intTypePromotion=1

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
151
lượt xem
47
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng của bảo vệ 2 phải phối hợp với chức năng 51 phía đường dây, giả sử thời gian cắt lớn nhất đối với sự cố ngắn mạch pha - pha của các lộ đường dây 35 kV nối vào thanh cái của máy biến áp là 1 (sec) vậy để đảm bảo khả năng chọn lọc đúng thì bảo vệ của chức năng 51 bảo vệ 2 ta phải chọn thời gian tác động một cấp là 0,3 sec.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 12

  1. Chương 12: B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n (87N) + Sö dông r¬ le 7UT 513. + Chän m¸y biÕn dßng . N1 = 200 / 1 ccx: 5P20 + Chän th«ng sè ®Æt cho 87N: IReff = 0,1 . Id®BA Vµo th«ng sè b¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n khèi ®Þa chØ 19. 1900  REST . B¾t ®Çu khèi b¶o vÖ cã giíi h¹n. EATH FAULT PROTECTION 1901  RES . E/F B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n ON Lµm viÖc 1903  I – REF > Gi¸ trÞ t¸c ®éng quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña 0,1 I / IN ®èi t-îng ®-îc b¶o vÖ. 1904 Gãc giíi h¹n gÉy cho ®é æn ®Þnh khi cã dßng CRIT.ANGLE ch¹m ®Êt ch¹y qua 100 0 1910 2nd H·m xung kÝch víi hµi bËc 2
  2. HARMON Lµm viÖc ON 1911 2nd Thµnh phÇn hµi bËc 2 trong dßng so lÖch mµ r¬ HARMON le ph¸t tÝn hiÖu kho¸. 15% 1912  IREF MAX H·m sßng hµi bËc 2 cã t¸c dông ®Õn dßng so 2 lÖch nµy quy ®æi theo dßng danh ®Þnh cña ®èi 10 I / IN t-îng ®-îc ¶o vÖ 1925  I – Thêi gian trÔ. DELAY 0,0 Sec 0,0 c 1927 T . RESET Thêi gian trë vÒ khi tÝn hiÖu c¾t hÕt 0,1 sec 0,1 sec 4.2.4. Chøc n¨ng chèng qu¸ t¶i cña 7UT513: C«ng suÊt ®Þnh møc cña c¸c cuén d©y c¸c phÝa m¸y biÕn ¸p b»ng nhau. + H»ng sè thêi gian: 2 1  25000    .   656 (sec) 60  126  Trong ®ã: Dßng ®iÖn cho phÐp trong 1 sec lµ 25000 A
  3. + HÖ sè qu¸ tÈi K: 1,4. IddBA 1,4.126 K   1,4 IddBA 126 Ng-ìng nhiÖt ®é b¸o ®éng: 90% cña ®é t¨ng nhiÖt c¾t §Þa chØ khèi: 2400THERT B¾t ®Çu khèi b¶o vÖ nhiÖt ®é. OVERLOAD 2401THERMAL B¶o vÖ qu¸ t¶i nhiÖt ®é bËt. OL Lµm viÖc ON 2402 K – Gi¸ trÞ ®Æt cña hÖ sè K = 1,4. FACTOR 1,4 I/IN 2403T – H»ng sè thêi gian  = 10 phót CONTANT 656 2404T- ALM §é t¨ng nhiÖt ®é b¸o tÝn hiÖu b»ng % cña ®é 90% t¨ng nhiÖt 90% 4.2.5. B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng phÝa 35 kV (BI2).
  4. N1’ TG 110 kV BV1 BV2 TG 35 kV BV3 T G10 kV Chøc n¨ng 51: Chøc n¨ng 51 cña b¶o vÖ 2 ph¶i phèi hîp víi chøc n¨ng 51 phÝa ®-êng d©y, gi¶ sö thêi gian c¾t lín nhÊt ®èi víi sù cè ng¾n m¹ch pha - pha cña c¸c lé ®-êng d©y 35 kV nèi vµo thanh c¸i cña m¸y biÕn ¸p lµ 1 (sec) vËy ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chän läc ®óng th× b¶o vÖ cña chøc n¨ng 51 b¶o vÖ 2 ta ph¶i chän thêi gian t¸c ®éng mét cÊp lµ 0,3 sec. t = tcdd + Δt = 1,0 + 0,3 = 1,3 (Sec) TÝnh dßng ®iÖn khëi ®éng ®Æt vµo b¶o vÖ chøc n¨ng 51: Kat .Kmm Ikd  .Ilv max Ktv Trong ®ã: Kat = 1,2 hÖ sè an toµn Kmm = 1 hÖ sè më m¸y Ktv = 0,95 hÖ sè trë vÒ Ilvmax Dßng lµm viÖc max ch¹y qua b¶o vÖ 1, 2 . 1 Id  . 0 ,5249  0 ,6630 kA 0 ,95 Dßng ®iÖn cµi ®Æt cho chøc n¨ng 51 b¶o vÖ 2:
  5. Id 0,6630 I*  d sc   1,105 I (BI2 ) dd 0,6 V× r¬ le chØ lµm trßn ®Õn 0,01 nªn chän I*® = 1,11 VËy th«ng sè cÇn ®Æt cho chøc n¨ng 51 BV2: I*® = 1,11 tc¾t = 1,3 sec
  6. 4.2.6. B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng phÝa 10 kV (BI3). Chøc n¨ng 51. Thêi gian t¸c ®éng cña chøc n¨ng 51 BV3. Gi¶ sö thêi gian c¾t ng¾n m¹ch lín nhÊt lµ 1 sec. VËy ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc tõng cÊp th× thêi gian t¸c ®éng cña chøc n¨ng 51 BV3: t = tcdd + Δt = 1,0 + 0,3 = 1,3 sec Dßng ®iÖn ®Æt phôc vô cho chøc n¨ng 51 BV3: K at .K mm 1,2.1 Id  .I LV max  .1,837  2,3204 kA K TRV 0,95 Dßng ®iÖn ®Æt cho chøc n¨ng 51: Id 2,3204 I*  d SC   1,162 I (BI 3 ) dd 2 V× b¶o vÖ r¬ le chØ lµm trßn ®Õn 0,01 nªn chän I*® = 1,17 VËy th«ng sè cÇn cµi ®Æt cho chøc n¨ng 51 BV3: I*® = 1,17 t = 1,3 sec 4.2.7. B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng phÝa 110 kV (BI1). a. Chøc n¨ng 50: Dßng ®iÖn khëi ®éng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc cÇn chän dßng khëi ®éng theo: max  BI  I d  K at .I ngoai  1,2. I fN(1BI1 ) max ; I fN(2 1 ) max ; I fN(3 1 ) max  1,2.8,598  10,317 kA BI Dßng ®iÖn cµi ®Æt cho chøc n¨ng 50 BV1: Id S dm 10 ,317 25 I*  d .  .  6 , 474 I sc ( I sc 1 ) 3 .U dm 1 dd BI 0,2 3 .115 V× b¶o vÖ r¬ le chØ lµm trßn ®Õn 0,01 nªn ta chän I*® = 6,48 VËy th«ng sè cÇn cµi ®Æt cho chøc n¨ng 50 BV1 lµ:
  7. t = 0 sec I*® = 6,48 b. Chøc n¨ng 50N: Dßng ®iÖn khëi ®éng cho chøc n¨ng 50N: N BI N  I kd  K at . max I 0 (3 1) ; I 0 (1BI1)  1,2 .1,932  2,318 kA Dßng ®iÖn ®Æt cho chøc n¨ng 50N: I kd 2,318 25 I*  d SC .I lv max  .  1,454 I ( BI1 ) dd 0,2 3.115 V× b¶o vÖ r¬ le lµm trßn ®Õn 0,01 nªn chän I*® = 1,46 VËy th«ng sè cµi ®Æt cho chøc n¨ng 50N (BV1) lµ: t = 0 sec I*® = 1,46 c. Chøc n¨ng 51 (BV1): Chøc n¨ng b¶o vÖ 51 BV1 ph¶i phèi hîp víi chøc n¨ng b¶o vÖ 51 cña ®-êng d©y phÝa 110 kV; BV2 vµ BV3. theo nguyªn t¾c tõng cÊp ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc th×: t BV1  max t dd ; t BV 2 ; t BV 3  t  1,3  0,3  1,6 sec Dßng ®iÖn phôc vô cho chøc n¨ng 51 BV1: K at .K mm 1, 2 .1 I kd  .I lv max  .0 ,1757  0 , 2219 kA K Trv 0 ,95 Dßng ®iÖn cµi ®Æt cho chøc n¨ng 51 BV1: I kd 0, 2219 I*  d SC   1,1097 I ( BI 1 ) dd 0, 2 V× b¶o vÖ r¬ le lµm trßn ®Õn 0,01 nªn chän I*® = 1,11. VËy th«ng sè cÇn ®¨t cho chøc n¨ng 51 BV1 lµ: t = 1,6 sec
  8. I*® = 1,11 d. Chøc n¨ng 51N (BV1): Thêi gian t¸c ®éng cña chøc n¨ng 51N b¶o vÖ 1 ph¶i phèi hîp víi thêi gian c¾t ng¾n m¹ch cña ®-êng d©y 110kV khi x¶y ra ch¹m ®Êt vµ thêi gian c¾t ng¾n m¹ch chøc n¨ng 51N, BV2, BV3 theo nguyªn t¾c tõng cÊp. Gi¶ sö thêi gian c¾t ng¾n m¹ch lín nhÊt lµ 1,3 sec th× thêi gian c¾t ng¾n m¹ch cña BV1 lµ: t = tmax + Δt = 1,3 + 0,3 = 1,6 sec Dßng ®iÖn khëi ®éng cho chøc n¨ng 51N: 25 I kd  0 , 4 .I ddMBA  0 , 4 .  0 , 05 kA 3 . 115 Dßng ®iÖn ®Æt cho chøc n¨ng 51N: Id 0 ,05 I*  d sc   0 , 25 I ( BI 1 ) dd 0,2 V× b¶o vÖ r¬ le lµm trßn ®Õn 0,01 nªn chän I*® = 0,26 VËy th«ng sè cÇn ®¨t cho chøc n¨ng 51N (BV1) lµ: I*® = 0,26 t = 1,6 sec 4.2.8. B¶o vÖ qu¸ ¸p thø tù kh«ng chèng ch¹m ®Êt phÝa 35kV B¶o vÖ dïng ®Ó ph¸t tÝn hiÖu khi cã hiÖn t-îng ch¹m ®Êt x¶y ra. §iÖn ¸p khëi ®éng Uk® = 30% .Ud® = 0,3 . 35 = 10,5 kV §iÖn ¸p khëi ®éng thø cÊp:
  9. Utck® = Uk®/ Nu = 10500 / 350 = 30 V
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2