Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện (tt)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
101
lượt xem
8
download

Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh sưu tầm, xử lí thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc là và ma tuý; trình bày được những thông tin đó. 2. Kĩ năng: Thực hiện kỹ năng từ chối không sử dụng các chất gây nghiện. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh không sử dụng các chất gây nghiện để bảo vệ sức khoẻ và tránh lãng phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện (tt)

 1. KHOA HOÏC THÖÏC HAØNH : NOÙI “KHOÂNG !” ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN ( tt ) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh söu taàm, xöû lí thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laø vaø ma tuyù; trình baøy ñöôïc nhöõng thoâng tin ñoù. 2. Kó naêng: Thöïc hieän kyõ naêng töø choái khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän ñeå baûo veä söùc khoeû vaø traùnh laõng phí. II. Chuaån bò: - Thaày: + Caùc hình aûnh trong SGK trang 19 + Caùc hình aûnh vaø thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù söu taàm ñöôïc
 2. + Moät soá phieáu ghi caùc caâu hoûi veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù - Troø: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Thöïc haønh: Noùi “Khoâng !” Ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän - Ngöôøi nghieän thuoác laù coù - Ung thö phoåi, mieäng, nguy cô maéc nhöõng beänh hoïng, thöïc quaûn, tuïy, thaän, ung thö naøo? baøng quan... - Neâu taùc haïi cuûa röôïu, - Tim to, roái loaïn nhòp tim
 3. bia, ñoái vôùi tim maïch? ... - Neâu taùc haïi cuûa ma tuùy - XH phaûi toán tieàn nuoâi vaø ñoái vôùi coäng ñoàng vaø xaõ chaïy chöõa cho ngöôøi hoäi? nghieän, söùc lao ñoäng cuûa coäng ñoàng suy yeáu, caùc toäi phaïm hình söï gia taêng...  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Thöïc haønh: Noùi “Khoâng !” ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän (tt) 30 4. Phaùt trieån caùc hoaït ’ ñoäng: 15 * Hoaït ñoäng 1: Troø chôi - Hoaït ñoäng caû lôùp, caù ’ “Chieác gheá nguy hieåm” nhaân
 4. Muïc tieâu: HS nhaän ra : Nhieàu khi bieát chaéc haønh vi naøo ñoùseõgaây nguy hieåm cho baûn thaân hoaëc ngöôøi khaùcmaø coù ngöôøi vaãn laøm. Phöông phaùp: Troø chôi, ñaøm thoaïi, thaûo luaän + Böôùc 1: Toå chöùc vaø - Hoïc sinh naém luaät chôi: höôùng daãn “Ñaây laø moät chieác gheá nguy hieåm vì noù ñaõ bò nhieãm ñieän cao theá, ai chaïm vaøo seõ bò cheát”. Ai tieáp xuùc vôùi ngöôøi chaïm vaøo gheá cuõng bò ñieän giaät cheát. Chieác gheá naøy ñöôïc ñaët ôû giöõa cöûa, khi töø ngoaøi cöûa ñi vaøo coá gaéng
 5. ñöøng chaïm vaøo gheá. Baïn naøo khoâng chaïm vaøo gheá nhöng chaïm vaøo ngöôøi baïn ñaõ ñuïng vaøo gheá cuõng bò ñieän giaät. - Söû duïng gheá cuûa giaùo vieân chôi troø chôi naøy. - Chuaån bò theâm 1 khaên phuû leân gheá ñeå chieác gheá trôû neân ñaëc bieät hôn - Neâu luaät chôi. + Böôùc 2: - Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp - Hoïc sinh thöïc haønh chôi ñi ra ngoaøi haønh lang - Giaùo vieân ñeå gheá ngay -Döï kieán: giöõa cöûa ra vaøo vaø yeâu + Coù em coá gaéng khoâng
 6. caàu caû lôùp ñi vaøo. chaïm vaøo gheá + Coù em coá yù ñaåy baïn ngaõ vaøo gheá + Coù em caûnh giaùc, neù traùnh baïn ñaõ bò chaïm vaøo gheá ... + Böôùc 3: Thaûo luaän caû lôùp - Giaùo vieân neâu caâu hoûi thaûo luaän + Em caûm thaáy theá naøo khi - Raát lo sôï ñi qua chieác gheá? + Taïi sao khi ñi qua chieác - Vì sôï bò ñieän giaät cheát gheá, moät soá baïn ñi chaäm laïi vaø raát thaän troïng ñeå khoâng chaïm vaøo gheá?
 7. + Taïi sao coù ngöôøi bieát laø - Chæ vì toø moø xem noù chieác gheá raát nguy hieåm nguy hieåm ñeán möùc naøo. maø vaãn ñaåy baïn, laøm cho baïn chaïm vaøo gheá? + Taïi sao khi bò xoâ ñaåy coù - Vì bieát noù nguy hieåm cho baïn coá gaéng traùnh neù ñeå baûn thaân. khoâng ngaõ vaøo gheá?  Giaùo vieân choát: Vieäc traùnh chaïm vaøo chieác gheá cuõng nhö traùnh söû duïng röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù  phaûi thaän troïng vaø traùnh xa nguy hieåm. * Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Muïc tieâu: HS bieát thöïc hieän kó naêng töø choái, khoâng söû duïng caùc chaát
 8. gaây nghieän Phöông phaùp: Thaûo luaän, troø chôi + Böôùc 1: Thaûo luaän - Hoïc sinh thaûo luaän, traû lôøi. - Giaùo vieân neâu vaán ñeà: Döï kieán: Khi chuùng ta töø choái ai ñoù + Haõy noùi roõ raèng mình moät ñeàu gì, caùc em seõ noùi khoâng muoán laøm vieäc ñoù. nhöõng gì? + Giaûi thích lí do khieán baïn quyeát ñònh nhö vaäy + Neáu vaãn coá tình loâi keùo, tìm caùch boû ñi khoûi nôi ñoù + Böôùc 2: Toå chöùc, höôùng daãn, thaûo luaän
 9. - Giaùo vieân chia lôùp thaønh - Caùc nhoùm nhaän tình 3 nhoùm hoaëc 6 nhoùm. huoáng, HS nhaän vai + Tình huoáng 1: Laân coá ruû - Caùc vai hoäi yù veà caùch theå Huøng huùt thuoác  neáu laø hieän, caùc baïn khaùc cuõng Huøng baïn seõ öùng söû nhö coù theå ñoùng goùp yù kieán theá naøo? + Tình huoáng 2: Trong sinh nhaät, moät soá anh lôùn hôn eùp Minh uoáng bia  neáu laø Minh, baïn seõ öùng söû nhö theá naøo? + Tình huoáng 3: Tö bò moät - Caùc nhoùm ñoùng vai theo nhoùm thanh nieân duï doã vaø tình huoáng neâu treân. eùp huùt thöû heâ-roâ-in. Neáu laø Tö, baïn seõ öùng söû nhö theá naøo?
 10. 3’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giaùo vieân neâu caâu hoûi - Hoïc sinh thaûo luaän: cho caû lôùp thaûo luaän + Vieäc töø choái huùt thuoác laù, uoáng röôïu, bia, söû duïng ma tuyù coù deã daøng khoâng? + Tröôøng hôïp bò doïa daãm, eùp buoäc chuùng ta neân laøm gì? + Chuùng ta neân tìm söï giuùp ñôõ cuûa ai neáukhoâng giaûi quyeát ñöôïc.  Giaùo vieân keát luaän: chuùng ta coù quyeàn töï baûo veä vaø ñöôïc baûo veä  phaûi toân troïng quyeàn ñoù cuûa
 11. ngöôøi khaùc. Caàn coù caùch töø choái rieâng ñeå noùi “Khoâng !” vôùi röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù - Chuaån bò: Duøng thuoác an toaøn - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản