intTypePromotion=3

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 7

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
214
lượt xem
71
download

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện áp sau khi từ đầu ra a, a’ của biến áp đồng pha qua điôt D1,D2 ta được dạng điện áp tại A như hình vẽ, điện áp tại A sau khi so sánh với một điện áp chuẩn lấy trên R2 ta được dạng ra ở B là các xung chữ nhật Chọn E+ = 12. VR1 = 1,08.R4 Để có thể điều chỉnh U ta chọn VR1 là biến trở loại 5K, R4 là điện trở cố định 5K Thường chọn điện trở R2 và R3 sao cho dòng vào khuyếch thuật toán IV...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 7

  1. Chương 7: TÝnh to¸n khèi ®ång pha D1 R2 +E a A B w 2-1 R 1 A1 -E R3 D2 a’ +E R4 VR1 Uref UA  UB  2 1 §iÖn ¸p sau khi tõ ®Çu ra a, a’ cña biÕn ¸p ®ång pha qua ®i«t D1,D2 ta ®-îc d¹ng ®iÖn ¸p t¹i A nh- h×nh vÏ, ®iÖn ¸p t¹i A sau khi so s¸nh víi mét ®iÖn ¸p chuÈn lÊy trªn R2 ta ®-îc d¹ng ra ë B lµ c¸c xung ch÷ nhËt Chän E+ = 12.
  2. 1  U ref  U A.max .sin 2 víi UAmax = 12V 1 40 0 chän 1 = 400 -> Uref = 12 2 .sin = 12 2 .sin = 5,8(V) 2 2 E1 .VR 1  5,8(V) VR 1  R 2 Ta cã : 12  .R 4  5,8 VR 1  R 4 ->VR1 = 1,08.R4 §Ó cã thÓ ®iÒu chØnh U ta chän VR1 lµ biÕn trë lo¹i 5K, R4 lµ ®iÖn trë cè ®Þnh 5K Th-êng chän ®iÖn trë R2 vµ R3 sao cho dßng vµo khuyÕch thuËt to¸n IV
  3. UB  UC 9V  1 2 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c-a : M¹ch lµm nhiÖm vô t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c-a ®-a vµo cöa ®¶o cña A3 . Xung ch÷ nhËt UB ®-îc ®-a vµo ®Çu ®¶o cña A2 Khi UB = - UB.max , ®i«t D3 th«ng cã dßng IC1= UC.max/R6 n¹p cho tô C1 qua R6 Khi UB = UB.max , ®i«t D3 kho¸, tô C1 phãng ®iÖn theo ®-êng +E -> VR2 -> R5 -> C1 -> A2 vÒ ©m nguån -E + TÝnh chän kh©u r¨ng c-a : §iÖn ¸p tùa ®-îc h×nh thµnh do sù n¹p cña tô C1 , mÆt kh¸c ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p tùa cã trong mét nöa chu kú ®iÖn ¸p l-íi lµ tuyÕn tÝnh th× : + Thêi gian tô n¹p 1 10 T1  .T  .40  2,22(ms ) 180 180 +Thêi gian tô phãng; T2 = T - T1 = 40 - 2,22 = 37,78 (ms) Coi dßng qua tô C1 kh«ng ®æi IC UC  .T1 C1 IC UC 9     4,05.10 3   C1 T1 2,22.10 3  I C  C1 .4,05.10 3 chän C1 = 1F  IC = 4,05.103(A)
  4. U B. max 12  1 R6    272  IC 4,05.10 3 chän R6 = 300() khi tô C1 phãng ®iÖn qua R5, VR2 ta chän R5, VR2 sao cho T2 = 37,78(ms) IC U0  UC  .T2 C1 IC Ta cã: 0  9 .37,78.10 3 C1 9.C1 9.10 6  IC    0,24.10 3 ( A) 37,78.10 3 37,78.10 3 Víi UC = UDZ = 9V MÆt kh¸c R5  VR2  12  12 3  50.10 3   IC 0,24.10 Ta chän R5 = 33K cßn VR2 lµ biÕn trë lo¹i 10 K 4. Kh©u so s¸nh Urc R8 +E A3 D U®k R9 -E Uc U®k  UD 
  5. §iÖn ¸p r¨ng c-a ®-a vµo cöa ®¶o cña A3 §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ®-a vµo cöa céng cña A3 NÕu Urc>U®k ®Çu ra cña A3lµ xung ©m NÕu Urc>Udk ®Çu ra cña A3 lµ xung d-¬ng Khi ®ã ®Çu ra cña A3 cã chuçi xung vu«ng liªn tiÕp .PhÇn tö chÝnh cña kh©u so s¸nh lµ A3 lo¹i TL084 do h·ng Texas Intruments chÕ t¹o . Chän R8 = R9 =15k 5)Kh©u logic AND  §Çu ra cña m¹ch AND lµ xung chïm cã ®é réng cña xung dïng ë m¹ch so s¸nh  chän AND lµ vi m¹ch CMOSTC085 cña NhËt cã nguån cÊp 15V 6)Kh©u ph¸t xung chïm Kh©u ph¸t xung chïm dïng b»ng vi m¹ch 555 ldo h·ng SignetÝc chÕ t¹o, bao gåm khuÕch ®¹i thuËt to¸n OA1, OA2 thùc hiÖn chøc n¨ng so s¸nh, mét trig¬, mét transistor vµ ®iÖn trë, mçi c¸i 5k
  6. +E R10 8 4 7 R11 6 555 2 C2 1 3 Ura

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản