Thuyết trình: Xác định nhu cầu vốn lưu động

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
286
lượt xem
66
download

Thuyết trình: Xác định nhu cầu vốn lưu động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Xác định nhu cầu vốn lưu động nhằm trình bày về các nội dung chính tổng quan về nhu cầu vốn lưu động, tính toán nhu cầu vốn lưu động. Vốn lưu động là nhu cầu vốn ngắn hạn cần thiết phục vụ cho 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Xác định nhu cầu vốn lưu động

 1. XÁC NH NHU C U V N LƯU NG GVDH: TS. Nguy n Thanh Phong SVTH: Nhóm SP ACB – L p NH 6 1
 2. DANH SÁCH NHÓM 1. oàn Th Xuân Duyên 2. Nguy n Th Thanh Hà 3. Tr n Th Ng c Huy n 4. Phan Th M Khuê 5. Nguy n Th Thanh Ki u 6. Tr nh Th Son 8. Ph m Thanh Th o 9. Thái Vũ Thu Trang 10. Tr nh Th Quỳnh Trang 11. Lê Th Thúy Vy 12. Lương Th Ánh H ng 2
 3. CÁC N I DUNG CHÍNH 1 Tìm hi u nhu c u v n lưu ng 2 Tính toán nhu c u v n lưu ng 3
 4. Tìm hi u nhu c u v n lưu ng nh nghĩa: V n lưu ng là nhu c u v n ng n h n c n thi t ph c v cho 01 chu ky s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 4
 5. Tìm hi u nhu c u v n lưu ng Cho vay v n ng n h n Cho vay v n trung dài h n Nguyên v t li u, nhân Nha xư ng, máy công, nhiên li u,…. móc thi t b ph c M c ích s =>> các chi phí u v sxkd =>> hình d ng v n vay vào ph c v quá trình thành nên TSC SXKD Phân tích Chu y u tư doanh thu Chu y u tư l i nhu n ngu n tra nơ thu ư c do bán hàng va kh u hao C 02 u d a trên cơ sơ phân tích lưu chuy n ti n t : Th i gian vay Vòng quay v n lưu ng Lưu chuy n ti n t 5
 6. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Th m nh kê ho ch kinh doanh Th m nh doanh thu kê ho ch. Dư phóng chi phí ho t ng kinh doanh. Dư phóng b ng k t qu kinh doanh kê ho ch Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Các phương pháp tính toán nhu c u v n lưu ng. Th c hành tính toán nhu c u v n lưu ng 6
 7. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng 1/ Th m nh kê ho ch kinh doanh a/ Th m nh doanh thu kê ho ch: So sánh kha năng c nh tranh và m c c u vê s n ph m... 7
 8. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Nh n nh vê kha năng khai thác công su t c a doanh nghi p, ch ng h n như: công su t khai thác hi n t i chi m bao nhiêu % công su t thi t kê. Trư ng h p ã khai thác h t 100% công su t thi t kê mà không u tư m i thì doanh nghi p có kha năng tăng doanh thu hay không và tính h p lý tăng trư ng doanh thu. STT Ch tiêu VT Năm k ho ch Ghi chú 1 Công su t khai thác hi n t i VT/năm a - Công su t thi t k VT/năm b - T l khai thác công su t % CSTK 2 Công su t khai thác tăng trong năm VT/năm ( u tư m i) a - Công su t thi t k VT/năm b - T l khai thác công su t % CSTK 3 T ng công su t s n xu t trong kỳ VT/năm 8 (3=1+2)
 9. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Trư ng h p u tư m i nâng công su t thi t kê: ánh giá l i toàn bô phương án/dư án u tư, hi u qu phương án/dư án u tư => Nh n nh tính kha thi c a dư án/phương án u tư, tác ng tích c c/tiêu c c c a ho t ng u tư n kinh doanh c a DN trong th i gian t i. L p b ng th ng kê t ng giá tr các h p ng kinh tê ký k t ang th c hi n và năng l c th c hi n h p ng c a doanh nghi p. So sánh doanh thu lũy kê theo tơ khai thuê VAT (thu th p hàng tháng) và theo doanh thu th m nh th c tê luy kê n th i i m hi n t i => Tìm hi u b n ch t ghi nh n doanh thu. ánh giá b n ch t th i v trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, ví du: doanh nghi p kinh doanh bánh m t t i Vi t Nam thì doanh thu chu y u rơi vào Quý 4 và gi a Quý 1 hàng năm (do rơi vào d p lê t t cô truy n hàng năm). 9
 10. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng b. Dư phóng chi phí ho t ng kinh doanh: ánh giá ty tr ng chi phí bình quân/doanh thu và dư phóng chi phí bình quân năm kê ho ch. S li u S nh n S năm Stt Kho n m c ph ng v n nh c a trư c KH NVTD 1 %T l tăng doanh thu thu n 2 % Giá v n hàng bán(*) /Doanh thu thu n - Kh u hao 3 % Chi phí ho t ng tài chính (**)/Doanh thu thu n 4 % Chi phí bán hàng & QLDN/Doanh thu thu n 5 %Thu su t thu thu nh p doanh 6 %T l d tr ti n bình quân 7 S ngày t n kho bình quân (ngày) 8 S ngày các kho n ph i thu bình quân (ngày) 9 S ngày ph i tr ngư i bán bình quân (ngày) (*):Ty lê gia v n hàng bán trên doanh thu thu n (GVHB/DTT) chưa tính kh u hao; (**): Chưa tính lãi vay. 10
 11. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng M t sô lưu ý khi tính chi phí ho t ng kinh doanh: Kh u hao TSC năm kê ho ch: căn cư theo ti lê kh u hao bình quân hàng năm doanh nghi p ã th c trích các năm trư c ó. N u doanh nghi p có kê ho ch tăng/ gi m TSC áng kê trong năm kê ho ch s xem xét tăng/gi m m c kh u hao tương ng cho lo i tài s n ó. Lãi vay các lo i : bao g m các kho n lãi vay ngân hàng, vay các tô ch c, cá nhân khác; phí (lãi) thuê tài chính ph i tra trong năm kê ho ch. Sô li u vê nơ vay, lãi su t, th i h n, l ch tra hàng năm theo báo cáo c a doanh nghi p; ho c b ng kê theo m u ( ính kèm) có xác nh n c a doanh nghi p. 11
 12. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Lãi vay ng n h n theo h n m c (dư ki n) = Min (H n m c vay; nhu c u sư d ng h n m c dư ki n) x Lãi su t vay năm Trư ng h p dư nơ ng n h n thư ng xuyên c a doanh nghi p th p hơn h n m c, có thê l y theo 1 ti lê nh t nh so v i h n m c (70%, 80%, … tùy th c tê). Lãi vay trung dài h n (dư ki n) = Dư nơ th c tê x Lãi su t năm (%) Sô li u dư nơ căn cư theo b ng kê nơ vay và l ch tra nơ do doanh nghi p cung c p. 12
 13. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng 2/ B ng dư phóng k t qu kinh doanh: CH TIÊU Năm N Năm N +1 (K ho ch) 1. Doanh thu 2. Các kho n gi m tr 3. Doanh thu thu n 4. Giá v n hàng bán (***) => T l GVHB/DT thu n 5. L i nhu n g p 6. Thu nh p t ho t ng tài chính 7. Chi phí ho t ng tài chính Trong ó:Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p => Chi phí BH+QLDN/DT thu n 10. L i nhu n thu n t H KD 11. Thu nh p khác 12. Chi phí khác 13. LN khác 14. T ng l i nhu n trư c thu => LN trư c thu /DTthu n 15. Thu TNDN 16. L i nhu n sau thu TNDN 13 17. ROS (% )
 14. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng 3/ Tính toán nhu c u v n lưu ng: a) Các phương pháp tính toán nhu c u v n lưu ng. 02 phương pháp tính nhu c u v n lưu ng phô bi n: theo vòng quay v n lưu ng; và theo chu ky s n xu t kinh doanh. 14
 15. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Phương pháp 01: Xác nh nhu c u v n lưu ng theo chu ky s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Nhu c u v n lưu ng = Nhu c u dư trư ti n BQ + Nhu c u ph i thu BQ + Nhu c u t n kho BQ - Nhu c u ph i tra BQ Trong ó: Nhu c u dư trư ti n bình quân = Doanh thu thu n năm kê ho ch x Ti n bình quân năm trư c/Doanh thu thu n năm trư c. (Hê sô “Ti n bình quân năm trư c/Doanh thu thu n năm trư c” còn ư c g i là “Ty lê dư trư ti n bình quân năm trư c”). 15
 16. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Ho c: • Nhu c u dư trư ti n bình quân = Sô ngày dư trư ti n bình quân x Doanh thu thu n năm kê ho ch/365 ngày. Trong o: “Sô ngày dư trư ti n bình quân” = 365 ngày / (Doanh thu thu n năm trư c/Ti n bình quân năm trư c) . • Nhu c u ph i thu bình quân = Sô ngày ph i thu BQ x Doanh thu thu n năm kê ho ch/365 ngày. • Nhu c u t n kho bình quân = Sô ngày t n kho BQ x Giá v n hàng bán năm kê ho ch/365 ngày. • Nhu c u ph i tra bình quân = Sô ngày ph i tra BQ x Giá v n hàng bán năm kê ho ch/365 ngày. Ghi chú: theo công th c trên, quy nh sô ngày trong năm là 365 ngày. 16
 17. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng B ng dư phóng chu ky v n lưu ng (theo cách 01) Stt Kho n m c ã th c hi n D ki n 1 T l d tr ti n bình quân (%DTT) 2 S ngày d tr hàng t n kho bình quân (ngày) 3 S ngày ph i thu khách hàng bình quân (ngày) 4 S ngày ph i tr ngư i bán bình quân (ngày) Ho c b ng sau ây 17
 18. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng B ng dư phóng chu ky v n lưu ng (theo cách 01) Stt Kho n m c ã th c hi n D ki n 1 S ngày d tr ti n bình quân (ngày) 2 S ngày d tr hàng t n kho bình quân (ngày) 3 S ngày ph i thu khách hàng bình quân (ngày) 4 S ngày ph i tr ngư i bán bình quân (ngày) 18
 19. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng B ng dư phóng nhu c u v n lưu ng (theo cách 01) Stt Kho n m c K ho ch Ghi chú I Nhu c u v n lưu ng (01 + 02 + 03 - 04) 1 Nhu c u ti n bình quân 2 Tr giá kho n ph i thu khách hàng 3 Tr giá hàng t n kho 4 Tr giá kho n ph i tr ngư i bán II Ngu n v n lưu ng = I 1 Ngu n v n lưu ng t tài tr (a-b) a - VL ròng (sau khi ã i u ch nh) b - Các kho n m c ph i chi tr trong năm KH 2 Ngu n v n vay các t ch c, cá nhân khác 3 Ngu n v n vay ã c p t i các TCTD khác 4 Nhu c u vay ACB (II-II/1-II/2-II/3) 19
 20. Th c hi n tính toán nhu c u v n lưu ng Di n gi i kho n m c “ngu n v n lưu ng tư tài trơ”: V n lưu ng ròng (sau khi ã i u ch nh): V n lưu ng ròng b n ch t là ph n ngu n v n dài h n còn dư ra dùng ê tài trơ tài s n ng n h n (ho c là ngu n v n có thê s n sàng áp ng cho các nhu c u/kê ho ch u tư trung dài h n m i) c a DN. Giá tr ngu n v n dài h n còn dư này cũng ư c xem như ngu n v n kha d ng s n sàng cho nhu c u v n lưu ng tăng thêm trong kinh doanh c a DN trong th i gian t i. Công th c tính v n lưu ng ròng: “V n lưu ng ròng = Tài s n ng n h n – Nơ ng n h n +(-) Các kho n m c i u ch nh” Do tính ch t quan tr ng c a v n lưu ng ròng nên c n ph i thu th p BCTC m i nh t ê b o m tính chính xác sô li u tính toán. ng th i, cũng c n xác nh b n ch t c a TSL , nơ ng n h n và nơ khác trong BCTC ê i u ch nh tăng/gi m v n lưu ng ròng cho phù h p. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản