intTypePromotion=1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2018

Chia sẻ: Thienthien Thienthien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
34
lượt xem
0
download

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2018 với các bài viết: Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam; Không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Mô hình BKH; Những vướng mắc trong mối liên kết 4 nhà và giải pháp tháo gỡ... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2018

 1. VIEÄN NAÊNG LÖÔÏNG NGUYEÂN TÖÛ VIEÄT NAM TRUNG TAÂM CHIEÁU XAÏ HAØ NOÄI HANOI IRRADIATION CENTER Km 12 - ñöôøng 32 - phöôøng Minh Khai - quaän Baéc Töø Lieâm - Haø Noäi Tel: 024.37643418; Fax: 024.37655264; Website: chieuxa.vn Giaùm ñoác TS Ñaëng Quang Thieäu - Tel: 0913097486; 024.37635223 Phoù Giaùm ñoác Traàn Minh Quyønh - Tel: 0836385666 Nguyeãn Quang Long - Tel: 0904364903 CAÙC PHOØNG TRÖÏC THUOÄC PHOØNG HAØNH CHÍNH TOÅNG HÔÏP Tröôûng phoøng Nguyeãn Ñình Döông - Tel: 0988825136 PHOØNG VAÄN HAØNH VAØ THIEÁT BÒ CHIEÁU XAÏ Tröôûng phoøng Nguyeãn Ñình Huøng - Tel: 0979224523 PHOØNG NGHIEÂN CÖÙU COÂNG NGHEÄ BÖÙC XAÏ Tröôûng phoøng Traàn Baêng Dieäp - Tel: 0942872911 PHOØNG THIEÁT BÒ HAÏT NHAÂN VAØ ÑIEÀU KHIEÅN Tröôûng phoøng Nguyeãn Vaên Syõ - Tel: 0913018468 PHOØNG GIA TOÁC Tröôûng phoøng Nguyeãn Tieán Duõng - Tel: 0913344053 PHOØNG HOÙA PHOÙNG XAÏ Tröôûng phoøng Nguyeãn Quang Anh - Tel: 0912066069 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật đồng vị trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường.  Nghiên cứu sản xuất các đồng vị phóng xạ, dược chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh trong y tế.  Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền chiếu xạ, thiết bị gia tốc Cyclotron phục vụ nghiên cứu khoa học và triển khai dịch vụ chiếu xạ và sản xuất đồng vị phóng xạ.  Nghiên cứu phát triển thiết bị hạt nhân và điều khiển, thiết kế chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đo, phân tích, các thiết bị quan trắc và các hệ điều khiển, dây chuyền sản xuất tự động phục vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn trong công nghiệp và chương trình hạt nhân.  Hỗ trợ triển khai về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố. Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ bức xạ, gia tốc. SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ  Chieáu xaï khöû truøng duïng cuï vaø vaät phaåm y teá: chæ khaâu phaãu thuaät, gaêng tay phaãu thuaät, ñoà duøng phoøng moå, moâ gheùp y teá...  Chieáu xaï thanh truøng caùc saûn phaåm thöïc phaåm, saûn phaåm y döôïc baûo ñaûm tieâu chuaån an toaøn veä sinh thöïc phaåm.  Chieáu xaï dieät coân truøng, kieåm dòch rau quaû vaø noâng saûn.  Cung caáp döôïc chaát phoùng xaï FDG söû duïng trong kyõ thuaät chaån ñoaùn hình aûnh PET-CT.  Kiểm tra chất lượng dược chất phóng xạ.  Trieån khai vaø baøn giao coâng ngheä môùi, maùy moùc thieát bò töï ñoäng hoùa hieän ñaïi cho caùc cô sôû nghieân cöùu - trieån khai vaø öùng duïng.  Baûo trì, baûo döôõng söûa chöõa vaø QA, QC caùc thieát bò haït nhaân vaø ñieàu khieån.
 2. Hoäi ñoàng bieân taäp Toång bieân taäp Toøa soaïn GS.TSKH.VS Nguyeãn Vaên Hieäu Ñaëng Ngoïc Baûo 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi GS.TS Buøi Chí Böûu Phoù Toång bieân taäp Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794 GS.TSKH Nguyeãn Ñình Ñöùc Nguyeãn Thò Haûi Haèng Email: khcnvn@most.gov.vn Nguyeãn Thò Höông Giang Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn GS.TSKH Vuõ Minh Giang PGS.TS Trieäu Vaên Huøng tröôûng ban Bieân taäp giaáy pheùp xuaát baûn Phaïm Thò Minh Nguyeät GS.TS Phaïm Gia Khaùnh Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011 GS.TS Leâ Höõu Nghóa tröôûng ban trò söï Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012 Löông Ngoïc Quang Höng Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016 GS.TS Leâ Quan Nghieâm GS.TS Mai Troïng Nhuaän trình baøy Giaù: 18.000ñ GS.TS Hoà Só Thoaûng Ñinh Thò Luaän In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh Muïc luïc DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 4 l Techfest 2018: Khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối toàn cầu. 7 l Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. 10 l Startup Việt: Khát vọng vươn tầm thế giới. 14 Trần Văn Bình: Không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Mô hình BKHUP. 17 Hà Công Xã, Trần Công Lý: Những vướng mắc trong mối liên kết 4 nhà và giải pháp tháo gỡ. 21 Trần Quang Tuấn: Thúc đẩy truyền thông KH&CN thông qua vai trò của các nhà khoa học. 24 Tạ Quang Trung: Một số khía cạnh chi phối thái độ làm việc của cán bộ nghiên cứu. 26 Nguyễn Thị Hương Giang: Tạp chí KH&CN Việt Nam - Mục tiêu trở thành một trong các tạp chí khoa học mạnh của khu vực. KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 29 Ngô Minh Phước, Hà Quốc Trung…: Bộ KH&CN: Đẩy mạnh ứng dụng ĐTĐM nguồn mở trong phát triển hạ tầng CNTT. 33 Vũ Thị Thu Lan, Bùi Văn Hiển…: Xây dựng mô hình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 36 Nguyễn Văn Mạnh: Chế tạo thành công thiết bị laze ứng dụng trong LIDAR đo nồng độ khí ô zôn dựa trên sáng chế được bảo hộ. 38 Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn: “Bước tiến” của con tôm thẻ chân trắng tại Thái Bình. 40 Trần Văn Quang: Phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa hành lang đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ. 43 l Phát triển cây dược liệu Sa nhân tím thông qua một dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi. 45 Võ Thị Hảo: Lâm Đồng: Ứng dụng KH&CN vào phát triển dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO. KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG 50 Trịnh Hoàng Kim Tú, Lê Đức Dũng: Trị liệu miễn dịch trong điều trị dị ứng. 53 Nguyễn Minh Đức: Đột phá mới trong điều trị xuất huyết hậu sản: Cơ hội cứu sống hàng chục nghìn phụ nữ mỗi năm. 55 Phùng Tuấn Giang: Hoàng liên chân gà - Dược liệu quý đa tác dụng. KH&CN NƯỚC NGOÀI 57 l Graphene có thể giải quyết 5 vấn đề lớn của thế giới? 60 l Tổng hợp nano bạc từ chiết xuất hạt quả nho. 64 Trần Vũ Hải: Một số chính sách hiện đại hóa nổi bật của Nhật Bản qua các thời kỳ. 67 l Tổng mục lục.
 3. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering EDITORial council EDITOR - in - chief office Prof.Dr.Sc. Academician Nguyen Van Hieu Dang Ngoc Bao 113 Tran Duy Hung - Trung Hoa ward - Cau Giay dist - Ha Noi Prof. Dr Bui Chi Buu DEPUTY EDITOR Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794 Nguyen Thi Hai Hang Email: khcnvn@most.gov.vn Prof. Dr.Sc Nguyen Dinh Duc Nguyen Thi Huong Giang Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn Prof. Dr.Sc Vu Minh Giang Assoc.Prof. Dr Trieu Van Hung head of editorial board publication licence Pham Thi Minh Nguyet No. 1153/GP-BTTTT 26th July 2011 Prof. Dr Pham Gia Khanh head of administration No. 2528/GP-BTTTT 26th December 2012 Prof. Dr Le Huu Nghia Luong Ngoc Quang Hung No. 592/GP-BTTTT 28th December 2016 Prof. Dr Le Quan Nghiem Prof. Dr Mai Trong Nhuan Art director Dinh Thi Luan Prof. Dr Ho Si Thoang Contents SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM 4 l Techfest 2018: Innovative startups - Global connection. 7 l Finding breakthrough solutions to innovative startups in Vietnam. 10 l Startup Vietnam: aspiration to reach out to the world. 14 Van Binh Tran: Creative and startup spaces in university: The BKHUP model. 17 Cong Xa Ha, Cong Ly Tran: The bottlenecks in linking “four stakeholders” and solutions. 21 Quang Tuan Tran: Promoting science and technology communication through the role of scientists. 24 Quang Trung Ta: Some aspects affect the working attitude of researchers. 26 Thi Huong Giang Nguyen: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering - Aiming at becoming one of the strongest scientific journals of the region. SCIENCE - TECHNOLOGY AND INNOVATION 29 Minh Phuoc Ngo, Quoc Trung Ha…: Ministry of Science and Technology: Boosting the application of open cloud computing for the development of IT infrastructure. 33 Thi Thu Lan Vu, Van Hien Bui…: Building the model of managing intellectual property activities in Vietnam Academy of Science and Technology. 36 Van Manh Nguyen: Successful manufacture of the laser equipment used in LIDAR to measure ozone concentrations based on protected patents. 38 Anh Tuan Nguyen, Van Tran: The “progress” of white-leg shrimp in Thai Binh. 40 Van Quang Tran: Development of the industrialised agriculture along the corridor of Ho Chi Minh Road in the North Central Region, Vietnam. 43 l Development of the medicinal plant Amomum longiligulare T.L. Wu through a project under the Mountain Rural Development Program. 45 Thi Hao Vo: Lam Dong: Science and technology applications into the development of pharmaceutical materials according to the standards of GACP-WHO. SCIENCE AND LIFE 50 Hoang Kim Tu Trinh, Duc Dung Le: Immunotherapy for allergy treatment. 53 Minh Duc Nguyen: A new breakthrough in postpartum haemorrhage treatment: Opportunity to save thousands of women’s lives each year. 55 Tuan Giang Phung: Coptis chinensis Franch - A precious medicinal plant with multi-effects. THE WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY 57 l Can Graphene solve five major problems of the world? 60 l Synthesis of silver nanoparticles from the grape seed extract. 64 Vu Hai Tran: Some prominent modernization policies of Japan over different periods of time. 67 l Total contents of the year.
 4. diễn đàn khoa học - công nghệ Diễn đàn Khoa học - Công nghệ Techfest 2018: Khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối toàn cầu Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam) 2018 - sự kiện thường niên lớn nhất lớn dành cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã được tổ chức từ ngày 29/11 đến 1/12/2018 tại TP Đà Nẵng. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban Kinh tế Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND TP Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng với các đối tác trong và ngoài nước phối hợp tổ chức. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Lãnh đạo Bộ KH&CN cùng Lãnh đạo các bộ/ngành, nhà đầu tư, thanh niên, sinh viên, các vị khách quốc tế và đặc biệt là hơn 700 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước... Dấu ấn quốc tế “Khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối toàn cầu” là chủ đề xuyên suốt của Techfest năm nay. Thông điệp này cũng được thể hiện mạnh mẽ trong phát biểu tại Lễ khai mạc sự kiện của người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Đã đến lúc phải đi ra thế giới, chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam. Một giấc mơ quốc gia vĩ đại sẽ làm nên các doanh nghiệp vĩ đại, những con người vĩ đại”. Trên tinh thần ấy, Techfest Việt Nam 2018 hướng tới tăng cường liên kết, phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và pháp lý, cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ quan phụ trách khởi nghiệp trên thế giới; cập nhật tình hình và khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. sáng tạo, các nhà đầu tư, doanh tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu Trước và trong sự kiện, nghiệp sáng tạo, cập nhật xu biểu của các nước ASEAN là đại Techfest đã kết nối hơn 160 cuộc diện của Mạng lưới khởi nghiệp hướng công nghệ và khởi nghiệp đầu tư sâu với con số lên đến toàn cầu (GEN). Đặc biệt, Cuộc sáng tạo mới nhất; kết nối đầu tư 7,86 triệu USD. Sự kiện đã thu thi khởi nghiệp quốc gia có sự từ quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, các tập đoàn, doanh hút gần 5.500 lượt người tham dự, góp mặt của các startup đoạt giải nghiệp lớn trong nước và quốc tế 250 gian hàng khởi nghiệp tham cao của các Techfest vùng và với các doanh nghiệp khởi nghiệp gia triển lãm; 250 nhà đầu tư, startup các nước ASEAN. Sự kiện sáng tạo, trở thành một kênh quỹ đầu tư, diễn giả trong nước, quan trọng khác của Techfest thông tin hiệu quả trong việc góp quốc tế; 20 nước trong khu vực 2018 - “Diễn đàn đối thoại chính ý, đề xuất, kiến nghị về hành lang và trên thế giới, đại diện của các sách cấp cao về hệ sinh thái khởi 4 Soá 12 naêm 2018
 5. Diễn đàn khoa học - công nghệ nghiệp đổi mới sáng tạo”, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái quốc gia hướng tới liên kết khu vực và toàn cầu, có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, đại diện Lãnh đạo GEN và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đại diện các nước ASEAN, các tổ chức tư vấn quốc tế có uy tín. Đây là dịp trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện. của các nước về hoạt động khởi từ các nhà đầu tư châu Á… Không nghiệp, các nhân tài trong nước nghiệp sáng tạo. Tại Diễn đàn, chỉ có startup Việt hoạt động ở và nước ngoài của Việt Nam và cả đã diễn ra Lễ ký kết các văn bản trong nước mà cả startup Việt đối tác, bạn bè khắp năm châu”. hợp tác phối hợp giữa Cục Phát được thành lập ở nước ngoài cũng triển thị trường và Doanh nghiệp Thủ tướng lưu ý các nhà khởi gặt hái thành công như Misfit, KH&CN (Bộ KH&CN) với các nghiệp cần: hiểu một cách đúng GotIt hay Kyber Network. Trí tuệ đối tác quốc tế: Cơ quan phát đắn và đầy đủ về khởi nghiệp Việt, sức sáng tạo Việt, ý chí người triển doanh nghiệp Singapore đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa Việt đã và đang từng bước khẳng (ESG), Cộng đồng hành động những ước mơ và hoài bão của định và vươn ra thế giới. vì khởi nghiệp (ACE), Trung tâm mình. Khởi nghiệp đổi mới sáng khởi nghiệp Thái Lan - Cơ quan Cam kết từ Chính phủ tạo không nhất thiết bắt nguồn từ đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung mong muốn làm chủ, tìm kiếm lợi Để hình thành được một hệ nhuận cao. Khởi nghiệp đổi mới tâm phát triển khởi nghiệp và đổi sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, mới sáng tạo toàn cầu Malaysia, sáng tạo cũng không nhất thiết là kết nối và hội tụ những người có bắt đầu từ những điều lớn lao mà World Startup Festival (WSF), năng lực ở nhiều lĩnh vực như GASEA (Đức). nhiều khi từ những công việc giản quản trị, công nghệ, tài chính, dị, những điều bình thường với Năm 2018 cũng là năm ghi marketing… một cách tập trung, những giải pháp mới, sáng tạo, nhận nhiều thành công của hệ hay nói cách khác là hình thành có khi chỉ là mở rộng kinh doanh sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng được một “trái tim của hệ sinh thái lĩnh vực mới, sản phẩm mới, sáng tạo Việt Nam. Các tập đoàn kinh khởi nghiệp”, Thủ tướng Nguyễn tạo kỹ thuật mới. Khởi nghiệp có tế lớn tăng cường đầu tư cho hệ Xuân Phúc đề nghị thành lập thể bắt đầu bằng việc lập công ty, sinh thái khởi nghiệp sáng tạo: Trung tâm khởi nghiệp quốc gia hoặc hộ kinh doanh hay bắt đầu Vinacapital thành lập quỹ đầu tư và xây dựng Mạng lưới kết nối từ việc tái cấu trúc một doanh Vinacapital Ventures (100 triệu khởi nghiệp quốc gia. Thủ tướng nghiệp có lịch sử phát triển lâu USD); Vingroup thành lập Quỹ khẳng định: “Chính phủ cam kết dài. Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới hỗ trợ khởi nghiệp và Quỹ hỗ trợ sẽ đồng hỗ trợ tài chính và các sáng tạo dù nhỏ hay lớn đều đáng nghiên cứu KH&CN có mức đầu nguồn lực cần thiết nhưng không quý, miễn là nó tạo cho bạn sống tư 2.000 tỷ đồng, Quỹ đầu tư mạo phải quản trị bằng hệ thống hành với ước mơ của mình và qua đó hiểm 300 triệu USD để hỗ trợ chính quan liêu mà bằng triết lý tạo ra giá trị cho xã hội; và một các ý tưởng sáng tạo đột phá về quản trị của tư nhân, của khối óc lần nữa Thủ tướng khẳng định: công nghệ. Các startup Việt tạo những nhà khởi nghiệp sáng tạo. “Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện ấn tượng với những khoản gọi Trung tâm khởi nghiệp quốc gia để có một môi trường khởi nghiệp vốn đầu tư lớn như: Foody - nền phải thực sự là một cộng đồng đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất. tảng kết nối ẩm thực trực tuyến sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ, Nhưng khởi nghiệp có thành công đã gọi vốn thành công thu về 64 nơi các doanh nhân, nhà đầu tư, được hay không phụ thuộc vào triệu USD; Tiki.vn - trang thương nhà phát triển công nghệ và các chính các bạn”. mại điện tử nhận được khoản cố vấn trong môi trường kỹ thuật đầu tư 44 triệu USD từ quỹ đầu số tương tác được mang đến Với vai trò và sứ mệnh đặc biệt tư của Hàn Quốc, Trung Quốc; gần nhau. Mạng lưới kết nối khởi của mình trong việc thiết kế và Sendo.vn - sàn giao dịch điện tử nghiệp quốc gia phải là một mạng thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp gọi vốn thành công 51 triệu USD lưới mở, nơi tập hợp các nhà khởi quốc gia, Bộ trưởng Bộ KH&CN 5 Soá 12 naêm 2018
