Tập đọc - CÁI GÌ QUÝ NHẤT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
164
lượt xem
7
download

Tập đọc - CÁI GÌ QUÝ NHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm toàn bài. - Đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật. - Diễn tả sự tranh luận sôi nổi của 3 bạn: giọng giảng giải ôn tồn, rành rẽ, chân tình và giàu sức thuyết phục của thầy giáo. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài; phân biệt được nghĩa của hai từ: tranh luận, phân giải. - Nắm được vấn đề tranh luận (cái gì là quý nhất) và ý được khẳng định: người lao động là quý nhất. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - CÁI GÌ QUÝ NHẤT

  1. T p c : CÁI GÌ QUÝ NH T I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát và bư c u bi t c di n c m toàn bài. - c phân bi t l i d n chuy n và l i nhân v t. - Di n t s tranh lu n sôi n i c a 3 b n: gi ng gi ng gi i ôn t n, rành r , chân tình và giàu s c thuy t ph c c a th y giáo. 2/ Hi u các t ng trong bài; phân bi t ư c nghĩa c a hai t : tranh lu n, phân gi i. -N m ư cv n tranh lu n (cái gì là quý nh t) và ý ư c kh ng nh: ngư i lao ng là quý nh t. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK. - B ng ph ghi s n các câu văn c n luy n c di n c m. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV ho c 1 HS c c bài. - c v i gi ng k , c nh n gi ng nh ng t ng - HS l ng nghe. quan tr ng. b) Cho HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 3 o n. - HS dùng vi t chì ánh d u o n. c) Cho HS c c bài.
  3. d) GV c di n c m toàn bài 1 lư t. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c t ng o n và tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’) - GV hư ng d n gi ng c. - GV chép o n văn c n luy n c lên b ng. - Cho HS thi c. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà luy n c + chu n b bài sau. Rút kinh nghi m :
  4. ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản