Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
99
lượt xem
2
download

Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh sưu tầm, xử lý các thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý và trình bày được những thông tin đó. 2. Kĩ năng: Thực hiện kỹ năng từ chối không sử dụng các chất gây nghiện. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh không sử dụng các chất gây nghiện để bảo vệ sức khỏe và tránh lãng phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện

 1. KHOA HOÏC THÖÏC HAØNH: NOÙI “KHOÂNG !” ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh söu taàm, xöû lyù caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù vaø trình baøy ñöôïc nhöõng thoâng tin ñoù. 2. Kó naêng: Thöïc hieän kyõ naêng töø choái khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän ñeå baûo veä söùc khoûe vaø traùnh laõng phí. II. Chuaån bò: - Thaày: Caùc hình trong SGK trang 19 - Caùc hình aûnh vaø thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù söu
 2. taàm ñöôïc - Moät soá phieáu ghi caùc caâu hoûi veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù. - Troø : SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Veä sinh tuoåi daäy thì  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + HS khaùc traû lôøi 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Thöïc haønh: Noùi “Khoâng !” ñoái vôùi caùc chaát gaây
 3. nghieän 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 20’ * Hoaït ñoäng 1: Thöïc - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp haønh xöû lí thoâng tin Muïc tieâu: HS laäp ñöôïc baûng taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuùy. Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi + Böôùc 1: Toå chöùc vaø giao nhieäm vuï - Giaùo vieân chia lôùp thaønh - Nhoùm 1 vaø 2: Tìm hieåu vaø 6 nhoùm söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa thuoác laù.
 4. - Nhoùm 3 vaø 4: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia - Nhoùm 5 vaø 6: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa ma tuyù. - Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm taäp hôïp taøi lieäu thu thaäp ñöôïc veà töøng vaán ñeà ñeå saép xeáp laïi vaø tröng baøy. + Böôùc 2: Caùc nhoùm laøm - Nhoùm tröôûng cuøng caùc vieäc baïn xöû lí caùc thoâng tin ñaõ thu thaäp trình baøy theo daøn yù cuûa giaùo vieân. Daøn yù:
 5. - Taùc haïi ñeán söùc khoûe - Caùc nhoùm duøng buùt daï baûn thaân ngöôøi söû duïng hoaëc caét daùn ñeå vieát toùm taét caùc chaát gaây nghieän. laïi nhöõng thoâng tin ñaõ söu - Taùc haïi ñeán kinh teá. taàm ñöôïc treân giaáy khoå to theo daøn yù treân. - Taùc haïi ñeán ngöôøi xung quanh. - Töøng nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình vaø cöû ngöôøi trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc coù theå hoûi vaø caùc thaønh vieân trong nhoùm giaûi ñaùp. - Döï kieán: * Huùt thuoác laù coù haïi gì? 1. Thuoác laù laø chaát gaây nghieän. 2. Coù haïi cho söùc khoûe ngöôøi huùt: beänh ñöôøng hoâ
 6. haáp, beänh tim maïch, beänh ung thö… 3. Toán tieàn, aûnh höôûng kinh teá gia ñình, ñaát nöôùc.  Giaùo vieân choát: Thuoác laù 4. AÛnh höôûng ñeán söùc khoûe coøn gaây oâ nhieãm moâi ngöôøi xung quanh. tröôøng. * Uoáng röôïu, bia coù haïi gì? 1. Röôïu, bia laø chaát gaây nghieän. 2. Coù haïi cho söùc khoûe ngöôøi uoáng: beänh ñöôøng tieâu hoùa, beänh tim maïch, beänh thaàn kinh, huûy hoaïi cô baép… 3. Haïi ñeán nhaân caùch ngöôøi nghieän.
 7. 4. Toán tieàn aûnh höôûng ñeán kinh teá gia ñình, ñaát nöôùc. 5. AÛnh höôûng ñeán ngöôøi xung quanh hay gaây loän, vi phaïm phaùp luaät…  Giaùo vieân choát: Uoáng * Söû duïng ma tuùy coù haïi gì? bia cuõng coù haïi nhö uoáng 1. Ma tuùy chæ duøng thöû 1 röôïu. Löôïng coàn vaøo cô laàn ñaõ nghieän. theå khi ñoù seõ lôùn hôn so 2. Coù haïi cho söùc khoûe vôùi löôïng coàn vaøo cô theå ngöôøi nghieän huùt: söùc khoûe khi uoáng ít röôïu. bò huûy hoaïi, maát khaû naêng lao ñoäng, toån haïi thaàn kinh, duøng chung bôm tieâm coù theå bò HIV, vieâm gan B  quaù lieàu seõ cheát. 3. Coù haïi ñeán nhaân caùch ngöôøi nghieän: aên caép, cöôùp
 8. cuûa, gieát ngöôøi.  Giaùo vieân choát: 4. Toán tieân, aûnh höôûng ñeán - Röôïu, bia, thuoác laù, ma kinh teá gia ñình, ñaát nöôùc. tuùy ñeàu laø chaát gaây 5. AÛnh höôûng ñeán moïi nghieän. Söû duïng vaø buoân ngöôøi xung quanh: toäi phaïm baùn ma tuùy laø phaïm phaùp. gia taêng. - Caùc chaát gaây nghieän ñeàu gaây haïi cho söùc khoûe ngöôøi söû duïng, aûnh höôûng ñeán moïi ngöôøi xung quanh. Laøm maát traät töï xaõ hoäi. 13’ * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi - Hoaït ñoäng caû lôùp, caù “Boác thaêm traû lôøi caâu hoûi” nhaân, nhoùm Muïc tieâu: Cuûng coá cho HS nhöõng hieåu bieát veà taùc haïi cuûa thuoác laù, röôïu,
 9. bia, ma tuùy. Phöông phaùp: Troø chôi, vaán ñaùp + Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - Giaùo vieân ñeà nghò moãi nhoùm cöû 1 baïn vaøo ban giaùm khaûo vaø 3-5 baïn tham gia chôi, caùc baïn coøn laïi laø quan saùt vieân. - Chuaån bò saün 3 hoäp ñöïng - Hoïc sinh tham gia söu taàm phieáu. Hoäp 1 ñöïng caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa caâu hoûi lieân quan ñeán taùc thuoác laù seõ chæ ñöôïc boác haïi cuûa thuoác laù, hoäp 2 thaêm ôû hoäp 2 vaø 3. Nhöõng ñöïng caùc caâu hoûi lieân hoïc sinh ñaõ tham gia söu quan ñeán taùc haïi cuûa röôïu, taàm thoâng tin veà taùc haïi cuûa bia, hoäp 3 ñöïng caùc caâu röôïu, bia chæ ñöôïc boác thaêm
 10. hoûi lieân quan ñeán taùc haïi ôû hoäp 1 vaø 3. Nhöõng hoïc cuûa ma tuùy. sinh ñaõ tham gia söu taàm thoâng tin veà taùc haïi cuûa ma tuùy seõ chæ ñöôïc boác thaêm ôû hoäp 1 vaø 2. + Böôùc 2: - Giaùo vieân vaø ban giaùm - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân khaûo cho ñieåm ñoäc laäp boác thaêm vaø traû lôøi caâu hoûi. sau ñoù coäng vaøo vaø laáy ñieåm trung bình. - Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. - Chuaån bò: Noùi “Khoâng!”
 11. Ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän (tt) - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản