thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
149
lượt xem
48
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để kiểm ta độ nhậy của chức năng 51, 51N bảo vệ quá dòng, đi tim dòng điện ngắn mạch pha nhỏ nhất chạy qua BI phía 110 kV kihi xảy ra ngắn mạch tại N’1, N2, N’2, N3, N’3. Theo kết quả tính được tại Chương II. Tìm được dòng điện nhỏ nhất. I f = 4,352 Trường hợp ngắn mạch 3 pha khi hệ thống min 2 máy biến áp vận hành song song.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 14

  1. Chương 14: KiÓm tra ®é nhËy cña b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p 4.3.2.1. HT§ min víi tr¹m biÕn ¸p cã 1 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp: a- XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch N'1. D¹ng ng¾n m¹ch N(3). Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phôc vô cho b¶o vÖ so lÖch MBA: N(2) N(1) N(1,1) N'1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 59,7 0 0 69,42 0 0 69,39 0 0 26 8 7 I0 0 0 0 21,92 0 0 20,92 0 0 2 4 I1 + 59,7 0 0 47,05 0 0 61,09 0 0 I2 26 6 2
  2. Theo c«ng thøc tÝnh Ih: Ih = IBI1 + IBI2 + IBI3 = 59,726 + 0 + 0= 59,726 Dßng ®iÖn ng-ìng ®-îc tÝnh ë ®o¹n D HÖ sè ®é nhËy: KN = ISL / Ing = 59,726 / 7,2 = 8,295 D¹ng ng¾n m¹ch N(1). ISL = Ih = 47,056 + 0 + 0= 47,056 Dßng ®iÖn ng-ìng ®-îc tÝnh ë ®o¹n D. HÖ sè ®é nhËy: KN = ISL / Ing = 47,056 / 7,2 = 6,535 D¹ng ng¾n m¹ch N(1;1). ISL = Ih = 61,092 Dßng ®iÖn ng-ìng ®-îc tÝnh ë ®o¹n D. HÖ sè ®é nhËy: KN = ISL / Ing = 61,092 / 7,2 = 8,48 b- XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch N’'2 N(2) N2’ BI1 BI2 BI3
  3. If 7,247 7,247 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 7,247 7,247 0 Theo c«ng thøc tÝnh Ih: ISL = Ih = IBI1 + IBI2 + IBI3 = 14,494 - D¹ng ng¾n m¹ch N(3) Dßng ®iÖn ng-ìng ®-îc tÝnh ë ®o¹n C Ing = tg2 .(Ih - 2,5) = 0,5. (14,494 - 2,5) = 5,997 HÖ sè ®é nhËy: KN = Ih / Ing = 14,494 / 5,997 = 2,417 c- XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch N'3. N(3) N3’ BI1 BI2 BI3 If 4,694 0 4,694 I0 0 0 0 I1 + I2 4,694 0 4,694
  4. - D¹ng ng¾n m¹ch N(3). ISL = Ih = 4,694 + 4,694 + 0= 9,388 Ng-ìng ®-îc tÝnh ë ®o¹n C Ing = tg2 .(Ih - 2,5) = 0,5 . (9,388 - 2,5) = 3,444 HÖ sè ®é nhËy: KN = Ih/ Ing = 9,388 / 3,444 = 2,726 4.3.3. KiÓm tra ®é nhËy cña b¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 110 kV: 4.3.3.1. HT§ min tr¹m biÕn ¸p cã hai m¸y biÕn ¸p lµm viÕc song song. §Ó kiÓm ta ®é nhËy cña chøc n¨ng 51, 51N b¶o vÖ qu¸ dßng, ®i tim dßng ®iÖn ng¾n m¹ch pha nhá nhÊt ch¹y qua BI phÝa 110 kV kihi x¶y ra ng¾n m¹ch t¹i N’1, N2, N’2, N3, N’3. Theo kÕt qu¶ tÝnh ®-îc t¹i Ch-¬ng II. T×m ®-îc dßng ®iÖn nhá nhÊt. I f = 4,352 Tr-êng hîp ng¾n m¹ch 3 pha khi hÖ thèng min 2 m¸y biÕn ¸p vËn hµnh song song. I 0 = 20,924 Tr-êng hîp ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt khi hÖ thèng min 1 m¸y biÕn ¸p vËn hµnh song song. 4.3.3.2. KiÓm tra ®é nhËy cña chøc n¨ng 51: Dßng ®iÖn phôc vô cho chøc n¨ng 51 b¶o vÖ 1: I k® = 0,2219 kA I f = 4,352 . 125,5 = 546 A
  5. KiÓm tra ®é nhËy cña chøc n¨ng 51: I N min 546 Kn    2 , 46 I kd 221 ,9 4.3.3.2. KiÓm tra ®é nhËy cña chøc n¨ng 51N: Dßng ®iÖn phôc vô cho chøc n¨ng 51N b¶o vÖ 1: Ik® = 0,05 kA I f = 20,924 . 125,5 = 2,625 kA KiÓm tra ®é nhËy cña chøc n¨ng 51: I N min 2625 Kn    52 ,5 I kd 50 Víi ®é nhËy nh- trªn b¶o vÖ ®¶m b¶o lµm viÖc tin cËy. 4.3.4 B¶ng tæng kÕt c¸c gi¸ trÞ: 4.3.4.1. KiÓm tra ®é an toµn HT§ max víi tr¹m biÕn ¸p cã 1 m¸y biÕn ¸p vËn hµnh ®éc lËp: N1 N2 N3 Max N(1) N(1,1) N(2) N(3) IN 0 0 17,196 11,032 ISLng 0,5 0,5 7,348 4,266 ISL 0,309 0,312 2,235 1,434 Kat 1,618 1,602 3,287 2,975
  6. 4.3.4.2. KiÓm tra ®é nhËy HT§ min víi tr¹m biÕn ¸p cã 1 m¸y biÕn ¸p vËn hµnh ®éc lËp: N'1 N'2 N'3 Min N(2) N(1) N(1,1) N(3) N(3) IN = ISL 59,726 47,056 83,04 14,494 9,388 Ing 7,2 7,2 7,2 5,997 3,444 KN 8,295 6,535 8,48 2,417 2,726 NhËn xÐt: Qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn cho thÊy viÖc kiÓm tra ®é an toµn vµ ®é nhËy cña b¶o vÖ so lÖch cho thÊy th«ng sè ®· chØnh ®Þnh ®¶m b¶o cho r¬ le lµm viÖc ®¹t yªu cÇu vÒ ®é nhËy còng nh- ®é an toµn.
Đồng bộ tài khoản