Tập đọc Lòng dân (tt)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
1
download

Tập đọc Lòng dân (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Đọc đúng văn bản kịch - Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm trong bài . 2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo cách phân va - Giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật, hợp với tình huống căng thẳng, đầy kịch tính - Hiểu nội dung: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ CM ; tấm lòng son sắt của người dân Nam Bộ đối với CM. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc Lòng dân (tt)

  1. TAÄP ÑOÏC LOØNG DAÂN (tieáp theo) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Ñoïc ñuùng vaên baûn kòch - Ñoïc ñuùng ngöõ ñieäu caùc caâu keå, caâu hoûi, caâu caàu khieán, caâu caûm trong baøi . 2. Kó naêng: - Bieát ñoïc dieãn caûm ñoaïn kòch theo caùch phaân va - Gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi tính caùch nhaân vaät, hôïp vôùi tình huoáng caêng thaúng, ñaày kòch tính - Hieåu noäi dung: Ca ngôïi meï con dì Naêm duõng caûm, möu trí trong cuoäc ñaáu trí ñeå löøa giaëc, cöùu caùn boä CM ; taám loøng son saét cuûa ngöôøi daân Nam Boä ñoái vôùi CM.
  2. 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh hieåu ñöôïc taám loøng cuûa ngöôøi daân noùi rieâng vaø nhaân daân caû nöôùc noùi chung ñoái vôùi caùch maïng. II. Chuaån bò: - Thaày: Tranh kòch phaàn 2 vaø 1 - Baûng phuï höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc dieãn caûm. - Troø : Bìa cöùng coù ghi caâu noùi khoù ñoïc III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Loøng daân - Yeâu caàu hoïc sinh laàn löôït - 6 em ñoïc phaân vai ñoïc theo kòch baûn. - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi
  3. - Hoïc sinh traû lôøi  Giaùo vieân cho ñieåm, nhaän xeùt. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Trong tieát hoïc hoâm nay, - Hoïc sinh laéng nghe caùc em seõ tìm hieåu phaàn tieáp cuûa trích ñoaïn vôû kòch “Loøng daân”. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân daãn hoïc sinh ñoïc ñuùng vaên baûn kòch Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc ñuùng kòch baûn Phöông phaùp: Thöïc haønh,
  4. ñaøm thoaïi - Yeâu caàu hoïc sinh neâu - Hoïc sinh ñoïc thaàm tính caùch nhaân vaät, theå - Gioïng cai vaø lính: dòu hieän gioïng ñoïc. gioïng khi mua chuoäc, duï doã, luùc hoáng haùch, luùc ngoït ngaøo xin aên. - Gioïng An: thaät thaø, hoàn nhieân - Laàn löôït töøng nhoùm ñoïc theo caùch phaân vai. - Gioïng dì Naêm, chuù caùn boä: töï nhieân, bình tónh. - Yeâu caàu hoïc sinh chia - Hoïc sinh chia ñoaïn (3 ñoaïn. ñoaïn) : Ñoaïn 1: Töø ñaàu... ñeå toâi ñi laáy
  5. Ñoaïn 2: Töø “Ñeå chò...chöa thaáy” Ñoaïn 3: Coøn laïi - 1 hoïc sinh ñoïc toaøn vôû kòch * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp baøi Muïc tieâu: Giuùp HS naém noäi dung kòch baûn (phaàn 2) Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, ñaøm thoaïi - Toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän - Toå chöùc cho hoïc sinh trao - Nhoùm tröôûng nhaän caâu ñoåi noäi dung vôû kòch theo hoûi 3 caâu hoûi trong SGK - Giao vieäc cho nhoùm
  6. - Caùc nhoùm baøn baïc, thaûo luaän - Thö kí ghi phaàn traû lôøi - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát hôïp tranh + An ñaõ laøm cho boïn giaëc - Khi boïn giaëc hoûi An: chuù möøng huït nhö theá naøo? caùn boä coù phaûi tía em khoâng, An traû lôøi khoâng phaûi tía laøm chuùng hí höûng sau ñoù, chuùng teõn toø khi nghe em giaûi thích: keâu baèng ba, khoâng keâu baèng tía. - Dì vôø hoûi chuù caùn boä ñeå giaáy tôø choã naøo, vôø khoâng tìm thaáy, ñeán khi boïn giaëc toan troùi chuù, dì môùi ñöa
  7. giaáy tôø ra. Dì noùi teân, tuoåi cuûa choàng, teân boá choàng töôûng laø noùi vôùi giaëc nhöng thöïc ra thoâng baùo kheùo cho chuù caùn boä ñeå chuù bieát vaø noùi theo.  Giaùo vieân choát laïi yù. - Vì vôû kòch theå hieän taám loøng cuûa ngöôøi daân vôùi caùch maïng. + Neâu noäi dung chính cuûa - Hoïc sinh laàn löôït neâu vôû kòch phaàn 2. - Laàn löôït 4 hoïc sinh ñöùng leân vaø neâu (thi ñua  tìm yù ñuùng).  Giaùo vieân choát: Vôû kòch - Caû lôùp nhaän xeùt vaø choïn noùi leân taám loøng saéc son yù ñuùng. cuûa ngöôøi daân vôùi caùch maïng.
  8. * Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp caûm Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc dieãn caûm Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñ.thoaïi - Giaùo vieân ñoïc maøn kòch. - Hoïc sinh ngaét nhòp, nhaán gioïng - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc theo töøng nhaân vaät vaø nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Thi ñua phaân vai (coù keøm - 6 hoïc sinh dieãn kòch + ñoäng taùc, cöû chæ, ñieäu boä) ñieäu boä, ñoäng taùc cuûa töøng nhaân vaät (2 daõy)
  9.  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Reøn ñoïc ñuùng nhaân vaät - Chuaån bò: “ Nhöõng con seáu baèng giaáy” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản