intTypePromotion=1

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 11A năm 2018

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
50
lượt xem
3
download

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 11A năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 11 năm 2018 tổng hợp những bài viết sau: Năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0; góp bàn về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, công nghệ Blockchain và ứng xử của các quốc gia trên thế giới, viện Khoa học Thủy lợi miền Nam: Nghiên cứu phục vụ kịp thời sản xuất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 11A năm 2018

Hoäi ñoàng bieân taäp<br /> GS.TSKH.VS Nguyeãn Vaên Hieäu<br /> GS.TS Buøi Chí Böûu<br /> GS.TSKH Nguyeãn Ñình Ñöùc<br /> GS.TSKH Vuõ Minh Giang<br /> PGS.TS Trieäu Vaên Huøng<br /> GS.TS Phaïm Gia Khaùnh<br /> GS.TS Leâ Höõu Nghóa<br /> GS.TS Leâ Quan Nghieâm<br /> GS.TS Mai Troïng Nhuaän<br /> GS.TS Hoà Só Thoaûng<br /> <br /> Toång bieân taäp<br /> <br /> Toøa soaïn<br /> <br /> Phoù Toång bieân taäp<br /> <br /> 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> Ñaëng Ngoïc Baûo<br /> Nguyeãn Thò Haûi Haèng<br /> Nguyeãn Thò Höông Giang<br /> <br /> tröôûng ban Bieân taäp<br /> <br /> Phaïm Thò Minh Nguyeät<br /> <br /> giaáy pheùp xuaát baûn<br /> <br /> tröôûng ban trò söï<br /> <br /> Löông Ngoïc Quang Höng<br /> <br /> Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011<br /> Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012<br /> Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016<br /> <br /> trình baøy<br /> <br /> Giaù: 18.000ñ<br /> <br /> Ñinh Thò Luaän<br /> <br /> In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh<br /> <br /> Muïc luïc<br /> DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ<br /> 4 Trần Văn Hải: Năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong Cách mạng công nghiệp 4.0.<br /> 8 Nguyễn Thanh Thủy, Hà Quang Thụy…: Góp bàn về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.<br /> 12 Doãn Minh Quân: Công nghệ Blockchain và ứng xử của các quốc gia trên thế giới.<br /> 15 Phạm Minh Thành, Hồ Trúc Chi: Xây dựng đô thị thông minh: Một vài định hướng.<br /> 18 Trần Minh Tuấn: Xây dựng đô thị thông minh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam.<br /> 22 Đào Quang Thủy, Phạm Thị Thu…: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KH&CN: Một số vấn<br /> đề cần quan tâm.<br /> 25 Phùng Minh Hải: Giải pháp gia tăng hoạt động đăng ký sáng chế tại các viện nghiên cứu, trường đại học.<br /> KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO<br /> 29 Trần Bá Hoằng: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam: Nghiên cứu phục vụ kịp thời sản xuất.<br /> 32 l Keylab PRT: Điểm sáng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.<br /> 34 Nguyễn Ngọc Quỳnh: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển - Chặng đường 10 năm đầy<br /> thách thức để vươn lên.<br /> 36 Trần Quang Tuấn, Đinh Phương Hoàn: Hòa Bình: KH&CN góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.<br /> 39 l Đắk Nông: Hình thành chuỗi giá trị cây gấc nhờ ứng dụng KH&CN.<br /> 41 Đoàn Thanh Hải: Bình Phước: Hiệu quả bước đầu từ một dự án nông thôn miền núi.<br /> 44 Huỳnh Trường Vĩnh: Hậu Giang: Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Cá thát lát Hậu Giang”.<br /> KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG<br /> 49 Nguyễn Đức Thái: Cuộc chiến chống ung thư và Giải Nobel y học 2018.<br /> 51 l Phương pháp xét nghiệm máu mới cho phép phát hiện sớm sự phát triển của tế bào ung thư.<br /> 53 Trần Duy Tập: Công nghệ pin nhiên liệu từ đường.<br /> KH&CN NƯỚC NGOÀI<br /> 55 l Giải Nobel năm 2018 và các chủ nhân.<br /> 58 Bạch Tân Sinh, Dương Khánh Dương…: Trung Quốc: Phát triển và ứng dụng Internet kết nối vạn vật (IoT).<br /> 61 Nguyễn Minh Quang: Ngàn năm trị thủy ở Hà Lan và những bài học kinh nghiệm.<br /> <br /> Vietnam Journal of Science,<br /> Technology and Engineering<br /> EDITORial council<br /> EDITOR - in - chief<br /> Prof.Dr.Sc. Academician Nguyen Van Hieu Dang Ngoc Bao<br /> Prof. Dr Bui Chi Buu<br /> DEPUTY EDITOR<br /> Nguyen Thi Hai Hang<br /> Prof. Dr.Sc Nguyen Dinh Duc<br /> Nguyen Thi Huong Giang<br /> Prof. Dr.Sc Vu Minh Giang<br /> head of editorial board<br /> Assoc.Prof. Dr Trieu Van Hung<br /> Pham Thi Minh Nguyet<br /> Prof. Dr Pham Gia Khanh<br /> head of administration<br /> Prof. Dr Le Huu Nghia<br /> Luong Ngoc Quang Hung<br /> Prof. Dr Le Quan Nghiem<br /> Art director<br /> Prof. Dr Mai Trong Nhuan<br /> Dinh Thi Luan<br /> Prof. Dr Ho Si Thoang<br /> <br /> office<br /> <br /> 113 Tran Duy Hung - Trung Hoa ward - Cau Giay dist - Ha Noi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> publication licence<br /> <br /> No. 1153/GP-BTTTT 26th July 2011<br /> No. 2528/GP-BTTTT 26th December 2012<br /> No. 592/GP-BTTTT 28th December 2016<br /> <br /> Contents<br /> SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM<br /> 4 Van Hai Tran: Innovation capacity of businesses in the industrial revolution 4.0.<br /> 8 Thanh Thuy Nguyen, Quang Thuy Ha…: Discussion on the development strategy of artificial intelligence in Vietnam.<br /> 12 Minh Quan Doan: Blockchain technology and the behaviours of countries around the world.<br /> 15 Minh Thanh Pham, Truc Chi Ho: Smart urban construction: some orientations.<br /> 18 Minh Tuan Tran: Smart urban construction: Korean experiences and some suggestions for Vietnam.<br /> 22 Quang Thuy Dao, Thi Thu Pham…: Corporate income tax incentives for science and technology enterprises: Some<br /> issues of concern.<br /> 25 Minh Hai Phung: Solutions to increasing patent registration at research institutes and universities.<br /> SCIENCE - TECHNOLOGY AND INNOVATION<br /> 29 Ba Hoang Tran: Southern Institute of Water Resources Research: Research timely serves production.<br /> 32 l Keylab PRT: A spotlight of national key laboratories.<br /> 34 Ngoc Quynh Nguyen: Key Laboratory of River and Coastal Engineering - The 10-year history with challenges to<br /> rise.<br /> 36 Quang Tuan Tran, Phuong Hoan Dinh: Hoa Binh: Science and technology contributes to improve the efficiency of<br /> agricultural production.<br /> 39 l Dak Nong: Establishment of the Gac value chain through the application of science and technology.<br /> 41 Thanh Hai Doan: Binh Phuoc: Initial results from a rural and mountainous project.<br /> 44 Truong Vinh Huynh: Hau Giang: Establishing and managing the certificated trademark “Hau Giang bronze<br /> featherback fish”.<br /> SCIENCE AND LIFE<br /> 49 Duc Thai Nguyen: The battle against cancer and the Nobel Prize in Medicine 2018.<br /> 51 l New blood tests allow early detection of cancer cell development.<br /> 53 Duy Tap Tran: Fuel cell technology using sugar.<br /> THE WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> 55 l 2018 Nobel Prize and Laureates.<br /> 58 Tan Sinh Bach, Khanh Duong Duong…: China: Development and application of IoT.<br /> 61 Minh Quang Nguyen: Thousand years of water management in the Netherlands and lessons learned.<br /> <br /> diễn<br /> đàn khoa học - công nghệ<br /> Diễn đàn Khoa học - Công nghệ<br /> Năng lực đổi mới của doanh nghiệp<br /> trong Cách mạng công nghiệp 4.0<br /> PGS.TS Trần Văn Hải<br /> Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Theo báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới (The World Economic<br /> Forum - WEF) vào ngày 13/2/2018, chỉ có 25 quốc gia trên thế giới<br /> sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 [1]. WEF cũng<br /> công bố bảng xếp hạng 10 quốc gia trong số 25 quốc gia này về cơ<br /> cấu sản xuất và điều hành sản xuất. Điểm đáng nói là trong danh<br /> sách do WEF đưa ra không thấy nhắc đến Việt Nam. Như vậy có thể<br /> nhận định bước đầu, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp những<br /> khó khăn hoặc ít nhất chưa chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh khi diễn ra CMCN 4.0.<br /> Khái niệm và đặc điểm của CMCN 4.0<br /> Thuật ngữ “Industrie 4.0” CMCN 4.0 xuất hiện lần đầu tiên<br /> trong dự án chiến lược “Computer<br /> Numerical Controlled” của Chính<br /> phủ Đức, được công khai sử dụng<br /> năm 2011 tại Hội chợ Hannover<br /> (Đức). Tại WEF lần thứ 46 diễn<br /> ra vào năm 2016 đã thảo luận<br /> và đưa ra khái niệm, đặc điểm,<br /> nội dung… của CMCN 4.0. Theo<br /> Klaus Schwab (2016) [2] - người<br /> sáng lập và điều hành WEF, đặc<br /> trưng của CMCN 4.0 là tồn tại<br /> các hệ thống thực - ảo (CyberPhysical Systems), trong đó các<br /> thiết bị thông minh được kết nối<br /> với nhau qua mạng không dây.<br /> CMCN 4.0 là sự kết hợp của 3<br /> “thế giới”: thế giới vật chất, thế<br /> giới số và thế giới sinh vật bằng<br /> công nghệ cao, nó xóa bỏ ranh<br /> giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ<br /> thuật số và sinh học.<br /> Các lĩnh vực chủ yếu của<br /> <br /> 4<br /> <br /> CMCN 4.0 bao gồm: kỹ thuật số;<br /> kết nối thực - ảo; Internet kết nối<br /> vạn vật (IoT); dữ liệu lớn; trí tuệ<br /> nhân tạo; thành phố thông minh;<br /> xe hơi không người lái; người máy<br /> và dịch vụ; tiền ảo; kinh tế chia<br /> sẻ; công nghệ cấy ghép;  công<br /> nghệ in 3D (in và sản xuất 3D,<br /> in 3D và sức khỏe con người, in<br /> 3D và các sản phẩm tiêu dùng);<br /> năng lượng tái tạo/công nghệ<br /> sạch; thương mại điện tử; công<br /> nghệ sinh học/biến đổi gen và đổi<br /> mới nông nghiệp…<br /> Có thể thấy, một số viễn cảnh<br /> sau đây sẽ diễn ra song hành<br /> cùng CMCN 4.0:<br /> - Trí tuệ nhân tạo sẽ cho ra<br /> đời những chương trình máy tính,<br /> kể cả những chương trình máy<br /> tính lớn phục vụ nhu cầu của con<br /> người, khi đó một bộ phận lập<br /> trình viên sẽ không có việc làm;<br /> trí tuệ nhân tạo và người máy có<br /> thể cho ra đời những “tác phẩm”<br /> <br /> Soá 11 naêm 2018<br /> <br /> nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thẩm<br /> mỹ của con người, một bộ phận<br /> công chúng sẽ không cần đến sự<br /> tồn tại của nghệ sỹ1; trí tuệ nhân<br /> tạo và người máy sẽ hoạt động<br /> trong công nghiệp ẩm thực, tạo<br /> ra các món ăn hợp khẩu vị người<br /> dùng, chiếm việc làm của đầu<br /> bếp và nhân viên phục vụ trong<br /> nhà hàng.<br /> - Internet kết nối vạn vật sẽ<br /> thay thế sức lao động của nông<br /> dân trên đồng ruộng từ gieo<br /> trồng, tưới tiêu đến thu hoạch và<br /> thậm chí bảo quản và chế biến<br /> 1<br /> Đây là giả định theo quan niệm của Klaus<br /> Schwab (2016), có nhiều điểm cần phải<br /> phân tích về quan niệm này, vì theo lý thuyết<br /> hiện tại chỉ có con người mới đủ năng lực<br /> sáng tạo nên tác phẩm, tuy nhiên nếu quan<br /> niệm của Klaus Schwab diễn ra thì nó sẽ<br /> làm đảo lộn toàn bộ hệ thống bảo hộ quyền<br /> tác giả trên thế giới từ Công ước Berne về<br /> bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật,<br /> đến Hiệp định về các khía cạnh liên quan<br /> đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ<br /> (TRIPS)…<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2