intTypePromotion=1

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 6

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
144
lượt xem
45
download

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ làm việc Chế độ tuyến tính V2 = A.ud; A = 104105 là hệ số khuếch đại điện áp. Để thực hiện chế độ này phải có ud Vsat Chế độ bão hoà: ud ud . Ứng dụng: OA được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật điều khiển tự động: tạo hàm số, tạo các bộ điều chỉnh P, PI, PID

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 6

  1. Chương 6: Giíi thiÖu c¸c kh©u a)KhuyÕch ®¹i thuËt to¸n + V+ E- E p - - U OA + + S d E - Vp E + - + V1 V+ V 1 2 M M V1 Vsat Ud Vsat ChÕ ®é lµm viÖc  ChÕ ®é tuyÕn tÝnh V2 = A.ud; A = 104105 lµ hÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p. §Ó thùc hiÖn chÕ ®é nµy ph¶i cã  ud  Vsat A  ChÕ ®é b·o hoµ: V sat  ud  > ; V2 = Vsat A V sat  ud  < ; V2 = -Vsat A øng dông:
  2. OA ®-îc sö dông réng r·i trong kü thuËt ®iÒu khiÓn tù ®éng: t¹o hµm sè, t¹o c¸c bé ®iÒu chØnh P, PI, PID, t¹o c¸c ®a hµi, c¸c trig¬, c¸c kh©u so s¸nh, v.v.. b)Kh©u t¹o xung ®ång bé +E i1 R1 R2 PT ic U ~ 1 T0 D1 D0 U ®b R 3 U1  E U®b  U1: ®iÖn ¸p nguån xoay chiÒu U®b: ®iÖn ¸p xung ®ång bé PT: transistor quang, phototransistor Trong nöa chu kú d-¬ng cña ®iÖn ¸p nguån: U1 E i1  , i2  , U®b = 0 R1 R2
  3. Trong nöa chu kú ©m, ®i«t D1 dÉn dßng, D0 bÞ kho¸, U®b = E S¬ ®å nµy cho phÐp lo¹i bá m¸y biÕn ¸p ®ång bé a) KhuyÕch ®¹i vµ biÕn ¸p xung +E R1 D Rg Ue 2 Th D R1 r L BAX t C T1 T2 T Ue d)Kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c-a ®ång bé +E U®b R t Urc Urc C U®b t
  4. U®b- xung ®ång bé ®iÓm kh«ng cña ®iÖn ¸p nguån xoay chiÒu Urc- ®iÖn ¸p r¨ng c-a ®ång bé Urc = E.( 1- e-t/RC ) e- Kh©u ph¸t xung ” sinus ch÷ nhËt” R1 +E Vsat T1 T2 kVsat 0A UC + t UC C R2 -E U2 Ur -kVsat R3 -Vsat Trong s¬ ®å nµy OA thùc hiÖn so s¸nh hai tÝnh hiÖu UC vµ Ur = B.TÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn 1)BiÕn ¸p xung vµ khuyÕch ®¹i xung V +24 a) KhuyÕch ®¹i xung R11 D T D BAX D R10 T1 T2 R12
  5.  Víi T chän lµ lo¹i TL 500-10 víi c¸c th«ng sè : Ug=8(V) Ig=400(mA)  BiÕn ¸p xung chän lµ lo¹i cã tû sè biÕn ®æi : U 1 =1 U2 §iÖn ¸p thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p xung U2 = Ug + 0,6 = 8,6 (V) §iÖn ¸p s¬ cÊp : U1=mU2=1.8,6=8,6(V) Ig I1= =0,04(A) 1 (Dßng I1 chÝnh lµ dßng ®i vµo cùc C cña T3)  §iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë R10: UR=E2-U1=15,4(V)  Gi¸ trÞ ®iÖn trë R10 cÇn chän : R10= U R  15,4 .103=56,22() I1 400 (Chän R10=60 )  C¨n cø vµo dßng colect¬ ta chän bãng T3 lo¹i KI-6U víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: IC E2 =3A UCE2 =60V  =100  Dßng ®iÖn bad¬ cñaT3 lµ dßng qua ®Ìn T2:
  6. IB1(T1)= I C (T3 )  297,1 =9,72(mA)  30  Dßng vµo cùc bad¬ cña T2 lµ dßng ra cña bé so s¸nh . Dßng nµy cã trÞ sè th-êng nhá  Chän Tranzito T2lµ lo¹i C828 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: UEC =40v Ic = 0,3A  =100  Dßng ®iÖn vµo cùc bad¬ cña T2lµ : IB(T2)= I B (T 2)  40 =4(mA)  10 Nh- vËy hÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch lµ :=10.10=100 lÇn  R11: ®iÖn trë t¹o thiªn ¸p cho T3 ®¶m b¶o t¹o ra mét ®iÖn ¸p kho¶ng 0,65V më b·o hoµ T3. Chän R11=1K  Chän c¸c ®i«t D6,D8, D7 lµ lo¹i D1011  R8 : ®iÖn trë h¹n chÕ dßng vµo cùc bad¬ T2.Chän R8=1K b)TÝnh biÕn ¸p xung BiÕn ¸p xung ®Ó truyÒn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:  T¹o ®-îc biªn ®é xung ra theo yªu cÇu  DÔ thay ®æi cùc tÝnh cña xung ra  C¸ch ly vÒ ®iÖn gi÷a m¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch lùc *Chän tû sè biÕn ¸p xung n=1,2 *Chän vËt liÖu s¾t tõ 330 ,lâi s¾t tõ cã d¹ng h×nh ch÷ E lµm viÖc rrªn mét phÇn cña ®Æc tÝnh tõ ho¸ . B=0,7Tesla H=50A/m -Tõ thÈm lâi s¾t tõ : = B  0,67 =1,4.104 o H  10 .50 -V× m¹ch tõ cã khe hë nªn ph¶i tÝnh tõ thÈm trung b×nh .S¬ bé ta chän chiÒu dµi trung b×nh cña ®-êng søc tõ l=0,1m , khe hë lkh=10-5m.
  7. l 0,1 tb=  =5,8.103 l 0,1 l kh  10 5   1,4.10 4 -ThÓ tÝch lâi s¾t tõ: V=Q.l=  tb . o .t x .2s.U .I 2 B Tx: ®é réng xung ,chän tx=600s S: Møc ®é sôt biªn ®é xung,S=0,15 I2':dßng ®iÖn thø cÊp quy ®æi sang s¬ cÊp ,I2'= 0,35 =0,3A 1,2 V= (5,8.10 (4 .(10 7 3 ).(6.10 4 ).0,15.9,12.0,3 =6,18 cm3 (0.7) 2 Chän lo¹i BAX cã thÓ tÝch V=9,22 cm2 cã c¸c th«ng sè : Q=0,92 cm2 l=10,03 cm a=1,2 cm c= 1,2 cm C=4,8 cm H=4,2 cm B=1 cm -Sè vßng cuén s¬ cÊp BAX: U .t x 9,12.(6.104 ) W1=  =112 vßng B.Q.K 0,7.(0,92.10 4 ).0,76 -Sè vßng cuén d©y thø cÊp BAX: W2= 7.112  86 vßng 9,12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản