intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số phương pháp nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ưỡn thân

Chia sẻ: Tran Duc Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

287
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số phương pháp nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ưỡn thân được nghiên cứu với mục đích xác định và đánh giá hiệu quả ứng dụng một số bài tập thể lực nhắm nâng cao thể lực, kỹ thuật cho đối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao thàh tích nhảy xa kiểu “ưỡn thân” cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số phương pháp nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ưỡn thân

 1. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân MỤC LỤC Nội dung Số  trang A. PHẦN MỞ ĐẦU: 2 I. Lý do chọn đề tài: 2 II. Mục đích nghiên cứu: 3 III. Đối tượng nghiên cứu: 3 IV. Nhiệm vụ của đề tài: 3 V. Phạm vi nghiên cứu: 3 VI. Phương pháp nghiên cứu: 3 B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 4 I. Cơ sở lý luận: 4 II. Cơ sở thực tiễn:  4 III. Các hình thức, phương pháp tiến hành nhằm nâng cao thành  4 tích: IV. Bài học kinh nghiệm: 6 V. Điều kiện áp dụng của đề tài 7 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 8 I.Kết luận:  8 II.Kiến nghị: 8 PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP  10  Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 1 Traàn Phuù
 2. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân A/ PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý do chọn đề tài: TDTT là một môn rèn luyện sức khỏe và nó cũng được đưa vào các kỳ đại  hội Olympic và hội khỏa phù đổng và đã được luật hóa chương trình thi đấu  quốc gia. Để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu phát triển mạnh mẽ của xã hội cho nên  bản thân ngành thể  dục thể  thao nói chung và giáo dục thể  chất nói riêng luôn   tiếp thu, bổ sung, đổi mới nhằm ngày càng hoàn thiện các hoạt động thể dục thể  thao để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đối với ngành giáo dục, thể  chất phải tạo ra nền tảng vững chắc phát  triển con người mới một cách toàn diện về  đức, trí, thể  , mỹ. Nhiệm vụ  chiến   lược thể dục thể thao  ở nước ta hiện nay, là phải tập trung thực hiện công tác   giáo dục thể chất trong trường học các cấp có chất lượng ngày cao, từng bước  hoàn thiện chương trình giảng dạy và đổi mới phương pháp cho phù hợp với  tình hình phát triển mới hiện nay, tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể  thao ngoại khóa. Cũng trong giai đoạn này các em bước đầu tiếp xúc với các môn thi đấu  thể thao trong các kỳ hội khỏe phù đổng các cấp. Với thể thao học đường, điền kinh là môn học bắt buộc đối với mọi học  sinh. Trong các nội dung thuộc chương trình giáo dục thể chất thì nhảy xa kiểu  “ưỡn thân” có tính hấp dẫn và lôi cuốn số  đông học sinh tham gia. Thành tích   nhảy xa phụ  thuộc vào nhiều yếu tố  như: thể  lực, kỹ  ­ chiến thuật, tâm lý...   Trong đó, yếu tố thể lực và kỹ thuật luôn đóng vai trò quyết định và có mối liên  quan chặt chẽ  với nhau. Nếu chỉ có kỹ  thuật mà thể  lực chưa tốt thì không thể  đạt thành tích cao và ngược lại. Ngoài ra, sân tập và dụng cụ  học tập đúng tiêu  chuẩn, đạt chất lượng cũng giúp phần nâng cao thành tích môn học. Vì vậy, việc tìm tòi các quy luật vận động của cơ  thể, các phương tiện,  đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện ngày nay trở  nên có ý nghĩa quan   trọng trong quá trình hoàn thiện các kỹ  thuật động tác để  người học thể  hiện   khả  năng của mình trong tập luyện và thi đấu. Với mục đích đáp  ứng nhu cầu  Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 2 Traàn Phuù
 3. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân học tập của học sinh và nhiệm vụ  giảng dạy của mình, là giáo viên đang phụ  trách giảng dạy bộ  môn thể  dục, nhiều năm cùng học sinh tham gia giải Hội  Khỏe Phù Đổng, Thể  Thao Học Đường cấp tỉnh, tôi nhận thấy rằng thành tích  môn nhảy xa nói chung và kiểu ”ưỡn thân” nói riêng không phát triển.             Do v ậ y, tôi m ạ nh d ạ n đ ư a ra:  “ M Ộ T S Ố  PH ƯƠ NG PHÁP NÂNG  CAO THÀNH TÍCH MÔN NH ẢY XA KI ỂU  ƯỠ N THÂN ” đó chính là lí  do c ủ a đề  tài.              II/ Mục đích nghiên cứu. Xác định và đánh giá hiệu quả   ứng dụng một số  bài tập thể  lực nhắm   nâng cao thể  lực, kỹ  thuật cho đối tượng nghiên cứu. Trên cơ  sở  đó  ứng dụng  vào thực tiễn nhằm nâng cao thàh tích nhảy xa kiểu “ưỡn thân” cho học sinh.          III/ Đối tượng nghiên cứu.          Học sinh THPT ( cụ thể là học sinh khối 12)          IV/ Nhiệm vụ của đề tài.           Với đặc thù của bộ  môn thể  dục, sân tập là lớp học, hoạt động thể  lực   nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh là nhiệm vụ  của môn giáo dục thể  chất,   trong khuôn khổ của đề tài này người viết sẽ đúc kết một số kinh nghiệm đã và  đang áp dụng, nhằm giải quyết những hạn chế  về sân tập và thiết bị  dạy học,   tìm ra giải pháp tối  ưu để  vận dụng các hình thức tập luyện như: phân nhóm   không và có quay vòng, tập luyện vòng tròn, phối hợp giữa tập đồng loạt với tập   lần lượt nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa.          V/ Phạm vi nghiên cứu. Làm thế  nào để  tiến hành một cách tốt nhất, tối  ưu nhất trong một giờ  học thể dục đạt hiệu quả cao, phạm vi nghiên cứu của đề  tài chú trọng các vấn  đề sau: 1/ Xây dựng phân phối chương trình cho mỗi lớp học phù hợp với sức  khỏe, điều kiện sân tập, và trang thiết bị hiện có. 2/ Tăng cường áp dụng một số  hình thức tập luyện đạt hiệu quả  trong   phương pháp dạy học tích cực. Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 3 Traàn Phuù
 4. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân 3/ Vận dụng phương pháp trò chơi và thi đấu như thế nào để đảm bảo đủ  lượng vận động, tạo không khí sinh động hấp dẫn cho học sinh. VI. Phương pháp nghiên cứu. Để thực hiện đề tài này, tôi đã dùng các phương pháp sau: ­ Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu. ­ Phương pháp phỏng vấn(anket) ­ Phương pháp kiểm tra sư phạm. ­ Phương pháp thực nghiệm sư phạm.                                B­ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:             I/ Cơ sở lí luận:  Đề  tài nghiên cứu rất cần thiết đối với các trường còn khó khăn về  sân  tập thể dục, chưa đạt thành tích cao trong các kỳ Hội Khỏe Phù Đổng và Thể  Thao Học Đường. Mặt bằng tầm vóc, thể  lực chung học sinh vùng nông thôn nói chung và  trường THPT Trần Phú nói riêng còn hạn chế. Kinh tế địa phương còn khó khăn,  gia đình học sinh chưa dành nhiều thời gian cho con em tập luyện TDTT …            “ …Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp   lí, hiệu quả, linh hoạt phù hợp với đặc trưng của cấp học, môn học, nội dung   tính chất của bài học, đặc điểm và trình độ của học sinh, thời lượng dạy học và  các điều kiện dạy học cụ thể của trường, địa phương…”. ­Mục e/­ Yêu cầu đối  với giáo viên ­ Trích: HD thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn thể dục THPT   của Bộ GD& ĐT – trang 10.  II/ Cơ sở thực tiễn: ­   Điều kiện cơ  sở  vật chất của nhà trường về  cơ  bản đang trong tình  trạng khó khăn, trang thiết bị dạy học vừa thừa vừa thiếu.      ­ Sân tập còn thuê mượn ở cơ quan khác. Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 4 Traàn Phuù
 5. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân ­ Các em học sinh cần đạt mức cần thiết về trình độ chuẩn bị thể lực toàn  diện để có đủ sức khỏe học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội quan   trọng. Bên cạnh đó, còn cần phải phát hiện bồi dưỡng một số học sinh có năng  khiếu ở môn thể thao nào đó vào các đội tuyển thể thao. III /Các hình thức và phương pháp tiến hành nhằm nâng cao thành   tích. Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu trên, tôi áp dụng các phương pháp  nghiên cứu sau: 1/ Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu Áp dụng phương pháp này nhằm mục đích xây dựng cơ sở lý luận của đề  tài, chọn phương pháp nghiên cứu, lựa chọn các chỉ  tiêu đánh giá và bài tập   chuyên dùng trong thực tiễn giảng dạy. 2/ Phương pháp phỏng vấn (Anket). Nhằm thu thập các test và các bìa tập được sử dụng nhiều trong thực tiễn   huấn luyện nhảy xa kiểu “ưỡn thân”. 3/ Phương pháp kiểm tra sư phạm. Nhằm mục đích đánh giá thành tích nhảy xa kiểu “ưỡn thân” thông qua các  test có liên quan, tôi sử dụng các test sau: a/ Chạy 30m tốc độ cao. b/ Bật xa ưỡn thân tại chỗ. c/ Bật cóc tiếp sức. d/ Chạy 60m xuất phát thấp e/ Chạy đuổi. 4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. Tiến hành thực nghiệm sư phạm song song đơn. Tôi chia thành 02 nhóm. ­ Nhóm 1: Nhóm đối chứng A: + Gồm 20 học sinh nam K12 (Lớp 12A1 Trường THPT Trần Phú) ­ Nhóm 2: Nhóm thực nghiệm B: + Gồm 20 học sinh nam K12 (Lớp 12A7 Trường THPT Trần Phú) Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 5 Traàn Phuù
 6. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân Dự kiến các bài tập sau: ­ Bật nhảy đổi chân liên tục trên bục. ­ Tại chỗ bậc nhảy ưỡn thân vào hố cát. ­ Tại chỗ nâng cao đùi nhanh 10 giây. ­ Bậc xa tại chỗ liên tục. ­ Chạy 60m xuất phát cao (giây). ­ Chạy tăng tốc độ 30m, 60m, 80m. ­ Lò cò nhanh 1 chân. ­ Thực hiện động tác đá lăng, ưỡn thân. Tôi tiến hành giảng dạy theo các bài tập đã lựa chọn , kết quả như sau: ­ Nhóm 1: Nhóm đối chứng A: Học  Đ % CĐ % sinh 20 15 75 5 25 ­ Nhóm 2: Nhóm thực nghiệm B: Học  Đ % CĐ % sinh 20 17 85 3 15          * Phöông pháp nâng cao thành tích nhảy xa kiểu “ưỡn thân”. -Bổ trợ kỹ thuật: + Xuất phát cao chạy nhanh 15­20m. + Tạo đà và giậm nhảy vào hố cát. + Chạy chậm thực hiện động tác bước bộ. + Giậm nhảy thực hiện động tác ưỡn thân. + Chạy đà giậm nhảy bằng chân thuận thực hiện động tác ưỡn thân và tiếp  đất. ­ Bài tập phát triển thể lực:  Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 6 Traàn Phuù
 7. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân + Lò cò tiếp sức. + Đội có người bật xa vô địch. + Tình bạn keo sơn. + Trồng nụ trồng hoa.     IV/ Bài học kinh nghiệm: Sau gần tám năm dạy khối 12 học môn nhảy xa kiểu “ưỡn thân”, bản thân tôi  đã rút ra bài học kinh nghiệm sau: Để  tiết học đạt kết quả  cao, bản thân giáo viên phải làm tốt một số  công   việc sau: 1. Đầu tư nhiều thời gian cho khâu soạn bài, chuẩn bị giáo án: ­ Giáo viên lên kế  hoạch từ  đầu năm, nghiên cứu chương trình, xem những bài  nào, phần nào có thể dạy theo phương pháp này. Điều đó sẽ  giúp cho giáo viên  áp dụng phương pháp một cách thường xuyên, chủ  động thực hiện nghiêm túc  kế hoạch đặt ra. ­ Nếu nội dung trong sách giáo viên đưa ra chưa phù hợp thì giáo viên có thể thay  thế  nội dung khác phù hợp với điều kiện thực tế  của nhà trường và tại địa   phương. ­ Giáo viên phải thiết kế một hệ thống câu hỏi luyện tập khoa học, vừa sức học   sinh, bảo đảm đúng nguyên tắc từ  dễ  đến khó, từ  đơn giản đến phức tạp, phù   hợp với lứa tuổi, giới tính nhằm tạo niềm hưng phấn cho học sinh khi tham gia   tập luyện. ­ Giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị sân bãi, dụng cụ cho chu đáo và phân công  học sinh chuẩn bị, giáo viên đôn đốc, kiểm tra phát hiện kịp thời những khó khăn  để có biện pháp khắc phục, tránh trường hợp bị động. Đặc biệt chú ý đến khâu  an toàn trong khi tập luyện. 2. Bồi dưỡng đội ngũ cán sự lớp: ­ Với sự hoạt động tích cực của các cán sự như: trực nhật, nhóm trưởng chuyên  môn, trọng tài, giờ  học sẽ  diễn ra một cách hợp lỹ  và ý nghĩa lớn về  mặt giáo  dục. Do đó để nâng cao hiệu quả hoạt động của các em trong giờ  học thể dục,  giáo viên phải đào tạo cho các em một số  bài tập, một số  tri thức về  thể  dục,   thể thao rất cơ bản để các em thừa hành yêu cầu của giáo viên (khi cần thiết) về  các mặt: quản lớp, bảo hiểm, giúp đỡ bạn luyện tập, tổ chức trò chơi vận động,   làm trọng tài một số môn thể thao cơ bản. Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 7 Traàn Phuù
 8. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân 3. Phải làm tốt các bước lên lớp của tiết học: ­ Giáo viên cần suy nghĩ tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái, cởi mở, hứng thú   trước khi bước vào luyện tập có thể thông qua một trò chơi, là một câu chuyện   hấp dẫn...tức là tạo ra tình huống có vấn đề  làm cho học sinh háo hức chờ  đón  câu trả lời: học bài này, phần này ta phải làm gì? Hiểu được kỹ thuật, động tác   nào? Phải tập luyện như thế nào để hình thành kỹ năng động tác? 4. Đánh giá quá trình tập luyện sau tiết học: ­ Học sinh sẽ rất vui, phấn khởi khi giáo viên quan tâm, đánh giá đúng mức, khen   chê kịp thời. Do vậy, đối với học sinh yếu khi các em có ý kiến hoặc thực hiện   được một kỹ thuật nào đó tôi thường cho xếp loại cao để động viên và tôi cũng  không chê nếu học sinh trả  lời hoặc thực hiện chưa đúng mà chỉ  sửa chữa bổ  sung. ­ Nhận xét tuyên dương nhóm hoạt động tốt, phê bình nhắc nhở nhóm chưa tích  cực... Tóm lại, làm tốt được bốn vấn đề nêu trên đã giúp tôi chủ động thực hiện được  kế hoạch trong giáo án về thời gian, kiến thức, hiệu quả công việc cao. Các tiết  học đã thực sự  phát huy tính tích cực, chủ  động của học sinh và hầu như  học   sinh hứng thú học tập tiết thể dục. V/ Điều kiện áp dụng của đề tài: 1. Đối với sách giáo khoa: ­ Tăng cường tranh ảnh để mô tả các động tác khó. ­ Sân bãi cần đủ theo tiêu chuẩn. ­ Dụng cụ tập luyện: đủ  các dụng cụ  cần thiết phân phối cho học sinh và phải  đúng theo tiêu chuẩn. 2. Đối với giáo viên: ­ Nắm vững các yêu cầu của phương pháp tập luyện. ­ Nhiệt tình tâm huyết với chuyên môn. 3. Đối với học sinh : ­ Hứng thú học tập bộ môn. ­ Thường xuyên tập luyện ở nhà. C­ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I/ Kết luận: Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 8 Traàn Phuù
 9. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân Vậy cần lựa chọn các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, mềm dẻo,   khéo léo để  áp dụng vào quá trình học tập, rèn luyện cho học sinh sao cho phù   hợp với đặc điểm của học sinh.  Để  đạt được hiệu quả  cao, trước hết người giáo viên cần suy nghĩ, tìm  tòi những phương án tối ưu nhất để xây dựng bố cục nội dung bài dạy phù hợp  với điều kiện hiện có của nhà trường, đồng thời giờ học vẫn đảm bảo phương   pháp tích cực hóa người học, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong sự  tự  giác   vận động của học sinh.           Trong quá trình giảng dạy, tôi đã luôn nỗ lực vượt khó, tìm tòi, học hỏi và   mạnh dạn áp dụng các hình thức và biện pháp tập luyện nêu trên. Tuy chưa thể  coi đây là sự thành công hoàn hảo, nhưng về  lâu dài tôi tin rằng thành tích môn   nhảy xa kiểu “ưỡn thân” ngày càng được cải thiện.             Từ những kinh nghiệm nhỏ có được, tôi mạnh dạn đề  đạt ra đây. Rất   mong đồng nghiệp gần xa đóng góp ý kiến xây dựng thêm để  hình thành những   kinh nghiệm hay cho việc giảng dạy bộ môn thể dục.    II/ Kiến nghị Để  giúp cho thành tích môn nhảy xa kiểu “ưỡn thân” ngày càng cao, giúp  học sinh phát huy cao độ tính tích cự tự giác, năng động trong giờ học, bản thân  tôi mạnh dạn đưa ra một số  đề  xuất sau (cũng là điều kiện để  vận dụng tốt   phương pháp trên): 1. Đối với chương trình sách giáo khoa ­ Nên có sách giáo khoa cho học sinh, tăng cường kênh hình, đĩa. 2. Đối với việc bồi dưỡng giáo viên: ­ Đề  nghị  các cấp lãnh đạo tổ  chức bồi dưỡng về  phương pháp dạy học  cho tất cả  các giáo viên thể  dục để  nâng cao sự  hiểu biết về  các phương pháp   dạy học và năng lực giảng dạy của giáo viên. 3. Đối với phương tiện – đồ dùng dạy học: ­ Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. ­ Sân chơi, bãi tập: cần có sân tập theo đúng tiêu chuẩn. Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 9 Traàn Phuù
 10. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân 4. Đối với kiểm tra đánh giá học sinh: ­ Nội dung kiểm tra cần nặng về kỹ thuật kết hợp với thành tích. Tuy An ngày 12 tháng 02 năm 2013 Người viết          Lê Vương Sang Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 10 Traàn Phuù
 11. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân   ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP 1. Nhận xét, đánh giá của cấp tổ chuyên môn .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . ..................................................................................................................................                                               Tuy An, Ngày       tháng       năm 2013                                                        Tổ phó                                                          Trương Văn Phi 2. Nhận xét, đánh giá của cấp trường .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 11 Traàn Phuù
 12. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân .................................................................................................................................. . ..................................................................................................................................                                                      Tuy An, Ngày       tháng         năm 2013                                                         Hiệu trưởng .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 12 Traàn Phuù
 13. Saùng kieán kinh nghieäm: Moät soá phöông phaùp naâng cao thaønh tích moân nhaûy xa kieåu öôõn thaân .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . .................................................................................................................................. Hoï vaø teân: Leâ Vöông Sang, Giaùo vieân moân Theå Duïc Tröôøng THPT 13 Traàn Phuù
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2