intTypePromotion=1

Thông tư quy định về quản lý giá trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
179
lượt xem
15
download

Thông tư quy định về quản lý giá trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định về quản lý giá trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư quy định về quản lý giá trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch cña B a n  v Ët   c h Ý n h   h ñ     gi¸ p Sè  171/1998/TTLT/BV G­C A A V  n g µ y 07  th¸ng 02 n¨ m   1998  Q u y  ® Þ n h  v Ò  q u ¶ n  lý gi¸ trong n g µ n h  H K D D  Vi Öt N a m   C¨n  LuËt Hµng  cø    kh«ng d©n dông ViÖt Nam     n¨m 1991 vµo LuËt     söa  ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt Hµng    kh«ng d©n dông ViÖt Nam     n¨m   1995; C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 01/CP ngµy 05/1/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ;  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  68/CP  sè  ngµy  25/10/1995 cña    ChÝnh  phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  cÊu  chøc  m¸y  h¹n  c¬  tæ  bé  cña  Côc Hµng kh«ng  d©n dông ViÖtNam;   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  137­ sè  H§BT  ngµy 24/4/1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng  (nay lµChÝnh      phñ)vÒ    qu¶n    lýgi¸; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  818/TTg  sè  ngµy 13/12/1995 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      vÒ  lýcíchµng  kh«ng d©n  dông  ViÖtNam;    Trëng Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ  Côc  ëng  vµ  tr Côc  Hµng kh«ng d©n dông  ViÖt Nam     quy ®Þnh  chÕ  c¬  qu¶n    lýnhµ    gi¸trong ngµnh  nícvÒ      Hµng kh«ng  d©n dông ViÖtNam   sau:   nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Gi¸trong ngµnh        Hµng kh«ng  d©n dông  ViÖt Nam     (sau ®©y         gäilµgi¸ HK)      lµ gi¸cña    c¸c dÞch  hµng  vô  kh«ng  phihµng  vµ    kh«ng  c¸c thÓ  do    nh©n,   ph¸p nh©n    ho¹t®éng    ­ kinh doanh    trong lÜnh    vùc hµng kh«ng (sau ®©y     gäi lµ"c¸c®¬n      vÞ")cung    cÊp  cho hµnh kh¸ch,c¸c h∙ng      hµng kh«ng,c¸c c¸ nh©n        vµ    chøc,doanh  c¸c tæ    nghiÖp  dông    sö  c¸c dÞch  (sau  vô  ®©y       gäilµ ngêi sö    dông dÞch      vô).Gi¸hµng  kh«ng gåm     i c¸clo¹ sau:   1.1.Gi¸ cíc vËn        chuyÓn  hµng  kh«ng, bao    gåm     cíc vËn chuyÓn  hµnh  kh¸ch,hµng    phÈm,  kiÖn,trªnc¸c ® êng    ho¸,bu  bu        bay  quèc  vµ  tÕ  trong níc,     cíc cho    thuª c¸c    dÞch  bay  vô  phôc  kinh  quèc  vô  tÕ  d©n,  c¸c chuyÕn  bay  chuyªn    îc qu¶n    c¬: ®   lýtheo Th«ng   904/CAAV  t sè  ngµy 06/5/1996 cña Côc  Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt Nam  híng dÉn  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  sè  818/TTg  ngµy  13/12/1995 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ.   1.2.C¸c  i     lo¹  kh¸c trong ngµnh  gi¸     Hµng kh«ng  îc qu¶n    ®   lýtheo    c¸c quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2. §Ó     thóc ®Èy      ho¹t®éng  cña ngµnh  Hµng  kh«ng,gi¸hµng      kh«ng  ph¶i  ® îc x©y    dùng    së    trªnc¬  chi phÝ  hîp    tÝnh  lý,cã  ®Õn  kh¶  n¨ng thu    håi vèn  ®Çu   vµ    t t¹o tÝch    luü cho    c¸c ®¬n  vÞ, ®ång   thêiph¶i ®¶m     b¶o    phï hîp    víi møc     gi¸cña      c¸c níc trong khu    vùc,tõng      bíc thùc hiÖn      c¸c khuyÕn  c¸o trong  lÜnh  vùc    gi¸cña  ICAO.
  2. 2 Gi¸ hµng    kh«ng  cßn ph¶i® îc x©y      dùng    së    trªnc¬  c¸c chÕ      ®é ­ chÝnh  s¸ch cña Nhµ    níc trong lÜnh    vùc hµng kh«ng; ®¶m     b¶o    hµi hoµ gi÷a lî Ých     i cña ®¬n  vµ  vÞ  cña  kh¸ch hµng, kh«ng  îc n©ng        ®   gi¸bÊt  lýdo  hîp    tÝnh  chÊt  ®éc quyÒn  trong kinhdoanh.       3. §èivíi   i       lo¹  c¸c h×nh kinh doanh,dÞch  cã      vô  tÝnh  ®éc  quyÒn  cao,li     ªn quan    trùctiÕp ®Õn     viÖc  dông  së    sö  c¬  h¹ tÇng  cña ngµnh hµng  kh«ng  hoÆc   cã ¶nh hëng    trùctiÕp tí c¸c ®èi t   dông         îng sö  i dÞch  vËn    vô  t¶ihµng  kh«ng vµ  c¸c nhµ  vËn  chuyÓn  ho¹t ®éng  cã    vËn    t¶ihµng  kh«ng      trªn l∙nh thæ ViÖt  Nam:  Nhµ     níc qu¶n      lý gi¸th«ng  qua  viÖc quy ®Þnh  c¸c  igi¸hoÆc   lo¹    quy  ®Þnh  nguyªn t¾c    ®Þnh    gi¸,khung    gi¸cña    i c¸clo¹ h×nh    dÞch  nµy. vô  §èivíi   i     lo¹ h×nh  c¸c   kinh doanh,dÞch  kh¸c:c¸c ®¬n  ®Þnh        vô      vÞ  gi¸theo  c¬ chÕ  thÞ  êng, nhng  tr   kh«ng  îc lî dông  ®     i thÕ ®éc  quyÒn  hoÆc   ªnminh  li   ®éc quyÒn    ®Ó n©ng    kh¸ch hµng  ph¶ichÞu  qu¶n    gi¸,Ðp    vµ    sù  lýchung vÒ  gi¸cña    quan  thÈm    c¸cc¬  cã  quyÒn  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II. h È m  q u y Ò n  q u y  ® Þ n h    T 1. Ban    VËt    gi¸ChÝnh phñ: trªnc¬  v¨n      së  b¶n    ®Ò nghÞ  cña Côc Hµng  kh«ng d©n dông ViÖt Nam,    Ban  VËt    gi¸ChÝnh phñ thÈm ®Þnh  giao cho  vµ    Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖtNam     quy ®Þnh    i   c¸clo¹ gi¸sau:   1.1.Gi¸®iÒu      hµnh    tµu bay  bay  ®Õn. ®i  1.2.Gi¸phôc  hµnh      vô  kh¸ch hµng    kh«ng    t¹ C¶ng  i HKSB. 1.3.Gi¸h¹ cÊtc¸nh tµu bay.             2.Côc    Hµng  kh«ng  DDVN: 2.1.X©y    dùng  hoÆc  híng dÉn    c¸c ®¬n   x©y  vÞ  dùng ph¬ng    ¸n,thÈm  ®Þnh  tæng      vµ  hîp,®Ò nghÞ  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ thÈm ®Þnh    i   c¸c lo¹ gi¸ quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  PhÇn  . i 1  II 2.2.Trªn c¬  t×nh      së  h×nh thùc tÕ    hoÆc   theo    ®Ò nghÞ cña    c¸c ®¬n    vÞ, Côc  Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt Nam     xem     xÐt,thÈm  ®Þnh  quy  vµ  ®Þnh    c¸c lo¹ gi¸sau:   i   2.2.1.       soichiÕu  ninh hµng  Gi¸ an    kh«ng. 2.2.2.     cho    Gi¸ thuªquÇy  lµm      thñ tôchµnh  kh¸ch t¹ C¶ng     i HKSB. 2.2.3.     s©n  Gi¸ ®Ëu  t«t¹ C¶ng  «     i HKSB.  2.2.4.     nhîng quyÒn  Gi¸   khaith¸ct¹ C¶ng        i HKSB.  2.2.5.       thuªbao      Gi¸ t¹ c¸cC¶ng  i HKSB.  2.2.6.     cung  Gi¸ cÊp    c¸cdÞch  bæ   vô  sung  ®iÒu  hµnh  bay    qu¸ c¶nh. 2.2.7.   dông    sö  Gi¸ s©n  ®Ëu    tµu bay. Vµ mét  lo¹    sè  i kh¸c ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  gi¸               cña    c¸c ®¬n  vÞ, cÇn    thiÕtph¶i® îc qu¶n          lý,quy ®Þnh chÆt      chÏ,®Ó ®¶m  b¶o  thùc hiÖn    tètc¸c chÝnh      s¸ch cña    Nhµ    níctrong lÜnh    vùc  kinh doanh    i   c¸c lo¹  h×nh  dÞch  vô hµng kh«ng.
  3. 3 2.3.Côc    Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam: c¨n  t×nh  cø  h×nh thùc tÕ  hoÆc   theo ®Ò     nghÞ  cña    c¸c®¬n  ®Ó: vÞ  2.3.1.  Quy  ®Þnh  nguyªn t¾c    ®Þnh    gi¸cho      lo¹ gi¸sau: i Gi¸cung    øng  x¨ng dÇu    m¸y  bay 2.3.2.  Quy  ®Þnh  khung    gi¸cho  mét  lo¹ gi¸sau: sè  i     2.3.2.1.     lµm    Gi¸ m¸t phanh,vÖ    sinhlèptµu bay       2.3.2.2.     cho      Gi¸ thuªxe,ph¬ng  tiÖn m Æt     ®Êt    t¹ C¶ng  i HKSB.  2.3.2.3.     cho    Æt   Gi¸ thuªm b»ng  qu¶ng      c¸o t¹ C¶ng  i HKSB.  2.3.2.4.     cho    Æt   Gi¸ thuªm b»ng    t¹ C¶ng  i HKSB.  2.3.2.5.     phôc  kü  Gi¸ vô  thuËtth   ¬ng    Æt   m¹im ®Êt  cho    tµu bay 2.3.2.6.  u    l kho,l b∙i Gi¸  u   hµng    ho¸ chuyªn chë    b»ng  êng  ® hµng  kh«ng. 2.3.2.7.     kÐo  Gi¸ d¾t    tµu bay 2.3.2.8.     dÉn    Gi¸ tµu bay 2.3.2.9.     cho    Gi¸ thuªcÇu  dÉn  kh¸ch lªn/xuèng tµu bay       2.3.2.10.   dông    sö  Gi¸ b¨ng  chuyÒn    tr¶hµnh      lýt¹ C¶ng  i HKSB.  2.3.2.11.     kinhdoanh  Gi¸   vËn    t¶itrong s©n  t¹ C¶ng    ®ç    i HKSB.  2.3.2.12.Mét  lo¹        sè  igi¸phi hµng kh«ng  cña    c¸c dÞch  trùc tiÕp  vô    sö  dông  së  tÇng  i c¬  h¹  t¹ C¶ng HKSB  ®Þa  ph¬ng (kh«ng ph¶i s©n    bay Quèc  tÕ). Vµ mét  lo¹    sè  i kh¸c,ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  gi¸               cña    c¸c ®¬n  vÞ,cÇn    thiÕtph¶i® îcqu¶n    nguyªn t¾c        lývÒ    ®Þnh    gi¸hoÆc  khung gi¸. 3.C¸c    ®¬n  vÞ: 3.1.XuÊt    ph¸ttõ nhu      cÇu thÞ  êng  trªnc¬  tu©n  tr vµ    së  thñ    c¸c nguyªn  t¾c  hoÆc   khung    Côc  gi¸do  Hµng kh«ng d©n  dông ViÖt Nam     quy  ®Þnh,    c¸c ®¬n  quy  vÞ  ®Þnh  møc    thÓ  gi¸cô  cho    i   nªu    c¸clo¹ gi¸®∙  t¹ môc    trªn.   i 2.3 ë  3.2.Trªn c¬  nguyªn t¾c      së    ®Þnh    gi¸theo  chÕ  tr c¬  thÞ  êng,nhng    kh«ng  ® îc lî dông     i thÕ ®éc quyÒn hoÆc   ªnminh  li   ®éc quyÒn    ®Ó n©ng    gi¸,Ðp  kh¸ch hµng,c¸c®¬n  quy        vÞ  ®Þnh    i   c¸clo¹ gi¸sau:   3.2.1.     canh    Gi¸ g¸c m¸y  bay 3.2.2.     tr«nggi÷xe  Gi¸     ®¹p,xe    m¸y    t¹ C¶ng  i HKSB.  3.2.3.   dông    sö  Gi¸ nhµ  tiÔn vÉy      t¹ C¶ng  i HKSB.  3.2.4.     cung  Gi¸ cÊp  thiÕtbÞ  dÞch  trong lÜnh    vµ  vô    vùc  Æt  ® chç,b¸n vР     vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng. 3.2.5.Gi¸ c¸c lo¹        i dÞch  kh¸c,gi¸kinh doanh  ¬ng    c¸c ®¬n  vô        th m¹i do    vÞ  cung  øng. 3.3.Trong  êng        tr hîp ph¸tsinh lo¹    i h×nh dÞch  míi,cha  îcquy  vô    ®   ®Þnh  cô thÓ  i t¹ Th«ng   t nµy, c¸c ®¬n  ® îc phÐp      vÞ    t¹m    dông  thêi¸p  møc     gi¸tho¶  thuËn    víikh¸ch hµng  hoÆc   møc     ®¬n   quy  gi¸do  vÞ  ®Þnh. Trong vßng  30  ngµy      kÓ tõ ngµy  dông    ¸p  gi¸t¹m thêi,®¬n   ph¶i x©y    vÞ    dùng  ph¬ng  gi¸ ¸n    hoÆc   khung    gi¸,tr×nh Côc    Hµng kh«ng  d©n  dông  ViÖt Nam   Ban    vµ  VËt    gi¸
  4. 4 ChÝnh  phñ xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh    êng  c¸c lo¹    (trõtr hîp    i nªu  i gi¸ t¹ môc  ë  3.2  trªn). III.C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c   1.§¨ng  gi¸HK:   ký    1.1.C¸c    ®¬n  cã  vÞ  tr¸chnhiÖm     ®¨ng  víiCôc  ký    hµng  kh«ng d©n dông  ViÖtNam           t¹ ®iÓm   ­phÇn        i   môc    c¸clo¹ gi¸HK nªu    i i 3   II(trõc¸clo¹ gi¸ë    3.2.5)   1.1.1.§¨ng  theo    ký  ®Þnh    îcthùc hiÖn  kú:®     hµng n¨m (vµo    c¸c ngµy  íc tr   ngµy  01/2 hµng    n¨m)        i   kiÕn    ®èi víi lo¹ gi¸dù  c¸c   ¸p dông  trong kú    thiÕp theo.   1.1.2.§¨ng  th«ng  êng:c¸c biÓu        ký  th     gi¸míiph¶i® îc®¨ng  chËm       ký  nhÊt  lµ 15    ngµy  íc ngµy  dông  tr   ¸p  chÝnh thøc; trõ tr     êng  hîp    igi¸do  c¸c lo¹    Côc  Hµng  kh«ng quy ®Þnh      (gi¸ i t¹ môc  vµ     1  2.2 ­phÇn  II) 1.2.C¸c      néi dung  chñ  yÕu  ph¶i ®¨ng  lµ:tªn gäi,®èi  îng  dông,   ký        t ¸p    møc    gi¸hoÆc  khung      gi¸¸p dông  trong kú    ®¨ng      êng      ký,c¸ctr hîp ¸p dông  Æc   ® biÖt,c¸c ghichó            ­ gi¶ithÝch  li   cã  ªnquan,gi¶itr×nh ph¬ng        ph¸p  x©y dùng  vµ  néidung    cÊu thµnh  cña  i   lo¹  ®¨ng  (nÕu  sù  gi¸ ký  cã  x©y  dùng    míi,thay ®æi,     bæ  sung  víikú  íc). so    tr   Trêng  trong kú  hîp    ®¨ng   ký,®èi      i   víic¸c lo¹  hoÆc   gi¸ mét  néi dung  sè    cña   gi¸kh«ng  thay  æi  víikú  íc,®¬n  chØ   cã  ® so    tr   vÞ  ph¶i   nªu          ghirâ "nh  l¹tªnlo¹ gi¸vµ      n¨m  i i 19...  (n¨m  ícn¨m  tr   ®¨ng ký)". 1.3.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,xuÊt ph¸ttõyªu cÇu                thùc tÕ,c¸c®¬n        vÞ  ® îc quyÒn    ®iÒu chØnh  møc     gi¸t¨ng hoÆc     gi¶m kh«ng  qu¸  %   víimøc   5  so    hoÆc   khung    ®¨ng    gi¸®∙  ký.Trêng   hîp thay ®æi      lính¬n,®¬n  ph¶i®¨ng    vÞ    ký  l¹lo¹ gi¸®ã  íckhi¸p dông    i   tr       i   møc      gi¸míitheo quy    ®Þnh    t¹ môc  i 1.1.2ë    trªn. C¸c  êng  thay ®æi      tr hîp    c¸c néi dung kh¸c nh: tªn gäi,®èi îng  dông,         t ¸p    c¸c tr   êng hîp  dông  Æc   ¸p  ® biÖt.   . ®¬n  ph¶i ®¨ng  l¹ c¸c néi dung  . vÞ    ký  i       ®ã  ngay      khi¸p dông    néidung  míi. 2.HiÖp  ¬ng      th Gi¸HK: 2.1.Trong  êng    sù    tr hîp cã  tranh chÊp        i     ®èi víi lo¹  nªu  i c¸c gi¸ t¹ ®iÓm   ­   3    phÇn      IIc¸c ®¬n  hoÆc   vÞ  ngêisö    dông  dÞch  cã  vô  quyÒn    ®Ò nghÞ  chøc  tæ  hiÖp  ¬ng    quan  th gi¸.C¬  chñ    tr×hiÖp  ¬ng      th gi¸lµCôc  hµng kh«ng d©n dông  ViÖtNam     tham      (cã sù  giacña  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ). 2.2.Trong  êng      vÉn    tr hîp c¸cbªn  kh«ng tho¶ thuËn  îcmøc      ®   gi¸qua  hiÖp  th¬ng,Côc    hµng kh«ng d©n  dông ViÖt Nam       sÏquyÕt ®Þnh møc      gi¸¸p dông.  C¸c  cã  bªn  nghi∙ chÊp   vô  hµnh quyÕt ®Þnh    nµy. 3.KiÓm       trat×nh  h×nh  thùc hiÖn      gi¸KH: 3.1.Côc    hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt Nam,    Ban      vËt gi¸ChÝnh  phñ tæ  chøc  kiÓm    tra®éc    lËp hoÆc   phèihîp kiÓm        traviÖc  chÊp  hµnh    gi¸,khung    gi¸ HK   i   t¹  ®¬n    lýkÞp      êng  viph¹m  c¸c vÞ; xö    thêic¸c tr hîp    theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh; bæ     sung, söa  æi    ® kÞp    thêinh÷ng  êng  tr hîp    gi¸,khung  kh«ng    g¸  phï hîp.
  5. 5 3.2.C¸c    ®¬n  cã  vÞ  tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn        gi¸HK vÒ  Côc  hµng kh«ng  d©n  dông ViÖt Nam     theo ®Þnh  1  kú  n¨m  (vµo cïng kú    ®¨ng  ký    gi¸hµng n¨m)        i   nªu  i ®èi víic¸c lo¹  ®∙  gi¸ t¹ PhÇn    trªn,     i   IIë    c¸c lo¹  nªu  trõ gi¸ t¹ môc    i 3.2.5. Trong  êng  tr hîp cÇn thiÕt,theo    yªu cÇu cña Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ  hoÆc  Côc Hµng kh«ng d©n  dông ViÖt Nam,    ®¬n  ph¶ilËp  göiB¸o    vÞ    vµ    c¸o ®ét  xuÊt vÒ    t×nh h×nh  thùc hiÖn            c¸c lo¹ gi¸®∙    gi¸HK ®èi víi c¶    i   nªu  tÊt   trong  Th«ng   tnµy. 3.3.Néi dung        c¸c B¸o    c¸o ph¶iph¶n  ® îct×nh    ¸nh    h×nh  thùc hiÖn  gi¸   vÒ    trong kú    b¸o  c¸o  ®¬n      ë  vÞ, c¸c ®iÓm  hîp      lý ­ bÊt hîp      lý,c¸c kiÕn nghÞ    bæ sung,söa    ®æi... c¸cnéidung   vµ      kh¸ctheo yªu cÇu        cña  Côc Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖtNam   Ban    vµ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ. 3.4.§èi víic¸c lo¹      li           i HK cã  ªnquan  gi¸ dÞch  cña    vô  c¸c doanh nghiÖp  thµnh    viªncña Tæng  c«ng    tyHµng  kh«ng  ViÖtNam,    viÖc ®¨ng  gi¸,     ký    c¸o b¸o tÝnh h×nh  thùc hiÖn      gi¸theo    c¸c quy ®Þnh cña Th«ng    t nµy  îc thùc hiÖn  ®     tËp  trung,thèng    nhÊt qua    Tæng  c«ng    tyHKVN. 3.5.Hµng    n¨m, trªnc¬  c¸c®¨ng  vµ          së    ký  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn      gi¸ cña ®¬n    vÞ, Côc Hµng  kh«ng d©n dông ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    th«ng b¸o  t×nh h×nh thùc hiÖn    i   nªu  i   c¸c lo¹  ®∙  t¹ Môc  vµ      gi¸   1  2.2 ­ PhÇn    IIcho Ban  VËt  gi¸ChÝnh    phñ    ®Ó phèihîp qu¶n      lý. IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy    ký. C¸c quy ®Þnh  íc tr   ®©y      tr¸víi i Th«ng   tnµy ®Òu   b∙i bÞ    bá. 2.Trong    qua tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,          cã    c¸c®¬n  b¸o c¸o kÞp  vÞ      thêinh÷ng    vÊn    ®Ò cÇn  îc bæ   ®   sung, söa  æi      ® vÒ Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ,  Côc Hµng kh«ng d©n dông  ViÖtNam     xem       xÐt,gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2