 6. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ và các mối quan hệ cần thiết để trở thành các nhà quản trị, điều hành thành công; tạo cơ hội cho thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc sự kiện. các nhà đầu tư, mà qua đó còn tổng hợp thực trạng hệ sinh thái Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Vai nền kinh tế thế giới và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại trò của Chính phủ không chỉ là bền vững. Đối với các tổ chức, cá các địa phương để đưa ra những cơ quan hỗ trợ, đồng hành, chăm nhân hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện, đề xuất với Lãnh đạo Chính phủ lo phát triển hệ sinh thái khởi cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư, trong phiên đối thoại tại Techfest nghiệp, tạo môi trường để có Quỹ đầu tư, phải thực sự coi trọng Việt Nam 2018. nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tính liên kết và cộng tác trong hệ Để khơi dậy tinh thần khởi sáng tạo, Chính phủ còn có vai sinh thái để vươn tới thành công. nghiệp của người dân trên mọi trò quan trọng trong việc đưa ra Hướng tới phát triển hệ sinh thái khởi miền Tổ quốc, Cuộc thi khởi các định hướng, chính sách thúc nghiệp toàn diện nghiệp sáng tạo quốc gia 2018 đã đẩy, kết nối với cộng đồng quốc được tổ chức, thu hút gần 1.000 tế. Đây cũng là xu hướng chung Bên cạnh các dấu ấn nổi bật hồ sơ tham gia. Gương mặt xuất của thế giới tạo điều kiện thuận lợi trên, Techfest 2018 cũng là dịp sắc nhất (Abivin) đã được chọn cho dòng chảy vốn, tri thức, công nhìn lại hoạt động khởi nghiệp để đại diện cho Việt Nam dự nghệ được liên tục và hiệu quả”. cũng như mục tiêu xây dựng hệ Startup World Cup tại Mỹ. Trong Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, suốt thời gian diễn ra Techfest, KH&CN sẽ sát cánh cùng các bộ/ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tọa đàm, hội thảo theo 8 lĩnh ngành, địa phương để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi vực: công nghệ nông nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới mới sáng tạo phát triển. công nghệ giáo dục, công nghệ y sáng tạo. Trong đó sẽ tập trung Năm nay, 5 địa phương: Bình tế, công nghệ du lịch, công nghệ xây dựng văn hóa khởi nghiệp Định, TP Hồ Chí Minh, An Giang, 4.0, công nghệ tài chính, tác động sáng tạo; văn hóa dám nghĩ, Thừa Thiên - Huế và Nghệ An đã xã hội và hỗ trợ khởi nghiệp đã dám làm, đứng lên sau thất bại; tổ chức Techfest tại địa phương được tổ chức với những nội dung đào tạo nguồn nhân lực có phẩm để chọn ra những doanh nghiệp thiết thực cùng sự tham gia chia chất phù hợp với khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc sẻ, thảo luận của các nhà quản lý, sáng tạo, khơi gợi đam mê sáng nhất  tham gia Techfest Việt Nam nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi tạo từ những cấp học đầu tiên; 2018. Trung ương Đoàn Thanh nghiệp thành công và các chuyên đào tạo kỹ năng phát hiện và giải niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã gia giàu kinh nghiệm trong nước quyết vấn đề thách thức của thực phối hợp với Bộ KH&CN và các và quốc tế... tiễn; đào tạo kỹ năng liên kết. Bộ trưởng cũng lưu ý: đối với các tỉnh/thành phố tổ chức Hành Sau 3 ngày sôi động, Techfest nhà sáng lập doanh nghiệp khởi trình Tôi yêu Tổ quốc tôi với chủ Việt Nam 2018 đã khép lại, song nghiệp, ở vị trí trung tâm của hệ đề “Thanh niên khởi nghiệp đổi những cánh cửa mới đã được mở sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cần mới sáng tạo”. 100 bạn trẻ khởi ra cho các startup Việt; chứng có tầm nhìn lớn, tư duy lớn, giải nghiệp tham gia hành trình đã minh hệ sinh thái khởi nghiệp quyết những vấn đề lớn, bài toán được kết nối với các hệ sinh thái của Việt Nam đang phát triển với lớn, hướng ra thị trường toàn cầu. khởi nghiệp tại các địa phương, những bước đi vững chắc, vươn Đó là cốt lõi xây dựng các doanh các doanh nghiệp lớn, các tổ tới sự hoàn thiện ? nghiệp tỷ USD, tạo lập giá trị cho chức chính trị xã hội. Hành trình Minh Nguyệt xã hội, giải quyết thách thức của không chỉ giúp các bạn trẻ tham nhân loại, hướng tới đóng góp cho gia có được kiến thức, sự hiểu biết 6 Soá 12 naêm 2018
 7. Diễn đàn khoa học - công nghệ Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam Chiều 29/11/2018, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam”, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự sự kiện còn có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong, cùng đại diện lãnh đạo các bộ/ngành: Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…, các chuyên gia quốc tế, thanh niên khởi nghiệp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), các nhà đầu tư, chuyên gia… đưa ra đề xuất, sáng kiến, giải pháp, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái KNĐMST quốc gia. Những nút thắt cần tháo gỡ cho đối tượng này, cũng như các đi cơ hội. Cùng với đó, KNĐMST chính sách đầu tư tài chính để đa số dựa vào giải pháp công Ngay từ những phút đầu, phần họ sẵn sàng bỏ vốn. Trong khi nghệ mới. Tuy nhiên, các sản đối thoại với Thủ tướng và Lãnh phẩm, giải pháp công nghệ của giai đoạn vốn mồi rất quan trọng đạo các bộ/ngành đã diễn ra sôi các nhóm khởi nghiệp vẫn đang đối với các doanh nghiệp khởi nổi, cởi mở với nhiều ý kiến, kiến nghiệp. xếp chung với các sản phẩm nghị xoáy sâu vào thực trạng hoạt công nghệ truyền thống nên động KNĐMST ở Việt Nam, từ cơ Nhất trí với quan điểm này, phải áp dụng đúng quy trình thử chế chính sách đến thực tiễn... ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng nghiệm, ứng dụng mất rất nhiều Là người đầu tiên nêu ý kiến về Đại diện Quỹ đầu tư CyberAgent thời gian. Nhiều bạn trẻ đã kiến bức tranh KNĐMST ở Việt Nam, Ventures tại Việt Nam chia sẻ, thị nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ bà Thạch Lê Anh, Chủ nhiệm Đề trường Việt Nam đang được nhiều đạo các bộ/ngành liên quan xây án Thương mại hóa công nghệ nhà đầu tư quan tâm, chỉ sau dựng chính sách đặc thù để hỗ theo mô hình Thung lũng Silicon Indonesia và Thái Lan. Nhưng do trợ doanh nghiệp phát triển trong (Vietnam Silicon Valley - VSV) quy trình thủ tục lâu, nhiều quy lĩnh vực KNĐMST; đồng thời khẳng định, Việt Nam đang được định khó khăn khiến nhà đầu tư mong muốn Chính phủ đẩy mạnh đánh giá là quốc gia phát triển e ngại. Họ luôn đặt câu hỏi nếu công tác cải cách hành chính, mạnh hệ sinh thái KNĐMST. Mới đầu tư vào doanh nghiệp Việt giảm bớt các thủ tục rườm rà và từ năm 2012, khái niệm hệ sinh Nam thì làm sao để có thể thoái chỉ đạo các ngân hàng tạo điều thái KNĐMST ở Việt Nam còn ít vốn. Đây được coi là nút thắt cho kiện cho giới trẻ tiếp cận nguồn người biết đến, nay đã vươn lên cả nhà đầu tư và doanh nghiệp vốn để khởi nghiệp. thứ ba trong các nước ASEAN. khởi nghiệp. Tuy nhiên, môi trường phát triển Bên cạnh đó, doanh nghiệp Câu trả lời từ các bộ/ngành doanh nghiệp khởi nghiệp còn KNĐMST có vòng đời ngắn, trong Chia sẻ với ý kiến của các nhiều khó khăn, khiến các nhà khi thủ tục để giải ngân vốn đầu doanh nghiệp, nhà đầu tư tại đầu tư thiên thần (người bỏ vốn tư phải mất từ 6 đến 12 tháng, Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&CN mồi đầu tiên) e ngại. Hiện tại, khiến các nhà đầu tư nản chí, còn Chu Ngọc Anh cho rằng, vấn đề chưa có chính sách ưu đãi thuế các doanh nghiệp KNĐMST mất khó khăn hiện tại đó là chính sách 7 Soá 12 naêm 2018
 8. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ đó cần có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp, sáng tạo, giúp thế hệ trẻ sớm tiếp cận. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho hay, bên cạnh Đề án 844 (theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025) còn có Đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp (theo Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025), trong đó chú trọng đến các mục tiêu cụ thể như đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức và kỹ Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Diễn đàn. năng khởi nghiệp… Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, đầu tư, đặc biệt là các vấn đề liên nhất định, nếu nó bộc lộ những sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến thoái vốn, cho vay, vốn bất cập thì sẽ xử lý. Về vốn khởi quan xây dựng cơ chế khuyến đầu tư mạo hiểm… Chính sách nghiệp, theo người đứng đầu khích, tạo sự kết nối chặt chẽ về vốn đầu tư mạo hiểm đã được ngành thông tin - truyền thông, giữa doanh nghiệp và học sinh, Bộ KH&CN đưa vào Luật Công cả Việt Nam hiện có 40 quỹ đầu sinh viên để lan tỏa tinh thần nghệ cao năm 2008 và mới đây tư, nhà đầu tư thiên thần rất ít, khởi nghiệp, thành lập các chuỗi là Luật Chuyển giao công nghệ trong khi có hàng nghìn dự án nghiên cứu, chuyển giao về khởi sửa đổi, Nghị định số 76/2018/ khởi nghiệp, vậy vấn đề ở đây nghiệp. NĐ-CP ngày 15/5/2018 hướng là cần khuyến khích các doanh Quyết tâm của Chính phủ dẫn thi hành Luật. Nhờ đó, đã nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào tạo ra hành lang pháp lý đầu tiên doanh nghiệp nhỏ, mới thành Qua gần 3 giờ lắng nghe các cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, để lập. Một công ty lớn thường bao ý kiến phát biểu tại Diễn đàn, tập trung tháo gỡ các nút thắt về gồm nhiều tầng, lớp, không thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ chế tài chính hiện tại, cần có đẩy mạnh sáng tạo nhanh như đánh giá cao và ghi nhận những sự vào cuộc của một số bộ/ngành một doanh nghiệp chỉ có 3 hay 5 ý kiến xác đáng của các doanh liên quan như Bộ Tài chính, Ngân người, vì thế cách tốt nhất là đầu nghiệp khởi nghiệp, các nhà hàng Nhà nước Việt Nam… tư cho các công ty nhỏ phát triển quản lý… Thủ tướng cho biết, từ hoạt động sáng tạo. Việt Nam có lễ khởi xướng “Năm quốc gia khởi Theo Bộ trưởng Bộ Thông nghiệp” (2016) đến nay đã có hàng chục nghìn công ty quy mô tin và Truyền thông Nguyễn hàng nghìn doanh nghiệp khởi trên 1 nghìn người, đây mới chính Mạnh Hùng, những vấn đề của nghiệp thành công, chưa bao giờ là nhà đầu tư khởi nghiệp, vấn đề KNĐMST ở Việt Nam hiện nay phong trào khởi nghiệp ở nước ta là phải tìm cơ chế hỗ trợ, tạo điều gồm: tạo không gian mới, nguồn phát triển mạnh mẽ như thời gian kiện cho các doanh nghiệp này vốn, đầu ra sản phẩm và hội nhập qua. Thủ tướng đặt niềm tin rất tham gia, trong đó phải đặc biệt toàn cầu. Về tạo không gian cho lớn vào thế hệ trẻ được đào tạo quan tâm các doanh nghiệp nhà hoạt động KNĐMST, Bộ trưởng bài bản đã và đang nỗ lực trong nước (chiếm 30% tổng số doanh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, quá trình xây dựng và phát triển nghiệp trên cả nước). thường cái mới sẽ chưa có tiền đất nước. Theo Thủ tướng, để lệ để quản lý theo các quy định Một trong những yếu tố quan khởi nghiệp thành công phải có hiện hành, nên chỉ cần cho nó trọng để tạo sự đột phá trong đam mê, khát vọng, dám nghĩ phát triển trong một không gian KNĐMST là nguồn nhân lực, do dám làm, đặc biệt là không sợ 8 Soá 12 naêm 2018
 9. Diễn đàn khoa học - công nghệ hành với doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến đề xuất tại Diễn đàn, Thủ tướng tổng kết lại 7 nội dung công việc cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: i) Cần có khung pháp lý để đưa ra các giải pháp thiết thực hơn cho KNĐMST, trong đó pháp luật, chính sách là điều kiện nền tảng trên tinh thần phải thông thoáng, thuận lợi, nhanh chóng hơn; ii) Cần có cơ chế vốn và tài chính ưu tiên cho KNĐMST; iii) Thủ tục hành chính phải nhanh chóng, thuận lợi cho KNĐMST; iv) Xây dựng sàn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. chứng khoán riêng để hoạt động tham gia khởi nghiệp mạnh mẽ thất bại. Không có đam mê và nghiệp lớn trong nước, Thủ tướng khát vọng thì không thể “dốc hết giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn; v) Tăng cường hoạt động tư trái tim, trí tuệ và nhiệt huyết của Tài chính, KH&CN khẩn trương vấn, cố vấn cho KNĐMST; vi) Có mình” cho mục tiêu hướng đến; nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo chính sách cụ thể hóa hoạt động không dám nghĩ, dám làm thì cáo Thủ tướng Chính phủ trong đầu tư mạo hiểm; vii) Tạo cơ chế không thể đi đến cùng với thách tháng 12/2018. Thủ tướng nhấn khuyến khích các doanh nghiệp thức. Dám làm, dám chịu trách mạnh, cần thiết kế chính sách lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhiệm, dám chấp nhận thất bại theo tinh thần Chính phủ kiến nhà nước tham gia vào hoạt động để thành công là tinh thần thiết tạo và khởi tạo, chấp nhận và khởi nghiệp. yếu để KNĐMST. Thủ tướng cho chia sẻ một phần rủi ro với các Kết thúc Diễn đàn, Thủ tướng rằng, thị trường Việt Nam đang doanh nghiệp KNĐMST, vì đây là tăng trưởng nhanh, là điều kiện một lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và bày tỏ sự tin tưởng lớn lao đối với thuận lợi cho phát triển hoạt động nhiều rủi ro. các bạn trẻ có khát khao khởi KNĐMST. Tuy nhiên, những tiến nghiệp: “Tuổi trẻ có thể làm việc Cuối cùng, Người đứng đầu lớn, tương lai phụ thuộc vào các bộ trong nỗ lực tạo dựng hành Chính phủ chia sẻ: “Người ta nói lang pháp lý vẫn chưa đáp ứng bạn”, đồng thời mong Việt Nam với tôi rằng, cần phải hỗ trợ cho được yêu cầu, chưa tạo được môi có thêm nhiều người trẻ tuổi góp người chiến thắng, người chạy trường khởi nghiệp thực sự thuận phần làm thay đổi thế giới, “biến marathon có huy chương, chứ lợi và hiệu quả. Thủ tướng khẳng Truyền thuyết Thánh Gióng thành đừng hỗ trợ từ đầu vì sẽ tạo ra bao định, Chính phủ luôn quan tâm và hiện thực”, giúp đưa Việt Nam ra cấp”, đây là vấn đề cần suy nghĩ đặt KNĐMST là một trong những biển lớn, để nước ta giàu mạnh, trong thiết kế chính sách. Chính động lực đột phá cho đổi mới mô không thua kém bất cứ dân tộc phủ sẽ xem xét về cơ chế “kích hình tăng trưởng. Chính phủ cam nào trên thế giới ? cầu” cho doanh nghiệp KNĐMST kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết những vấn đề đặt để hệ sinh thái khởi nghiệp Việt HA ra trong thực tiễn, đồng thời yêu Nam lớn mạnh và hoàn thiện hơn cầu các bộ/ngành nghiên cứu nữa trong những năm tới. để có định hướng rõ ràng trong Liên quan tới vấn đề vốn cho từng lĩnh vực cụ thể, giúp tháo hoạt động KNĐMST và các cơ gỡ các vướng mắc từ hạ tầng, chế tài chính, tạo lập quỹ đầu khung pháp lý đến thị trường, dựa tư khởi nghiệp, huy động nguồn trên đánh giá về thị trường của vốn từ cộng đồng, từ các doanh khu vực và quốc tế... nhằm đồng 9 Soá 12 naêm 2018
 10. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ Startup Việt: khát vọng vươn tầm thế giới Báo cáo khởi nghiệp toàn cầu năm 20181 cho thấy, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tinh thần khởi nghiệp. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: cứ 5 người trưởng thành ở Việt Nam thì 1 người có kế hoạch sẽ khởi nghiệp trong 3 năm tới. Có thể nói, chưa bao giờ khát vọng khởi nghiệp lại cháy bỏng như hiện nay. Chặng đường khởi nghiệp nhiều chông gai, tỷ lệ thất bại lên tới hơn 80%. Tuy nhiên, tinh thần khởi nghiệp luôn là yếu tố đầu tiên cần có và với tinh thần như hiện nay, chúng ta có quyền tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, lớn lao hơn: “Đã đến lúc phải đi ra thế giới, chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam. Một giấc mơ quốc gia vĩ đại sẽ làm nên các doanh nghiệp vĩ đại, những con người vĩ đại. Chính bản thân các bạn thanh niên hôm nay cũng cần có một giấc mơ lớn hơn, một khát vọng lớn hơn và đó sẽ là lý do tồn tại, phát triển cho các bạn trong chặng đường phía trước”2. Và trong thực tế, trên những bước chân đầu tiên của hành trình khởi nghiệp, quả ngọt đã đến với nhiều startup. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu trong số họ với những chia sẻ về kinh nghiệm, thành công và mục tiêu vươn ra thế giới. Kyber Network: Định vị trong năm 2017 trong ngành Tài chính nghiệp dựa trên blockchain hàng - Đầu tư mạo hiểm  do Forbes đầu thế giới về số tiền huy động thế giới tài chính toàn cầu bình chọn)  sáng lập.  Kyber được trong năm 2017.  Mục tiêu Network là một nền tảng giao dịch gần nhất của  Kyber Network    là phi tập trung, cho phép giao dịch hỗ trợ các công cụ để việc trao gần như ngay lập tức và chuyển đổi các cặp tiền mã hóa thuận lợi, đổi giữa bất kỳ tài sản mã hóa nào dễ dàng hơn và xa hơn là hỗ trợ với nhau. Sự khác biệt chính giữa cho việc giao dịch tài chính toàn Kyber Network và các sàn giao cầu. dịch tài sản kỹ thuật số khác là dựa Góp ý về việc xây dựng hệ trên  công nghệ  blockchain  nên sinh thái khởi nghiệp của Việt giao dịch không có rủi ro và rất Nam, TS Lưu Thế Lợi (CEO của minh bạch.  Kyber Network  tiến Kyber Network) cho biết:  theo hành kêu gọi vốn đầu tư vào tháng tôi, để thúc đẩy những dự án khởi 9/2017 tại Singapore và đã huy nghiệp trong nước, tận dụng và động được số tiền tương đương sử dụng những công nghệ mới 52 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ K nhất trên thế giới, hướng tới giải yber Network  do TS Lưu đồng), đưa Kyber Network trở quyết những bài toán có ảnh Thế Lợi (ảnh) và Trần Huy thành thương vụ gọi vốn lớn nhất hưởng lớn trong cuộc sống không Vũ (2 trong số  30 gương mặt trong lịch sử startup của Việt Nam, chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á ngang hàng với 10 công ty khởi thế giới, đầu tiên, phải chú trọng 1 Tập đoàn Amway phối hợp cùng Trường Đại học Technische Universitat Munchen, Công ty nghiên cứu thị trường Gesellschaft fuer Kon- sumfors (Đức) thực hiện tháng 3/2018. 2 Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2018. 10 Soá 12 naêm 2018
 11. Diễn đàn khoa học - công nghệ xây dựng một hệ sinh thái bền công nghệ mới, những mô hình công nghệ về tài chính, trí tuệ vững, bao gồm nhiều thành phần, kinh tế mới mà hệ thống pháp lý nhân tạo, blockchain, y sinh học… từ các công ty lớn, hệ thống giáo hiện tại chưa đề cập đến, hoặc Trong vài năm gần đây, phong dục, quỹ đầu tư, tổ chức nghiên thậm chí chưa biết đến, chính vì trào khởi nghiệp cũng như tinh cứu...  Thứ hai  là tạo ra một môi vậy nếu môi trường pháp lý không thần khởi nghiệp tại Việt Nam trường pháp lý tạo điều kiện cho phù hợp sẽ giới hạn không gian đang phát triển khá mạnh, nếu có cộng đồng khởi nghiệp thỏa sức sáng tạo của những nhà khởi sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ Chính sáng tạo và thử nghiệm những nghiệp. Chúng tôi hy vọng trong phủ và các cơ quan liên quan, sáng tạo của họ. Những doanh thời gian tới sẽ có nhiều khung chúng ta sẽ có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công pháp lý đặc biệt được ban hành nghiệp tỷ USD trong thời gian tới. thường phải tìm ra những cái mới. để hỗ trợ cho những thử nghiệm Họ cần xây dựng những lời giải, công nghệ mới, nhất là những JoomlArt: Khai thác thị trường mệt mỏi và tầm nhìn xa, JoomlArt dụng dịch vụ?”. Nếu trả lời được quốc tế ngay từ khi bắt đầu nhanh chóng trở thành một trong chính xác câu hỏi đó, bạn sẽ lĩnh những công ty hàng đầu trên thế hội được giá trị cơ bản nhất mà giới về thiết kế và phát triển các startup đang tạo ra, từ đó sẽ tiếp ứng dụng web và thương mại điện sức cho đồng đội để về đích nhanh tử, được cộng đồng mã nguồn mở hơn. TBG của startup là vô cùng ưa chuộng, hàng tháng nhận được quan trọng. Con đường startup khoảng 1,5 triệu lượt khách ghé cũng như một cuộc đua rất dài và thăm và được xếp hạng 9/10 theo chông gai, ở mỗi giai đoạn sẽ có công cụ tìm kiếm Google. Hùng nhiều chướng ngại vật và chúng Đinh từng chia sẻ: “Ngay từ khi ta sẽ phải thay đổi chiến thuật liên thành lập công ty, tôi đã nghĩ đến tục trên đường đua. Dẫu vậy, cần việc phải kiếm được khách nước phải nhớ rằng đừng bao giờ đánh ngoài và hướng đến thị trường bên mất TBG của mình. Ngoài ra, để ngoài chứ không chỉ ở Việt Nam”. tăng khả năng “sống sót”, các Theo Hùng, trong kỷ nguyên thế startup cần “think big, do small”, giới phẳng, không gian mạng đã bằng cách giải các bài toán phụ xóa nhòa mọi biên giới, nếu như trước khi giải bài toán chính. Ví Facebook hay Google có thể sang dụ như TopCV không phải là một T háng 10/2017, startup Việt - JoomlArt đã mua lại đối thủ suốt 10 năm nay - Gavick's Joomla Việt Nam để kinh doanh quảng cáo thì tại sao doanh nghiệp Việt công ty cung cấp công cụ thiết kế CV. Đó là bài toán phụ để xây dựng tập người dùng, thực chất không thể làm điều tương tự? & Wordpress Template. Đây được TopCV là một công ty về tuyển xem là một sự kiện hiếm hoi khi Không chỉ là một doanh nhân dụng. Doanh thu của startup này một startup Việt Nam mua lại một thành công, Hùng Đinh còn rất 80% đến từ việc tuyển dụng chứ công ty nước ngoài. Bởi lẽ, chúng tâm huyết với cộng đồng startup không phải là thu tiền bán công ta thường chỉ thấy các startup Việt Việt, anh thường dành thời gian cụ tạo CV. Như vậy, nếu như vai bị mua lại bởi các công ty nước để chia sẻ kinh nghiệm và truyền trò các "bài toán phụ" là vô cùng ngoài, chứ chưa thấy trường hợp ngọn lửa đam mê khởi nghiệp với quan trọng cho các doanh nghiệp ngược lại. Từ một người “ngoại những người đi sau. Theo anh: một khởi nghiệp ở thời kỳ đầu, thì “bài đạo” của ngành công nghệ thông startup muốn thành công cần phải toàn chính” lại là kim chỉ nam để tin, bắt đầu chỉ bằng một ước mơ xác định được “tế bào gốc -TBG” giúp startup không bị lan man làm được điều gì đó lớn lao, Hùng của mình là cái gì, sản phẩm làm thiếu tập trung vào TBG. Đinh (CEO của JoomlArt) đã ra đang giải quyết vấn đề gì và cái chọn một hướng đi “khác người” là cuối cùng phải trả lời được câu hỏi hướng ra thị trường quốc tế ngay là “Thực chất, khách hàng trả tiền từ khi bắt đầu. Với nỗ lực không để đổi lấy giá trị gì cho họ khi sử 11 Soá 12 naêm 2018
 12. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ Ami: Thể hiện sự sáng tạo ở Ami là tên người đầy tớ tin cậy Để đạt được thành công cần của vua Solomon; theo tiếng có những chương trình giúp đưa phạm vi quốc tế startup Việt ra thế giới, như chương Hebrew của người Do Thái, Ami có nghĩa là “đáng tin cậy”. Lê trình Run Way the World đã giúp Hoàng Nhật mong muốn Ami sẽ Ami và các startup khác có cơ trở thành người bạn đồng hành hội được tiếp cận với các doanh đáng tin cậy cho tất cả mọi người. nghiệp, các tập đoàn lớn trên thế Với tầm nhìn xây dựng một thành giới tại Singapore, Maylaysia, phố thông minh trên nền tảng trí Hồng Kông và Hàn Quốc. Cơ tuệ nhân tạo và Internet kết nối hội này đã giúp Ami thể hiện sự vạn vật (IoT), Ami gồm có 11 ứng sáng tạo và tạo ra mối quan hệ dụng: Ami A Biz, Ami Citizen, Ami chặt chẽ với những startup trên University, Ami Building Staff, trường quốc tế. Do đó, Ami mong Ami Electricity, Ami Fingerprint, muốn Chính phủ ban hành những T heo đuổi đam mê, dám nghĩ khác, làm khác, qua đó thể hiện sự sáng tạo ở phạm amirooms.com, Ami Hero, Ami Manager, Ami Landlord, Ami Pay. chính sách cụ thể, giúp Ami và các startup Việt tăng cường liên kết với các startup quốc tế, nhằm Sau thành công tại Techfest vi quốc tế, đó là những chia sẻ nhanh chóng đưa những ứng dụng 2017, Ami nhận được gói cam về bí quyết thành công của Lê từ cách mạng công nghiệp 4.0 với kết đầu tư 9 triệu USD từ Tập Hoàng Nhật - người sáng lập và là những công nghệ tiên tiến như trí đoàn Bình Minh, đó là cơ sở quan Giám đốc điều hành Công ty Cổ tuệ nhân tạo, IoT, Blockchain… trọng giúp Ami phát triển. Nhưng phần công nghệ BMG Ami. Ami vào giải quyết những bất cập của tiền không phải là tất cả, vì khởi đã đoạt giải quán quân tại Cuộc đô thị Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiệp đổi mới sáng tạo không thi Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Ami mong muốn có những thay chỉ dừng lại ở việc làm sản phẩm, năm 2017 và được Bộ KH&CN đổi trong chính sách mua sắm làm công nghệ mà còn phải có hỗ trợ một chuyến thăm Silicon công, cho phép các startup được bước đột phá trong cả mô hình Valley (Hoa Kỳ). quyền tham dự vào vấn đề này. kinh doanh, trong quá trình vận Ami là startup chuyên phát Và cuối cùng đó là chính sách hành và chiến lược phát triển, triển các ứng dụng phần mềm giúp các startup huy động vốn từ trong đó yếu tố con người là quan và thiết bị phần cứng cho thành các tập đoàn trong và ngoài nước trọng nhất. Cần phải có những phố thông minh để quản lý cư được dễ dàng hơn. con người kiên cường, như những dân, quản lý lưu trú và quản lý chiến binh trong startup và Ami điện năng... Trong Kinh Thánh, may mắn có được điều đó. Finhay: Sẽ là một robo-advisor đi quỹ mở như  VFB, TCBF, VF1, BCF, đầu trong thị trường tài chính và SCA, BVBF, BVPF, VNDAF và nhiều đầu tư quỹ tài chính khác. Điểm nổi bật của Finhay là áp dụng công nghệ để xác F inhay do Nghiêm Xuân Huy - một thanh niên trở về từ Úc sáng lập. Finhay là nền tảng (gồm web và định khẩu vị rủi ro của từng cá nhân, từ đó đưa ra đề xuất cấu trúc phân bổ quỹ tài chính (quỹ mở) cho phù hợp. app) sử dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối Finhay chú trọng tự động hóa, cho giới đầu tư nhỏ lẻ (có số vốn từ 50.000 phép khách hàng theo dõi và quản lý đồng) với các quỹ tài chính tại Việt các khoản đầu tư của họ. Lợi thế của Nam, đồng thời cung cấp giải pháp Finhay không chỉ xuất phát từ việc họ quản lý tài sản cho người dùng. Hiện là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ tại trong hệ thống Finhay đã có các này trên thị trường, mà còn nhờ tư duy 12 Soá 12 naêm 2018
 13. Diễn đàn khoa học - công nghệ thiết kế sản phẩm tối giản, dễ sử Chia sẻ với các startup về việc lớn mà ở đó mọi người thoải mái dụng. Nhận thấy tiềm năng của chọn lựa nhà đầu tư, Huy cho biết: chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Finhay, nguyên CEO của Công ty ngoài vốn, giá trị mà tôi tìm kiếm Tiếp đến là cấp lãnh đạo của H2 chứng khoán VNDIRECT  đã rót từ đối tác, nhà đầu tư là mạng lưới Ventures gồm những chuyên gia vốn cho công ty vào tháng 1 năm quan hệ, kiến thức, khả năng hỗ kỳ cựu trong các quỹ tài chính lớn nay. Đúng một tháng sau, H2 trợ, hợp tác trong tương lai. Trước của châu Á - Thái Bình Dương có Ventures (Quỹ chuyên đầu tư vào H2 Ventures, cũng có một vài thể tư vấn giúp chúng tôi chiến công ty công nghệ tài chính  đến đơn vị ngỏ ý muốn hợp tác cùng lược trong dài hạn. từ Úc) tiếp tục đầu tư cho công ty. chúng tôi, nhưng do chưa chung Finhay đặt mục tiêu tăng trưởng suy nghĩ và chí hướng nên mọi thứ người dùng 20%/tháng và hiện chưa đi đến đâu. Ở H2 Ventures, tại đã vượt qua mục tiêu này với ngoài những giá trị về mặt tài hơn  10.000  tài khoản đăng ký, chính, chúng tôi còn được kết nối thực hiện gần 35.000 giao dịch. vào một cộng đồng khởi nghiệp Abivin: Mang tri thức ở nước tại vòng chung kết Cuộc thi Khởi tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, ngoài về Việt Nam nghiệp sáng tạo quốc gia 2018, địa lợi, nhân hòa (ngành quản lý Abivin đã vượt qua 9 startup xuất chuỗi cung ứng là một lĩnh vực sắc khác để trở thành nhà vô nhiều tiềm năng, đồng thời có địch, giành vé tham quan và học thể áp dụng những kết quả mà tập tại Silicon Valley (Hoa kỳ) và anh đã nghiên cứu và ấp ủ trong tham gia cuộc thi Startup World những năm tháng du học). Theo Cup với cơ hội nhận được phần Nam Long, thuật toán của Abivin thưởng trị giá 1 triệu USD. giúp chủ doanh nghiệp quản lý tiết kiệm được 30% chi phí vận Nam Long tốt nghiệp Đại học hành trong chuỗi cung ứng. Anh Cambridge và Bristol, ngành khoa tự tin cho biết, bài toán này trên học máy tính. Anh đã nhận được thế giới ít công ty giải được, còn nhiều giải quốc gia, quốc tế trong ở Việt Nam thì không có đối thủ toán học, tin học, vật lý… và từng cạnh tranh. Đây chính là thế làm việc tại Google. Trong khi mạnh của Abivin. đó, Hoàng Anh tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế tại Phần Lan Khi chia sẻ về những nỗ lực A bivin cung cấp giải pháp tối ưu hóa chuỗi cung ứng trên nền tảng trí tuệ nhân và có nhiều kinh nghiệm làm việc về logistics, sales và marketing. khởi nghiệp ở quê hương, Nam Long không giấu tham vọng trở thành startup Unicorn (startup Cả Nam Long và Hoàng Anh đều tạo dành cho các doanh nghiệp, xác định trở về nước khởi nghiệp, kỳ lân - công ty khởi nghiệp đạt với thế mạnh cốt lõi là tính tối ưu để “hiện thực hóa những ý định ngưỡng giá trị 1 tỷ USD) và vươn hóa và thuật toán thông minh có của mình”. Tháng 5/2015, Công ra thế giới với mong muốn: “Góp khả năng giải bài toán ràng buộc ty cổ phần Abivin Việt Nam ra đời. phần cùng các nhà công nghệ trẻ kinh doanh cho các khách hàng. Cuối năm 2015, startup này nhận trong nước ghi hai chữ Việt Nam Tháng 9/2018, tại Shark Tank được yêu cầu tham gia xây dựng lên bản đồ công nghệ thế giới với Việt Nam mùa 2, hai du học sinh sản phẩm quản lý chuỗi cung tinh thần như đội tuyển bóng đá Nam Long và Hoàng Anh - nhà ứng của một tập đoàn đa quốc U23 đã làm”. sáng lập startup Abivin đã kêu gia trong lĩnh vực logistics. Theo Thực hiện: MN, HA gọi được 200.000 USD từ Shark Nam Long, đây là bước ngoặt lớn Dzung Nguyễn. Và mới đây nhất, trong sự phát triển của Abivin, hội 13 Soá 12 naêm 2018
 14. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ Không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Mô hình BKHUP Trần Văn Bình Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Không chỉ đơn thuần cung cấp nơi làm việc, “không gian làm việc chung” còn là sân chơi, địa điểm giao lưu, trung tâm đào tạo; ở mức cao hơn là “sàn gọi vốn” cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong tương lai, những không gian này sẽ dần phát triển thành mô hình thu nhỏ của một hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn thiện, chứa đựng đầy đủ các điều kiện cần thiết để hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp có năng lực cất cánh vươn xa. Bài viết giới thiệu đôi nét về không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học BKHUP - một mô hình cần được nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới, nhất là đối với các trường đại học khối kỹ thuật. Đôi nét về mô hình không gian làm nghiệp sẽ cùng chia sẻ một không mục tiêu trở thành tâm điểm thu việc chung gian làm việc, cùng sử dụng tất cả hút các nhóm nghiên cứu trẻ, nhà tiện ích và thiết bị văn phòng hiện sáng chế và nhà đầu tư, các tổ Năm 1976, Công ty Apple đại. Ra đời tại Berlin (Đức) năm chức cũng như các doanh nghiệp Computer Inc, tiền thân của Apple 1995 với mô hình C-base, đến đến làm việc, gặp gỡ và hợp tác - Tập đoàn công nghệ máy tính nay mô hình không gian làm việc cùng nhau xây dựng và phát triển lớn nhất thế giới đã được thành chung đã trải qua 13 cột mốc phát các ý tưởng sáng tạo. Điều này lập trong ga-ra ô tô của một trong triển [1] với hàng nghìn địa điểm giúp cho BKHUP trở thành một hệ những thành viên sáng lập của được triển khai dưới nhiều hình sinh thái hoàn hảo, là môi trường Tập đoàn. Google - công ty công thức khác nhau trên tất cả các phát triển cho các doanh nghiệp nghệ đa phương tiện lớn nhất thế châu lục [2]. Theo yêu cầu của quá công nghệ trẻ khởi nghiệp. giới cũng được gây dựng tại ga-ra trình phát triển, co-working không của gia đình Phó Chủ tịch Google. BKHUP rộng 1.300 m2 với 12 chỉ đơn thuần là một “không gian Nhiều thương hiệu hàng đầu thế phòng họp, hội thảo, khu làm việc làm việc chung”, mà 79% trong số giới khác như Amazon, HP hay chung và khu nghỉ ngơi hiện đại, đó đã được trang bị thêm những Walt Disney... cũng bắt đầu khởi tính năng vượt trội. Ngày càng hoạt động 24/7, đáp ứng tốt các nghiệp từ những ga-ra gia đình. nhiều không gian co-working được điều kiện cho việc nghiên cứu, Những câu chuyện này phần nào xây dựng dưới hình thức vườn ươm sáng tạo. Không gian được thiết phản ánh khó khăn ban đầu của khởi nghiệp (incubator) và tăng tốc kế theo lối mở, đơn giản từ ngôn hầu hết các nhóm khởi nghiệp khởi nghiệp (accelerator). ngữ kiến trúc đến vật liệu hoàn trong việc tìm kiếm một không thiện, lấy con người làm trung tâm. gian làm việc. Với những người trẻ BKHUP - Không gian sáng tạo, ươm BKHUP cung cấp nhiều dịch vụ tuổi, chỉ cần một ý tưởng và vài ba mầm khởi nghiệp trong trường đại học chỗ ngồi làm việc cố định/linh hoạt chiếc máy tính là đã có thể bắt đầu kèm theo các tiện ích văn phòng Theo mô hình nêu trên, ngày khởi nghiệp, tuy nhiên chi phí để như: 29/12/2016, Không gian sáng tạo thuê được một chỗ làm việc thông khởi nghiệp BKHUP được thành Văn phòng riêng (private thường lại trở thành một gánh lập dưới sự hợp tác giữa BK- office): là dịch vụ cho thuê văn nặng. Holdings (Hệ thống doanh nghiệp phòng riêng tại BKHUP, diện tích 1 Không gian làm việc chung (co- của Trường Đại học Bách khoa Hà văn phòng riêng từ 12-24 m2, yên working space) là nơi tất cả mọi Nội) và Công ty Cổ phần phát triển tĩnh và riêng biệt. Văn phòng có người, các cá nhân và các doanh Up (Up Coworking Space), với lắp khóa riêng, được gắn logo, tên 14 Soá 12 naêm 2018
 15. Diễn đàn khoa học - công nghệ đối trẻ, phổ biến trong khoảng 18-35 tuổi. Mỗi ngày, BKHUP có từ 80-150 thành viên. BKHUP đang hướng tới mô hình thu nhỏ của một hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn thiện, đủ điều kiện cần thiết để hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp có năng lực cất cánh vươn xa [3]. Hiện tại, nơi đây đang là không gian chung cho 15 nhóm khởi nghiệp hoạt động, trong đó có nhiều nhóm khởi nghiệp đã đoạt những giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp trên toàn quốc, tiêu biểu như: Nhóm khởi nghiệp Mubahi về mũ bảo hiểm thông minh: đã đoạt Giải quán quân Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai 2017”1. Xuất phát từ đam mê cá nhân với các sản phẩm thông minh, nhóm khởi nghiệp Mubahi đã phát triển thiết Không gian sáng tạo khởi nghiệp BKHUP. bị có tên Savy Helmet’s Assistant, cho phép người dùng nghe gọi công ty cho mỗi phòng, có thể tiếp được quyền sử dụng dịch vụ chung điện thoại, đọc tin nhắn hand-free khách trong văn phòng. Ngoài ra, của BKHUP. Dịch vụ này phù hợp với những người muốn trải nghiệm khi đang đi đường, đặc biệt là giúp khi sử dụng private office còn được hưởng tất cả các dịch vụ chung tại không gian làm việc chung, một số phát hiện sớm các trường hợp tai BKHUP như phòng họp, sử dụng người đi công tác cần phải có chỗ nạn giao thông để cảnh báo cho chung lễ tân, các máy văn phòng ngồi làm việc tại Hà Nội. người thân. (máy in, điện thoại...), trà và café Tổ chức sự kiện tại BKHUP: Nhóm khởi nghiệp ETADY miễn phí... BKHUP có không gian riêng biệt về ứng dụng mạng xã hội giao Chỗ ngồi cố định (fix seat): khi cho việc tổ chức các sự kiện với thông: sản phẩm này được đánh sử dụng chỗ ngồi cố định, thành sức chứa 250 người. Gói dịch vụ giá là ứng dụng thiết thực, giúp viên sở hữu một bàn làm việc riêng, ưu tiên cho các sự kiện liên quan giải quyết một trong những vấn đề có đầy đủ các tiện nghi như: bàn, đến khởi nghiệp, hoặc sự kiện do nan giải nhất của các đô thị ở Việt ghế, ổ cắm, mạng internet (không BK-Holdings và Trường Đại học Nam hiện nay, đó là giao thông. dây và có dây), được sử dụng các Bách khoa Hà Nội chủ trì, ưu tiên Ứng dụng trên mạng xã hội giao tiện ích chung của không gian làm những sự kiện liên quan tới hoạt thông, ETADY đã được nhiều khán việc. động khoa học, công nghệ và đổi giả bình chọn và trở thành doanh mới sáng tạo. Gói thành viên tháng: là gói chỗ nghiệp khởi nghiệp thắng cuộc ngồi trong không gian làm việc Khách hàng chính của BKHUP chung mở rộng. Chỗ ngồi không là các nhóm khởi nghiệp, các nhà cố định, do đó phù hợp cho những đầu tư, các đối tác, tổ chức doanh 1 Khởi nghiệp cùng Kawai do Câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai (Trường Đại học người làm việc tự do với công cụ nghiệp, những người làm việc tự Ngoại thương) tổ chức, dưới sự tài trợ của do… có đam mê, hứng thú với công chủ yếu trên laptop, được sử dụng Quỹ học bổng Kawai và sự bảo trợ của Đại nghệ, muốn thỏa sức sáng tạo, họ sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Sau 11 năm các tiện ích chung của BKHUP. có thể hợp tác phát triển, thương tổ chức, “Khởi nghiệp cùng Kawai” đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phong Chỗ ngồi linh hoạt (flexible mại hóa các sản phẩm của Trường trào khởi nghiệp tại các trường đại học trên seat): thành viên được chọn lựa 3 Đại học Bách khoa Hà Nội. Các cả nước và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ngày làm việc tại BKHUP/tháng, khách hàng tại BKHUP tương phát huy tiềm năng sáng tạo. 15 Soá 12 naêm 2018
 16. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ Thay lời kết Thông qua các dịch vụ, hoạt động của không gian làm việc chung, BKHUP đã tự cân bằng được thu - chi, đang là tâm điểm về không gian làm việc, tổ chức sự kiện, đào tạo, ươm tạo khởi nghiệp trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Không gian làm việc chung BKHUP nằm trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bao gồm: chương trình đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư phát triển, quỹ từ câu lạc bộ cựu sinh viên của trường, câu lạc bộ các nhà tư vấn (mentors), các trung tâm IP service center (dịch vụ về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ, tư vấn về sáng chế), Phòng thí nghiệm thực hành BKH FabLap và doanh nghiệp ươm tạo trong trường đại học BKHoldings. Theo Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tham dự Diễn đàn khởi nghiệp tại BKHUP. xu thế chung hiện nay trên thế giới, thiết nghĩ BKHUP là mô hình cần được nghiên cứu nhân rộng, tại Chương trình LaunchIT 20162. Nhóm khởi nghiệp Hachi về giải nhất là đối với các trường đại học Được phát triển bởi một nhóm sinh pháp IoT (Internet kết nối vạn vật) khối kỹ thuật ? viên năm cuối Trường Đại học trong nông nghiệp: Hachi đưa ra Bách khoa Hà Nội, ETADY không TÀI LIỆU THAM KHẢO các giải pháp ứng dụng công nghệ chỉ cho phép người lái xe thu thập [1] DeBare, Ilana (2008),  Shared IoT trên hệ thống thủy canh thông và chia sẻ trạng thái của mình, mà work spaces a wave of the future, San còn cung cấp cho người dùng dịch minh, thông qua chíp được gắn Francisco Chronicle, https://www. vụ dẫn đường tránh tắc nghẽn, vào thiết bị trên dàn thủy canh, sfgate.com/bayarea/article/Shared- cảnh báo lỗi vi phạm luật giao kết nối với mạng wifi của gia đình work-spaces-a-wave-of-the- future-3294193.php. thông và kết nối với cộng đồng. Cụ hay trang trại để gửi dữ liệu lên hệ thể, kết nối với ETADY, người dùng thống. Sau khoảng 1 năm thương [2] Doanh nhân Sài Gòn online sẽ được cung cấp những thông tin (2015): 13 cột mốc phát triển mại hóa sản phẩm, Hachi đã xây của mô hình coworking, https:// hữu ích như các điểm tắc đường, dựng được gần 10 trang trại trên doanhnhansaigon.vn/ky-nang/13- ngập lụt, đường cấm… được đóng cot-moc-phat-trien-cua-mo -hinh- góp từ cộng đồng người dùng. khắp 3 miền, nhận được nhiều giải coworking-1065152.html. thưởng lớn về khởi nghiệp3. [3] Phạm Thị Hồng Vinh (2018), Đánh giá hoạt động dự án BKHUP 2 LaunchIT là chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới dành riêng cho các doanh nghiệp khởi 3 Dự án nông nghiệp xuất sắc nhất tại Cuộc thi Coworking space (BK-Holdings) và nghiệp đổi mới sáng tạo, với mong muốn Ý tưởng khởi nghiệp Startup Wheel do Trung đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình hỗ trợ các doanh nghiệp này giới thiệu sản tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) phối không gian làm việc chung tại các phẩm rộng rãi hơn, giúp thu nhận phản hồi hợp với Hội doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam, từ người dùng để dần hoàn thiện sản phẩm. (YBA) tổ chức; Giải Nhất Cuộc thi Tìm kiếm tài Luận văn Thạc sỹ. Sự kiện này do Innovatube (một vườn ươm năng khởi nghiệp Techfest 2016 do Bộ Khoa khởi nghiệp đặt trụ sở tại Singapore, chuyên học và Công nghệ tổ chức; Giải Startup triển cung cấp các giải pháp kinh doanh và kỹ vọng tại Nhân tài Đất Việt năm 2016 do Tập thuật cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại đoàn Bưu chính viễn thông phối hợp với Bộ châu Âu) tổ chức. Khoa học và Công nghệ tổ chức. 16 Soá 12 naêm 2018
 17. Diễn đàn khoa học - công nghệ Những vướng mắc trong mối liên kết 4 nhà và giải pháp tháo gỡ Hà Công Xã1, Trần Công Lý2 1 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông 2 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Kỹ nghệ mới Trong nhiều năm gần đây, chương trình liên kết 4 nhà đã được đặt ra và triển khai thí điểm ở nhiều nơi trên cả nước, với kỳ vọng hỗ trợ thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa trên thị trường. Khi mối liên kết này được xây dựng thành công sẽ hỗ trợ kịp thời cho người nông dân chủ động sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, khắc phục được tình trạng “được mùa rớt giá”, đồng thời hình thành chuỗi giá trị sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình liên kết 4 nhà được triển khai thí điểm thành công đang mang lại những hiệu quả rất thiết thực, tuy nhiên mô hình này chưa thực sự tạo ra sức lan tỏa trong xã hội, chưa đạt được mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ số đông người nông dân với tư cách là nhà sản xuất tham gia thị trường một cách chủ động trong dòng chảy hội nhập kinh tế. Thực trạng về mối liên kết 4 nhà nông dân khi thực hiện liên kết hữu hạn Vedan Việt Nam với các sản xuất. hộ nông dân trên địa bàn huyện Liên kết 4 nhà là mối quan hệ Đắk Song, tỉnh Đắk Nông… Đây hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà Một số mô hình thành công có là những mô hình liên kết không doanh nghiệp, nhà khoa học và thể kể đến như: liên kết chăn nuôi đạt kết quả như kỳ vọng, thậm Nhà nước nhằm tạo ra sự thuận heo công nghệ cao của Công chí hoàn toàn thất bại mà nguyên lợi và mang lại lợi ích cho các bên ty TNHH chăn nuôi C.P. Việt nhân là do thiếu lực lượng chuyển tham gia. Đây là mối liên kết xét Nam (trực thuộc Tập đoàn C.P. - giao tiến bộ KH&CN, thiếu quy về cấu trúc là rất cơ bản, bởi nó Charoen Pokphand Group - Thái trình kiểm soát sản xuất, kiểm được xây dựng trên nguyên tắc Lan), liên kết sản xuất lúa của Tập soát chất lượng sản phẩm... Từ có sự tham gia của đầy đủ các đoàn Lộc Trời với các hộ sản xuất những ví dụ trên có thể thấy, mối bên: sản xuất (người nông dân); lúa gạo ở một số tỉnh miền Tây liên kết 4 nhà đã bộc lộ nhiều hạn cung cấp vật tư đầu vào/tiêu thụ Nam Bộ… Nguyên nhân dẫn đến chế, thể hiện ở chỗ: sản phẩm đầu ra (doanh nghiệp); thành công là việc có lực lượng chuyển giao tiến bộ khoa học và kiểm soát nội dung hợp đồng - Nhà khoa học: mặc dù “nắm công nghệ (nhà khoa học); hỗ trợ và quy trình sản xuất sản phẩm trong tay” các tiến bộ KH&CN, (Nhà nước) nhằm thúc đẩy phát chặt chẽ. Một số mô hình liên kết nhưng các nhà khoa học không triển sản xuất kinh doanh. Trong không đạt hiệu quả như: liên kết thể đến từng hộ gia đình để thực tế đã có nhiều hợp đồng liên sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn chuyển giao các tiến bộ này bởi kết sản xuất kinh doanh được ký 4C của Công ty Nestle với các hộ vì thời gian và kinh phí không kết giữa các bên liên quan, có dân trồng cà phê trên địa bàn các cho phép. Nhiều kết quả nghiên những mô hình thành công, nhưng tỉnh Tây Nguyên, liên kết sản xuất cứu khoa học chỉ dừng lại ở các cũng có những mô hình không đạt gừng xuất khẩu của Công ty Cổ mô hình thí điểm trong quá trình kết quả như kỳ vọng, thậm chí có phần xuất nhập khẩu Hoàng Phú nghiên cứu, mà không thể ứng không ít mô hình doanh nghiệp ký Việt Nam với các hộ dân trên địa dụng rộng rãi trong thực tiễn cuộc kết hợp đồng trực tiếp với người bàn tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh sống. Bên cạnh đó, mặc dù giữ nông dân đã hoàn toàn thất bại, Tây Nguyên, liên kết sản xuất vai trò rất quan trọng trong mối tạo ra tâm lý không tốt cho người mỳ (sắn) của Công ty Cổ phần liên kết này nhằm giúp nông dân 17 Soá 12 naêm 2018
 18. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất... nhưng do thiếu những cơ chế rõ ràng khiến vai trò của “nhà” này không được đề cao. Đã có không ít trường hợp các nhà khoa học đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm làm lợi hàng chục tỷ đồng nhưng phần được hưởng của họ hầu như không đáng kể. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều nhà khoa học không/chưa phát huy được lợi thế của mình. - Nhà nước: từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố ban hành rất nhiều chính sách đặc thù để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nhưng trên thực tế, các chính sách do Trung ương ban hành không Vai trò trung tâm của HTXNNKM trong mối liên kết 4 nhà. thể đến hết được với hàng triệu hộ nông dân sản xuất ở các lĩnh vực nghiệp cũng không thể khởi kiện doanh nghiệp. khác nhau mà chỉ dừng lại ở việc đầu tư xây dựng mô hình thí điểm. hàng trăm hộ nông dân. Ví dụ, vụ Tóm lại, sự hạn chế trong mối Ngoài ra, Nhà nước cũng chưa đông xuân năm 2014-2015, Công liên kết 4 nhà là các bên không có chính sách giám sát chặt chẽ ty TNHH Tất Thắng, huyện Cư phát huy được vai trò của mình, đối với các đối tượng thụ hưởng Jut, tỉnh Đắk Nông ký hợp đồng những lợi thế của bên này chưa nên trong rất nhiều trường hợp sự đầu tư với hơn 100 hộ gia đình bổ sung, bù đắp được cho những hỗ trợ của Nhà nước không đạt tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, khiếm khuyết của các bên còn lại. hiệu quả cao như kỳ vọng. Nhiều tỉnh Bình Định trồng 80 ha đỗ lạc Nhà nước có thể tạo ra động lực doanh nghiệp/nhà nông nhận hỗ với giá cam kết 12.000 đồng/kg thông qua việc ban hành chính trợ từ Nhà nước nhưng không thực đỗ tươi, tuy nhiên khi thu hoạch, sách và dùng nguồn lực vật chất hiện đúng cam kết dẫn đến lãng thương lái vào trả cao hơn, người để hỗ trợ cho các bên còn lại, phí nguồn lực đầu tư. dân đã bẻ kèo. Công ty TNHH Tất nhưng các chính sách và nguồn Thắng không thể theo kiện được lực sẽ không phát huy được hiệu - Doanh nghiệp: các doanh hơn 100 hộ gia đình, đành phải bỏ nghiệp cung ứng đầu vào hay bao quả khi các bên trong mối liên kết cuộc. rất lỏng lẻo. Có thể thấy ở đây còn tiêu sản phẩm đầu ra không thể ký hợp đồng với tất cả các hộ gia - Người nông dân: người nông thiếu một tổ chức giữ vai trò trung đình sản xuất nông nghiệp thuộc dân rất trông đợi vào những tâm, một cầu nối quan trọng, như lĩnh vực kinh doanh của doanh chương trình hỗ trợ của Nhà nước, một chất xúc tác gắn kết 4 nhà với nghiệp. Trên thực tế có những mong đợi được chuyển giao tiến nhau một cách bền vững để tạo ra hợp đồng được ký kết, nhưng tiềm bộ KH&CN, được ký kết hợp đồng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. ẩn rất nhiều rủi ro cho cả hai bên. bao tiêu sản phẩm với doanh Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới Người nông dân sẵn sàng “bẻ nghiệp. Tuy nhiên, là hộ sản xuất (HTXNNKM) sẽ là lời giải cho vấn kèo” khi giá thị trường cao hơn cá thể, nhỏ lẻ manh mún, nên rất đề đặt ra. giá doanh nghiệp cam kết, ngược khó có thể nhận được sự hỗ trợ HTXNNKM trong mối liên kết 4 nhà lại doanh nghiệp cũng sẵn sàng chính sách của Nhà nước, nhận “bẻ kèo” khi giá thị trường thấp được sự chuyển giao một công HTXNNKM là một tổ chức kinh hơn giá cam kết. Khi tình trạng trình nghiên cứu khoa học của tế tập thể đồng sở hữu với chức “bẻ kèo” xảy ra, người nông dân các nhà khoa học và cũng không năng thực hiện dịch vụ đầu vào, không đủ điều kiện để theo kiện đủ niềm tin để được ký kết hợp đầu ra cho nhà sản xuất là những doanh nghiệp; ngược lại, doanh đồng bao tiêu sản phẩm đối với hộ nông dân (thành viên và khách 18 Soá 12 naêm 2018
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2