Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
375
lượt xem
147
download

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những phần chính của máy điện một chiều gồm stato với cực từ , roto với dây quấn và cổ góp với chổi điện cu stato: còn gọi là phần cảm gồm một lõi thép bằng thép đúc vừa là mạch từ vừa là vỏ máy + cực từ chính : có dây quấn kích từ lồng vào lõi sắt cực từ , lõi thép cực từ làm bằng thép kỹ thuật điện mỏng, các cuộn kích từ được quấn bằng dây đồng bọc cách điện và được nối nối tiếp với nhau ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 1

  1. Ch-¬ng I: Giíi thiÖu vÒ ®éng c¬ mét chiÒu I- CÊu t¹o cña ®éng c¬ mét chiÒu - nh÷ng phÇn chÝnh cña m¸y ®iÖn mét chiÒu gåm stato víi cùc tõ , roto víi d©y quÊn vµ cæ gãp víi chæi ®iÖn a- stato: cßn gäi lµ phÇn c¶m gåm mét lâi thÐp b»ng thÐp ®óc võa lµ m¹ch tõ võa lµ vá m¸y + cùc tõ chÝnh : cã d©y quÊn kÝch tõ lång vµo lâi s¾t cùc tõ , lâi thÐp cùc tõ lµm b»ng thÐp kü thuËt ®iÖn máng, c¸c cuén kÝch tõ ®-îc quÊn b»ng d©y ®ång bäc c¸ch ®iÖn vµ ®-îc nèi nèi tiÕp víi nhau + cùc tõ phô : ®-îc ®Æt gi÷a c¸c cùc tõ chÝnh vµ dïng ®Ó c¶i thiÖn ®æi chiÒu , lâi thÐp cña cùc tõ phô th-êng lµm b»ng thÐp khèi, trªn th©n cùc tõ phô cã ®Æt d©y quÊn mµ cÊu t¹o gièng nh- d©y quÊn cùc tõ chÝnh b- roto: cßn gäi lµ phÇn øng gåm lâi thÐp vµ d©y quÊn phÇn øng - lâi thÐp h×nh trô lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kü thuËt dµy 0,5 mm, phñ s¬n c¸ch ®iÖn ghÐp l¹i vµ ®-îc dËp lç th«ng giã vµ r·nh ®Ó ®Æt d©y quÊn phÇn øng - cæ gãp gåm c¸c phiÕn gãp lµm b»ng ®ång ®-îc c¸ch ®iÖn cã d¹ng h×nh trô g¾n ë ®Çu trôc roto - chæi ®iÖn lµm b»ng than graphit, c¸c chæi tú chÆt lªn cæ gãp nhê lß xo vµ gi¸ chæi ®iÖn g¾n lªn n¾p m¸y II- Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu - Khi cho ®iÖn ¸p mét chiÒu U vµo hai chæi than A,B trong d©y quÊn phÇn øng sinh ra dßng ®iÖn I- . C¸c thanh dÉn ab , cd cã dßng ®iÖn n»m trong tõ tr-êng sÏ chÞu lùc F®t t¸c dông lµm cho roto quay , khi phÇn øng quay nöa vßng vÞ trÝ c¸c thanh dÉn ab, cd ®æi chç cho nhau do ®ã c¸c phiÕn gãp ®æi chiÒu dßng ®iÖn gi÷ cho chiÒu lùc t¸c dông kh«ng ®æi ®¶m b¶o ®éng c¬ cã chiÒu quay kh«ng ®æi , khi ®éng c¬ quay c¸c thanh dÉn c¾t tõ tr-êng sÏ c¶m øng søc ®iÖn ®éng E- chiÒu quay x¸c ®Þnh theo qui t¾c bµn tay tr¸i
  2. Ph-¬ng tr×nh ®iÖn ¸p : U = E- + R- .I- III- Ph©n lo¹i vÒ ®éng c¬ mét chiÒu - §éng c¬ mét chiÒu ®-îc dïng rÊt phæ biÕn trong c«ng nghiÖp giao th«ng vËn t¶i vµ nãi chung ë nh÷ng thiÕt bÞ cÇn ®iÒu chØnh tèc ®é quay liªn tôc trong mét ph¹m vi réng ( m¸y c¸n thÐp, m¸y c«ng cô lín, ®Çu m¸y tiÖn.) - còng nh- m¸y ph¸t, ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®-îc ph©n lo¹i theo kÝch thÝch tõ thµnh c¸c ®éng c¬ ®iÖn kÝch tõ ®éc lËp , kÝch thÝch song song, kÝch thÝch nèi tiÕp vµ kÝch thÝch hçn hîp - Giíi thiÖu vÒ ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp U- Rf E I U- CKT Rkt Ikt Ukt H×nh 1: s¬ ®å nèi d©y cña ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp - Khi nguån ®iÖn mét chiÒu cã c«ng suÊt kh«ng ®ñ lín th× m¹ch ®iÖn phÇn øng vµ m¹ch ®iÖn kÝch tõ m¾c vµo hai nguån mét chiÒu ®éc lËp víi nhau vµ lóc nµy ®éng c¬ ®-îc gäi lµ ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp b- Ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp U u Ru  R f   .I u K K
  3. nÕu bá qua c¸c tæn thÊt c¬ vµ tæn thÊt thÐp cña m«men c¬ trªn trôc ®éng c¬ b»ng m«men ®iÖn tõ ta kÝ hiÖu lµ M, nghÜa lµ M®t = Mc¬ = M th× ta cã ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp U u Ru  R f   .M K K 2 - Gi¶ thiÕt ph¶n øng phÇn øng ®-îc bï ®ñ,  = const th× c¸c ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn vµ ®Æc tÝnh c¬ lµ tuyÕn tÝnh p.N K Trong ®ã: 2a  : tèc ®é gãc , rad/s  : tõ th«ng kÝch tõ d-íi mét cùc tõ U- : ®iÖn ¸p phÇn øng R- : ®iÖn trë phÇn øng Rf : ®iÖn trë phô trong m¹ch phÇn øng I- : dßng ®iÖn trong m¹ch phÇn øng §å thÞ m« t¶ ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬  0 ®m M®m M IV- Nguyªn lý ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng
  4. -§Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng ®«ng c¬ ®iÖn mét chiÒu cÇn cã thiÕt bÞ nguån nh- m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp , c¸c bé chØnh l-u ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ nµy cã chøc n¨ng biÕn ®æi l-îng xoay chiÒu thµnh mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng Eb ®iÒu chØnh ®-îc lµ nhê tÝn hiÖu U®k LK BB§ -Ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ thèng nh- sau: Eb R  Rb   ud .I u K dm K dm - v× tõ th«ng cña ®éng c¬ ®-îc gi÷ kh«ng ®æi nªn ®é cøng cña ®Æc tÝnh c¬ còng kh«ng thay ®æi cßn tèc ®é kh«ng t¶i lý t-ëng tuú thuéc vµo gi¸ trÞ ®iÖn ¸p U®k cña hÖ thèng do ®ã cã thÓ nãi ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh nµy lµ triÖt ®Ó - §Ó x¸c ®Þnh d¶i ®iÒu chØnh tèc ®é ta thÊy r»ng tèc ®é lín nhÊt cña hÖ thèng bÞ chÆn bëi ®Æc tÝnh c¬ b¶n lµ ®Æc tÝnh øng víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc vµ tõ th«ng còng gi÷ ë gi¸ trÞ ®Þnh møc. Tèc ®é nhá nhÊt cña d¶i ®iÒu chØnh bÞ giíi h¹n bëi yªu cÇu vÒ sai sè tèc ®é vµ m«men khëi ®éng , khi m«men t¶i lµ ®Þnh møc th× gi¸ trÞ lín nhÊt va nhá nhÊt cña tèc ®é lµ: M dm  max   0 max   M dm  min   0 min   §Ó tho¶ m·n kh¶ n¨ng qu¸ t¶i th× ®Æc tÝnh thÊp nhÊt cña d¶i ®iÒu chØnh ph¶i cã m«men ng¾n m¹ch lµ: Mnmmin = Mcmax = KM.M®m
  5. Trong ®ã : KM: hÖ sè qu¸ t¶i vÒ m«men, do hä ®Æc tÝnh c¬ lµ nh÷ng ®-êng th¼ng song song víi nhau nªn theo ®Þnh nghÜa vÒ ®é cøng ®Æc tÝnh c¬ ta cã thÓ viÕt: 1 M  min  M nm min  M dm   dm K M  1   M dm  0 max   0 max  1  M dm D  M dm KM 1 K M  1  * Ph¹m vi ®iÒu chØnh phô thuéc tuyÕn tÝnh vµo  omax max ®k1 0min min ®k2 M®m Mnmmin

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản