intTypePromotion=1

Thành lập và nâng cao hiệu quả Quỹ Bảo hiểm Xã hội độc lập với ngân sách nhà nước - 8

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
2
download

Thành lập và nâng cao hiệu quả Quỹ Bảo hiểm Xã hội độc lập với ngân sách nhà nước - 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỷ lệ đóng góp không nên vượt quá khả năng của người tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động và của nền kinh tế hỗ trợ cho hệ thống nói chung. ư Dự trữ được tạo ra không nên vượt quá khả năng của đất nước để có thể hấp thụ một cách có hiệu quả vào đầu tư theo cách thức mang lại lợi nhuận. Tỷ lệ đóng góp nên duy trì ổn định tương đối trong một thời gian dài, và bất cứ một sự tăng nào cũng nên thực hiện từ từ. Cơ chế bảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành lập và nâng cao hiệu quả Quỹ Bảo hiểm Xã hội độc lập với ngân sách nhà nước - 8

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ư Tỷ lệ đóng góp không nên vượt quá khả năng của người tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động và của nền kinh tế hỗ trợ cho hệ thống nói chung. ư Dự trữ được tạo ra không nên vượt quá khả năng của đất nước đ ể có thể hấp thụ một cách có hiệu quả vào đầu tư theo cách thức mang lại lợi nhuận. Tỷ lệ đóng góp nên duy trì ổn định tương đối trong một thời gian dài, và bất cứ một sự tăng nào cũng nên thực hiện từ từ. Cơ ch ế bảo hiểm cân đối Trong cơ chế bảo hiểm cân đối, một tỷ lệ đóng góp được thiết lập sao cho, qua một kho ảng thời gian quy đ ịnh được cân đối (ví dụ 10, 15 hoặc 20 năm), thu nh ập do đóng góp và lãi suất từ quỹ dự trữ của hệ thống sẽ đ áp ứng được thoả đ áng chi phí cho các chế độ và phí hành chính. Một trong những cơ chế m à ILO th ường sử dụng là cơ ch ế bảo hiểm cân đối giúp cho phần dự trữ không bị giảm trong suốt khoảng thời gian được cân đối. Theo định nghĩa này, trong khoảng thời gian cân đối, dự trữ phát sinh trong thời kỳ trước đó, (từ thu vượt quá chi) không đòi hỏi phải đ áp ứng chi trả của hệ thống, được dùng vào đầu tư dài hạn. Tỷ lệ đóng góp trong giai đ oạn đầu của thời kỳ cân đối, sẽ nằm giữa tỷ lệ đóng góp được áp dụng trong cơ chế thu đ ến đâu chi đến đó và tỷ lệ áp dụng trong cơ ch ế với mức bảo hiểm b ình quân tổng thể. Cơ ch ế tài chính b ảo hiểm cân đối có những đ ặc trưng sau: ư Thời kỳ cân đ ối được chọn với một độ dài giới hạn đủ để đảm bảo mức độ ổn định nhất định của tỷ lệ đ óng góp. ư Tỷ lệ đóng góp được xác định theo cách thức phần thu mong đợi (đóng góp và thu nhập từ đầu tư) của hệ thống, trong thời kỳ cân đối, sẽ bằng chi phí mong đ ợi. 66
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ư Cơ ch ế tài chính không cho phép về nguyên tắc sử dụng quỹ tích luỹ đ ể chi trả những chi phí hiện h ành (chỉ lãi suất của quỹ đ ược sử dụng). ư Khi mức đóng góp hiện hành cộng với thu nhập từ đ ầu tư, không còn đủ để chi trả những chi phí hiện hành, mức bảo hiểm tăng lên đ ến mức đòi h ỏi một thời kỳ cân đối thay th ế. Bảng 17: Tổng hợp các quỹ BHXH thành phần. Qu ỹ BHXH ngắn hạn Qu ỹ BHXH d ài h ạn Nguồn hình thành Người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ của nhà nước Người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ của nhà nước Cơ ch ế đóng góp Đánh giá hàng năm những chi phí có thể sảy ra - thu đến đâu chi đến đó (thích hợp đối với hệ thống BHXH đ ã chín muồi) Bảo hiểm b ình quân tổng thể - Bảo hiểm cân đối - Thời hạn trợ cấp Dưới một năm Không xác định Các ch ế độ trợ cấp ốm đau Thai sản TNLĐ-BNN (trợ cấp 1 lần) Tử tuất (trợ cấp 1 lần) Hưu trí TNLĐ- BNN (trợ cấp h àng tháng) Tử tuất (trợ cấp h àng tháng) Chiến lược đ ầu tư Đầu tư ngắn hạn Đầu tư dài hạn Iv. Tổ chức thực hiện 1. Sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và thực hiện 67
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bảo hiểm xã hội Việt nam được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương theo sơ đồ sau: Theo thông tư số 150/BHXH/TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt nam hướng đ ẫn tổ chức công tác cán bộ của hệ thống BHXH ở địa phương thì bộ máy giúp việc Giám đốc BHXH tỉnh được tổ chức nh ư sau: Phòng quản lý chế độ chính sách BHXH . 1. Phòng quản lý thu BHXH. 2. Phòng quản lý chi BHXH. 3. Phòng kế hoạch -Tài chính. 4. Phòng tổ chức- Hành chính. 5. Phòng kiểm tra. 6. Căn cứ vào nhiệm vụ thu chi trả BHXH của BHXH tỉnh, cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc BHXH tỉnh được tổ chức theo mô h ình trên đối với những tỉnh có mức thu, chi BHXH lớn. Đối với những tỉnh có mức thu, chi BHXH trung bình và thấp th ì có thể ghép hai phòng 5+6 và 3+4. Khi tách qu ỹ BHXH thành các qu ỹ th ành ph ần, dựa vào mối quan hệ giữ a các phòng ban đó với đối tượng tham gia BHXH và đ ối hưởng BHXH nên thành lập ra các bộ phận trong các phòng ban để thực hiện các chức n ăng phù h ợp (bộ phận thực hiện các chế độ ngắn hạn và bộ phận thực hiện các chế độ d ài hạn) . Phòng Tổ chức-hành chính với chức năng riêng biệt là giúp giám đốc trong việc: Kiện toàn tổ chức bộ máy giúp việc, phối hợp công tác giữa các phòng chức năng, qu ản lý tổ chức công chức, viên chức... nói chung chức năng cơ bản của phòng Tổ chức- hành chính là quản trị nguồn nhân sự BHXH và không cần thiết phải thay đổi. 68
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Các phòng quản lý thu và phòng kiểm tra cũng không thay đổi với lập luận các phòng này thực hiện công tác thu BHXH và kiểm tra trên cùng một đối tượng. Thật khó có thể thành lập ra hai bộ phận đ ể rồi cùng đến thu BHXH ở một đối tượng hay đ ơn vị tham gia BHXH. Các phòng quản lý chi BHXH và phòng Kế hoạch-tài chính nên thành lập hai bộ phận để thực hiện quản lý chi trả BHXH ngắn hạn và dài h ạn cho các đối tượng hưởng trợ cấp dài hạn và ngắn hạn (Trang bên): Phòng quản lý chi BHXH Bộ phận chi ngắn hạn Bộ phận chi dài h ạn - Xây dựng kế hoạch chi trả BHXH ngắn hạn theo quý, năm trên cơ sở số lượng đối tượng hưởng BHXH ngắn hạn... - Hàng quý, lập dự toán chi BHXH ngắn hạn theo h ướng dẫn của BHXH Việt nam và chuyển dự toán cho bộ phận ngắn hạn phòng Kế hoạch-tài chính - Lập danh sách chi BHXH ngắn hạn cho từng đối tượng hư ởng BHXH - Phối hợp với các phòng chức năng và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc BHXH tỉnh giao - Xây dựng kế hoạch chi trả BHXH dài hạn theo quý, năm trên cơ sở số lượng đối tượng hưởng BHXH dài hạn... - Hàng quý, lập dự toán chi BHXH dài hạn theo hư ớng dẫn của BHXH Việt nam và chuyển dự toán cho bộ phận dài h ạn phòng Kế hoạch-tài chính - Lập danh sách chi BHXH d ài hạn cho từng đối tượng h ưởng BHXH - Phối hợp với các phòng chức năng và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc BHXH tỉnh giao Phòng kế hoạch -tài chính BHXH Kế hoạch-tài chính ngắn hạn Kế hoạch-tài chính dài h ạn 69
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tổng hợp, đ ánh giá thực hiện kế hoạch thu, chi BHXH ngắn hạn theo quý, năm Nộp kịp thời nguồn thu BHXH ngắn hạn vào tài khoản BHXH Việt nam Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi cho hoạt động ngắn hạn và ho ạt động chung được phân bổ Phối hợp với các phòng chức n ăng và thực hiện các công việc khác Tổng hợp, đánh giá thực hiện kế hoạch thu, chi BHXH dài hạn theo quý, n ăm Nộp kịp thời nguồn thu BHXH d ài hạn vào tài kho ản BHXH Việt nam Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi cho hoạt động d ài h ạn và ho ạt động chung được phân bổ Phối hợp với các phòng ch ức năng và thực hiện các công việc khác 2. Ngu ồn quỹ BHXH ban đ ầu và vấn đề kinh phí hoạt động Hiện nay BHXH Việt nam có một quỹ BHXH chung, khi th ành lập ra các quỹ BHXH thành phần thì số tiền trong quỹ hiện nay sẽ đư ợc phân bổ cho hai quỹ theo cơ cấu thu BHXH của từng chế độ so với tổng thu. Tuy nhiên Bảo hiểm xã hội Việt nam không quy định mức thu đối với từng chế độ. Điều lệ BHXH quy định về mức đóng góp như sau: Người sử dụng lao đ ộng đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia b ảo hiểm xã hội trong đơn vị; trong đó 10% để chi các chế độ hưu trí, tử tuất và 5% đ ể chi các chế độ ốm đ au, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động đóng bằng 5% tiền lương tháng để chi các chế đ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo quy đ ịnh trên, các mức đóng góp 5% và 15% để chi cho cả chế độ ngắn hạn và dài hạn nên không th ể tính được tỷ lệ thu của từng chế độ trong tổng thu BHXH. Do đó, để xác định lượng ban đầu của mỗi quỹ BHXH th ành ph ần, ta dựa vào cơ cấu chi BHXH đối với từng chế độ theo bảng sau: 70
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Do đó, nguồn ban đ ầu của các quỹ được tính theo tỷ lệ sau: Q = 8%*Q +92%*Q =Q1 + Q2 ; Trong đó : Q: qu ỹ BHXH hiện nay. Q1 =8%*Q: nguồn ban đầu quỹ BHXH ngắn hạn. Q2 =92%*Q: nguồn ban đầu quỹ BHXH dài hạn. Vấn đ ề kinh phí ho ạt động Hiện nay chính phủ cho phép BHXH Việt nam đ ược trích 4% số thu BHXH đ ể chi cho hoạt động sự nghiệp, do đó mỗi quỹ BHXH th ành phần cũng sẽ được trích 4% để chi cho ho ạt động sự nghiệp, trong đó: Qu ỹ BHXH ngắn hạn bảo đảm: - Chi trợ cấp ngắn hạn - Chi quản lý - Chi cho ho ạt động chung được phân bổ - Chi khác Qu ỹ BHXH d ài hạn bảo đảm: - Chi trợ cấp dài hạn - Chi quản lý - Chi cho ho ạt động chung đ ược phân bổ - Chi khác Kinh phí hoạt động chung được phân bổ theo tỷ lệ thu BHXH. Sau đây là một ví dụ về chi hoạt động BHXH do hai quỹ bảo đảm: Nguồn: BHXH Tỉnh Sơn La Giả sử phòng KH-TC có hai bộ phận: 2 nhân viên thuộc bộ phận ngắn hạn với mức lương 1239000 và 2 nhân viên thuộc bộ phận dài hạn với mức lương 1320300. Chi lương do qu ỹ BHXH ngắn hạn bảo đảm: 71
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lương CB ngắn hạn: 1239000đ Lương phân b ổ: 8%*(17994800-2559300)=1234840 đ Tổng: 2473840 đ Chi lương do qu ỹ BHXH dài hạn bảo đảm: Lương BC dài hạn: 1320300đ Lương phân b ổ: 92%*(17994800 -2559300)=14200660 đ Tổng: 15520960 đ Đối với các khoản chi khác (cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị... ) nếu phục vụ cho hoạt động của chế độ nào thì do qu ỹ của chế độ đó bảo đảm, nếu là ho ạt động chung thì được phân bổ theo tỷ lệ tương tự như ví dụ trên. 3. Chiến lược đầu tư q u ỹ bảo hiểm xã hội Qu ỹ BHXH có thể dùng đ ể đ ầu tư thông qua các phương thức sau: Vốn vay: - Chứng khoán quốc gia Ch ứng khoán được các tập đoàn hoặc các tổ chức pháp nhânphát h ành và được nh à nước bảo đảm - Công trái - Tín dụng thế chấp (vốn vay đư ợc bảo đảm bằng tài sản cố định) - Lãi su ất tiền gửi ngân hàng Cổ phần: - Cổ phiếu (cổ phần ưu đãi và cổ phần thường) - Bất động sản Cho dù đầu tư bằng phưong thức nào thì ho ạt động đầu tư cũng phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 72
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + An toàn: Là đ iều kiện đ ầu tiên để cân nhắc đầu tư. Một tổ chức BHXH được giao phó quản lý tài sản của nhân dân, do vậy mà những nguyên tắc nghiêm ngặt phải được tiến hành nhằm bảo đảm an toàn và kiểm soát được đầu tư. + Lợi nhuận: Nói chung lãi suất phản ánh hiệu quả hoạt động BHXH và không một tổ chức n ào khi tham gia đầu tư lại không mong muốn lãi suất cao, và đó cũng là một trong những nguyên tắc bảo tồn giá trị cho quỹ BHXH. + Kh ả n ăng thanh toán: Dự trữ sự cố của hệ thống chế độ ngắn hạn phải đ ược ở những kho ản có khả n ăng th anh toán cao, ngh ĩa là d ễ d àng chuyển sang tiền mặt. Ngược lại, dự trữ kỹ thuật của hệ thống chế độ dài hạn không đòi hỏi khả năng thanh toán cao mà quan trọng hơn là ph ải có lãi. + Lợi ích kinh tế và xã hội: Lợi ích của BHXH còn là việc dùng qu ỹ BHXH đ ể đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng góp phần cải thiện sức khoẻ, giáo dục... góp phần tăng thu nhập quốc dân, tăng trưởng nền kinh tế. Nguyên lý cơ b ản đối với đầu tư qu ỹ BHXH được thể hiện qua sơ đồ sau: Kết luận Trong điều kiện kinh tế thị trư ờng của n ước ta hiện nay, BHXH có vai trò đ ặc biệt quan trọng trong việc đ ảm bảo đời sống ngư ời lao động, ổn đ ịnh mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội và góp phần vào công cu ộc xây dựng đất nước giàu đ ẹp, văn minh. Khẳng đ ịnh được vai trò không thể thiếu trong hệ thống các chính sách xã hội của Nhà nước ta- Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Cùng với sự đổi mới và toàn diện và sâu sắc mọi lĩnh vực của đ ời sống xã h ội nói chung, từ năm 1995, BHXH ở nước ta cũng đ ã chuyển sang một cơ chế thực hiện các chế độ BHXH hoàn toàn mới so với trước đây: Thành lập quỹ BHXH tập trung, độc lập. Thành lập cơ quan chuyên trách về BHXH là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được tổ chức thống 73
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhất từ Trung ương đến đ ịa phương…Trải qua 6 năm xây dựng và trư ởng thành, BHXH Việt Nam đã đạt đ ược những kết quả rất đ áng trân trọng, đáp ứng đ ược nguyện vọng của đông đảo ngư ời lao động đồng thời phù hợp với đ ịnh hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta. Về quỹ BHXH, nếu như trước đ ây, qu ỹ BHXH chỉ tồn tại trên danh ngh ĩa (do NSNN bảo đảm) thì đến nay chúng ta đ ã có một quỹ tài chính độc lập, tự hoạch toán cân đối thu-chi BHXH, vai trò của quỹ đ ã phát huy tác dụng. Nh ững hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách BHXH xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và cả chủ quan: nhận thức hạn chế của ngư ời lao động, ý thức của chủ sử dụng lao động, các quy đ ịnh hạn hẹp trong lĩnh vực đầu tư , năng lực hạn chế của cán bộ BHXH…do đó BHXH Việt Nam đã gặp phải không ít khó khăn và cho dù xu ất phát từ nguyên nhân nào thì trong thời gian tới cũng cần được nghiên cứu, khắc phục để hệ thống BHXH ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện h ơn. Đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đ áng của mọi người lao động trong nền kinh tế quốc dân. Việc thành lập quỹ BHXH thành phần ở Việt Nam không phải là một vấn đ ề có thể thực hiện một sớm một chiều và cũng không hẳn là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của BHXH (chúng ta vẫn có thể thực hiện tốt chính sách BHXH mà không nhất thiết phải thành lập ra các quỹ BHXH thành phần) mà ch ỉ là một ph ương hướng phát triển của quỹ BHXH và cần được nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hơn. Tài liệu tham khảo Bảo hiểm xã hội ở các nước thuộc khu vực Đông Nam á trong th ời kỳ chuyển đổi - kinh tế- Hội thảo ILO tiểu khu vực Châu á về bảo hiểm xã h ội ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi. Báo cáo tổng kết công tác BHXH năm 2000 và chương trình công tác n ăm 2001. - 74
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2