Thanh toán quốc tế phần 1

Chia sẻ: Ho Van Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
790
lượt xem
396
download

Thanh toán quốc tế phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về thanh toán quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán quốc tế phần 1

 1. Ph n I: T GIÁ H I OÁI I. CÁC KHÁI NI M 1. NGO I T Là ng ti n c a các qu c gia ư c lưu thông trên th trư ng qu c t 2. NGO I H I Là khái ni m chung ch các phương ti n có th dùng ti n hành thanh toán gi a các qu c gia..Quy nh v ngo i h i bao g m: Ngo i t Phương ti n thanh toán có giá b ng ngo i t Các lo i gi y t có giá b ng ti n ngo i t Vàng VND 3. T GIÁ H I OÁI Theo Paul Samuelson: “ T giá h i oái là t giá i ti n m t nư c này l y ti n c a m t nư c khác. Ví d : M t ngư i Vi t Nam có 17,8 tri u ng Vi t Nam chu n b i du l ch sang M n Ngân Hàng Á Châu mua ti n ô la M . NH bán cho anh ta m t lư ng USD là 1000 $. Ta có 1 USD = 17.800.000 / 1000 = 178000 VND => Như v y giá c a 1USD ư c th hi n b ng 17800 VND II. M T S QUI NH V T GIÁ H I OÁI 1. TÊN VÀ KÝ HI U TI N T V tên g i : M i nư c có tên g i ti n t riêng Ký hi u ti n t : g m ba ch , trong ó hai ch u th hi n tên qu c gia, m t ch cu i ph n ánh tên g i ti n t c a qu c gia ó Ví d : Ký hi u ti n t ng ti n GBP B ng Anh CHF Franc Thu s USD ô la M 2. CÁC THU T NG LIÊN QUAN N T GIÁ H I OÁI Khi nói n t giá thư ng th hi n là m t c p ng ti n Ví d : USD = 18750 SGD USD : ng ti n hàng hoá SGD : ng ti n nh giá o ng ti n hàng hoá còn g i là ng ti n cơ s hay ng ti n y t giá: bi u hi n giá c a mình qua ơn v ti n t khác. o ng ti n nh giá còn g i là ng ti n i ng: Ph n ánh giá c a m t ng ti n khác Cách vi t: theo thông l qu c t , khi y t giá t ng ti n hàng hoá trư c và ng ti n nh giá sau d u phân cách Ví d : USD/VND Công b t giá 2 chi u Ví d : ACB công b t giá USD/VND = 17840/17850 o T giá mua – Bid rate : NH mua vào ng ti n y t giá: 1USD = 17840 VND o T giá bán : Ask (offer) rate: NH bán ng ti n y t giá: 1USD = 17850 VND o Spread : Spread = Ask rate – Bid rate = LN trư c thu c a NH 3. CÁCH C T GIÁ Ví d : EUR/USD = 1,4722/1,4725 Ch s ng trư c d u ph y: c hàng ơn v ti n t 2 ch s u tiên sau d u ph y: c là “s ” 2 ch s k ti p: c là i m c là : “ T giá EUR – USD b ng m t ph y b n mươi b y s , hai mươi hai n hai mươi lăm s “ 1
 2. 4. PHƯNG PHÁP Y T GIÁ: Y t giá tr c ti p ( Direct quotation) : 1 ơn v ngo i t có th ư c i l y m t s lư ng n i t : 1 ơn v ngo i t = X ơn v n i t Ví d : T i Tokyo: USD/JPY 112.56 T i HCM : USD/VND 17840 T i Singapore : USD/SGD 14560 Y t giá gián ti p ( Indirect quotation) 1 ơn v n i t có th i l y m t lư ng ngo i t : 1 ơn v n i t = X ơn v ngo i t Ví d : T i London: GBP/USD 1.5789 T i New York: USD/JPY 112.34 T i New York: USD/SGD 1.4567 III. T GIÁ CHÉO 1. KHÁI NI M T giá chéo là t giá m t c p ng ti n ư c tính toán d a vào ng ti n th ba. 2. VÌ SAO PH I XÁC NH T GIÁ CHÉO T giá t t c các ngo i t không ư c y t t i các ngân hàng ho c trên th trư ng ngo i h i Thư ng y t t giá các ngo i t có s lư ng giao d ch chi m t tr ng l n trong t ng s lư ng giao d ch ngo i t trên th trư ng qu c t . 3. CÁCH TÍNH T GIÁ Quy ư c BID rate = t giá NH mua ngo i t t KH = t giá KH bán ngo i t cho NH = ASKc ASK rate = t giá NH bán ngo i t cho KH = t giá KH mua ngo i t t NH = BIDc a. Xác nh t giá chéo c a 2 ti n t v trí ng ti n nh giá Ví d : T i HCM, ACB công b t giá như sau: USD/VND = 16350/16450, USD/JPY = 109,55/111,05 Trư ng h p 1: DN xu t kh u thu s n sang Tokyo, thu v 1 tri u JPY. DN bán JPY l y VND thanh toán các kho n chi phí cho công ty theo t giá nào? Xác nh giá bán JPY ASKc JPY/VND = ? KH NH T GIÁ C A NH JPY bán USD bán 1USD = 111,05 JPY USD bán VND bán 1USD = 16350VND 111,05 JPY =16350VND USD mua JPY/VND =16350/111,05 1 JPY = 147,23 VND CÔNG TH C T NG QUÁT JPY/VND = USD/VND : USD/JPY ASKc JPY/VND = BIDUSD/VND : ASKUSD/JPY ASKc = BID/ASK 2
 3. Ví d : T i HCM, ACB công b t giá như sau: USD/VND = 16350/16450 USD/JPY = 109,55/111,05 Trư ng h p 2 : DN nh p kh u i n t t Nh t, c n thanh toán h p ng tr giá 1 tri u JPY. DN c n tr cho ACB bao nhiêu VND mua ư c 1 tri u JPY thanh toán cho i tác Nh t Xác nh giá mua JPY BIDc JPY/VND =? KH NH T GIÁ C A NH VND bán USD bán 1USD = 16450 VND USD bán JPY bán 1USD = 109,55 JPY 109,55 JPY =16450VND JPY mua JPY/VND =16450/109,55 1 JPY = 150,16 VND CÔNG TH C T NG QUÁT JPY/VND = USD/VND : USD/JPY BIDc JPY/VND = ASKUSD/VND : BIDUSD/JPY BIDc = ASK/BID b. Xác nh t giá c a 2 ti n t v trí ng ti n y t giá T i HCM, ACB công b t giá USD/VND = 17840/17850 EUR/VND = 26763/27051 L p lu n như trên, ta có: ASKcEUR/USD = BIDEUR/VND : ASKUSD/VND = 26763 : 17850 = 1,4993 BIDcEUR/USD = ASKEUR/VND : BIDUSD/VND = 27051 : 17840 = 1,5163 CÔNG TH C T NG QUÁT EUR/USD = EUR/VND : USD/VND ASKc = BID : ASK BIDc =ASK : BID c. Xác nh t giá hai ng ti n y t giá khác nhau T i HCM, Ngân hàng y t giá: USD/VND = 17840/178450 GBP/USD = 1,8930/1,8940 L p lu n tương t , ta có: ASKcGBP/VND = BIDGBP/USD X BIDUSD/VND = 1,8930 x 17840 = 33771,12 BIDcGBP/VND = ASKGBP/USD X ASKUSD/VND = 1,8940 x 178450 =337984,3 CÔNG TH C T NG QUÁT GBP/VND = GBP/USD X USD/VND ASKcGBP/VND = BIDGBP/USD X BID USD/VND ASKc = BID X BID BIDcGBP/VND =ASKGBP/USD X ASKGPB/VND BIDc = ASK X ASK 3
 4. 4. C S HÌNH THÀNH T GIÁ H I OÁI 4.1. Ngang giá vàng – Gold parity Là s so sánh hàm lư ng vàng c a hai ng ti n hai nư c v i nhau a) Ch b n v vàng: Ti n vàng kim lo i: các ng ti n ư c úc b ng vàng và s d ng trong lưu thông Ti n gi y i ra vàng: chính ph các nư c cam k t i tr c ti p ti n gi y ra vàng theo hàm lư ng vàng mà ng ti n ó i di n ` T giá = so sánh hàm l ng vàng th c t có trong 2 ng ti n kim lo i vàng/ ho c HLV ghi trên t ti n gi y c a 2 n c v i nhau VÍ D : Trư c năm 1914 Hàm lư ng vàng c a 1 USD = 1,504 g vàng Hàm lư ng vàng c a 1 GBP = 7,3224 g vàng GBP/USD = 7,3224/ 1,504 = 4,8670 b) Ch ti n t Bretton Woods (1944-1973) ng ti n các nư c thành viên IMF ( tr USD) không ư c i tr c ti p ra vàng USD ư c t do i ra vàng theo t giá c nh: 35 USD = 1 OUNCE vàng 1USD = 0,88867g vàng S d ng cơ ch t giá c nh gi a USD và các ng ti n khác v i biên giao ng +/- 1% T giá = so sánh HLV c a ti n t các n c v i HLV c a USD Ví d : Sau năm 1945 Hàm lư ng vàng c a 1 GBP = 2,488281 gr Hàm lư ng vàng c a 1 USD = 0,88867 gr T giá GBP/USD = 2,488281/0,88867 = 2,8 c) Ch ti n t Bretton Woods s p n nay So sánh s c mua c a ti n t v i nhau ( PPP – Purchasing Power Parity) PPP – là s so sánh “ s c mua” c a hai ti n t v i nhau 4.2 Ngang giá s c mua (PPP) Ngang giá s c mua là s so sánh và o lư ng s c mua tương i c a hai ng ti n, ư c tính toán b ng cách so sánh giá c c a cùng m t s m t hàng hai nư c khác nhau ư c tính theo ng ti n c a hai nư c . Có 2 lo i s c mua: S c mua i n i và S c mua i ngo i T giá h i oái là s so sánh s c mua c a 2 ti n t 2 n c v i nhau Ví d : Giá Tivi LCD Samsung bán: T i Vi t Nam = 17840000 VND, T iM = 1000 USD PPP c a VND và USD = 17840000/1000 = 17840 T giá USD/VND = 17840 a) Ngang giá s c mua tuy t i T giá = S c mua ng n i t : s c mua ng ngo i t = M c giá c trong nư c : M c giá c NN VD : R hàng hoá VN tr giá 17,8 t VND, r hàng hoá M tr giá 1 tri u USD RUSD/VND = 17,8 t / 1 tri u = 17800 1USD = 17800 VND b) Ngang giá s c mua tơng i: Là phương pháp so sánh giá c r hàng hoá trong 1 kho ng th i gian ( t0 -> t) ch không ph i t i m t th i i m xác nh T i th i i m t0: + T ng giá c a r hàng hoá, d ch v t i VN = PV0 + T ng giá c a r hàng hoá, d ch v t i M = PU0 T giá USD/VND t i th i i m t0 = R0 R0 = PV0/PU0 => PV0 =R0 x PU0 4
 5. Trong kho ng th i gian ( t0 -> t): ∆R : t l % bi n ng c a t giá trong th i gian t ∆PU : t l % bi n ng giá trong th i gian t t i M ∆PV : t l % bi n ng giá trong th i gian t t i VN Rt : t giá USD/VND t i th i gian t Rt = PVt/PUt => PVt = Rt x PUt N u ∆PU r t nh thì (1+ ∆PU) ≈ 1 ∆R = ∆PV - ∆PU + N u ∆PV > ∆PU => ∆R >0 USD/VND ↑, VND m t giá so vơi USD + N u ∆PV < ∆PU => ∆R ∆R = 0 USD/VND , không bi n ng giá M c bi n ng c a t giá ph thu c m c chênh l ch bi n ng s c mua c a hai ng ti n ( m c chênh l ch l m phát) gi a 2 qu c gia Ví d : u năm 2009 t giá USD/VND = 17840. L m phát t i VN 8,5%, t i M là 3,5%. T giá h i oái USD/VND cu i năm 2009 là bao nhiêu? ∆R = 0,085 – 0,035 = 0,05 => R USD/VND cu i 2009 = 17840 x ( 1+ 0,05) = 18732 5. NH NG NHÂN T NH HƯ NG T I BI N NG T GIÁ H I OÁI • M c chênh l ch l m phát c a hai nư c nh hư ng n bi n ng c a t giá • Cung và c u ngo i h i trên th trư ng • M c chênh l ch lãi su t gi a các nư c a. M c chênh l ch l m phát c a 2 nư c : i u ki n phân tích C nh tranh lành m nh Năng su t lao ng tương ương nhau Qu n lý ngo i h i t do G i: X% l m phát t i M Y% l m phát t i Vi t Nam RUSD/VND* t giá USD/VND trư c l m phát RUSD/VND = RUSD/VND* + RUSD/VND* ( Y% - X%) VÍ D : T giá USD/VND u năm 2009 là: 16000 T l l m phát c a Vi t Nam u năm 2009 là: 8,5% T l l m phát c a M u năm 2009 là: 3,5% Tính t giá USD/VND cu i năm 2009? RUSD/VND = RUSD/VND* + RUSD/VND* ( Y% - X%) RUSD/VND cu i 2009 = 16000 + 16000 ( 8,5%- 3,5%) = 16000 (1 + 0,05)= 16800 b. Cung c u ngo i h i trên th trư ng :Y u t nh hư ng n cung c u ngo i h i: 1. Tình tr ng cán cân thanh toán qu c t : N u dư th a: Cung ngo i t trong ng n h n có xu hư ng tăng lên + c u ngo i h i có xu hư ng n nh => TGH n nh ho c gi m N u thi u h t: C u ngo i t trong ng n h n có xu hư ng tăng + cung ngo i t có xu hư ng n nh => TGH tăng lên 2. Thu nh p th c t GDP tính theo u ngư i + GDP tăng : Nhu c u nh p kh u máy móc thi t b tăng m r ng s n xu t và phát tri n Nhu c u u tư n i a tăng Nhu c u v tiêu dùng hàng hoá và d ch v ch t lư ng cao tăng Nhu c u ào t o nư c ngoài tăng Nhu c u i du l ch nư c ngoài tăng lên C u v ngo i h i trong ng n h n có xu hư ng tăng lên,T giá h i oái có xu hư ng tăng 5
 6. + GDP gi m:Cung ngo i h i có xu hư ng tăng lên + c u ngo i h i gi m xu ng do các nhu c u nh p kh umáy móc, thi t b , d ch v gi m m nh trong khi xu t kh u v n ph i ư c duy trì T giá h i oái có xu hư ng gi m 3. Nhu c u ngo i h i b t thư ng Thiên tai, h n hán, bão l t, m t mùa, chi n tranh có th làm tăng c u ngo i t nh p kh u hàng hoá, vi n tr cho các vùng ch u nh hư ng cũng như tài tr cho s n xu t, trong khi xu t kh u có xu hư ng gi m xu ng Buôn l u hàng nh p kh u cũng khi n cho nhu c u ngo i t tăng lên b t thư ng trong khi chính ph không ki m soát ư c c u th c t v ngo i t c n dùng nh p kh u hàng hoá. 4. Các y u t mang tính ch t chính sách bi n pháp, tâm lý Chính sách ti n t Chính sách qu n lý xu t nh p kh u như quota, h n ng ch, chính sách thu quan, gi y phép xu t nh p kh u… Lòng tin c a công chúng vào t giá Tình tr ng u cơ ti n t 5.3 M c chênh l ch lãi su t gi a các nư c Tăng lãi su t ng n h n => thu hút v n vào trong nư c => tăng cung ngo i t i u ch nh lãi su t b ng cách thay i lãi su t chi t kh u c a NHTW Thay i lãi su t chi t kh u có th t o ra 2 tác ng: - Thu hút v n ng n h n ch y vào nư c mình - Các qu c gia khác nâng lãi su t huy ng ngo i t có v n cho vay ra nư c ngoài 6. CÁC BI N PHÁP I U CH NH T GIÁ 6.1 Chính sách chi t kh u Là chính sách c a NHTW dùng cách thay i lãi su t chi t kh u c a ngân hàng mình i u ch nh t giá h i oái trên th trư ng Theo i u 9, lu t NHNN : “Lãi su t tái chi t kh u là hình th c lãi su t tái c p v n ư c áp d ng khi NHNN tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác cho các t ch c tín d ng” i tư ng tham gia: NHTW, NH Thương m i và các t ch c tín d ng Mô hình chi t kh u: DN chi t kh u các gi y t có giá tr t i các NHTM = chi t kh u nguyên thu NHTM mang b ch ng t ó n NHTW bán l i = th c hi n tái chi t kh u => NHTW áp d ng lãi su t tái chi t kh u M c th c hi n chính sách chi t kh u: Chính sách CK cao Chính sách CK th p - Gi m l m phát - Ch ng gi m phát - Thu h p s n xu t và tiêu dùng - Kích thích u tư m r ng SX - Tăng cung ngo i t - Cung ngo i t gi m, c u ti n tăng - Có tác ng trong ng n h n - Có tác ng trong dài h n 6.2 Chính sách h i oái Là chính sách ư c th c hi n thông qua vi c NHTW ho c các cơ quan qu n lý ngo i h i c a Nhà nư c dùng nghi p v tr c ti p mua bán ngo i h i i u ch nh t giá. Theo i u 9, lu t NHNN, Nghi p v th trư ng m là nghi p v mua, bán các gi y t có giá ng n h n do NHNN th c hi n trên th trư ng ti n t nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia Khi t giá lên cao Khi t giá xu ng th p Khi t giá tăng lên quá cao, NHTW có th tham gia th NHTW có th mua l i ngo i h i trư ng m , bán m t lư ng gi y t có giá b ng ngo i t c a các NHTM, gi m cung l n cho các NHTM, qua ó bơm ngo i t vào th trư ng, ngo i h i, do ó làm tăng t giá làm tăng cung ngo i t góp ph n n nh t giá tr l i 6
 7. 6.3 Phá giá ti n t Là s ánh t t s c mua c a ti n t nư c mình so v i ngo i t th p hơn s c mua c a nó. Phân bi t devaluation/ depreciation: + Chung: u dùng ch hi n tư ng phá giá ti n t + Khác: - Devaluation: Dùng khi các nư c ánh t t s c mua ti n t c a mình so v i giá tr th c c a nó trong cơ ch t giá c nh - Depreciation: Dùng khi các nư c ánh t t s c mua ti n t c a nư c mình so v i giá tr th c c a nó trong cơ ch t giá th n i Tác d ng c a phá giá: Khuy n khích nh p kh u v n, ki u h i, h n ch xu t kh u v n Khuy n khích du l ch vào trong nư c Tư c o t m t ph n giá tr th c t c a nh ng ngư i n m ng ti n b phá giá i u ki n th c hi n: Th c hi n bí m t Ph i có s n hàng hoá d tr ph c v xu t kh u Có môi trư ng u tư thu n l i Có gi i pháp cho các i tư ng ch u thi t h i t phá giá như các nhà NK 6.4 Nâng giá ti n t Là vi c nâng s c mua c a ti n t nư c mình so v i ngo i t , cao hơn s c mua th c c a nó. Revaluation: nâng giá ti n t c a cơ ch t giá c nh Appreciation: nâng giá ti n t c a cơ ch t giá th n i Tác ng c a nâng giá ti n t : Hoàn toàn trái v i ngư c v i phá giá ti n t H n ch xu t kh u, khuy n khích nh p kh u hàng hoá và d ch v H n ch nh p kh u v n, khuy n kh u v n 7. PHÂN LO I T GIÁ Có 3 căn c phân lo i t giá 7.1 Căn c vào công c TTQT T giá chuy n ti n b ng i n Là t giá mà NH bán ngo i t cho KH kèm theo trách nhi m ph i chuy n s ngo i t ó cho ngư i th hư ng b ng phương ti n chuy n ti n b ng i n t . Ví d : Fax, SWIFT, EFT… Cơ s ti n hành thanh toán b ng i n : 2 NH c a nhà NK và XK ph i ký v i nhau m t h p ng i lý th c hi n vi c u thác thanh toán trong ó có i u kho n m tài kho n cho nhaug i là tài kho n Nostro ( TK song biên Bilateral Account) c i m - Là t giá cơ b n c a m t qu c gia - Là t giá cơ s xác nh các lo i t giá khác - T c thanh toán nhanh - Chi phí tương i cao - H n ch r i ro bi n ng t giá i v i ngo i t T giá chuy n ti n b ng th Là t giá NH bán ngo i t cho KH không kèm theo trách nhi m chuy n ti n, mà ch chuy n l nh chuy n ti n ra bên ngoài b ng thư tín thông thư ng c i m - Không ph bi n - Chi phí r - T c thanh toán ch m 7
 8. T giá Séc T giá Séc = T giá T/T – lãi phát sinh c a m t v ngo i t trong th i gian chuy n séc NHXK NHNK Mua Séc NHNK chuy n Séc cho Xu t trình Séc nh n ti n ngư i XK Mua Séc NK XK T giá h i phi u ngân hàng tr ngay Là t giá quy nh khi ngân hàng bán h i phi u ngo i t tr ti n ngay cho khách hàng mà chính h là ngư i th hư ng h i phi u Cách tính gi ng như t giá Séc. Th i gian tính lãi là th i gian chuy n h i phi u T giá h i phi u ngân hàng tr ch m Là t giá khi Ngân Hàng bán h i phi u ngo i t tr ch m cho khách hàng là ngư i th hư ng h i phi u Th i gian = Th i gian chuy n h i phi u + Th i gian tr ch m c a h i phi u 7.2 Căn c vào nghi p v KD c a NH T giá mua: là t giá NH mua vào ngo i t , chính là t giá bán c a khách hàng T giá bán: là t giá NH bán ra ngo i t , chính là t giá mua c a KH T giá giao ngay: Spot rate: T=J+2 Forward rate: T = (J+2) +x T giá m c a: là t giá mua bán ngo i t c a giao d ch u tiên trong ngày T giá óng c a: là t giá mua bán ngo i t c a giao d ch cu i cùng trong ngày T giá ti n m t: là t giá mua bán ngo i t b ng ti n m t T giá chuy n kho n: t giá mua bán ngo i t thông qua chuy n kho n gi a các NH 7.3 Căn c vào cơ ch i u hành TG T giá c nh: là t giá chính th c do Nhà nư c công b T giá th n i: là t giá hình thành t phát do cung c u thay i trên th trư ng. T giá chính th c: làm cơ s cho thanh toán qu c gia, ư c s d ng tính thu XNK và m t s ho t ng khác T giá th tr ng: ư c hình thành trong các giao d ch tr c ti p 7.3 Căn c vào cơ ch i u hành TG T giá cơ b n: là t giá c a NHTW quy nh d a vào ó mà các NHTM mua vào hay bán ra ngo i t , ư c i u ti t hàng ngày theo bi n ng c a th trư ng trên cơ s t giá hình thành trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng T giá u ãi: - Nh m phân bi t i x trong quan h TM qu c t - Thư ng ư c áp d ng i v i nh p kh u v n, thu hút khách du l ch và ki u h i - Thu thu bán ngo i t => t giá bán ngo i t c a NH th c t nâng cao hơn 8
 9. Ph n II: TH TRƯ NG NGO I H I 1. Khái ni m: Th trư ng h i oái là nơi mà ó di n ra các ho t ng giao d ch mua bán, trao i ngo i h i, trong ó ch y u là trao i, mua bán ngo i t và các phương ti n thanh toán qu c t . Th trư ng thành viên: TT ngo i t liên ngân hàng: là nơi ch g m các ngân hàng, các t ch c tín d ng thành viên ti n hành trao i, mua bán ngo i t tr c ti p v i nhau = TT bán buôn ngo i t TT ngo i t gi a NH v i KH: TT bán l ngo i tê: 2. c i m c a th trư ng ngo i h i Là th trư ng mang tính toàn c u, ho t ng 24/24, do chênh l ch múi gi gi a các nư c . Là m t th trư ng nh y c m i tư ng kinh doanh ch y u: 85% các giao d ch ngo i h i hàng ngày liên quan n các ng ti n: USD, EURO, GBP, JPY, AUD, CHF, CAD… trong ó USD và EURO chi m t tr ng l n nh t 3. Các nghi p v KD trên th trư ng ngo i h i 3.1. GIAO D CH GIAO NGAY (SPOT TRANSACTION) nh nghĩa: Là giao d ch mà theo ó hai bên th c hi n mua bán 1 lư ng ngo i t theo t giá giao ngay t i th i i m giao d ch và k t thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm vi c ti p theo.( i u 2 kho n 3 – Q 1452/2004-Q -NHNN) B n ch t: là giao d ch mua bán ngo i t , trong ó vi c thanh toán và giao nh n ngo i t x y ra ng th i. Th i gian giao ngo i h i và thanh toán = ngày giá tr ( Spot value date-SVD): thư ng là 2 ngày k t sau ngày ký h p ng (T+2) Ví d : Spot value date Ngày ký h p ng mua ngo i t giao ngay là 1/10: Spot value date = J+2 = 3/10 N u ngày 2/10 ho c 3/10 là ngày ngh thì Spot value date s ư c lùi l i t i ngày làm vi c ti p heo g n nh t, có th là ngày 4/10 T giá giao ngay – Spot rate (Rs) ư c xác nh d a trên cung c u th trư ng, bi n ng theo t ng th i i m giao d ch T giá này không nh t thi t là t giá niêm y t hàng ngày c a ngân hàng Là t giá cơ s ( t giá g c) Ý nghĩa Là giao d ch th c ( ph c v nhu c u mua bán th c t v ngo i t ) Chi m t tr ng giao d ch ch y u trên th trư ng ngo i h i hàng ngày Giúp các NHTM cân b ng tr ng thái ngo i h i Giao d ch ngay còn ph c v m c ích u cơ, găm gi ngo i t 3.2. GIAO D CH KỲ H N (Foward transaction) nh nghĩa: GD h i oái kỳ h n là GD mà theo ó 2 bên cam k t s mua, bán v i nhau 1 lư ng ngo i t theo m t m c t giá xác nh và vi c thanh toán s ư c th c hi n vào th i i m xác nh trong tương lai. Ý nghĩa: Phòng ng a r i ro bi n ng t giá: Khi mua ngo i t kỳ h n, nhà NK có m t công c ch ng l i s tăng t giá Khi bán ngo i t kỳ h n, nhà XK có m t công c ch ng l i s s t gi m t giá u cơ h ng chênh l ch t giá 9
 10. c i m: Là giao d ch trên th trư ng OTC ( Over the counter) Ngày giá tr kỳ h n – Forward value date : FVD = (J+2) + x , (x: th i h n H kỳ h n) Giao nh n và thanh toán H : có 2 cách - Giao th t và thanh toán toàn b - Hu H và thanh toán ph n chênh l ch t giá Công th c tính: G i: It : lãi su t ng ti n nh giá Ic : lãi su t ng ti n y t giá N : th i h n c a H K : H s tính lãi trong th i gian N ( K= N/12 ho c N/365) Rs: t giá giao ngay Rf: t giá kỳ h n Rf = Rs + Rs.K.(It- Ic) i m kỳ h n Rf –Rs = Rs.K.(It – Ic) = P - P>0 => i m kỳ h n tăng ( Forward premium) - P i m kỳ h n kh u tr ( Forward discount) 3.3 GIAO D CH TƯƠNG LAI (FUTURE TRANSACTION) Khái ni m: GD tương lai v b n ch t là 1 giao d ch kỳ h n ư c th c hi n t i s giao d ch và i tư ng giao d ch là các H ngo i t ã ư c tiêu chu n hoá v lo i, s lư ng ngo i t và th i gian thanh toán. Ví d : H ngo i t tương lai ư c giao d ch t i sàn Chicago v i c i m như sau: 1. Lo i ngo i t :CAD, CHF, AUD, GBP, JPY mua bán tr c ti p v i USD 2. S lư ng ti n t m i H : 100000 CAD/H , 600000 3. Th i h n thanh toán: th tư c a tu n th ba c a các tháng 3,6,9,12 c i m: - Tính tiêu chu n hoá cao - ư c th c hi n t i các s giao d ch - Là giao d ch mang tính u cơ l n - Là giao d ch thông qua nhà môi gi i, trong ó ngư i bán và ngư i mua H Future ph i có kho n ký qu (margin) t i môi gi i và ph i tr phí cho môi gi i - T giá trong H Future thư ng cao hơn trong H do phí GD Future thư ng cao hơn Ý nghĩa: Th c ch t là u cơ ngo i t GD KỲ H N VÀ GD TƯƠNG LAI Tiêu chí so sánh FUTURE FORWARD a i m giao d ch T i SGD, GD qua môi gi i T i th trư ng OTC, GD tr c ti p Giá tr h p ng Tiêu chu n hoá Ví d : 100000 USD Tuỳ thu c 2 bên tham gia H Chu n hoá là các ng ti n: USD, T t c các ng ti n ng ti n GD GBP, EURO Theo tho thu n gi a các bên ký M c bi n ng t ư c gi i h n b i SGD H giá hàng ngày M uH H ư c chu n hoá t i SGD H mua bán t do tho thu n Ngày giá tr H (Ngày H có ngày giá tr nh t nh trong Ngày giá tr theo tho thu n trong áo h n) tương lai H H u cơ ăn chênh l ch t giá H ch y u mang tính ch t phòng Ý nghĩa ng a r i ro H TT theo ngày. H có th k t Ch TT khi h t h n h p ng k t K t thúc h p ng thúc vào th i i m b t kỳ thúc b ng vi c giao nh n th t vào ngày tho thu n trươc 10
 11. 3.4. GIAO D CH HOÁN I (SWAP TRANSACTION) Khái ni m: Là giao d ch ng th i mua và bán cùng m t lư ng ngo i t ( ch có 2 ng ti n ư c s d ng trong giao d ch), trong ó kỳ h n thanh toán c a 2 GD là khác nhau và t giá c a 2 giao d ch ư c xác nh t i th i i m ký H B n ch t: Là m t giao d ch trong ó ngư i ta ti n hành mua và bán ng th i 1 ng ti n theo ` nh ng t giá khác nhau và theo nh ng ngày giá tr khác nhau c i m: - S lư ng ti n t mua vào và bán ra b ng nhau - Ngày giá tr khác nhau - SWAP rate = Rf – Rs = Rs.K.(It – Ic) - ư c giao d ch trên th trư ng OTC Ví d : DN XNK A c n ngo i t là 1 triêu USD thanh toán ti n hàng. phòng ng a r i ro bi n ng t giá USD/VND DN ký h p ng SWAP th c hi n các bư c sau: - Mua 1 tri u USD trên th trư ng v i t giá Rs - ng th i bán ra 1 tri u USD sau 1 tháng v i t giá Rf tho thu n trư c ` Ví d : Vào ngày 27/12/2007 Công ty X ang có 100.000 EUR trong tài kho n mà không dùng t i, công ty này l i ang c n ti n ng thanh toán cho m t s lô hàng trong nư c, nhưng công ty X l i có m t kho n thanh toán t i h nb ng ng EUR vào ngày 10/01/2008. Công ty X s t i ACB ký m t h p ng hoán i, v i chi ti t như sau: - Vào ngày 27/12/2007, Công ty X bán giao ngay 100.000 EUR cho ACB v i t giá 23.236 có ti n ng thanh toán - Vào ngày 27/12/2007, Công ty X mua kỳ h n 100.000 EUR c a ACB v i giá 23290, hi u l c c a giao d ch này là ngày 10/01/2008. B ng vi c tham gia vào h p ng hoán i này, công ty X v a có ti n ng dùng ngay ng th i không ph i lo l ng thanh kho n cho 2 tu n sau. 3.5 GIAO D CH QUY N CH N (OPTION TRANSACTION) nh nghĩa: Giao d ch quy n l a ch n ti n t ( sau ây g i là “giao d ch quy n l a ch n”) là giao d ch gi a bên mua quy n và bên bán quy n, trong ó bên mua quy n cóquy n nhưng không có nghĩa v mua ho c bán m t lư ng ngo i t xác nh m t m c t giá xác nh trong m t kho ng th i gian tho thu n trư c. N u bên mua quy n l a ch n th c hi n quy n c a mình, bên bán quy n có nghĩa v bán ho c mua lư ng ngo i t trong h p ng theo tho thu n t giá trư c. T giá quy n ch n: là t giá ư c áp d ng khi th c hi n giao d ch quy n ch n. T giá này còn ư c g i là giá strike. Ví d : Khách hàng ký h p ng v i NH quy n ch n mua 1000 GBP v i t giá 35000, giao sau sáu tháng, t c c 1000VND cho 1 GBP. Khi th c hi n H , t giá ch 30000 KH hu H và m t ti n c c Khi th c hi n H , t giá 36000 => KH ti p t c th c hi n H P NG QUY N CH N BÁN Là m t công c tài chính, cho phép ngư i mua có quy n (ch không ph i nghĩa v ) mua m t ng ti n nh t nh theo m t t giá ã tho thu n trư c trong m t kho ng th i gian xác nh H P NG QUY N CH N BÁN Là công c tài chính cho phép ngư i mua có quy n ( ch không ph i nghĩa v ) bán m t ng ti n nh t nh theo m t t giá ã tho thu n trư c, trong m t kho ng th i gian xác nh 11
 12. CÁC BÊN THAM GIA H QUY N CH N Ngư i mua H : Ph i tr phí quy n ch n Không ph i ký qu ư c quy n l a ch n: o Th c hi n h p ng (Ti n hành mua ho c bán ng ti n t i t giá ã tho thu n trư c) n u th y có l i o Hu h p ng n u th y b t l i o Chuy n như ng h p ng Ngư i bán H : Có nghĩa v ph i ti n hành giao d ch theo yêu c u c a ngư i mua h p ng khi quy n ch n ư c th c hi n ư c nh n kho n phí – premium k ca khi quy n ch n không ư c th c hi n Th c hi n t i các SGD Phí quy n ch n ( option premium): Là s ti n mà nhà u tư, ngư i mua h p ng quy n ch n ng ý tr ti n cho h p ng quy n ch n mua ho c h p ng quy n ch n bán. o Phí mua H quy n ch n mua = call premium o Phí mua H quy n ch n bán = put premium Tính linh ho t c a phí Option là c i m n i b t c a giao d ch Option QUY N CH N MUA L i Ngư i mua Call Option 16020 16000 USD/VND Ngư i bán Call Option L Call Breakeven = Strike (exercise price) + Premium 16.020 = 16.000 + 20 QUY N CH N BÁN L i Ngư i mua Put Option 15840 3000 15860 USD/VND Ngư i bán Put Option L Put Breakeven = Strike(exercise price) – Premium 15.840 = 15.860 – 20 12
 13. CÓ 2 KI U GIAO D CH QUY N CH N 1. Quy n ch n ki u M - Cho phép th c hi n quy n ch n vào nh ng ngày làm vi c trong tu n trong th i gian có hi u l c c a H và trư c khi H áo h n - Vi c thanh toán th c t ư c th c hi n sau khi ti n hành quy n ch n t 1 n 2 ngày 2. Quy n ch n ki u Châu Âu - Ch cho phép th c hi n giao d ch t i th i i m h p ng áo h n 3.6 NGHI P V KINH DOANH CHÊNH L CH T GIÁ (ARBITRAGE OPERATIONS) Khái ni m :“Arbitrage” là vi c kinh doanh t cơ h i s d ng các m c chênh l ch t giá gi a các th trư ng h i oái thu l i nhu n theo nguyên t c : mua nơi r nh t và bán nơi m c nh t. Phân lo i : có 2 lo i : Gi n ơn (Simple arbitrage) : khai thác trên 2 th trư ng Ph c t p (Complex arbitrage) : khai thác t 3 th trư ng tr lên a. Giao d ch qua hai th trư ng o Th trư ng New York: EUR/USD = 1,1020/26 o Th trư ng London: EUR/USD = 1,1025/29 o Th trư ng Singapore: EUR/USD = 1,1030/38 o Th trư ng Tokyo: EUR/USD = 1,1035/40 V i 1 tri u EUR nhà u tư nên giao d ch như th nào trên th trư ng có l i cho mình? V i 1 tri u EUR trên tay N T ch có th i ra USD b ng cách bán EUR theo t giá mua cao nh t ó là th trư ng Tokyo. S ti n USD thu ư c là: 1000000 x 1,1035 = 1103500 USD Sau ó t USD i EUR b ng cách l y USD mua EUR theo t giá bán th p nh t th trư ng New York: 1103500/1,1026 = 1000816 USD Kinh doanh 1 triêu EUR, N T thu ư c: 1000816 -1000000 = 816 EUR => V i k t qu này N T c n so sánh v i chi phí th c hi n giao d ch ưa ra quy t nh KD hay không. b. Giao d ch t 3 th trư ng tr lên o Th trư ng New York: GBP/USD = 1,8990/15 o Th trư ng London: GBP/SGD = 2,8450/70 o Th trư ng Singapore: USD/SGD 1,5020/40 V i 1 tri u USD N T nên giao d ch ntn có l i? Trư ng h p 1 Bán 1 tri u USD l y SGD TT Singapore theo t giá mua USD/SGD: 1000000 x 1,5020=1502000 SGD L y SGD mua GBP th trư ng London theo t giá bán GBP/SGD: 1502000/2,8470 = 527572,88 GBP Bán GBP TT New York theo t giá mua GBP/USD: 527572,88x1,8990 = 1001860,89 USD Nghi p v này lãi : 1001860,89 – 1000000= 1860,89 USD Trư ng h p 2 : L y 1 triêu USD mua GBP th trư ng NewYork theo t giá bán GBP/USD 1000000/1,9015 = 525900,6 GBP Bán GBP l y SGD th trư ng London theo t giá mua GBP/SGD 525900,6 x 2,8450 = 1496187,2 SGD L y SGD mua USD TT Singapore theo t giá bán USD/SGD: 1496187,2/1,5040 = 994805,31USD Nghi p v này l : 994805,31 -1000000 = - 5194,69 USD 13
 14. 3.7 CÁC LO I GIAO D CH TRÊN TH TRƯ NG TI N G I a. Giao d ch qua êm: (J+1, Overnight, O/N) Là giao d ch mà ngày vay v n là ngày hôm nay (J), ngày tr n là ngày hôm sau (J+1). b. Giao d ch ngày mai (J+2, Tomorrow next,tomnext) Ký hi u : T/N. Là giao d ch v i ngày th a thu n là ngày hôm nay (J), ngày giao v n là ngày mai (J+1), ngày tr n là ngày (J+2). c. Giao d ch ngày kia (J+3, Spot next, S/N) : T c là ngày th a thu n là ngày hôm nay (ngày J), ngày giao v n là ngày (J+2), ngày tr n là ngày kia (J+2+1). d. Giao d ch cho kỳ h n th n : Là giao d ch mà ngày th a thu n là ngày hôm nay (ngày J), ngày giao v n là ngày J+2, Ngày tr n là ngày (J+2+n). 14
Đồng bộ tài khoản