Sơ đồ phản ứng Hóa học

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
918
lượt xem
323
download

Sơ đồ phản ứng Hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các phản ứng hóa học dùng ôn tập Hóa lớp 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ phản ứng Hóa học

  1. NHÓM HALOGEN o 1. 2 HCl H t l C H 2 + Cl2 Hoặc 2HCl +C 3 O lO Cl2 + O2 + H 2O Hoặc 4 HCl +C 2O2 N lNa 2 NaCl + Cl2 + 2 H 2O Hoặc 4 HCl +C 2 P lPbO PbCl2 + Cl2 + 2 H 2O 2. Cl2 +lH 2 H 2 HCl 3. 2 KMnO4 +M HCl O n 16 5Cl2 + 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H 2O 4. K 2Cr2O7 +C HCl 14 3Cl2 + 2CrCl3 + 2 KCl + 7 H 2O 400o C 5. 4 HCl +C 2 C O lO 2Cl2 + 2 H 2O 6. MnO2 +n HCl H O 4 MnCl2 + Cl2 + 2 H 2O Hoặc 4 KCl + 2 H 2 SO4 +lMnO2 H S 2 K 2 SO4 + MnCl2 + Cl2 + 2 H 2O to 7. 2 Fe +e Cl2 l3 C 2 FeCl3 8. 2 FeCl3 +e lFe C 3FeCl2 Hoặc 2 FeCl3 +e lCu C CuCl2 + 2 FeCl2 9. 2 FeCl2 +e 2 lCl C 2 FeCl3 10. Cl2 +l2 KOH O K KCl + KClO + H 2O o 11. 3KClO K t l C 2 KCl + KClO3 o 12. 2 KClO3 K t O l C , MnO2 2 KCl + 3O2 to 13. 3Cl2 +l6 KOH dd O K 5 KCl + KClO3 + 3H 2O
  2. Hoặc KCl +CH 2O K O H l3 diên phân có xúc tác KClO3 +l3H 2 14. CaCl2 C dpnc l a Ca + Cl2 Hoặc CaCl2 +a H 2O O H l2 C dpdd H2 +Ca ( OH ) 2 +a 2 Cl Ca ( ClO ) 2 C t o 15. a CaCl2 + O2 16. Cl2 +l2Ca ( OH ) 2 C a CaCl2 + Ca ( ClO ) 2 + 2 H 2O 17. 2 KCl K dpnc l C 2 K + Cl2 Hoặc 2 KCl +C H 2O 2 dpdd có màng ngan 2 KOH + H 2 + Cl2 18. Cl2 +l2 NaBr N a 2 NaCl + Br2 19. Br2 +r NaI a N 2 2 NaBr + I 2 to 20. 2 Fe +e Cl2 C l3 2 FeCl3 21. 2 FeCl3 +e Ba ( OH ) 2 C 3 3BaCl2 +a Fe ( OH ) 3 2 22. BaCl2 +a 2 SO4 C Na BaSO4 +2 NaCl 23. 2 NaCl N dpnc l C a 2 Na + Cl2 Hoặc 2 NaCl +a H 2O N O H l2 C dpdd có màng ngan 2 NaOH + H 2 + Cl2 to 24. 3Cl2 +l6 KOH dd O K 5 KCl + KClO3 + 3H 2O o 25. C t 2 KClO3 K MnO2 O l 2 KCl + 3O2 26. Cl2 +l2 KI K I 2 KCl + I 2 27. + H H 2 + I 2 + II H 2 HI 28. 2 HI +ICl2 l C 2 HCl + I 2 29. HCl +C K lKOH KCl + H 2O
  3. 30. 2 KCl K dpnc l C 2 K + Cl2 Hoặc 2 KCl +C 2O H dpdd có màng ngan 2 KOH + H 2 + Cl2 31. 4Cl2 + H 2 S +HH 2O 4 H 2 SO4 + 8 HCl BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to 1. S +H 2 S H H H2S to 2. S +O 2 O S O SO2 3. SO2 +OH 2 S H 2 2 H 2O +OS 3 4. SO2 + Br2 +B 2O H rH H 2 SO4 + 2 HBr 5. Fe +e F S S FeS 6. FeS +e 2 SO4 H S H FeSO4 + H 2 S Hoặc FeS +e HBr H S 2 H 2 S + FeBr2 7. 4 FeS2 +e O2 O S 11 8SO2 + 2 Fe2O3 8. + OOSOVO 2 SO2 + O2 + OOSO 2SO3 2 5 400o C 9. SO2 + Cl2 +C H 2O H l2 2 HCl + H 2 SO4 10. SO3 +O 2O O H H H 2 SO4
  4. 11. 2 H 2 SO4 dd +S S O S 3SO2 +2 H 2O Hoặc H 2 SO4 +S 2 S S H O H SO2 +2 H 2O +H S Hoặc 2 H 2 SO4 dd +S C O Cu CuSO4 +C 2 SO +2 H 2 O to Hoặc 2 H 2 SO4 dd +S C O C CO2 +OSO2 2 +2 H 2 O to Hoặc 5 H 2 SO4 dd +S P P O 2 2 H 3 PO4 +P SO2 5 +2 H 2 O 12. SO2 +ONaOH a N 2 Na2 SO3 + H 2O 13. 3 Na2 SO3 + 2 KMnO4 +S 2O K O H 2 MnO2 + 3 Na2 SO4 + 2 KOH Hoặc Na2 SO3 +a 2 SO4 O S H Na2 SO4 + H 2O +O 2 SO o Hoặc 4 Na2 SO3 N t S a Na2 S + 3 Na2 SO4 14. Na2 SO4 +a O S BaCl2 2 NaCl +a BaSO4 15. NaCl +a lAgNO3 C NaNO3 +gAgCl 16. FeS +e HCl C H S 2 H2S + FeCl2 17. H 2 S + 4Cl2 +C H 2O H l4 H 2 SO4 + 8 HCl 18. 4 HCl +C M lMnO2 MnCl2 +O 2 Cl +2 H 2O Hoặc 16 HCl +C KMnO4 K l2 2 MnCl2 + 5Cl2 + 2 KCl + 8 H 2O Hoặc 14 HCl +C 2Cr2O7 K lK 3Cl2 + 2CrCl3 + 2 KCl + 7 H 2O to 19. 3Cl2 +l6 KOH dd O K 5KCl + KClO3 + 3H 2O 20. 2 KClO3 K MnO2 O l C to 2 KCl +CO2 3 21. FeS +e HCl H S 2 FeCl2 +lH 2 S 22. H 2 S +S 2 S lCl C S +2 HCl Hoặc H 2 SO4 +S 2 S H SO2 + 2 H 2O +O S 23. H 2 S + 4Cl2 +C H 2O H l4 H 2 SO4 + 8 HCl
  5. 24. H 2 S +S 2 SO4 S H H SO2 + 2 H 2O +O S Hoặc 2 H 2 S +S O2 S O 3 2SO2 + 2 H 2O 25. S +HHNO3dd O N 6 H 2 SO4 +S NO2 6 +2 H 2O 26. 3 NO2 +O 2O O H H 2 HNO3 + NO Hoặc 4 NO2 + 2 H 2O +H 2 O O 4 HNO3 to 27. 2 H 2 SO4 dd +S C O Cu CuSO4 +C 2 SO +2 H 2 O Hoặc H 2 SO4 +S C O CuO H 2O + CuSO4 Hoặc H 2 SO4 +S (OH ) 2 C O Cu CuSO4 + 2 H 2O 28. CuSO4 +u ( NO3 ) 2 B O S Ba BaSO4 +Cu ( NO3 ) 2 o 1 29. Cu ( NO3 ) 2 C t u CuO +C NO2 2 +O O2 2 30. SO2 + Br2 +B H 2O H r 2 H 2 SO4 + 2 HBr BÀI TẬP VỀ NITƠ VÀ PHOTPHO 1. 4 NO2 + O2 +OH 2O O H 2 4 HNO3 2. 5 HNO3 + 3P +OH 2O H P 2 3H 3 PO4 +HNO 5 3. 3Ca +a H 3 PO4 P H 2 Ca3 ( PO4 ) 2 +CH 2 3 4. Ca3 ( PO4 ) 2 +a H 2 SO4 H O P 2 2CaSO4 +Ca( H 2 PO4 ) 2 Hoặc Ca3 ( PO4 ) 2 + +PH 3 PO4 4 H O 3Ca ( H 2 PO4 ) 2 to 5. 2 NH 4 NO3 +H 2 SO4 ( d ) O N H ( NH 4 ) 2 SO4 + 2 HNO3 o 6. 2 NH 4 NO3 N 200 O H C 2 N 2 + O2 + 4 H 2O to 7. NH 4 NO3 +H NaOH NaNO3 +a 3 NH + H 2O
  6. 850o C 8. 4 NH 3 +HO2 N O 5 Pt ,t o 4 NO + 6 H 2O 9. 4 NH 3 +HO2 N O 3 2 N 2 + 6 H 2O o 10. + ONO+ 3000 C N 2 + O2 + ONO+ 2 NO O O 11. + OO 2 NO + O2 + OO 2 NO2 12. 3 NO2 +O 2O O H H 2 HNO3 + NO Hoặc 4 NO2 + O2 +OH 2O O H 2 4 HNO3 13. 10 Al +l36 HNO3 N H 10 Al ( NO3 ) 3 + 3 N 2 + 18 H 2O 400o C 14. + HNH ( N 2 + H 2 + HNH( 2 NH 3 Fe 15. 4 NH 3 +HO2 N O 3 2 N 2 + 6 H 2O 850o C 16. 4 NH 3 +HO2 N O 5 Pt 4 NO + 6 H 2O 17. NH 3 +H 2O O H H NH 4OH to 18. NH 4OH N O H NH 3 + H 2O 19. NH 4OH +H H O HCl NH 4Cl + H 2O to 20. NH 4Cl +H lNaOH C NaCl +a 3 NH + H 2O 21. NH 3 +H N H HNO3 NH 4 NO3 o 1 22. NH 4 NO3 N 350 O H C N 2 + O2 + 2 H 2O 2 o 23. NH 4 NO3 N 200 O H C N 2O + 2 H 2 O 3000o C 24. + ONO+ N 2 + O2 + ONO+ 2 NO O O 25. + OO 2 NO + O2 + OO 2 NO2 26. 3 NO2 +O 2O O H H 2 HNO3 + NO
  7. 27. Cu +u HNO3dd H N 4 Cu ( NO3 ) 2 + 2 NO2 + H 2O Hoặc Al +l6 HNO3 N H Al ( NO3 )3 + 3NO2 + 3H 2O 28. 2 HNO3 +N (OH ) 2 C O Cu Cu ( NO3 ) 2 + 2 H 2O 29. Cu ( NO3 )2 +u KOH K O N 2 Cu (OH ) 2 +2 KNO3 o 1 30. KNO3 K t O N KNO2 + O2 2 31. 2 NO2 +OKOH O K 2 KNO3 + KNO2 + H 2O
Đồng bộ tài khoản