Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
118
lượt xem
19
download

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    10TCN               TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 835:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MONENSIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of monensin content by high - performance liquid chromatographic method HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 835 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MONENSIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of monensin content by high - performance liquid chromatographic method (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu   chuÈn   nµy   ¸p   dông   ®Ó   ph©n   tÝch   hµm   lîng   kh¸ng  sinh monensin trong thøc ¨n ch¨n nu«i b»ng ph¬ng ph¸p  s¾c ký láng hiÖu n¨ng cao (HPLC). Giíi h¹n ph¸t hiÖn  cña ph¬ng ph¸p lµ 40mg/kg.  2. Tµi liÖu viÖn dÉn C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau ®©y rÊt cÇn thiÕt cho viÖc  ¸p dông tiªu chuÈn. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi  n¨m ban hµnh th× ¸p dông phiªn b¶n ®îc nªu. §èi víi  c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m ban hµnh th× ¸p  dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi: TCVN   4851   (ISO   3696).   Níc   dïng   ®Ó   ph©n   tÝch   trong  phßng thÝ nghiÖm. Yªu cÇu kü thuËt vµ ph¬ng ph¸p thö. ISO 6497:2002 (E). Animal feeding stuffs ­ Sampling.  3. Nguyªn t¾c Monensin  trong mÉu thøc ¨n ch¨n nu«i ®îc t¸ch chiÕt  b»ng   metanol,   sau   ®ã   t¹o   dÉn   xuÊt   b»ng   2,4  dinitrophenylhydrazine   (DNP)   trong   m«i   trêng   axit   ë  55oC, t¸ch vµ ®Þnh lîng trªn hÖ thèng s¾c ký láng hiÖu  n¨ng cao víi detector UV ë bíc sãng 392nm.  4. ThiÕt bÞ, dông cô 4.1. M¸y nghiÒn mÉu phßng thÝ nghiÖm. 4.2. Sµng phßng thÝ nghiÖm, cã kÝch thíc lç sµng 1,00  mm vµ 3,00 mm. 4.3. C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0001 g. 4.4. C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,01 g. 2
  3. 4.5.   M¸y   ly   t©m   l¹nh   cã   tèc   ®é   3000   vßng/phót,   sö  dông èng ly t©m dung tÝch 30 ml. 4.6.  èng   ly   t©m,   dung   tÝch   30   ml   b»ng   polypropylen  hoÆc b»ng thuû tinh, cã n¾p ®Ëy. 4.7. Tñ Êm, cã kh¶ n¨ng duy tr× nhiÖt ®é æn ®Þnh ë  55oC ± 1oC. 4.8. M¸y l¾c trßn hoÆc m¸y l¾c ngang cã thÓ ®¹t tèc  ®é 250 vßng/phót. 4.9. èng nghiÖm dung tÝch 10ml cã nót xo¸y. 4.10. B×nh ®Þnh møc dung tÝch 10, 100, 1000 ml. 4.11. Pipet tù ®éng ®iÒu chØnh ®îc tõ  1ml ®Õn 30 ml. 4.12. Micropipet dung tÝch tõ 10µl ®Õn 100  µl vµ tõ  200µl ®Õn 1000 µl. 4.13. Hót dung m«i tù ®éng 2 ml, 10 ml, 20 ml. 4.14. M¸y l¾c èng nghiÖm (Vortex mixer). 4.15. èng ®ong 1000ml. 4.16. BÓ siªu ©m. 4.17. B¬m  hót ch©n kh«ng. 4.18. Mµng läc syranh cã kÝch thíc 0,45 µm. 4.19. B×nh nãn dung tÝch 125ml. 4.20. Lä nhá ®ùng dÞch mÉu chuyªn dông cho HPLC, cã  n¾p vÆn PTFE . 4.21. ThiÕt bÞ trén mÉu phßng thÝ nghiÖm lo¹i Hobart  Model C 100 T hoÆc t¬ng ®¬ng. 4.22. ThiÕt bÞ chia mÉu: ThiÕt bÞ chia ®«i hoÆc chia t mÉu: vÝ dô nh thiÕt bÞ  chia t h×nh nãn, thiÕt bÞ chia nhiÒu ng¨n cã hÖ thèng  ph©n   h¹t   hoÆc   c¸c   thiÕt   bÞ   chia   kh¸c   ®¶m   b¶o   ph©n  chia mÉu thÝ nghiÖm thµnh mÉu thö ®ång nhÊt. 4.23. Hép ®ùng mÉu cã n¾p kÝn. 4.24. HÖ thèng HPLC gåm cã: 4.24.1. M¸y s¾c kÝ láng hiÖu n¨ng cao, b×nh chøa dung  m«i, hÖ thèng b¬m mÉu, detector UV ®Æt ®îc ë bíc sãng  392nm, m¸y ghi hoÆc bé tÝch ph©n. 3
  4. 4.24.2. Cét ph©n tÝch HPLC pha ®¶o cã kÌm cét b¶o vÖ   ChiÒu dµi                         150mm   §êng kÝnh trong            4,6mm H¹t nhåi                           C 18; 5 µm  hoÆc t¬ng ®¬ng 5. Hãa chÊt vµ thuèc thö 5.1. Ho¸ chÊt ChØ sö dông ho¸ chÊt ®îc c«ng nhËn ®¹t chÊt lîng tinh  khiÕt ph©n tÝch vµ níc cÊt cÊp h¹ng 1 theo TCVN 4851  (ISO 3696). C¸c dung m«i ph¶i ®¹t chÊt lîng ®Ó dïng  cho ph©n tÝch HPLC. 5.1.1. Metanol. 5.1.2. Axit acetic (100%). 5.1.3. Acetonitrile  5.1.4. ChÊt chuÈn monensin, d¹ng muèi natri monensin,  lo¹i tinh khiÕt, cã kÌm theo giÊy chøng nhËn hµm  l­ îng.  5.2. Thuèc thö 5.2.1. Tricloacetic axit (TCA), dung dÞch 500mg/ml. C©n 50g TCA chÝnh x¸c ®Õn 0,01g cho vµo b×nh ®Þnh møc  100ml, hßa tan vµ ®Þnh møc b»ng níc cÊt. L¾c kü dung  dÞch. 5.2.2. Thuèc thö DNP, dung dÞch 1mg/ml trong metanol. C©n   100mg   DNP   chÝnh   x¸c   ®Õn   1mg   vµo   b×nh   ®Þnh   møc  100ml, hßa tan vµ ®Þnh møc ®Õn v¹ch b»ng metanol. L¾c  kü dung dÞch. 5.2.3. Pha ®éng cho HPLC. Hçn   hîp   metanol:   dung   dÞch   axit   acetic   1,5%   tØ   lÖ  90:10 theo thÓ tÝch (v/v). 5.2.3.1.   Dung   dÞch   axit   acetic   1,5%   trong   níc,   theo  tØ lÖ thÓ tÝch (v/v). Cho   15ml   axit   acetic   (5.1.2)   vµo   b×nh   ®Þnh   møc  1000ml. Thªm níc cÊt ®Õn v¹ch ®Þnh møc. L¾c ®Òu dung  dÞch. 5.2.3.2. Hçn hîp pha ®éng. 4
  5. Cho 900ml metanol vµo èng ®ong dung tÝch 1000ml. Thªm  tiÕp 100ml  dung dÞch axit  acetic  1,5%  (5.2.3.1).  Sau  ®ã   läc   hçn   hîp   dung   m«i   thu   ®îc   qua   phÔu   hót   ch©n  kh«ng víi mµng läc cã kÝch thíc lç 0,45  µm, siªu ©m  ®uæi khÝ ë nhiÖt ®é thêng trong 30 phót. 5.2.4. Dung dÞch chuÈn 5.2.4.1. Dung dÞch chuÈn gèc 1000µg/ml Tïy theo hµm lîng monensin ghi trong giÊy chøng nhËn  (5.1.4),   c©n   mét   lîng   nhÊt   ®Þnh   chÊt   chuÈn   natri  monensin   chÝnh   x¸c   ®Õn   0,1mg   cho   vµo   b×nh   ®Þnh   møc  dung tÝch 100ml,  pha lo∙ng vµ ®Þnh møc b»ng metanol  ®Ó   sao   cho   thu   ®îc   dung   dÞch   gèc   cã   nång   ®é  1000µg/ml. Dung dÞch chuÈn gèc ®îc b¶o qu¶n trong lä  n©u ë 40C, cã thÓ sö dông ®îc trong vßng 2 tuÇn. 5.2.4.2. Dung dÞch chuÈn lµm viÖc 100µg/ml. Hót   chÝnh   x¸c   10ml   dung   dÞch   chuÈn   gèc(5.2.4.1)   vµo  b×nh ®Þnh møc 100ml, pha lo∙ng vµ ®Þnh møc ®Õn v¹ch  b»ng metanol. L¾c ®Òu. 6. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu 6.1. LÊy mÉu Ph¬ng   ph¸p   lÊy   mÉu   kh«ng   quy   ®Þnh   trong   tiªu   chuÈn  nµy, nªn lÊy mÉu theo ISO 6497:2002. §iÒu quan träng  lµ   mÉu   göi   ®Õn   phßng   thÝ   nghiÖm   ph¶i   lµ   mÉu   trung  thùc vµ cã tÝnh ®¹i diÖn, kh«ng bÞ h h¹i hoÆc bÞ biÕn  ®æi   thµnh   phÇn   trong   qu¸   tr×nh   vËn   chuyÓn   vµ   b¶o  qu¶n. Khèi lîng mÉu ph©n tÝch ph¶i kh«ng ®îc Ýt h¬n  500 gam. 6.2. ChuÈn bÞ mÉu 6.2.1. MÉu ë d¹ng bét mÞn NÕu mÉu thÝ nghiÖm ë d¹ng bét lät hoµn toµn qua sµng  cã   kÝch   thíc   lç  sµng   1,00   mm   th×   trén   thËt   ®Òu   mÉu  (500 gam) b»ng m¸y trén phßng thÝ nghiÖm lo¹i Hobart  (hoÆc t¬ng ®¬ng) trong vßng 10 phót. Sau ®ã chia hçn  hîp b»ng thiÕt bÞ chia ®«i hoÆc thiÕt bÞ chia t  cho  ®Õn khi thu ®îc lîng mÉu thö kh«ng díi 100 gam.  6.2.2. MÉu cã kÝch thíc h¹t võa 5
  6. 6.2.2.1. NÕu mÉu thÝ nghiÖm kh«ng lät hÕt qua sµng cã  kÝch thíc lç sµng 1,00 mm nhng lät hoµn toµn qua sµng  cã kÝch thíc lç 3,00 mm th× trén thËt ®Òu mÉu (kh«ng  Ýt h¬n 500 gam)  b»ng m¸y trén phßng thÝ nghiÖm lo¹i  Hobart (hoÆc t¬ng ®¬ng) trong vßng 10 phót. 6.2.2.2. Dïng thiÕt bÞ chia ®«i hoÆc thiÕt bÞ chia t mÉu   ®∙   trén   ®Òu   (6.2.2.1)   cho   ®Õn   khi   thu   ®îc   lîng  mÉu   thö   kh«ng   díi   100   gam.   NghiÒn   lîng   mÉu   nµy   cÈn  thËn trong  m¸y nghiÒn (4.1) cho dÕn khi mÉu lät hoµn  toµn qua sµng cã kÝch thíc lç sµng 1,00 mm. 6.2.3. MÉu cã kÝch thíc h¹t to. 6.2.3.1. NÕu mÉu kh«ng lät qua sµng cã kÝch thíc lç  sµng   3,00   mm   th×   cÇn   nghiÒn   mÉu   (kh«ng   Ýt   h¬n   500  gam) trªn m¸y nghiÒn (4.1) cho ®Õn khi mÉu lät hoµn  toµn   qua   sµng  cã   kÝch  thíc   lç   sµng   3,00  mm,  sau  ®ã  trén thËt ®Òu mÉu b»ng m¸y trén phßng thÝ nghiÖm lo¹i  Hobart (hoÆc t¬ng ®¬ng) trong vßng 10 phót. 6.2.3.2. Dïng thiÕt bÞ chia ®«i hoÆc thiÕt bÞ chia t mÉu   ®∙   trén   ®Òu   (6.2.3.1)   cho   ®Õn   khi   thu   ®îc   lîng  mÉu   thö   kh«ng   díi   100   gam.   NghiÒn   lîng   mÉu   nµy   cÈn  thËn trong  m¸y nghiÒn (4.1) cho ®Õn khi mÉu lät hoµn  toµn qua sµng cã kÝch thíc lç sµng 1,00 mm. C¸c mÉu thö ®îc b¶o qu¶n trong c¸c lä ®ùng mÉu (4.20)  ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 2 – 250C, n¬i kh« r¸o. Chó ý: Nªn nghiÒn, trén mÉu trong c¸c phßng cã th«ng  giã, nªn ®eo kÝnh, khÈu trang vµ g¨ng tay b¶o vÖ. 7. C¸ch tiÕn hµnh 7.1. §êng chuÈn Hót chÝnh x¸c lÇn lît 10, 20, 50, 100, 200 vµ 400µl  tõ   dung   dÞch   chuÈn   lµm   viÖc   (100µg/ml)   cho   vµo   èng  nghiÖm (4.9), pha lo∙ng ®Õn 700µl b»ng metanol vµ t¹o  dÉn   xuÊt   nh  c¸c   bíc   tiÕn   hµnh   ë   môc   7.2.   C¸c   dung  dÞch   trªn   sÏ   cã   nång   ®é   tõ   1µg/ml   ®Õn   40µg/ml   t¬ng  øng trªn ®å thÞ chuÈn.  7.2. ChiÕt mÉu vµ t¹o dÉn xuÊt C©n chÝnh x¸c ®Õn 0,1mg tõ 5,0g­10,0g mÉu thö ®∙ ®îc  nghiÒn mÞn theo môc 6 (tuú theo hµm lîng kh¸ng sinh  6
  7. cã trong mÉu) cho vµo b×nh nãn 125ml, thªm tiÕp 50ml  metanol. TiÕn hµnh chiÕt monensin b»ng c¸ch l¾c trªn  m¸y l¾c ngang (4.8) trong thêi gian 1 giê víi tèc ®é  250vßng  /phót.  LÊy 10ml phÇn dÞch trong  ë phÝa trªn  cho vµo èng ly t©m (4.6) vµ ly t©m trong 10 phót ë  tèc ®é 3000 vßng/phót. Hót 700µl dÞch ë phÝa trªn èng  ly t©m cho vµo èng nghiÖm (4.9). Thªm tiÕp 100µl dung  dÞch   TCA   (500mg/ml).   L¾c   èng   nghiÖm   trong   20   gi©y  trªn m¸y l¾c (4.8), sau ®ã ®Ó èng nghiÖm ë nhiÖt ®é  phßng   trong   10   phót.   Thªm   tiÕp   200µl   thuèc   thö   DNP  (1mg/ml) vµo èng nghiÖm, vµ l¾c 20 gi©y trªn m¸y l¾c  (4.8). §Æt èng nghiÖm vµo tñ Êm cã nhiÖt ®é æn ®Þnh  55oC (4.7) trong 20 phót. Lµm nguéi èng nghiÖm vµ dïng  10µl dung dÞch nµy ®Ó b¬m vµo hÖ thèng HPLC. 7.3. ChuÈn bÞ mÉu tr¾ng MÉu   tr¾ng  lµ   mÉu   thøc  ¨n   ch¨n  nu«i   ®îc   x¸c   ®Þnh  lµ  kh«ng cã monensin. MÉu tr¾ng ®îc chuÈn bÞ t¬ng tù nh  mÉu thö theo môc 7.2. 7.4. ChuÈn bÞ mÉu ®Ó x¸c ®Þnh ®é thu håi  ViÖc x¸c ®Þnh ®é thu håi ®îc chuÈn bÞ b»ng c¸ch cho  mét lîng dung dÞch chuÈn cã nång ®é thÝch hîp ®îc pha  tõ   dung   dÞch   gèc   vµo   5g   mÉu   tr¾ng  (7.3)   ®Ó   ®¶m   b¶o  mÉu cã hµm lîng monensin n»m trong d∙y ®å thÞ chuÈn,  mÉu ®îc ®Ó yªn trong 30 phót tríc khi tiÕn hµnh chiÕt  xuÊt. Sau ®ã tiÕp tôc qu¸ tr×nh chiÕt mÉu vµ t¹o dÉn  xuÊt t¬ng tù nh ®èi víi mÉu thö theo môc 7.2. 7.5. Ph©n tÝch trªn HPLC 7.5.1. §iÒu kiÖn s¾c ký:  NhiÖt ®é cét 30oC Detector detector UV bíc sãng 392 nm Tèc ®é dßng   1 ml/phót ThÓ tÝch b¬m mÉu  10 µl 7.5.2. TiÕn hµnh 7.5.2.1. Nªn sö dông b¶o vÖ cét, viÖc sö dông b¶o vÖ  cét   kh«ng   cã   bÊt   cø   ¶nh   hëng   nµo   ®Õn   kÕt   qu¶   ph©n  tÝch.  7.5.2.2.   C©n   b»ng   hÖ   thèng   s¾c   ký   b»ng   pha   ®éng  (5.2.3) 30 phót tríc khi b¬m mÉu. 7
  8. 7.5.2.3. Quy tr×nh b¬m mÉu theo thø tù nh  sau: dÞch  mÉu   tr¾ng,   c¸c   dung   dÞch   chuÈn,   dÞch   mÉu   thu   håi,  dÞch mÉu thö, c¸c dung dÞch chuÈn. Chó   ý:   CÇn   b¬m   c¸c   dÞch   chuÈn   tríc   vµ   sau   mçi   ®ît  ph©n   tÝch,   kh«ng   nªn   ®Ó   qu¸   20   lÇn   b¬m   mÉu   cho   mçi  ®ît ph©n tÝch. NÕu qu¸ 20 lÇn th× ph¶i b¬m c¸c dung  dÞch chuÈn thªm lÇn n÷a vµo kho¶ng gi÷a ®ît b¬m mÉu. 7.5.2.4. X¸c ®Þnh diÖn tÝch pic ®èi víi c¸c dung dÞch  chuÈn vµ dung dÞch mÉu thö t¬ng øng 7.5.2.5. Sau khi ch¹y m¸y ph¶i lµm s¹ch hÖ thèng HPLC  b»ng   hçn   hîp   gåm   níc   cÊt   :  acetonitrile  theo   tû   lÖ  thÓ   tÝch   40:60   trong   30   phót   ®Õn   1   giê   ®Ó  lo¹i   hÕt  ®Öm trong hÖ thèng tríc khi t¾t m¸y. 8. TÝnh to¸n kÕt qu¶ 8.1. §êng chuÈn 8.1.1.   Ph¶i   ®¶m   b¶o   r»ng   c¸c   diÖn   tÝch   pic   cña   mÉu  thö ®Òu n»m trong ph¹m vi cña ®êng chuÈn. NÕu mÉu thö  nµo cã diÖn tÝch pic vît qu¸ chiÒu cao cña ®êng chuÈn  ë nång ®é cao nhÊt th× sÏ bÞ lo¹i vµ ph¶i tiÕn hµnh  thö l¹i víi sù pha lo∙ng. 8.1.2. X©y dùng ®êng chuÈn biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a  diÖn tÝch pic thu ®îc cña dung dÞch chuÈn víi nång ®é  cña monensin  theo quan hÖ tuyÕn tÝnh bËc1:  y= ax + b Trong ®ã:  y lµ diÖn tÝch pic x lµ nång ®é cña kh¸ng sinh a lµ hÖ sè gãc b lµ h»ng sè 8.2. TÝnh to¸n 8.2.1.   Hµm   lîng   monensin   cã   trong   mÉu   thö   ®îc   tÝnh  to¸n   dùa   vµo   ®êng   chuÈn   håi   qui   tuyÕn   tÝnh   (8.1.2)  theo c«ng thøc sau: (Y − b) V                      X = ×                  a m Trong ®ã:  X lµ hµm lîng monensin cã trong mÉu thö,  tÝnh b»ng mg/kg Y   lµ   hiÖu   sè   gi÷a   diÖn   tÝch   pic   cña   dÞch  8
  9. chiÕt mÉu thö vµ diÖn tÝch pic cña mÉu tr¾ng a, b lµ c¸c th«ng sè cña ®êng chuÈn y = ax +  b V lµ thÓ tÝch dÞch chiÕt mÉu (7.2), tÝnh b»ng  ml m lµ khèi lîng mÉu thö, tÝnh b»ng gam 8.2.2.   KÕt   qu¶   cuèi   cïng   lµ   gi¸   trung   b×nh   cña   hai  lÇn   ph©n   tÝch   nh¾c   l¹i.   Trong   qu¸   tr×nh   tÝnh   to¸n  lu«n ph¶i lÊy hai sè sau dÊu phÈy. Gi¸ trÞ trung b×nh  ®îc lµm trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n. 8.2.3.   X¸c   ®Þnh   ®é   thu   håi   (R)   tÝnh   theo   phÇn   tr¨m  theo c«ng thøc sau: C1   R (%) = ×100      C Trong ®ã:  C1 lµ hµm lîng monensin x¸c ®Þnh ®îc theo quy tr×nh  ph©n tÝch (tÝnh b»ng   mg/kg) C lµ hµm lîng monensin ®îc n¹p thªm vµo mÉu (tÝnh  b»ng mg/kg). §é thu håi ®îc x¸c ®Þnh cho mçi lÇn ch¹y mÉu Ýt nhÊt  ph¶i ®¹t 80%. 9. B¸o c¸o thö nghiÖm B¸o c¸o kÕt qu¶ ph¶i bao gåm Ýt nhÊt c¸c th«ng tin d­ íi ®©y: ­ Mäi th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nhËn biÕt mÉu thö. ­ ViÖn dÉn cña tiªu chuÈn nµy hoÆc ph¬ng ph¸p thö. ­ KÕt qu¶ vµ ®¬n vÞ biÓu thÞ kÕt qu¶. ­ Ngµy th¸ng lÊy mÉu vµ kiÓu lo¹i lÊy mÉu (nÕu cã). ­ Ngµy th¸ng thö nghiÖm. ­ C¸c ®iÓm ®Æc biÖt quan s¸t ®îc trong qu¸ tr×nh thö  nghiÖm. ­ Mäi thao t¸c kh«ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy,  hoÆc ®îc coi lµ tuú chän, cïng víi c¸c chi tiÕt cña  sù cè bÊt kú mµ cã thÓ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶. 9
  10. Bùi Bá Bổng 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản