intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp trong công tác xây dựng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong giai đoạn hiện na

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

10
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của các trường THPT nói chung, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp trong công tác xây dựng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong giai đoạn hiện na

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LĨNH VỰC: QUẢN LÝ NGHỆ AN - 2022 1
 2. MỤC LỤC Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………… 3 1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………...... 3 2. Mục đích của đề tài…………………………………………………......... 5 3.Tính mới và kết quả dự kiến đạt được………………………………….. 5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………….... 5 B. NỘI DUNG……………………………………………………………….. 6 1. Cơ sở lý luận................................................................................................. 6 2. Cơ sở thực tiễn............................................................................................ 11 3. Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giai đoạn hiện nay…………………. 13 3.1 Tình hình chung của nhà trường............................................................... 13 3.2 Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường hiện nay...... 14 3.3. Nguyên nhân của những kết quả đạt được................................................ 20 3.4 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân............................................. 22 4. Một số giải pháp trong công tác xây dựng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giai đoạn hiện nay 25 .4.1. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý của cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường....................................................................................... 25 4.2. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đảm bảo yêu cầu cả về số lượng và chất lượng......................................................... 27 4.3 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên..................................................... 28 54.4 Không ngừng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá.............................................................................................. 29 4.5. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả............... 32 4.6. Tăng cường công tác tổ chức quản lý, quản trị nhà trường …………. 33 2
 3. 4.7. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo 35 viên……………………………………………………………………………. C. KẾT LUẬN……………………………………………………………….. 37 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….. 39 3
 4. I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Đội ngũ cán bộ, giáo viên là một trong những vấn đề quan trọng quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp giáo dục nói chung, một đơn vị trường học nói riêng. Trong các Nghị quyết từ Đại hội VI đến Đại hội XIII, Đảng ta luôn khẳng định sự cần thiết phải đổi mới công tác cán bộ để phù hợp chính sách xã hội từng giai đoạn, đáp ứng sự biến đổi của cơ cấu xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, chính sách giáo dục và đào tạo được coi quốc sách nước khi tiến hành công nghiệp, hiện đại hóa. Ở nước ta, khi cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với nhiều cơ hội và thách thức mới, giáo dục và đào tạo đã trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, là con đường quan trọng để phát huy nguồn lực con người. Từ Đại hội IX, Đảng ta đã khẳng định: “ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình quốc gia bồi dưỡng, phát triển nhân tài giai đoạn 2008-2020 với các tiêu chí cụ thể như: Củng cố, xây dựng và phát triển các trường THPT tiên tiến, chất lượng cao trong cả nước; Xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục; Mở rộng quy mô liên kết đào tạo cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao giữa các trường THPT chất lượng cao và các trường Đại học trong nước, ở nước ngoài Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 nhằm các mục đích: xây dựng mô hình tiên tiến, hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội, tiếp cận được với giáo dục 4
 5. các nước trong khu vực và quốc tế, đảm bảo bản sắc dân tộc; tham gia đào tạo đội ngũ học sinh năng động, có năng lực sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tạo điều kiện để một số cơ sở giáo dục trở thành nhân tố tiên phong, nòng cốt, đi đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến các trường trung học trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của tỉnh nhà. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là trường duy nhất bậc THPT được chọn thí điểm ở Nghệ An. Trong quá trình đổi mới, xây dựng nhà trường thành trường tiên tiến, chất lượng cao cấp quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế , đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho quê hương đất nước đã chọn nội dung công việc thiết yếu, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ, cân đối, chất lượng cao; Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, rèn luyện của học sinh và nhu cầu nghiên cứu giảng dạy, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường; Xây dựng chương trình gồm chương trình chuẩn phổ thông, chương trình dạy học môn chuyên, môn năng khiếu, chương trình quốc tế, chương trình kỹ năng sống, trải nghiệm… Trong đó, để đảm bảo tính bền vững của chất lượng giáo dục của nhà trường trước hết, cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển nhà trường hiện nay giữ vai trò cốt yếu. Bên cạnh những cán bộ quản lý, giáo viên vẫn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động thích ứng với yêu cầu đổi mới của xã hội thì vẫn còn một bộ phận bộc lộ những yếu kém, lúng túng trước yêu cầu mới, tư duy và phương thức quản lý giáo dục vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơ chế hành chính quan liêu bao cấp. Để đảm bảo tính bền vững của chất lượng giáo dục và đào tạo trong hoàn cảnh cơ 5
 6. cấu xã hội có nhiều biến đổi, trước hết ở mỗi nhà trường phải chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngang tầm với nhiệm vụ và yêu cầu của sự phát triển đất nước hiện nay. Để thực hiện tốt công tác này chúng tôi đã chọn đề tài “Một số giải pháp trong công tác xây dựng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài sáng kiến. 2. Mục đích của đề tài Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngang tầm với nhiệm vụ và yêu cầu của sự phát triển đất nước hiện nay. 3. Tính mới và kết quả dự kiến đạt được Đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của các trường THPT nói chung, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nói riêng. 4. Đối tượng và phạm vi dự kiến nghiên cứu Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và giáo viên. Phạm vi nghiên cứu: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 6
 7. B. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận 1.1. Các văn bản chỉ đạo - Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. - Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thí điểm xây dựng các trường trung học trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2023. - Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về của UBND tỉnh Nghệ An về Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 - Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. - Hướng dẫn số 1764/SGD&ĐT ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. 1.2. Những vấn đề đặt ra đối với chính sách giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay Để việc hoạch định và thực thi các chính sách giáo dục và đào tạo một cách tối ưu, hiệu quả nhất, chúng ta cần phải xác định được một cách rõ ràng những vấn đề đang đặt ra đối với chính sách trên cơ sở phân tích thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội ở nước ta từ nay đến năm 2045. Chính sách giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách ở tất cả các nước khi tiên hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở nước ta, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “ Đến năm 2020, xây dựng đội ngũ trí thức mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với 7
 8. trình độ của tri thức các nước tiên tiến trong khu vực và và quốc tế…” . Trên cơ sở tổng kết, đánh giá các kết quả đã thực hiện, chỉ ra những thành tựu cũng như hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế đó và những bài học kinh nghiệm quý báu, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo: “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực, phát triển con người”. Định hướng đó được cụ thể hơn trong 5 nội dung với những điểm chính như sau: - Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực the chốt để phát triển đất nước; - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt chú trọng đến giáo dục mần non, tiểu học, tạo tiền đề và đảm bảo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân có cơ hội thụ hưởng công bằng thành quả của nền giáo dục; - Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo; - Hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục và đào tạo, cùng với đề cao vị trí, vai trò và trách nhiệm xã hội, cần đổi mới chính sách đã ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quả lý giáo dục là khâu then chốt; - Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục và đào tạo gắn với đổi mới cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo đúng hướng, hiệu quả. Phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế. 8
 9. 1.3. Vai trò của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên Luật Giáo dục (điều 15 chương I) nêu rõ "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình…". Điều đó khẳng định, giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Với nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là dạy học và giáo dục nhằm mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, đội ngũ giáo viên vừa là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình giáo dục của cấp học, vừa là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục. Do đó việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước. Chất lượng đội ngũ trong mỗi nhà trường thể hiện ở nhiều mặt: Đủ về số lượng, hợp lý cơ cấu, đảm bảo về trình độ đào tạo và có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thầy giáo, cô giáo phải là người hiểu sâu về kiến thức chuyên ngành, biết rộng về các bộ môn khoa học liên quan và có vốn văn hóa nói chung. Bước sang thế kỷ XXI, nền giáo dục hiện đại có những xu hướng đổi mới sâu sắc từ quan niệm về vị trí ,vai trò, chức năng của giáo dục đến nội dung và phương pháp giáo dục. Bên cạnh đó, sự phát triển vũ bão của khoa học- công nghệ, những tác động đa chiều của thế giới ... đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước nhà. 9
 10. 1.4. Những nội dung cơ bản của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên 1.4.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống - Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hóa cộng đồng. yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh - Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương. Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự an ninh xã hội nơi công cộng. Vận động gia đình chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. - Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, có nghiên cứu và có giải pháp thực hiện. Thái độ lao động nghiêm túc, đảm bảo lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công. - Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng tín nhiệm. - Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; hết lòng phục vụ nhân dân và học sinh. 1.4.2 Về trình độ chuyên môn - Có trình độ chuyên môn được đào tạo theo đúng chuẩn trình độ của giáo viên giảng dạy ở cấp học. - Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức chuyên sâu, đồng thời 10
 11. có khả năng hệ thống hóa kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học được phân công giảng dạy. - Kiến thức cơ bản trong các tiết dạy đảm bảo đủ, chính xác, có hệ thống. - Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về một môn học hoặc có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém hay học sinh còn nhiều hạn chế tiến bộ. - Có kiến thức cơ bản về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học của cấp học và vận dụng được vào việc lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử trong giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh. - Có kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, và vận dụng phù hợp với cấp học, đánh giá học sinh chính xác, khách quan theo đúng quy định hiện hành. - Có kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, để đáp ứng yêu cầu dạy học. - Có hiểu biết cơ bản về nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi công tác. 1.4.3. Về nghiệp vụ sư phạm - Lập kế hoạch dạy học trong năm học và từng học kỳ nhằm cụ thể hóa chương trình giáo dục cấp học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với đặc điểm của trường và lớp được phân công giảng dạy. Biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò - Xây dựng môi trường học tập thân thiện, hợp tác, lựa chọn và kết hợp tốt các PPDH thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động học tập của học sinh. - Biết cách hướng dẫn học sinh tự học. - Sử dụng hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp đối tượng học sinh, sử dụng kết quả kiểm tra chính việc học tập của học sinh một cách tích cực. 11
 12. Trong bối cảnh đất nước và yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, công tác bồi dưỡng giáo viên có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện việc bồi dưỡng là nhiệm vụ được tiến hành trong suốt quá trình công tác của giáo viên, với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức, đào tạo tiếp tục, đào tạo lại về chuyên môn nghiệp vụ cho người giáo viên, giúp người giáo viên không ngừng nâng cao năng lực và phẩm chất nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn sâu, rộng; có kĩ năng sư phạm lành nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. 2. Cơ sở thực tiễn Trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền giáo dục Việt Nam đã thu được những thành quả đáng khích lệ và tự hào. Có nhiều học sinh, nhiều cá nhân xuất sắc tham gia các cuộc thi khu vực và quốc tế thành công đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Những kết quả đó, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đóng vai trò hết sức quan trọng. Giáo dục đã đào tạo được đội ngũ cán bộ trẻ, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ góp phần cho sự phát triển của đất nước, đào tạo được thế hệ con người có khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Nhiều nhà giáo trong cả nước tâm huyết yêu nghề và có những cống hiến đáng ghi nhận đối với sự nghiệp “trồng người” và là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo,... Cùng với đó, giáo dục Việt Nam đã có nhiều đổi mới về giáo dục THPT nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, giáo dục Việt Nam đã và đang hội nhập mạnh mẽ với nền giáo dục thế giới trên nhiều phương diện. Bên cạnh những mặt đạt được giáo dục Việt nam vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như đào tạo chưa đồng bộ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không đồng đều, bất cập về trình độ giữa các vùng miền…Các cơ sở đào tạo đã được mở rộng về số lượng nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế, thiếu đội ngũ cán bộ cốt cán có năng lực. Đồng thời, sự tác động không nhỏ của 12
 13. nền kinh tế tri thức, của thị trường lao động quốc tế mang tính cạnh tranh cao, của xu hướng tăng cường liên kết, liên thông giáo dục giữa các quốc gia đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo dục Việt Nam, đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải có những thay đổi trên cơ sở giữ vững những giá trị giáo dục truyền thống của dân tộc, tận dụng và khai thác được những mặt tích cực, hạn chế đến mức tối đa các mặt tiêu cực, nhằm đưa giáo dục Việt Nam phát triển bền vững, nhanh chóng hội nhập với xu thế chung và phát triển kịp thời với các nước tiên tiến trong khu vực và trên toàn thế giới. Việc chuyển giáo dục từ chỗ chú trọng vào số lượng sang định hướng vào chất lượng đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản và toàn diện cách nghĩ, cách làm giáo dục; trong đó có việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục là việc làm hết sức cấp thiết. 3. Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giai đoạn hiện nay 3.1 Tình hình chung của nhà trường 3.1.1 Tên trường: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được thành lập ngày 01/9/1920 ( theo tài liệu tiếng Pháp do GS. Đinh Văn Đức –ĐHQG Hà Nội chụp lại tại Thư viện quốc gia Paris trao cho Trường năm 1999). Theo cách gọi của giáo dục Pháp, đây là trường Collège de Vinh và là một trong ba trường Quốc học ở Trung Kỳ. Năm 1943 trường đổi tên là Trường Quốc học Nguyễn Công Trứ. Trường Chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng được tách ra từ trường Quốc học Huế năm 1947; đến năm 1950, thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất, hai trường này sáp nhập lại và lấy tên là Trường phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng. Từ năm 1962, do sự nghiệp giáo dục phát triển, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều trường cấp 3 được thành lập, trường được đổi tên là trường phổ thông cấp 3 Vinh; đến năm 1976 đổi tên là Trường phổ thông cấp 3 Vinh I. Năm 1985 đổi lại tên là Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho đến ngày nay. 13
 14. 3.1.2 Địa điểm: Khi mới thành lập, Trường chưa có địa điểm riêng, học sinh được học tạm trong hai lớp của Trường tiểu học Cao Xuân Dục và hội quán Trí Tri, thành phố Vinh. Trong lúc học sinh học tạm, Trường được thi công xây dựng trến mấy thửa ruộng thuộc huyện Hưng Nguyên, sát quốc lộ 1 và cách cơ quan hành chính Vinh chừng 2km. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, từ năm 1989 đến nay, trường tọa lạc tại địa chỉ Số 62, Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, trên một khuôn viên rộng hơn 16.000m2 với hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, phòng chức năng, khu ký túc xá, sân chơi... đã và đang từng ngày được hoàn thiện, khang trang hơn, hiện đại hơn. Từ 2 lớp những ngày đầu, hiện nay quy mô nhà trường có 44 lớp, với 1985 học sinh, là trường có số học sinh lớn nhất tỉnh Nghệ An. Học sinh nhà trường có ý thức học tập tốt, học lực giỏi (trên 90%), tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng (trên 97%), cũng như tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh (tốp 1-3), KHKT luôn đạt tốp đầu của Tỉnh được phụ huynh, học sinh, các ban ngành địa phương và của tỉnh ghi nhận là địa chỉ giáo dục uy tín hàng đầu của Thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Trong năm học 2022 - 2023 ngoài chỉ tiêu tuyển sinh như trước, nhà trường được giao tuyển sinh thêm 5 lớp tiên tiến (35 học sinh/lớp). Đây là cơ hội cho nhà trường, học sinh và phụ huynh trên địa bàn bởi các em sẽ được học trong môi trường giáo dục toàn diện, chất lượng tốt, uy tín. 3. 2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường hiện nay Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường gồm có: 106 người; trong đó: BGH: 04, giáo viên: 97, nhân viên: 5. Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 02 nhà giáo Tiến sỹ, 67 nhà giáo là Thạc sỹ, 06 người đang học Cao học. Giáo viên, công nhân viên nhà trường luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Có 70 nhà giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều người là 14
 15. cốt cán chuyên môn của ngành. 3.2.1 Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: - Đội ngũ giáo viên nhà trường đều có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, chân thành. Mỗi giáo viên nhà trường luôn nắm vững, chấp hành tốt, nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành. Do nhận thức rõ về vai trò, vị trí của một nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nên đội ngũ giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn luôn phấn đấu không ngừng, nỗ lực vươn lên trong công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm nội quy quy định của ngành. - Đa số giáo viên có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị và luôn luôn là gương sáng cho các thế hệ học sinh noi theo. - Đội ngũ giáo viên phần lớn đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng tốt, thể hiện ở chỗ tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên của ngành, có nhu cầu được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ cho bản thân đáp ứng dần với yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 3.2.2 Về trình độ chuyên môn và kết quả đào tạo, khen thưởng -Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm với nhà trường. Đến thời điểm hiện tại trường có 106 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó có 2 Tiến sĩ, 67 Thạc sĩ, nhiều người là cốt cán chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và là một trong những trường THPT có chất lượng đội ngũ cao trong cả nước. 15
 16. Bảng 3.1. Thống kê trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng(Tính đến tháng 9 năm 2021) Trình độ chuyên môn Tổng Môn Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ số GV TS % TS % TS % Toán-Tin 24 03 12 20 83 1 5 Vật lý 10 01 10 08 90 1 10 Hoá học 09 02 11 07 89 0 0 Sinh học-CN 10 04 40 06 60 0 0 Thể dục-GDQP 08 8 100 0 0 0 0 Ngữ Văn 12 02 17 10 83 0 0 Lịch sử 04 01 25 03 75 0 0 Địa lý 04 01 25 03 75 0 0 Ngoại ngữ 13 05 39 08 61 0 0 GDCD 03 01 33 02 67 0 0 Tổng số 97 28 29 67 69 02 2 - Với truyền thống hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thực sự đã trở thành một điểm sáng, là niềm tự hào của giáo dục Nghệ An và cả nước. Ghi nhận những thành tích và công lao đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường qua các thế hệ, Đảng và Nhà nước đã trao tặng trường nhiều danh hiệu cao quý: Huân 16
 17. chương Lao động hạng Ba (1995), Huân chương Độc lập hạng Ba (2000), ) Anh hùng Lao động (2010), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2020). Bảng 3.2. Những phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước tặng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ( Tính đến tháng 9 năm 2021) TT DANH HIỆU THỜI GIAN 1 Huân chương Lao động hạng Ba 1995 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm học 1997 - 1998 3 Huân chương Độc lập hạng Ba 2000 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 Năm học 2002 - 2003 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh 5 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh Năm học 2003 - 2004 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2005 Năm học 2006 – 7 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 8 Tổng Liên đoàn LĐVN công nhận Đơn vị văn hoá 2007 9 UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Năm học 2007 - 2008 10 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ Năm học 2007 - 2008 Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng 11 2010 danh hiệu cao qúy: Đơn vị Anh hùng Lao động 12 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 2011 17
 18. 13 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh Năm học 2011 - 2012 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 14 2013 Trung ương Đoàn. 15 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 16 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 2015 Bằng khen của Trung ương Đoàn 17 2016 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 18 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh Năm học 2016 – 2017 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh 19 Năm học 2017 – 2018 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo 20 Năm học 2018 – 2019 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bằng khen của Trung ương Đoàn Huân chương Độc lập hạng Nhì; 21 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen Năm 2020 “Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020” Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Năm học 2019 – 2020 22 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh. 18
 19. - Về cá nhân, đã có 08 thầy giáo, cô giáo được nhà nước phong tặng Nhà giáo Nhân dân, 08 thầy giáo, cô giáo được nhà nước phong tặng Nhà giáo Ưu tú, và nhiều thầy giáo, cô giáo được tặng các danh hiệu cao quý khác. Bảng 3.3. Thống kê số danh hiệu thi đua của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong 3 năm gần đây. Danh hiệu thi đua Năm học Năm học Năm học 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh 02 02 01 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 15 14 16 Lao động tiên tiến 103 104 105 Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về công tác bồi dưỡng giáo viên, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tạo điều kiện để giáo viên được đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ. Đào tạo bồi dưỡng giáo viên để có trình độ trên chuẩn là hình thức bồi dưỡng cho các giáo viên đạt trình độ chuẩn có nhu cầu nâng cao trình độ trên chuẩn. Loại hình bồi dưỡng này chủ yếu đáp ứng việc đón đầu cho nâng cao mức chuẩn giáo viên THPT trong 10 năm tới. Đồng thời đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn sẽ là nòng cốt về chuyên môn ở nhà trường, họ là lực lượng cốt cán để giúp Ban giám hiệu triển khai các chương trình bồi dưỡng, các nhiệm vụ chuyên môn. 3.2.3 Về nghiệp vụ sư phạm và nghiên cứu khoa học: Năng lực sư phạm là yếu tố quan trọng vì nó quyết định sự thành bại đến công tác giảng dạy và giáo dục của giáo viên. Đa số giáo viên đều có năng lực sư phạm tốt. Việc thiết kế giáo án môn học, tổ chức giờ học khoa học, hợp lý, phù hợp đối tượng học sinh; có khả năng truyền thụ, khả năng giao tiếp với học sinh, ứng xử các tình huống trong giảng dạy và giáo dục. Có 04 giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao tặng danh hiệu “ Tài năng sư phạm” vào các năm 2013, 2015, 2017 và 2019. Phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến 19
 20. được duy trì đều đặn, liên tục, đạt hiệu quả cao, luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Từ năm 2010 đến nay có 99 sáng kiến được công nhận cấp ngành, 39 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, có 3 sản phẩm đạt giải quốc gia cuộc thi “ Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn”, 1 giáo viên đạt giải quốc gia cuộc thi “ Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin”… Trong công tác chủ nhiệm, đa số giáo viên có năng lực tổ chức sinh hoạt tập thể, ứng xử tốt các tình huống sư phạm. Có 03 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. 3.3. Nguyên nhân của những kết quả đạt được Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã đạt được những thành tích xuất sắc về trong thời gian qua là do các nguyên nhân sau: - Trong nhiều năm qua, việc xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ của trường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh. Tỉnh đã có hẳn một đề án theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về của UBND tỉnh Nghệ An về “Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021- 2030” về xây dựng, phát triển nhà trường với nhiều chính sách ưu tiên cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên. - Tăng cường và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Chi bộ, sự quản lý của Ban giám hiệu cũng như các tổ chức đoàn thể và các ban ngành trọng mọi hoạt động của nhà trường, nhất là công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Luôn phát huy tính tự giác, tiên phong tích cực, gương mẫu của cán bộ, giáo viên nhà trường trên mọi lĩnh vực công tác kết hợp với tăng cường kiểm tra, thanh tra xếp loại, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân kịp thời. Qua đó động viên, khích lệ tinh thần dạy tốt và học tốt trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường. - Luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với sự phát triển đi lên 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2