intTypePromotion=3

Thuế và hệ thống thuế Việt Nam

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
271
lượt xem
40
download

Thuế và hệ thống thuế Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trang bị kiến thức cơ bản về thuế (quá trình ra đời và phát triển của thuế trên thế giới và ở Việt Nam, khái niệm về thuế, các yếu tố cấu thành nên thuế, nguyên tắc thuế khóa…) Giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn về 5 sắc thuế: GTGT, TTĐB, XNK, TNDN, TNCN Hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các tình huống thuế, cách tính toán thuế và kê khai thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuế và hệ thống thuế Việt Nam

 1. Môn học THUẾ VÀ HỆ THỐNG THUẾ TẠI VIỆT NAM Giảng viên: Nguyễn Thu Hằng Tel: 04 38356800, ext 514, 515 Mobile: 0983881508 Email: thuhang.sv.ftu@gmail.com
 2. 1. Thời lượng: 45 tiết = 15 buổi 2. Đánh giá: - Chuyên cần: 10% - Thi giữa kì: 30% - Điểm thi hết môn: 60% 3. Hình thức thi hết môn: trắc nghiệm (lí thuyết + bài tập) 4. Phương pháp giảng dạy và học tập - Thuyết trình - Thảo luận - Bài tập - Chơi games - Nói chuyện với chuyên gia - Bài tập nhóm/bài tập cá nhân - Bài kiểm tra trình 5. Tài liệu tham khảo - Giáo trình “Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam” – GS.TS Bùi Xuân Lưu (Chủ biên), ĐHNT - Các tình huống và bài tập thuế - TS. Nguyễn Hữu Khải (Chủ biên), ĐHNT - Giáo trình Thuế, giáo trình Nghiệp vụ thuế – TS Nguyễn Thị Liên (Chủ biên), HVTC
 3. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC  Trang bị kiến thức cơ bản về thuế (quá trình ra đời và phát triển của thuế trên thế giới và ở Việt Nam, khái niệm về thuế, các yếu tố cấu thành nên thuế, nguyên tắc thuế khóa…)  Giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn về 5 sắc thuế: GTGT, TTĐB, XNK, TNDN, TNCN  Hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các tình huống thuế, cách tính toán thuế và kê khai thuế.
 4. Kế hoạch lên lớp Buổi Nội dung Yêu cầu Buổi Chương I , II - Giới thiệu môn học và kế hoạch lên lớp 1,2,3 Những vấn đề - Nguồn gốc, quá trình phát triển của thuế chung về thuế - Những vấn đề cơ bản về thuế Buổi 4, Chương III - Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 5, 6 Thuế Giá trị - Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Gia tăng - Thông tư 129/2008/ TT-BTC ngày 26/12/2008 Các sắc thuế Chương IV - Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 gián Thuế tiêu thụ (hiệu lực vào 1/4/2009) thu đặc biệt - NĐ số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB - TT 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn thi hành NĐ 26/2009/NĐ-CP Chương V - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 Thuế xuất - Nghị định số 149/2005/NĐ- CP ngày 08/12/2005 khẩu, nhập - Thông tư số 113/2005/TT – BTC ngày 15/12/2005 khẩu
 5. Kế hoạch lên lớp (tiếp) Buổi 7 Ôn tập Chương -Bài tập “Các tình huống và bài tập III, IV, V thuế” (ĐH Ngoại thương) -Bài tập trắc nghiệm lý thuyết + bài tập Buổi 8 Kiểm tra giữa Chương II, III, IV, V kỳ
 6. Kế hoạch lên lớp (tiếp) - Buổi 9, Chương V 10, 11 Thuế Thu - Các nhập doanh sắc thuế nghiệp trực thu chủ yếu Chương VII -Luật Thuế TNCN số Thuế thu nhập 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 cá nhân năm 2007; -Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN -Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 Buổi Thuyết trình -10 nhóm thuyết trình 12,13 Buổi Tổng kết - Diễn giả 14,15 - Chơi game - Ôn tập
 7. CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ QUÁ TRÌNH PHÁT SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC THUẾ Ở CỦA THUẾ TRIỂN CỦA THUẾ VIỆT NAM
 8. I. SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC CỦA THUẾ 2 ĐIỀU KIỆN:  Thứ nhất: Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Thuế ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước, vì Nhà nước và do Nhà nước.  Thứ hai: Sự hình thành thu nhập xã hội
 9. 3 cách động viên thu nhập vào NSNN Quyên góp Vay Ngân sách Nhà nước Quyền lực bắt buộc
 10. Để đảm bảo có được nguồn thu lớn, ổn định và lâu dài → Nhà nước dùng quyền lực để bắt buộc người dân phải động viên một phần thu nhập vào NSNN → Thuế ra đời
 11. Kết luận  Thuế là một tất yếu khách quan với chức năng chủ yếu đầu tiên là đảm bảo nguồn thu tài chính phục vụ nhu cầu chi tiêu theo chức năng của NN.  Nếu của cải làm ra không dư thừa (tức là nếu không có thu nhập xã hội) thì sẽ không có thuế.
 12. II. Quá trình phát triển của thuế -NN là đại diện của nhân dân, quan tâm -NN đóng vai trò đến các vấn đề: công điều tiết kinh tế → bằng xã hội, thất -Mục đích phi kinh tế: đòi hỏi nguồn thu nghiệp… trả lương quan lại, xây lớn hơn thành lũy, nuôi binh - Hệ thống thuế đa -Thuế phức tạp hơn, lính… đa dạng hơn, tinh tế -Hình thức ban đầu: dạng về số lượng hiện vật, kể cả việc sắc thuế và thuế hơn để không hạn cưỡng bức lao động, suất chế ý chí làm giàu của nô dịch…→ Quan hệ -Thuế có vai trò cá nhân và không làm hàng – tiền phát triển: giảm động lực phát Thuế thu bằng tiền. lớn hơn: tạo nguồn thu lớn hơn, triển xã hội, tăng thu -Tác dụng duy nhất: nguồn thu nuôi bộ máy kích thích phát NSNN, thực hiện công Nhà nước. triển kinh tế. bằng xã hội . CĐ Nô Lệ TBCN XHCN - Tiền TBCN
 13. KẾT LUẬN Sự phát triển của thuế gắn liền với sự phát triển của xã hội. Xã hội càng phát triển thì thuế càng đa dạng và phát triển.
 14. III. SƠ LƯỢC VỀ THUẾ Ở VIỆT NAM 1. Thời phong kiến Nhà Trần, Lê: - Thuế trực thu: thuế thân, thuế điền - Thuế gián thu: đánh phân tán vào các hoạt động thủ công nghiệp: thuế nội quan, thuế quan Thuế điền thổ (tô) Nhà Nguyễn: Thuế thân đinh (dung) - Thuế chính phú (thuế trực thu): Thuế tạp dịch (diệu) Thuế cảng Thuế hầm mỏ - Thuế tạp phú (thuế gián thu): Thuế quan tân Thuế nguồn đầm Thuế các hộ sản xuất → Thiếu chuẩn mực về đạo đức, pháp lý.
 15. III. SƠ LƯỢC VỀ THUẾ Ở VIỆT NAM 2. Thời phong kiến nửa thuộc địa (Cuối TK XIX đến 1945) - Vẫn duy trì các sắc thuế cơ bản của thời nhà Nguyễn nhưng ở mức độ năng nề hơn. - Thực dân Pháp cho kinh doanh thuốc phiện, mở sòng bạc, quán rượu, tiệm nhảy… để thu thuế; Ban hành một số loại thuế mới: thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế kho và lệ phí cảng… → chế độ thuế rất nặng nề, bất công và kém nhân đạo 3. Thời kì VN dành độc lập và tiến lên XHCN - Sau CMT8 - Thời kỳ kế hoạch hóa tập trung - Thời kỳ đổi mới, nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của NN
 16. 3.1 Sau CM T8/1945  Hñy bá thuÕ th© gi¶m, miÔn thuÕ ruéng ® thuÕ n, Êt, m«n bµi; ban hµnh c¸c s¾c lÖnh vÒ thuÕ → ® øng ¸p mét phÇn chi tiªu cho kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, ph¸t triÓn s¶n xuÊt → G¸nh nÆng thuÕ gi¶m xuèng.  Ban hµnh mét sè t¹p thuÕ ® ¸nh vµo mét sè ho¹t ®éng cao cÊp, xa xØ vµ mét sè ho¹t ® éng kh¸c (thuÕ s¸t sinh, thuÕ TTDB m« t«…)  1947: - 3 lo¹i thuÕ trùc thu: thuÕ ® iÒn thæ, thuÕ m«n bµi, thuÕ s¸t sinh - 3 lo¹i thuÕ gi¸n thu: thuÕ quan, thuÕ thuèc lµo, thuÕ muèi.  1951: 7 lo¹i thuÕ: thuÕ n«ng nghiÖp; thuÕ c«ng, th­ ¬ nghiÖp (thuÕ doanh thu, thuÕ bu«n chuyÕn…); ng thuÕ hµng hãa; thuÕ xuÊt nhËp khÈu; thuÕ s¸t sinh; thuÕ tr­íc b¹; thuÕ con tem (con niªn).
 17. 3.2 Thời kỳ KHH tập trung, bao cấp  Vai trß cña thÞ tr­êng vµ h¹ch to¸n kinh tÕ bÞ coi nhÑ; NSNN dùa vµo chÕ ® thu hoÆc bï theo chØ tiªu. é → ThuÕ kh«ng cã vai trß quan träng víi ý nghÜa thùc sù cña nã.
 18. 3.3 Thời kỳ đổi mới  NÒn kinh tÕ chuyÓn sang häat ® éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc → ThuÕ b¾t ® cã vai trß quan träng Çu ® kÝch thÝch, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ , Ó vµ lµ nguån thu chÝnh cña NSNN → Hµng lo¹t luËt thuÕ ra ® ® söa êi, ­îc ® bæ sung vµ ngµy cµng ® hoµn æi ­îc thiÖn h¬n.
 19. C¶i c¸ch thuÕ b­íc 1: 1990­1995 Mô c tiªu Né i dung • Trë thµnh c«ng cô qu¶n • Ban hµnh 6 luËt thuÕ: lý chñ yÕu cña Nhµ n­íc thuÕ doanh thu, thuÕ • Trë thµnh nguån thu chñ TT§B, thuÕ lîi tøc, thuÕ yÕu cña NSNN xuÊt khÈu, nhËp khÈu, • Gãp phÇn thùc hiÖn thuÕ sö dông ® n«ng Êt c«ng b»ng x· héi gi÷ c¸c a nghiÖp, thuÕ chuyÓn thµnh phÇn kinh tÕ quyÒn sö dông ® Êt. • §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cao • Phï hîp tõng b­íc víi sù • 3 ph¸p lÖnh (thuÕ tµi nguyªn, thuÕ thu nhËp chuyÓn ® æi m« h× nh ® víi ng­êi cã thu nhËp èi kinh tÕ vµ ® Æc ® iÓm cao, thuÕ nhµ ®Êt) cña n­íc ta
 20. C¶i c¸ch thuÕ b­íc 2: 1995 Mô c tiªu Né i dung • VÒ tµi chÝnh: bao qu¸t hÕt mäi • Ban hµnh luËt thuÕ GTGT nguån thu ® ® ·, ang vµ sÏ ph¸t thay cho thuÕ doanh thu, sinh thuÕ TNDN thay cho thuÕ • VÒ kinh tÕ: khuyÕn khÝch ph¸t lîi tøc. triÓn s¶n xuÊt, ® m¹nh xuÊt Èy khÈu, b¶o hé hîp lý nÒn s¶n • Ban hµnh luËt söa ® bæ æi xuÊt trong n­íc vµ phï hîp víi sung mét sè ® iÒu cña thuÕ qu¸ trinh héi nhËp kinh tÕ quèc XNK vµ thuÕ TT§B tÕ. • Ban hµnh ph¸p lÖnh phÝ vµ • VÒ x· héi: ® ¶m b¶o b× nh lÖ phÝ ® ¼ng gi÷ c¸c thµnh phÇn kinh a • Söa ® æi bæ sung ph¸p tÕ, gi¶m chªnh lÖch giµu nghÌo, gãp phÇn æn ® Þnh x· lÖnh thuÕ tµi nguyªn, luËt héi thuÕ chuyÓn quyÒn sö • VÒ mÆt nghiÖp vô: chÝnh dông ® Êt. s¸ch thuÕ ph¶i ® n gi¶n, râ ¬ rµng, dÔ hiÓu, dÔ kiÓm tra,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản