tết Âm lịch đến hết   30/4 và 01/05 ­ Hết học kì I tổ chức xét và công nhận thành tích tập thể, cá nhân học  kì I, kết thúc năm học xét, công nhận và đề  nghị  khen thưởng năm học cho   tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học; ­ Tổ chức trao phần thưởng vào sơ kết học kì I và tổng kết năm học ­ Đối tượng khen thưởng gồm: Tập thể các tổ chuyên môn, công chức,   viên chức nhà trường, Tập thể các lớp và cá nhân giáo viên chủ  nhiệm, giáo  viên, học sinh có thành tích trong các kì thi, Hội thao các cấp tổ chức, tham gia   thi tìm hiểu của các tổ chức đoàn thể cấp trên tổ chức. ­ Việc xem xét thi đua, khen thưởng chủ  yếu căn cứ  vào thành tích thi  giáo viên giỏi, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên có học sinh giỏi,  giáo viên tham gia các bài thi tìm hiểu; 8
 9. ­ Việc xây dựng quy chế  cho điểm, tính điểm còn có hạn chế, việc  cộng điểm thưởng còn có những bất cập;  ­ Việc xét công nhận và ghi nhận thành tích cuối năm. Đặc biệt là các  danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề  nghị từ Giám đốc Sở  GD & ĐT   trở lên vẫn còn để xảy ra tình trạng thắc mắc, chưa công bằng; ­ Bản thân các thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng còn có  những hạn chế về công tác thi đua, khen thưởng, cá biệt có đồng chí còn chưa   phân biệt được đâu là danh hiệu thi đua, đâu là hình thức khen thưởng; ­ Việc xây dựng các định mức thưởng chưa bao quát hết các thành tích  đạt được trong các kì thi, hội thao. Trong đó có định mức khen thưởng cho các   giải tập thể đạt được trong Hội khỏe phù đổng; ­ Việc tổ  chức cho công chức, viên chức tham gia đóng góp xây dựng  Quy chế  liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng còn có những bất cập,  chưa bao quát hết được các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, thành  tích của công chức, viên chức làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại, đề  nghị  công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.  2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng  ở  trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2015 ­ 2016 2.3.1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và chọn cử  viên  chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng ̣ ­ Hôi đông Thi đua, Khen th ̀ ưởng co nhiêm vu tham m ́ ̣ ̣ ưu, giup viêc cho ́ ̣   ̣ ưởng vê công tac Thi đua, Khen th Hiêu tr ̀ ́ ưởng; ­ Viên chức phụ  trách công tác thi đua là đầu mối trong việc giúp Hội  đồng thi đua, khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ. ­ Hội đồng thi đua, khen thưởng được thành lập theo quy định của các   văn bản về công tác thi đua, khen thưởng. Thành phần gồm: (Phụ lục 1)  + Hiệu trưởng ­ Chủ tịch Hội đồng; + Các phó Hiệu trưởng (trong đó có một phó hiệu trưởng kiêm nhiệm   Chủ tịch Công đoàn ­ Phó chủ tịch Hội đồng; + Thư kí HĐ thi đua khen thưởng;  + Các ủy viên Hội đồng; + Số lượng 17 thành viên; + Được Hiệu trưởng Quyết định thành lập ngay đầu năm học, ­ Về  viên chức phụ  trách công tác thi đua, khen thưởng trường THPT  Lê Lai chọn Tổ  trưởng chuyên môn (Tổ  Sinh ­ Công nghệ, đồng thời là phó  chủ tịch công đoàn), đảm bảo một số điều kiện sau: + Là người thành thạo tin học, tính cách cẩn thận, tận tụy trong công  việc; 9
 10. + Có khả năng tham mưu giúp Hội đồng thi đua, khen thưởng, cụ thể là  Hiệu trưởng trong việc cụ  thể  hóa các văn bản hướng dẫn về  công tác thi  đua, khen thưởng để triển khai đến tập thể, cá nhân trong toàn trường; + Là đầu mối trong việc hướng dẫn phát động, đăng kí, và hoàn thiện  hồ sơ thi đua cho tập thể, cá nhân trong nhà trường; + Hàng tháng tổng hợp, dự kiến xếp loại, tổng hợp số liệu theo học kì,  cả năm, chuẩn bị tài liệu để Hội đồng thi đua, khen thưởng làm việc; + Là người thực hiện tốt công tác lưu trữ  hồ  sơ  về  công tác thi đua,  khen thưởng, hết năm công tác hồ  sơ  thi đua, khen thưởng được chuyển về  lưu trữ tại bộ phận văn phòng. 2.3.2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức  và phát động các phong trào thi đua trong năm học ­  Mục đích: Thông qua công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và  phát động phong trào thi đua để  công chức, viên chức hiểu được vai trò của  công tác thi đua, khen thưởng trong việc tạo động lực, sức mạnh hoàn thành   tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.  Tạo vị thế  của nhà trường đối với Cấp ủy, Chính quyền địa phương và phụ  huynh học sinh. ­ Nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức + Thi đua “Dạy tốt, học tốt”;  + Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh"   gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và  sáng tạo”; + Cuộc vận động “Dân chủ ­ Kỷ cương ­ Tình thương ­ Trách nhiệm”; + Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích  cực” để  phong trào thi đua từng bước đi vào chiều sâu, trở  thành hoạt động  thường xuyên của đơn vị, trường học; nâng cao chất lượng công tác phổ biến,  giáo dục pháp luật trong nhà trường; + Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác trong đội  ngũ nhà giáo, cán bộ  quản lý giáo dục; đồng thời tăng cường giáo dục đạo  đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; + Về các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng  của Trung  ương, Bộ  GD&ĐT, UBND Thanh Hóa và hướng dẫn công tác thi  đua, khen thưởng của ngành giáo dục. ­ Cách thức tổ chức: + Hiệu trưởng chủ  trì triển khai thông qua việc triển khai nhiệm vụ  năm học; + Công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nội dung quan trọng  được tham luận trong Hội nghị công chức viên chức đầu năm học; + Các nội dung được chuyển qua hệ  thống thư  điện tử  để  công chức,  viên chức tự nghiên cứu; 10
 11. + Thực hiện thông qua hoạt động của các các tổ  chức đoàn thể: Công  đoàn và Đoàn thanh niên; + Ngoài ra viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng sẽ hướng   dẫn thêm trong qua sinh hoạt chuyên đề về công tác này. ­ Phát động các phong trào thi đua: Trong năm học 2015 ­ 2016, trường THPT tổ    chức phát động phong  trào thi đua gồm 2 đợt: + Đợt 1: Từ khai giảng năm học đến hết 20/11, bao gồm: ++ Phát động thi đua, tập thể, cá nhân đăng kí các danh hiệu thi đua,   hình thức khen thưởng; ++ Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn ký giao ước thi đua thực   hiện Quyết nghị của Hội nghị công chức, viên chức; ++ Tổ  chức công đoàn cùng với chuyên môn Nhà trường tổ  chức thực  hiện, kiểm tra, đánh giá, đề xuất công nhận đề nghị khen thưởng khi kết thúc  đợt thi đua, trao phần thưởng cùng với  sơ kết học kì I; ++ Tiền thưởng đợt thi đua học kì I do Công đoàn Nhà trường đảm   nhận (từ nguồn kinh phí công đoàn), + Đợt 2: Sau tết Âm lịch đến hết 30/04 và 01/05: ++ Thực hiện như Đợt 1; ++ Tổ chức trao thưởng vào tổng kết năm học; ++ Kinh phí khen thưởng Đợt 2 do nhà trường đảm nhận (từ  nguồn   kính phí khen thưởng từ NSNN); ­ Kết quả phát động phong trào thi đua trong năm học 2015 ­ 2016: Đã có 76 lượt viên chức được Công đoàn đề  nghị  khen thưởng trong 2  đợt phát động thi đua trong năm học. Đây cũng là số liệu quan trọng để Công  đoàn Nhà trường đề  nghị  Công đoàn cấp trên khen thưởng, công nhận Danh  hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Công đoàn theo quy định của pháp  luật.  2.3.3. Xây dựng quy chế  cho điểm, đánh giá xếp loại hàng tháng,  học kì và năm học ­ Mục đích: Việc xây dựng quy chế cho điểm, đánh giá xếp loại hàng  tháng, học kì và cả năm nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và lượng   hóa các quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ  của công chức, viên chức.  Thuận lợi trong việc đánh giá, xếp loại hàng tháng, học kì và cả năm học. ­ Nội dung xây dựng quy chế: + Trên cơ  sở  nhiệm vụ  của viên chức theo quy định của pháp luật,  quy định các mức trừ điểm khi viên chức vi phạm hoặc nhiệm vụ giao không  hoàn thành hoặc hoàn thành không tiến độ, chất lượng không đảm bảo yêu  cầu; + Cách cho điểm cơ sở đối với công chức viên chức như sau: 11
 12. ++ Công chức, viên chức thuộc diện cán bộ  chủ  chốt được cho mức  điểm cơ sở: 100 điểm/tháng ++ Viên chức ngoài việc giảng dạy, kiêm nhiệm công tác chủ  nhiệm  được cho điểm cơ sở: 100 điểm/tháng ++ Viên chức giảng dạy đủ  từ  17 tiết/tuần trở  lên, không kiêm nhiệm  được cho điểm cơ sở 95 điểm/tháng ++   Viên   chức   giảng   dạy   đủ   từ   16/tiết/tuần   trở   xuống,   không   kiêm  nhiệm cho điểm cơ sở 93 điểm/tháng ++ Quy chế được xây dựng theo quy trình sau: +++   Viên chức phụ  trách công tác thi đua, khen thưởng dự  thảo quy   chế; +++ Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào quy chế, chủ yếu là các mức trừ  điểm trong thực hiện nhiệm vụ (thực hiện bằng cách gửi dự thảo đến các cá   nhân thông qua hộp thư điện tử) +++ Viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tổng hợp ý kiến,  hoàn thiện Quy chế; +++ Hiệu trưởng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (có sự tham gia của   đại diện BCH Công đoàn) thống nhất, chốt nội dung; +++ Hiệu trưởng ban hành quy chế và tổ chức thực hiện. (Phụ lục 2) ­ Tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại hàng tháng: Việc theo dõi nền nếp chuyên môn, hoạt động nền nếp của học sinh  và giáo viên được thực hiện như sau: + Ban giám hiệu nhà trường phân công trực để nắm tình hình; + Ban chấp hành đoàn trường kiêm nhiệm Ban nền nếp; + Giáo viên có lớp trực tuần tham gia trực theo lịch; + Hoạt động kiểm tra chuyên môn nắm tình hình; + Riêng công tác thi đua, theo dõi, đánh giá xếp loại các lớp do Ban   chấp hành Đoàn trường xây dựng quy chế, theo dõi nền nếp, tính điểm và  xếp loại theo tuần, hàng tháng, học kì và cả năm; + Việc trực của tất cả  các bộ  phận, cá nhân được cập nhật thông tin  trên công cụ Google Drive thông qua hệ thống thư điện tử của cá nhân (Việc  cập nhật thông tin chỉ  những thành viên trong Ban giám hiệu, Ban nền nếp,  giáo viên trực tuần, cá nhân được giao nhiệm vụ mới được cập nhật và chỉnh   sửa thông tin, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về cập nhật thông tin; các  cá nhân khác chỉ  được xem, nắm thông tin, không được cập nhật và chỉnh  sửa) + Ngày 30 hàng tháng, bộ phận nền nếp trích xuất dữ  liệu từ công cụ  Google Drive, tổng hợp chuyển đến các tổ chuyện môn, cá nhân và viên chức  phụ trách thi đua, khen thưởng đề dự kiến điểm trừ, xếp loại hàng tháng; + Chậm nhất ngày 05 của tháng kế  tiếp Hiệu trưởng kí thông báo kết   qua cho điểm và xếp loại tháng trước của công chức viên chức toàn trường. 12
 13. Ví dụ minh họa: Viên chức A: giảng dạy và kiêm nhiệm công tác chủ  nhiệm lớp, có  điểm cơ sở là 100 điểm/tháng Nếu trong tháng đó, viên chức này có lỗi đi vi phạm bị  trừ  2 điểm,  lớp chủ nhiệm xếp loại khá bị trừ 4 điểm.  Điểm   còn   lại   của   viên   chức   A   là:   100   ­   (2   +   4)   =     96   điểm/tháng   (Theo Quy  chế viên chức này được xếp loại Tốt. Viên chức  B:  giảng dạy  đủ  17 tiết/tuần trở  lên, có điểm cơ  sở  là:   95 điểm/tháng Nếu trong tháng đó, viên chức này mắc các lỗi bị trừ tới 8 điểm Điểm còn lại của viên chức B là: 95 ­ 8 = 87 điểm/tháng (Theo Quy   chế viên chức này được xếp loại Khá. ­ Tổng hợp điểm học kì và cả năm: Điểm trung bình học kì I: (Tháng 8 + Tháng 9 + Tháng 10 + Tháng 11 + Tháng 12) 5 13
 14. Điểm trung bình học kì II: (Tháng 01 + Tháng 02 + Tháng 03 + Tháng 04) 4 Điểm trung bình cả năm: Trung bình HKI + 2 (Trung bình KHII) 3 Ví dụ minh họa: Công chức A có điểm hàng tháng Tháng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Viên  91 96 95 93 97 92 94 90 96 chức A   Điểm học kì I là: (91+96+95+93+97)/5 = 94.4 Xếp loại Tốt Điểm học kì II là: (92+94+90+96)/4      = 93.0  Xếp loại Tốt Điểm trung bình cả năm là: (94.4+2x93.0)/3   = 93.4 Xếp   loại  Tốt ­ Việc đánh giá, xếp loại học kì và cả năm: + Đối với học kì I:  ++ Công chức, viên chức có tổng điểm từ  95 điểm trở  lên được xếp  loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ++ Công chức, viên chức có tổng điểm từ  90 điểm trở  lên đến dưới   95 điểm được xếp loại hoàn thành xuất sắc tốt nhiệm vụ; ++ Công chức, viên chức có tổng điểm từ  dưới 90 điểm trở xuống xếp   loại hoàn thành nhiệm vụ; ++ Công chức, viên chức có tổng điểm từ  dưới 50 điểm trở xuống xếp   loại không hoàn thành nhiệm vụ; + Không quy định xếp loại học kì I, mà điểm trung bình có được của  công chức, viên chức được tính theo cách tính đã nêu để  làm căn cứ xếp loại   và đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 2.3.4. Tổ chức việc đánh giá xếp loại cả năm gắn với đề nghị công  nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ­ Mục đích: Việc đánh giá xếp loại cả năm, cùng với quy định các mức   điểm thưởng cho các hoạt đông chuyên môn, công tác kiêm nhiệm khác là căn   14
 15. cứ để Hội đồng thi đua đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu thi đua, đề  nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn theo quy định của  Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục. ­ Xây dựng và thống nhất các mức điểm thưởng trong năm học: Để  thuận cho công tác đánh giá, xếp loại, đảm bảo công bằng, khách  quan, ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân trong năm học. Trường THPT   Lê Lai đã thống nhất quy định các nội dung, điểm thưởng như sau: (Phụ lục  3) + Giáo viên có SKKN được Hội đồng khoa học ngành công nhận năm  học 2015­2016; + Giáo viên có   học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi các môn  văn hóa cấp tỉnh; + Giáo viên có học sinh đạt giải Casio cấp tỉnh (Tuy nhiên nếu giáo viên  có học sinh đạt giải cao hơn trong kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa, không  cộng điểm giải này nữa); + Giáo viên có đạt giải trong thi học sinh giỏi TDTT, Hội thao GDQP,   Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh; + Giáo viên tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề  tích hợp kiến thức   liên môn, Hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh; + Giáo viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu đạt giải cấp tỉnh; Giáo viên   hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu đạt giải cấp tỉnh; + Giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Vận dụng   kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn. + Thưởng điểm cho giáo viên làm công tác chủ  nhiệm, tập thể  lớp   được công nhận danh hiệu thi đua trong năm học; + Giáo viên có giờ dạy giỏi cấp tỉnh cộng 8 điểm cho năm đầu tiên, các   năm sau mỗi năm giảm 2 điểm; + Công tác kiêm nhiệm không được tính phụ cấp: Thư kí HĐ, Trưởng  ban lao động cộng mức 3 điểm; giáo viên được Hiệu trưởng giao công việc  khác nhưng phải hoàn thành đúng tiến độ, không bị  nhắc chậm: cộng mỗi  công việc giao 1 điểm và tổng điểm cộng không quá 2 điểm, ­ Phương pháp cộng điểm thưởng và tính thi đua cá nhân cuối năm:   (Phụ lục 4) + Điểm của công chức viên chức cuối năm học được tính như sau: Điểm xét thi đua năm học = Điểm trung bình cả  năm + Điểm thưởng   (Nếu có) Ví dụ  minh họa: Viên chức A, có điểm trung bình cả  năm là: 99,50   điểm; điểm thưởng là 18 điểm (Do có thành tích theo các nội dung đã nêu,   được quy ra điểm)  Viên chức A có điểm xét thi đua là: 99,50 + 18,00 = 117,50 điểm  + Việc xét , đánh giá xếp loại được thực hiện như sau: 15
 16. ++ Công chức, viên chức có điểm thi đua (kể  cả  điểm thưởng) đạt   từ  95,00 điểm trỏ  lên được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là cơ  sở  để  đề nghị Giám đốc Sở công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc Giám   đốc Sở tặng  giấy khen; ++ Công chức, viên chức có điểm thi đua cả  năm từ  90 đến dưới 95  điểm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ++ Công chức, viên chức có điểm thi đua cả năm từ dưới 90 điểm được   xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; ++ Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ  khi có điểm thi đua cả  năm  dưới 50 điểm; ++ Công chức, viên chức có điểm từ  90 điểm trở  lên là cơ  sở  để  Hội   đồng thi đua, khen thưởng đề  nghị  Hiệu trưởng công nhận danh hiệu lao  động        tiên tiến; ++ Ngoài việc đạt điểm theo quy định, đối với trường hợp đề  nghị  Giám đốc Sở công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ  sở  phải đảm bảo các   điều kiện quy định trương hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong  ngành giáo dục của Bộ GD & ĐT; ++ Việc đề nghị Giám đốc Sở GD & ĐT công nhận chiến sỹ thi đua cơ  sở hoặc Giám đốc Sở tặng Giấy khen được lấy theo điểm từ cá nhân có điểm  cao trước, điểm thấp sau đủ  số  lượng theo hướng dẫn công tác thi đua, khen  thưởng của Giám đốc Sở. Tuy nhiên có tính đến các thành viên trong Ban  giám hiệu, viên chức làm công tác văn phòng. ­ Đối với việc công nhận danh hiệu thi đua của các tổ chuyên môn: Điểm thi đua của tổ chuyên môn sẽ là trung bình tổng điểm thi đua của   cá nhân trong tổ chuyên môn và thành tích tổ đạt được trong năm là căn cứ để  Hội đồng thi đua, khen thưởng xem xét đề nghị Hiệu trưởng công nhận. ­ Đối với việc công nhận danh hiệu thi đua của các lớp:   Nội dung này do BCH Đoàn trường kết hợp với Tổ chủ nhiệm, tổ chức   công   tác   thi   đua,   Tổ     chủ   nhiệm   họp   xét   đề   nghị   để   Hội   đồng   thi   đua,   khen thưởng xem xét công nhận và Hiệu trưởng quyết định cuối cùng. ­ Quy trình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen   thưởng như sau: + Đầu năm học tập thể, cá nhân đăng kí thi đua; + Hàng tháng đánh giá cho điểm, học kì tính điểm, cả  năm tính điểm  trung bình; + Chậm nhất ngày 10/05/2016, công chức phụ trách thi đua công bố dự  kiến điểm thi đua (bao gồm điểm trung bình cả  năm + điểm thưởng   (nếu   có)); + Trên cơ sở đó các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ chủ nhiệm họp xét  đề nghị; 16
 17. + Ngày 19/05/2016, Hội  đồng thi đua, khen thưởng họp xét thi đua năm   học; ngay trong ngày công bố kết quả xét thi đua khen thưởng, khen thưởng; + Ngày 21/05/2016, Hiệu trưởng kí quyết định công nhận thi đua, khen  thưởng trong năm học; + Kết quả  công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường là căn cứ  để  Ban chấp hành họp xét thi đua, khen thưởng của công đoàn trong năm học, ­ Về quy định các mức thưởng: Định mức thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích và đạt các danh  hiệu thi đua được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ; việc xây dựng quy   chế  được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ  tài chính; đảm bảo định mức   đúng quy định, có căn cứ điều kiện thực tế nhà trường trong những năm học   qua. Đảm bảo khuyến khích, động viên công chức, viên chức, tập thể, học  sinh thi đua dạy tốt, học tốt.  2.3.5.  Ứng dụng công nghệ  thông tin trong công tác thi đua, khen   thưởng ­ Mục đích: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua,   khen thưởng được thực hiện đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, kịp thời.  Đồng thời, góp phần trong việc tăng cường ứng dụng thông tin trong quản lý  và giảng dạy của Nhà trường. ­ Các tiện ích được ứng dụng: + Hệ  thống mail được Sở  GD&ĐT lập trên nền của Google Mail, 100  % công chức, viên chức nhà trường sử dụng thành thạo hệ thống Google Mail   do Sở thiết lập; +   Hệ   thống   Google   Drive:   các   tiện   ích   sử   dụng   đó   là:   google.doc;  google.xls và google form. ­ Cách sử dụng các tiện ích: +   Hệ   thống   mail   được   sử   dụng   gửi,   nhận   các   thông   tin,   văn   bản,  hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua;  gửi thông báo kết quả  cho điểm, đánh giá xếp loại hàng tháng, học kì và cả  năm; điểm thi đua năm học sau khi viên chức phụ trách công tác thi đua, khen   thưởng hoàn thiện trình Hiệu trưởng kí; gửi thông báo kết quả xét công nhận   danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm. + Hệ thống Google Drive: ++ Tiện ích Google.doc được sử dụng chia sẻ, tham gia góp ý, lấy kiến  trong việc xây dựng các quy chế về cho điểm, đánh giá, xếp loại; ++ Tiện tích Google.xls được sử  dụng trong việc cập nhật thông tin  trong việc theo dõi nền nếp giảng dạy của công chức, viên chức và nền nếp  của các lớp. Các thông tin được cập nhật, chia sẻ để toàn trường cùng biết. ++ Tiên ích Google Form được sử  dụng trong việc đăng kí các danh   hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm học, kết quả thu được sẽ chia   17
 18. sẻ            cho Hiệu trưởng thông qua mail cá nhân. Việc đăng kí qua tiện ích  google  nhanh chóng, kịp thời. ­ Điều kiện để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua,   khen thưởng: + Hiệu trưởng phải là người yêu thích, thành thạo công nghệ thông tin,   có ý thức tự  học hỏi nâng cao trình độ, chủ  động trong việc tổ  chức bồi   dưỡng các kĩ năng, tiện ích cơ bản về công nghệ thông tin để công chức, viên   chức  Nhà trường tiếp cận và thực hiện; +   Bố   trí   01   viên   chức   phụ   trách   ứng   dụng   công   nghệ   thông   tin;   đủ  điều kiện về  trình độ, sự  nhiệt tình, trách nhiệm trong việc tư  vấn giúp   nhà trường ứng dụng CNTT; + Xây dựng lắp đặt hệ thống mạng internet, đủ điều kiện để thực hiện   ứng dụng CNTT mọi lúc, mọi nơi; + Tập thể công chức, viên chức được hướng dẫn tự học trên tài nguyên  youtube.com hoặc nhà trường tổ  chức các lớp bồi dưỡng trước khi tổ  chức   ứng dụng; +  Ứng dụng công nghệ  thông tin được xem là một tiêu chí trong việc  đánh   giá   hoạt   động   tự   học,   tự   bồi   dưỡng   thường   xuyên   của   công   chức,   viên chức. 2.3.6. Tổ  chức việc trao khen thưởng cho tập thể, cá  nhân  đạt  thành tích trong năm học. ­ Mục đích: Tổ chức trao thưởng nhằm động viên kịp thời cho tập thể,  cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động dạy, học và tổ  chức các hoạt  động giáo dục trong nhà trường. Tạo động lực cho công chức, viên chức phấn  đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. ­ Tổ chức trao thưởng: + Khai giảng năm học: Trao thưởng cho viên chức và học sinh đạt kết  quả cao trong kì thi THPT QG; + Sơ kết học kì I: trao thưởng cho tập thể cả nhân đạt thành tích trong   học kì I; + Tổng kết năm học: trao thưởng cho tập thể  cả  nhân đạt thành tích  trong học kì II và cả năm; +   Trao   thưởng   đột   xuất:   Tập   thể,   cá   nhân   có   thành   tích   xuất   sắc,  nhằm biểu dương và động viên kịp thời, kích lệ  phong trào thi đua dạy tốt,  học tốt. + Tổ  chức  trao thưởng  của các tập thể, doanh nghiệp, công ty cho   học sinh có thành tích học tập trong năm học. 2.4. Hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng Đối với trường THPT Lê Lai, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành  động lực để  tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao,   18
 19. góp   phần   nâng   cao   chất   lượng   giáo   dục   và   đào   tạo.   Công   tác   thi   đua,  khen thưởng đã được Hiệu trưởng nhà trường xem như  một trong những   biện pháp quản lý, điều hành công việc của nhà trường. Từ  việc động viên,  phát động phong trào thi đua, khen thưởng kip thời đã góp phần xây dựng  nề  nếp, kỉ  cương, thúc đẩy phong trào thi đua hai tốt "dạy tốt, học tốt",   gắn với cuộc vận động: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"   và các cuộc vận động mà Đảng, Nhà nước, Ngành giáo dục & đào tạo phát   động. Hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng được thể hiện ở  các nội dung  sau: ­ Nhận thức của công chức, viên chức về  công tác thi đua, khen thưởng  đã được nâng lên. Biến thành hành động cụ thể, trong đó là nền nếp, kỉ cương  trong   chuyên   môn,   cá   nhân   tích   cực   trong   việc   thi   đua   dạy   tốt   học   tốt.  Công chức, viên chức trong nhà trường đã có nhận thức, hiểu biết các văn  bản quy phạm pháp luật về  công tác thi đua, khen thưởng. Khắc phục được   sự nhầm lẫn giữa danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. ­  Góp phần trong việc nâng cao chất lượng việc xây dựng trường học  thân thiện học sinh tích. Nhà trường luôn đảm bảo xanh ­ sạch ­ đẹp và vệ  sinh môi trường, gắn với thực hiện có kết quả Chỉ thị 29 của Ban thường vụ  huyện ủy Ngọc Lặc về "Vệ sinh môi trường" và "Cải tạo vườn tạp";  ­ Từ  phong trào thi   đua, khen thưởng  nhà trường   đã luôn tạo ra môi  trường giáo dục lành mạnh, tin cậy, nơi để phụ huynh học sinh tin tưởng, cấp  ủy     chính quyền địa phương đặt kì vọng. Từ đó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê  duyệt và quyết định trường THPT Lê Lai thuộc diện đầu tư xây dựng trường  THPT  Lê Lai đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 ­ 2020, các khối công trình,   trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học tiếp tục được đầu tư đưa vào sử  dụng. ­ Từ  các phong trào thi đua, khen thưởng xây dựng được  tập thể  sư  phạm đoàn kết, thống nhất, thân thiện và tương trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm  vụ          được giao. Tác động đến tư  tưởng, hành động của công chức, viên   chức.  ­ Từ  các hoạt động của phong trào thi đua, khen thưởng bên cạnh việc  thực hiện nhiệm vụ  chuyên môn chính là dạy và học. Công chức, viên chức   còn tham gia các hoạt động giáo dục khác: Tham gia các Cuộc thi tìm hiểu  do cấp trên tổ  chức, cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môm, hướng   dẫn học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu, thi vận dụng kiến thức liên môn  giải quyết vấn đề  thực tiễn dành cho học sinh;   hoạt động công tác đoàn  và phong trào thanh niên nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thức.   Tổ  chức công đoàn xứng đáng là  người phát động có chất lượng các phong   trào thi đua, động viên công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao. ­   Kết   quả   thi   đua,   khen   thưởng   cuối   năm   học,   Hội   đồng   thi   đua,  khen thưởng đã đề nghị Hiệu trưởng công nhân và khen thưởng nhiều tập thể  19
 20. cá   nhân   có   thành   tích   trong   năm   học:   45   công   chức,   viên   chức   xếp   loại   hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 09 viên chức, người lao động xếp loại hoàn  thành tốt nhiệm vụ; 07 viên chức, người lao động xếp loại hoàn thành nhiệm  vụ;        01 cá nhân được đề  nghị  Bộ  trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo tặng  Bằng khen,    08 cá nhân được đề  nghị  Giám đốc Sở  cấp giấy chứng nhận   CSTĐCS,              08 cá nhân được đề nghị Giám đốc Sở tặng giấy khen; Có  02 tổ tiên tiến         xuất sắc, 02 tổ tiên tiến. Về  phía học sinh: 09 lớp Tiên  tiến xuất sắc, 07 lớp     tiên tiến; 16 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn  diện, 475 học sinh         tiên tiến. 3. Kết luận, kiến nghị ­ Kết luận Thi đua, khen thưởng được xem là một trong những biện pháp quan  trọng tạo động lực cho tập thể, cá nhân cố  gắng nỗ  lực tăng hiệu quả  thực   hiện     nhiệm vụ được giao. Tổng kết năm học, các nhà trường đều tiến hành   bình bầu, xét chọn được nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong   phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện phong trào xây dựng trường học   thân thiện, học sinh tích cực để  khen thưởng. Những tập thể, cá nhân được  khen thưởng rất                   phấn khởi, tự hào, và tiếp tục phấn đấu thực hiện   nhiệm vụ một                      cách xuất sắc hơn, chất lượng, hiệu quả hơn.   Khen thưởng có tác dụng thúc đẩy các phong trào thi đua, ngày càng đi vào  chiều sâu và hiệu quả  thiết thực.        Với vai trò Hiệu trưởng nhà trường,   luôn là Chủ tịch Hội đồng thi đua,          khen thưởng trong các năm học, bản  thân rất tâm đắc với các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen  thưởng trong nhà trường. Cá nhân đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: "Công tác  thi đua, khen thưởng ở trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2015 ­   2016". Rất mong nhận được sự góp ý của bạn bè, đồng nghiệp trong công tác  thi đua, khen thưởng. Góp phần nâng cao         chất lượng giáo dục và đào tạo,   thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục     và đào tạo. ­ Kiến nghị:  Không XÁC NHẬN CỦA  Thanh Hóa, ngày 30 tháng 04 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,  không sao chép nội dung của người khác. Trần Hữu Hải 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2