intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự liên kết hóa học

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Đàm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

71
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong tự nhiên các nguyên tố hóa học không phải tồn tại riêng biệt mà chúng liên kết với nhau tạo thành các hợp chất. Vậy các nguyên tố hóa học liên kết với nhau ra sao? Có các loại liên kết như thế nào? Tài liệu Liên kết hóa học sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự liên kết hóa học

  1. 1 VD1: 1 21 không kim khác nhau. 1,7 0,4 < 1,7 < 0,4 ( ) Na+ + Cl– NaCl H + Cl H Cl Cl + Cl Cl Cl thái. 1
  2. 31 Khái và anion. KCl, MgCl2… Cu… – Có ánh kim, tính 1 (A (B (C (D 2 (A) Na+, Mg+, Al+. (B) Na+, Mg2+, Al4+. (C) Na2+, Mg2+, Al3+. (D) Na+, Mg2+, Al3+. 3 (A (B (C (D 4 (A (B (C (D 2
  3. 5 (A (B + và ion O2-. (C + và ion Cl–. (D + và ion Cl–. 6 (A (B (C (D 7 không (A (B (C (D 8 (A) hai phi kim khác nhau. (B (C (D 9 không (A (B (C (D A sai (A (B (C (D B (A (B (C) Iot. (D 3
  4. C (A (B (C (D D (A (B (C) ion. (D E sai? (A (B (C (D 4 khác nhau. 4, Cl2O7). phi kim. VD2: 2, HCl, O2 2, O2. VD3: 4 NH4 4 Trong NH4 4 và 4
  5. F H2 (A) ion. (B (C (D Chú ý G 1s22s22p63s23p64s1 1s22s22p5 (A (B (C) ion (D H (A) K2O. (B) N2. (C) H2S. (D) MgCl2. I không (A) O2. (B) NH3. (C) HF. (D) NH4Cl. J (A) H2O. (B) NH3. (C) HCl. (D) NH4Cl. K (A) HCl. (B) NH4Cl. (C) NaCl. (D) KNO3. L (A) O2, H2O, NH3. (B) H2O, HF, H2S. (C) HCl, O3, H2S. (D) HF, Cl2, H2O. M là (A) HCl, Cl2, H2. (B) NH3, HCl, NH4Cl. (C) NaCl, NH4NO3, H2O. (D) H2S, HF, NaF. N 2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2 không (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 2. O 2S, N2, SO2, CO2, KCl, NH4Cl, O2 (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. 5
  6. – . VD4: 4. H Cl H – Cl H H H C H H–C–H H H . . Chú ý VD5: H F " sao cho H F H–F 6
  7. VD6: 2O. H O 2O là H O H 2O: H–O–H VD7: 2. H Cl . 3 2. 2: O C O 2 2 có 4 2 O=C=O 2 2 Chú ý không (A) HBr, CO2, CH4. (B) Cl2, CO2, C2H2. (C) NH3, Br2, C2H4. (D) HCl, C2H2, Br2. 3, HCl. 2, CO2 và C2H2 Cl — Cl O = C =O H–C C –H 7
  8. – ". 5, SF6… VD9: 2, PCl5. 2. O S O O=S O 5. Cl Cl Cl Cl P Cl Cl P Cl Cl Cl Cl P 3, H2S, H2, H2O2, CO, HNO3. Q 3 là (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. R 3 là (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) .4. S (A) H2. (B) HCl. (C) CO2. (D) N2. T (A (B (C (D U (A) Cl2. (B) NH3. (C) O3. (D) HF. 8
  9. V (A) O3 và CO2. (B) C2H2 và O3. (C) CO và O3. (D) O2 và O3. W 2, NaCl, HNO3, H2O2, NH4 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. X 3là (A) 6. (B) 7. (C) 8. (D) 9. Y không (A) H2S. (B) PCl3. (C) SF6. (D) HF. 9
  10. Câu Câu Câu 1 C D D P 2 D E B Q A 3 B F B R C 4 B G C S C 5 C H C T C 6 B I A U C 7 B J D V C 8 A K C W D 9 D L B X B A C M B Y C B B N D C B O C P NH3 H N H H N H H H S S H2S H H H H H2 H H H H H H2O2 H O O O O H H CO C O C O O O HNO3 H O N H O N O O 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2