Tập làm văn - LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
312
lượt xem
10
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào bài tập đọc kéo co giới thiệu được cách chơi kéo co của hai làng Hữu Trấp (Quế Võ, Bắc Ninh) và Tích Sơn (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) - Giới thiệu được một số trò chơi hoặc lễ hội ở quê em - Lời giới thiệu rõ rang, chân thực, có hình ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG

  1. T p làm văn LUY N T P GI I THI U A PHƯƠNG I. M c ích , yêu c u - D a vào bài t p c kéo co gi i thi u ư c cách chơi kéo co c a hai làng H u Tr p (Qu Võ, B c Ninh) và Tích Sơn (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) - Gi i thi u ư c m t s trò chơi ho c l h i quê em - L i gi i thi u rõ rang, chân th c, có hình nh II. dùng d y - h c - Tranh minh h a trang160, SGK (phóng to n u có i u ki n) - Tranh v m t s trò chơi, l h i a phương mình (n u có). HS có th sưu t m hình nh kéo co - B n ph ghi dàn ý chung c a bài gi i thi u III. Các ho t ng d y - h c Th i gian Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 3’ 1. Ki m tra bài cũ : - G i HS tr l i câu h i: Khi quan sát HS tr l i v t c n chú ý n i u gì? - G i 2 HS c dàn ý t m t chơi mà em ã ch n GV nh n xét và ghi i m 2. D y bài m i :
  2. 1’ a) Gi i thi u bài : l p mình các em ã r t khéo léo khi trao i v i ngư i thâv v nguy n v ng them m t môn năng khi u, v m t tài g n li n v i ch i m. Có chí thì nên, các em hãy óng vai là nh ng ngư i hư ng d n viên du l ch gi i thi u v i du khách v trò chơi hay l h i a phương mình 7’ b) Hư ng d n làm bài t p Bài 1 Trò chơi “Thi làm phóng viên gi i” - HS chú ý l ng nghe, nh n xét - GV thông báo lu t chơi : L p chia làm 4 nhóm (4 t ), các em h p nhóm vi t bài. Sau ó m i nhóm c m t i di n làm phóng viên gi i thi u trò chơi kéo co, các nhóm khác làm ban giám kh o, nhóm nào trình bày rõ ràng, rành m ch thì th ng và s c ng thêm i m cho i nào có sưu t m tranh kéo co - GV c m t s bài tham kh o chuy n sang ho t ng 2. Bài 2 12’ Ho t ng cá nhân
  3. a) Tìm hi u : - 1 HS c thành ti ng G i m t HS c yêu c u - HS quan sát: - Yêu c u h c sinh quan sát tranh minh Các trò chơi: t chim b câu, u h a và nói tên nói tên nh ng trò chơi, l h i bay, ném c u ư c gi i thi u trong tranh. L h i: h i bơi ch i, h i c ng chiêng, h i hát quan h (h i Lim) GV h i: - a phương mình hang năng có nh ng - HS phát bi u l h i nào? - nh ng l h i ó có nh ng trò chơi nào thú v ? - GV treo b ng ph g i ý cho HS bi t dàn ý chính +M u tên a phương em, tên l h i hay trò chơi + N i dung, hình th c trò chơi hay l h i - Th i gian t ch c - Nh ng vi c t ch c l h i ho c trò chơi - S tham gia c a m i ngư i + K t thúc : M i các b n có d p v thăm 5’ a phương mình
  4. b) K trong nhóm: nhóm 2 - 2 HS k cho nhau nghe - GV theo dõi giúp - GV lưu ý HS : C n gi i thi u rõ v quê mình. âu, Có trò chơi l h i ? L h i ã l i cho em n tư ng gì. - 3 n 5 HS trình bày c) Gi i thi u trư c l p G i HS trình bày. GV nh n xét, s a l i dùng t , di n t (n u có) ghi i m tuyên dương nh ng em trình bày t t 2’ - GV c bài tham kh o 3) C ng c , d n dò: - Nh n xét ti t h c - D n HS v nhà vi t l i bài gi i thi u bài c a em và chu n b bài sau.
Đồng bộ tài khoản