intTypePromotion=3

Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược phẩm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Tuấn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:64

0
56
lượt xem
14
download

Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược phẩm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược phẩm của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phân tích tình hình nhập khẩu dược phẩm của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM, những thành tựu, hạn chế khi thực hiện hoạt động nhập khẩu dược phẩm và cơ hội, thách thức mà môi trường bên ngoài đem lại. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động nhập khẩu dược phẩm của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược phẩm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ­­­­­­­­­***­­­­­­­­ THU HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG  DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ và tên sinh viên: Lê Thị Hạnh Trinh  Mã sinh viên: 1201017423 Lớp: A20 Khóa: K51 Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Thị Oanh
 2. TP.HCM, tháng 11 năm 2015
 3. NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Đồng ý cho sinh viên Lê Thị Hạnh Trinh nộp bài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Thị Oanh
 4. MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA  HỌC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ  LỜI    MỞ    ĐẦU                                                                                                             .........................................................................................................      1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT   NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ    MINH                                               ...........................................      3 1.1.  Quá trình hình thành và    phát    triển                                                                 .............................................................      3 1.2.  Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và tình hình nhân   sự...4 1.2.1.  Chức    năng                                                                                                          ......................................................................................................      4 1.2.2.  Nhiệm    vụ                                                                                                           .......................................................................................................      4 1.2.3.  Cơ cấu tổ chức    hành    chính                                                                                ............................................................................      5 1.2.4.  Tình hình    nhân    sự                                                                                               ...........................................................................................      7 1.3.  Đánh giá chung về  tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ   Phần  Xuất Nhập Khẩu Y tế  Thành phố  Hồ  Chí Minh giai đoạn 01/2012 ­   06/2015    ..10  1.4.  Vai trò của hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược phẩm đối với Công   ty C   ổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành Phố Hồ    Chí Minh                           .......................       13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM  CỦA CÔNG TY CỔ  PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  THÀNH PHỐ  HỒ   CHÍ    MINH                                                                                                                 .............................................................................................................       15 2.1.  Tình hình nhập khẩu mặt hàng dược phẩm của Công ty Cổ Phần   Xuất Nh   ập Khẩu Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/2012    ­  06/2015                15     2.1.1.  Kim ngạch    nhập    khẩu                                                                                     .................................................................................       15 2.1.2.  Cơ cấu dược phẩm    nhập    khẩu                                                                       ...................................................................       16 2.1.3.  Cơ cấu thị trường    nhập    khẩu                                                                          ......................................................................       19
 5. 2.1.4.  Phương thức    thanh    toán                                                                                   ...............................................................................       21 2.1.5.  Phương thức vận tải và    bảo    hiểm                                                                  ..............................................................       23 2.1.6.  Chất lượng dược phẩm    nhập    khẩu                                                                ............................................................       24 2.2..........................................................................................Nh   ận    xét    chung   26  2.2.1.  Thành    tựu                                                                                                         .....................................................................................................       26 2.2.2.  Hạn    chế                                                                                                            ........................................................................................................       27 CHƯƠNG   3:   MỘT   SỐ   GIẢI   PHÁP   NHẰM   NÂNG   CAO   HOẠT   ĐỘNG  NHẬP   KHẨU   DƯỢC   PHẨM   CỦA   CÔNG   TY   CỔ   PHẦN   XUẤT   NHẬP    KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ    CHÍ MINH                                                         .....................................................       30 3.1.  Triển vọng đối với hoạt động nhập khẩu dược phẩm của    Công    ty      30 ..        3.1.1.  Cơ    hội                                                                                                              ..........................................................................................................       30 3.1.2.  Thách    thức                                                                                                        ....................................................................................................       31 3.2.  Định hướng nâng cao hoạt động nhập khẩu dược phẩm của    Công ty 32     3.3.  Một số giải pháp nâng cao hoạt động nhập khẩu    dược    phẩm               ...........       33 3.3.1.  Thay đổi điều kiện cơ sở    giao    hàng                                                                ............................................................       33 3.3.2.  Thắt chặt điều khoản chất lượng trong hợp đồng    nhập    khẩu                      ..................       34 3.3.3.  Gia tăng năng lực cạnh tranh trong công tác    đấu    thầu                                    ................................       35 3.3.4.  Tăng cường công tác tìm kiếm    khách    hàng                                                     .................................................       36 3.3.5.  Chủ động dự đoán sự thay đổi của môi trường    bên    ngoài                             .........................       37 3.3.6.  Kiểm tra thông tin nhà sản xuất và thông tin    dược    phẩm                             38 ...................  KẾT    LUẬN                                                                                                                ............................................................................................................       39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 6. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết  Tiếng Anh Tiếng Việt tắt AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch Tự do  ASEAN ASEAN ­ India Free Trade  Khu vực mậu dịch tự do ASEAN  AIFTA Area ­ Ấn Độ ASEAN ­ Korea Free Trade  Khu vực mậu dịch tự do ASEAN  AKFTA Area ­ Hàn Quốc Association of Southeast  Hiệp hội các Quốc  ASEAN Asian Nations gia Đông Nam Á CFR Cost and Freight Tiền hàng và cước phí CIF Cost, Insurance and Freight Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí FCA Free Carrier Giao cho người vận tải Food and Drug  Cục quản lý Thực phẩm và  FDA Administration Dược phẩm Hoa Kỳ FOB Free On Board Giao lên tàu FTA Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do GPP Good Pharmacy Practice Thực hành tốt nhà thuốc L/C Letter of Credit Thư tín dụng T/T Telegraphic transfer Thanh toán bằng chuyển tiền TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân USD United States Dollar Đơn vị tiền tệ Hoa Kỳ CP XNK Cổ phần Xuất nhập khẩu WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới
 7. DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ STT Tên bảng,  Trang biểu 1 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty CP XNK Y tế TP.HCM 5 Bảng 1.1: Cơ cấu nhân sự của công ty CP XNK Y tế TP.HCM  2 7 giai đoạn 2012 ­ 2014 Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của công ty CP XNK Y tế  3 10 TP.HCM giai đoạn 2012 ­ 2014 Bảng 1.3: Kết quả kinh doanh của công ty CP XNK Y tế  4 12 TP.HCM trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2012 ­ 2015 Bảng 1.4: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dược phẩm của  5 14 công ty CP XNK Y tế TP.HCM giai đoạn 01/2012 ­ 06/2015 Bảng 2.1: Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của công ty CP  6 15 XNK Y tế TP.HCM giai đoạn 01/2012 ­ 06/2015 Bảng 2.2: Kim ngạch và tỷ trọng các mặt hàng dược phẩm  7 nhập khẩu của công ty CP XNK Y tế TP.HCM giai đoạn  17 01/2012 ­ 06/ 2015 Bảng 2.3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu mặt hàng dược phẩm  8 19 của công ty CP XNK Y tế TP.HCM giai đoạn 01/2012 ­  06/2015 B ảng 2.4: Cơ cấu các phương thức thanh toán của công ty CP  9 22 XNK Y tế TP.HCM giai đoạn 01/2012 ­ 06/2015 Bảng 2.5: Điều kiện cơ sở giao hàng của công ty CP XNK Y  10 23 tế TP.HCM giai đoạn 01/2012 ­06/2015 Bảng 2.6: Dược phẩm nhập khẩu bị đình chỉ lưu hành và phải thu  11 25 hồi của công ty CP XNK Y tế TP.HCM giai đoạn 01/2012 ­  06/2015
 8. LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu đang   phát triển một cách mạnh mẽ bởi nó khai thác lợi thế  tương đối của từng quốc  gia trong phân công lao động quốc tế. Trong khi hầu hết các nước trên thế  giới   đều muốn  tăng cường xuất siêu, hạn chế nhập siêu, hoạt động nhập khẩu vẫn   là một hoạt động thiết yếu bởi không một quốc gia nào có lợi thế về tất cả các  mặt hàng. Đặc biệt, với tình hình Việt Nam hiện nay, riêng về  lĩnh vực y tế,  nguồn lực trong nước vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đủ  đáp  ứng cho nhu cầu  chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người tiêu dùng. Việc sử dụng dược phẩm  nhập khẩu nhằm đảm bảo sức khỏe  người dân đồng thời góp phần phát triển  nền y tế  nước nhà trở  nên vô cùng cần   thiết. Tuy mang  ý nghĩa quan trọng  nhưng hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược phẩm vào thị trường Việt Nam còn  tồn tại nhiều hạn chế, cần được nghiên cứu để hoàn thiện hơn. Công ty Cổ  phần XNK Y tế TP.HCM (YTECO) là doanh nghiệp có hoạt  động nhập khẩu dược phẩm chiếm phần lớn hoạt  động công với nhiệm vụ  chính là cung ứng đầu vào cho ngành Y tế thành phố. Qua quá trình thực tập tại  phòng Xuất nhập khẩu của Công ty, kết hợp với những kiến thức đã được học  tại trường, tác giả  quyết định thực hiện đề  tài: “Hoạt động nhập khẩu mặt  hàng dược phẩm của Công ty Cổ  phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố  Hồ  Chí Minh”. Đề  tài tập trung phân tích tình hình nhập khẩu dược phẩm của   Công ty CP XNK Y tế  TP.HCM, những thành tựu, hạn chế  khi thực hiện hoạt   động nhập khẩu dược phẩm và cơ hội, thách thức mà môi trường bên ngoài đem  lại. Trên cơ  sở  đó, tác giả  đề  xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao hoạt động  nhập khẩu dược phẩm của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM. Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài thu hoạch gồm 3 phần sau đây: ­ Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Xuất Nhập  Khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ­ Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu dược phẩm của  Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ­ Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động nhập  khẩu dược phẩm của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố  Hồ Chí Minh
 9. Tác giả  xin được gửi lời cảm  ơn sâu sắc đến Công ty XNK Y tế  Tp.Hồ  Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM, Quý thầy cô giáo   đã dạy và Cô Nguyễn Thị Oanh ­ giảng viên hướng dẫn khoa học đã hướng dẫn   và giúp tác giả hoàn thành bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp. Vì hiểu biết chưa hoàn thiện và kinh nghiệm thực tế  còn nhiều hạn chế,   bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính  mong nhận được những lời góp ý, nhận xét chân thành của quý thầy cô và Công   ty nhằm hoàn thiện kiến thức của mình. TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015 Sinh viên thực hiện Lê Thị Hạnh Trinh
 10. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ  PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  MINH 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Nhằm   đáp   ứng   nhu   cầu   đầu   vào   của   ngành   Y   tế   TP.HCM,   ngày   04/01/1984, UBND TP.HCM ra Quyết định số  05/QĐ­UB thành lập nên Công ty  Cung ứng vật tư Y tế ­ tiền thân của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM (YTECO).  Ngày  20/12/1989, Công ty Cung  ứng vật tư  y tế  được đổi tên là Công ty Xuất   Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố, tên giao dịch đối ngoại là YTECO, trực thuộc Sở Y  tế  TP.HCM theo Quyết định số  748/QĐ­UB (1989­2001). Ngày 22/03/1993, theo  Quyết định số 106/QĐ­UB của UBND TP.HCM, Công ty Xuất Nhập Khẩu Y tế  Thành phố được đổi tên thành Công ty Xuất Nhập Khẩu Y tế trực thuộc UBND   TP.HCM, giữ  nguyên tên giao dịch đối ngoại là YTECO. Năm 2001, thực hiện   chủ trương cổ  phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Công ty Xuất Nhập Khẩu   Y tế  được chuyển thể  thành công ty cổ  phần theo Quyết định số  60/2001/QĐ­ TTg ngày 24/04/2001 của Thủ tướng chính phủ và có tên đầy đủ  như hiện tại là   Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (YTECO). Một số thông tin khái quát về Công ty CP XNK Y tế Tp.HCM: ­ Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế  Thành Phố Hồ Chí Minh ­ Tên đối ngoại: Ho Chi Minh City medical import export joint ­  stock company ­ Tên viết tắt: YTECO ­ Trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM ­ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 4103000534 ­ Mã số thuế: 0302366480 ­ Vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng ­ Số điện thoại: (84.8) 39 304 372 ­ Fax: 84­8­39306909 ­ Email: yteco_hcm@yteco.vn ­ Website: www.yteco.vn ­ Mã cổ phiếu: YTECO
 11. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã từng bước thay đổi và phát triển, thể  hiện qua những sự kiện và thành tựu dưới đây: Ngày 02/10/2013, Công ty được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa  Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong   công tác từ  năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự  nghiệp xây dựng Chủ  nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công ty được UBND TP.HCM khen tặng Đơn vị  thi đua xuất sắc và Tập  thể lao động xuất sắc trong 6 năm liền, từ năm 2009 đến năm 2014. Sau hơn 30 năm hoạt động và phát triển, đến nay Công ty CP XNK Y tế  TP.HCM đã thiết lập được một hệ  thống phân phối rộng lớn, bao gồm các chi   nhánh, hiệu thuốc cung cấp sỉ và lẻ dược phẩm tân dược, trang thiết bị y tế trên  toàn quốc như  TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ  và một số tỉnh thành khác   trên cả nước. Chính vì vậy, Công ty đã có thể cung cấp đầy đủ và thường xuyên  nguồn hàng cho các công ty, xí nghiệp dược, các bệnh viện lớn, các trung tâm y   tế và hiệu thuốc. Với những kinh nghiệm đã tích lũy và cơ sở vật chất có được,  Công ty đã và đang nỗ lực thực hiện nghĩa vụ phục vụ cho sức khỏe cộng đồng,   khẳng định vị  trí dẫn đầu trong lĩnh vực y tế, không chỉ  tại Việt Nam mà trong  tương lai còn vươn đến tầm khu vực và thế giới. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và tình hình nhân sự 1.2.1. Chức năng Chức năng chính của Công ty CP XNK Y tế  TP.HCM là góp phần chịu   trách nhiệm cho đầu vào của ngành Y tế  thành phố, cung  ứng nguyên phụ  liệu,  thiết bị cho việc sản xuất của ngành dược thành phố, đồng thời cung ứng thành   phẩm, dụng cụ thiết bị cho khối phòng bệnh và tiếp tục hoạt động kiều hối trên   cơ sở phát huy kinh nghiệm, uy tín đã có được đối với khách hàng trong nước và   ngoài nước. 1.2.2. Nhiệm vụ Theo đúng ngành nghề đã đăng kí với cơ quan Nhà nước, Công ty CP XNK  Y tế TP.HCM thực hiện hoạt động kinh doanh với ba nhiệm vụ chính sau: Thứ   nhất,  Công   ty   tiến   hành   xuất   nhập   khẩu,   sản   xuất   dược   phẩm,   nguyên dược liệu, trang thiết bị, vật tư y tế và đảm bảo các nghiệp vụ này được  tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
 12. Thứ  hai,  Công ty kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu thông qua xuất  khẩu ra nước ngoài và bán buôn, bán lẻ tại thị trường nội địa với hệ thống phân   phối gồm các chi nhánh, hiệu thuốc. Thứ  ba,  Công ty có nhiệm vụ  cung  ứng các dịch vụ  trong lĩnh vực xuất  nhập khẩu các sản phẩm y tế  bao gồm dịch vụ  nhập khẩu  ủy thác, giao nhận  hàng hóa xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan. Toàn  bộ   những  nhiệm   vụ   trên  đây  nhằm  phục   vụ   cho  một  nhiệm  vụ  chung duy nhất là đáp ứng nhu cầu về sản phẩm y tế cho TP.HCM và một số địa   bàn  ở  trong và ngoài nước khác. Ngoài ra, Công ty còn tiến hành một số  hoạt  động kinh doanh khác như sửa chữa, bảo trì các loại máy móc, thiết bị y tế, cung   cấp dịch vụ bảo quản và kiểm nghiệm thuốc. 1.2.3. Cơ cấu tổ chức hành chính Cơ  cấu tổ  chức hành chính của một doanh nghiệp cho thấy cách thức   doanh nghiệp vận hành, cách các quyết định được đưa ra và thực hiện. Sơ đồ 1.1  thể hiện cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty CP XNK Y tế TP.HCM (Nguồn: Phòng Nhân sự ­ Hành chính)
 13. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP.HCM là loại hình cơ  cấu tổ chức theo chức năng điển hình, thường gặp trong các doanh nghiệp. Việc   áp dụng mô hình này giúp Công ty tận dụng được ưu điểm của mô hình là mỗi   phòng ban   chỉ  cần tập trung vào chuyên môn của mình, người đứng đầu cũng  không cần phải có kiến thức toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, theo lý   thuyết, cách thức tổ chức bộ máy hành chính như vậy khiến cho mỗi phòng ban   tập trung vào mục  tiêu hoạt động riêng của họ hơn là mục tiêu chung của công  ty và có thể dẫn đến  tình trạng mâu thuẫn trong quá trình vận hành. Nhận thức   được điều này, vai trò điều phối hoạt động giữa các phòng ban của Tổng Giám   Đốc rất được coi trọng. Công ty cũng thường xuyên tổ  chức các buổi training,   giao lưu và họp giữa các phòng ban nên tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ Công  ty chưa từng xảy ra. Giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức hành chính, chức năng, nhiệm  vụ của một số phòng ban tiêu biểu Phòng Xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm đối với những nghiệp vụ  xuất  khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Công ty và các công việc liên quan gồm xây dựng   mối quan hệ  tốt với nhà cung cấp nước ngoài, tìm nhà cung  ứng, đề  xuất các  phương pháp hoàn thiện nghiệp vụ  xuất nhập khẩu, đảm bảo các hoạt động   xuất nhập khẩu tuân thủ quy định của pháp luật, theo dõi số liệu xuất nhập khẩu  và thực hiện báo cáo chuyên ngành. Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ  đảm bảo các hoạt động kinh doanh của  Công ty hoạt động hiệu quả  và có thể  kiểm soát bằng cách xây dựng kế  hoạch  phát triển kinh doanh sản phẩm nội ngoại nhập, lập kế hoạch dự trù ngân sách  cho từng quý sáu tháng và kế hoạch năm, xây dựng nhóm mặt hàng chiến lược và   nhóm mặt hàng tự doanh độc quyền phân phối. Phòng Kinh doanh còn chịu trách  nhiệm mở rộng địa bàn hoạt động trong nước và hướng ra nước ngoài. Phòng Nhân sự ­ Hành chính đảm nhiệm chức năng sử dụng nguồn nhân  lực một cách hiệu quả thông qua việc hỗ trợ xây dựng và kiểm soát việc phân bổ  nhân sự cho tất cả các đơn vị, lập kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo cho nhân   viên theo yêu cầu phát triển của Công ty. Ngoài ra, phòng ban này còn chịu trách   nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách nội quy lao động, quy chế  tiền lương thưởng, quy chế đánh giá nhân viên.
 14. Phòng Tài chính ­ Kế  toán  có trách nhiệm quản lý các hoạt động tài  chính ­ kế toán bao gồm hướng dẫn, giám sát, thực hiện việc ghi chép ban đầu;   thu thập các chứng từ hóa đơn từ các phòng ban, bộ phận trong Công ty và cơ sở  bên ngoài, từ  đó lập và trình nộp các báo cáo cho Tổng Giám đốc và các cơ quan  chức năng. Bên cạnh đó, đây cũng là bộ phận tham mưu các chính sách liên quan   đến hoạt động tài chính ­ kế toán, hoạt động sản xuất kinh doanh cho Tổng Giám   đốc. 1.2.4. Tình hình nhân sự Để hình thành, duy trì và phát triển một doanh nghiệp cần sự tồn tại của   nhiều nguồn lực khác nhau. Trong những nguồn lực đó, không thể không đề cập   đến yếu tố nhân sự. Bảng 1.1 thể hiện tình hình nhân sự tại Công ty CP XNK Y  tế TP.HCM từ năm 2012 đến năm 2014: Bảng 1.1: Cơ cấu nhân sự của Công ty CP XNK Y tế  TP.HCM giai đoạn 2012 ­ 2014 Đơn vị tính: Người 2 2 2014 Năm 0 0 Tỷ  Tỷ  Tỷ  Chỉ tiêu Số  Số  Số  trọn trọn trọng  Na 67 48,20 lượ ng 72 lượng50,70 82 lượng 52,23 Giới  m tính Nữ 72 51,80 70 49,30 75 47,77 22­ 52 37,41 57 40,14 73 46,50 Tuổi 40 40  87 62,59 85 59,86 84 53,50 trở  Tru 24 17,27 23 16,20 27 17,20 ng  Tru Trình  42 30,22 42 29,58 43 27,39 ng  Đại  độ  73 52,52 77 54,23 87 55,41 học  học,  Tổng 139 100 142 100 157 100 (Nguồn: Phòng Nhân sự ­ Hành chính)
 15. Bảng 1.1 cho thấy trong giai đoạn 2012 ­ 2014, số  lượng nhân viên luôn  tăng qua các năm nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều tại Công   ty. Đặc biệt, năm 2014, tổng số lao động tại Công ty là 157 người, tăng 15 người   (tức 10,57%) so với năm 2013 (142 người). Số nhân viên tăng lên chủ  yếu nhằm   đáp  ứng cho nhu cầu nhân sự của phòng Yteco Phamarcy mới được thành lập. Về giới tính, nhìn chung, nhân sự tại Công ty CP XNK Y tế TP.HCM phân  theo giới tính khá cân bằng với tỷ  trọng của nam và nữ qua các năm không có sự  chênh lệch nhiều. Sự  cân bằng giới tính có được là do công việc tại các phòng   ban  ưu tiên cho nam và nữ  không giống nhau. Những công việc cần di chuyển,  làm việc  ở môi trường ngoài công ty nhiều hoặc do tính chất công việc phù hợp   với nam như   ở  các phòng Thông quan, phòng Marketing, phòng Logistic, phòng  Công nghệ   thông tin và phòng Kinh doanh sẽ  ưu tiên nam giới khi tuyển dụng.  Ngược lại, các công việc liên quan đến đàm phán, giao dịch, làm việc với hồ sơ,  chứng từ  tại các phòng Xuất nhập khẩu, phòng Nhân sự  ­ Hành chính và phòng   Tài chính ­ Kế  toán thường  ưu tiên tuyển dụng nữ. Kết quả  là số  lượng nhân   viên nam và nữ trong Công ty xấp xỉ nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2012 ­ 2014,   tỷ  trọng nam giới có xu hướng tăng, ngược lại so với nữ  giới. Do nhân viên nữ  thường nghỉ theo chế độ thai sản, và không phù hợp đi công tác nhiều nên ít được   đánh giá cao trong quá trình tuyển dụng, dẫn đến số  lượng nhân viên nữ  ngày  càng giảm, thay vào đó, số lượng nhân viên nam gia tăng. Về độ tuổi, phần lớn nhân viên tại Công ty CP XNK Y tế TP.HCM đều đã   gắn bó lâu năm cùng với lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển của Công ty  nên số  lượng nhân viên có độ  tuổi trên 40 luôn cao hơn so với nhân viên từ  22   đến 40 tuổi. Tỷ  lệ  nhân viên trên 40 lần lượt là 62,59% (2012), 59,86% (2013),  53,5% (2014) trong khi nhân viên từ  22 ­ 40 tuổi tương  ứng là 37,41% (2012), 40,14%  (2013), 46,5% (2014). Tuy nhiên, trong quá trình tuyển dụng thường  ưu tiên ứng  viên trẻ tuổi do các vị trí cần bổ sung không phải các vị trí quan trọng, không đòi  hỏi nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, các nhân viên trẻ tuổi có khả năng học hỏi   nhanh; kĩ năng vi tính, ngoại ngữ  thường tốt hơn và không yêu cầu mức lương  cao như  các nhân viên lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm. Do đó, càng về  sau, số  lượng  nhân viên từ 22 đến 40 tuổi càng tăng.
 16. Về trình độ học vấn, khác với các doanh nghiệp có bộ phận sản xuất với  số  lượng lao động  ở  trình độ  phổ  thông cao, hầu hết các công việc tại Công ty   CP  XNK Y tế  TP.HCM đều yêu cầu có trình độ  nghiệp vụ  và trình độ  chuyên  môn nhất định. Đặc biệt, đây là công ty có hoạt động kinh doanh liên quan đến  chăm lo cho sức khỏe người tiêu dùng nên yếu tố học vấn càng quan trọng. Điều   này thể hiện rõ ở cơ cấu nhân sự phân theo trình độ  học vấn. Nhân viên ở  trình   độ  Trung học chiếm số  lượng rất thấp trong Công ty với tỷ  trọng qua các năm  chỉ từ 16 ­ 17%. Nhân  viên ở nhóm này thường được phân công làm bảo vệ, nhân   viên bảo trì, nhân viên trông coi kho hàng và có yêu cầu về số lượng tuyển dụng  cố định. Trong khi đó, nhân viên ở trình độ  Trung cấp, Cao đẳng có tỷ  trọng cao   hơn và cũng  ổn định trong suốt 3 năm với khoảng 30%, chủ yếu là nhân viên ở  các phòng Tài chính ­ Kế toán, phòng Công nghệ thông tin, phòng Nhân sự ­ Hành  chính. Nhân viên có trình độ  Đại học hoặc trên Đại học chiếm  tỷ trọng cao nhất  trong cơ cấu nhân sự của Công  ty với 52,52% (năm 2012) và cũng là nhóm nhân  viên duy nhất trong ba nhóm có tỷ  trọng luôn tăng suốt 3 năm do yêu cầu tuyển  dụng đối với nhân viên  ở  trình độ  này  ngày càng gia tăng. Nguyên nhân là do  phòng Yteco Phamarcy mới  được thành lập để  quản lý chuỗi nhà thuốc, góp  phần mở  rộng hoạt động kinh doanh cần phải được vận hành bởi những nhân   viên có trình độ cao nhằm ổn định và phát triển hoạt động của phòng ban này. Số lượng, giới tính, độ tuổi và trình độ nhân viên như hiện nay đã đáp ứng   được những công việc mà Công ty phân công cho mỗi phòng ban. Dù số  lượng  nhân viên khá cao nhưng Công ty luôn quan tâm tạo môi trường làm việc thoải  mái và tạo động lực phấn đấu cho nhân viên. Đây là kết quả  có được nhờ  sự  hiệu quả  trong công tác tuyển dụng và thực hiện các chính sách đãi ngộ  của  phòng Hành chính ­ Nhân sự, góp phần tạo điều kiện cho quá trình vận hành  Công ty luôn diễn  ra một cách thông suốt và gặt hái được nhiều thành công. Tuy   nhiên, vẫn tồn tại một bộ  phận nhân viên còn thiếu kinh nghiệm, hạn chế  về  kiến thức chuyên môn và khả năng nghiệp vụ, dẫn đến năng suất làm việc chưa   tối  ưu. Để  hoạt động kinh doanh được hiệu quả  hơn, phòng Nhân sự  ­ Hành  chính cần tăng cường tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên nhằm nâng cao các   nghiệp vụ  như  thuế, xuất nhập khẩu,  ngoại ngữ, kỹ năng bán hàng, marketing, …
 17. 1.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty  Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn  01/2012 ­ 06/2015 Bảng 1.2 cho thấy kết quả hoạt độnh kinh doanh của Công ty từ năm 2012  đến năm 2014. Đây là kết quả  có được nhờ  Công ty đã nỗ  lực vượt qua những   khó khăn đến từ môi trường bên ngoài lẫn môi trường bên trong. Cụ thể như sau: Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của Công ty CP XNK Y tế  TP.HCM giai đoạn 2012 ­ 2014 Đơn vị tính: tỷ đồng G So sánh iá  Chỉ  tr 2013 2014/2013 tiêu /201 2012 2013 2014 2 Tỷ  Tỷ  Tuyệ Tuyệ trọng  trọn t  t  Doanh  (%) g (%) 414,62 467,98 447,52 +53,35 +12,87 ­20,45 ­4,37 thu Chi phí 401,28 453,71 432,41 +52,42 +13,06 ­21,29 ­4,69 Lợi  13,34 14,27 15,11 +0,93 +6,99 +0,84 +5,91 nhuậ n (Nguồn: Phòng Tài chính ­ Kế  toán) Về  doanh  thu,  năm  2012,  chỉ  tiêu  này đạt  414,62  tỷ đồng,  sau  đó  tăng  lên  467,98 tỷ đồng vào năm 2013, tức tăng khoảng 12,87%. Lý giải cho việc doanh  thu tăng lên một cách đáng kể là do Công ty đã tích cực mở rộng phạm vi bán  hàng tại các tỉnh thành trên cả nước bên cạnh hoạt động kinh doanh tại khu  vực TP.HCM, điển hình là tại hai địa  điểm đặt  chi nhánh của Công ty là thành  phố  Cần Thơ và thành  phố  Đà  Nẵng.  Bên  cạnh  đó,  Công  ty  còn  đẩy  mạnh  hoạt  động  kinh  doanh hàng tự doanh thay vì  chỉ tập trung vào cung cấp dịch  vụ nhập khẩu  ủy thác như trước. Ngoài ra, việc sử dụng chiến lược linh hoạt  biểu phí dịch vụ đã giúp  Công ty thu hút thêm nhiều khách hàng, từ đó góp phần  gia tăng doanh thu. Cụ thể, Công ty đã áp dụng nhiều hình thức chiết khấu bao 
 18. gồm chiết khấu thương mại với đơn hàng có số lượng lớn, chiết khấu cho đại lý  có doanh thu cao, chiết khấu cho khách   hàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản