intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

456
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận "Các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam" nhằm mục tiêu nhận biết và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới việc thu hút vốn đầu tư FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đó xác định được yếu tố nào ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới việc thu hút FDI.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ ------------------ Đề tài : Các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam GVHD : TS Trần Tiến Khai Th.s Nguyễn Ngọc Danh Nhóm nghiên cứu : 1. LÊ QUANG PHƯƠNG ĐT3- K35 2. NGUYỄN THỊ BÍCH LỘC ĐT3- K35 3. NGUYỄN BÌNH NGUYÊN ĐT3- K35 4. ĐINH THỊ PHƯỚC ĐT3- K35 5. NGUYỄN THÀNH SƠN ĐT3- K35 6. VŨ VĂN TÂM BS1- K36 7. LÊ THỊ CHÚC LINH VG1-K36 Trang 1
 2. MỤC LỤC Trang 3. Dữ liệu .......................................................................................................................................20 Trang 2
 3. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một nguồn quan trọng của tăng tr ưởng kinh t ế, và có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất của toàn cầu hóa. Không ch ỉ cung c ấp v ốn đ ầu t ư, k ỹ năng quản lý và công nghệ, tạo việc làm, nâng c ấp công nghiệp. FDI cũng có th ể tích h ợp n ền kinh tế của đất nước vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Kể từ khi cải cách kinh tế của Việt Nam vào năm 1986, n ền kinh t ế c ủa Vi ệt Nam đã là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất trong khu v ực ASEAN. Đ ầu t ư tr ực ti ếp nước ngoài (FDI) là một yếu tố quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế và phát tri ển ở Vi ệt Nam.Trong đó,khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đóng một vai trò quan tr ọng trong s ự phát triển kinh tế của Việt Nam.Bài viết này sẽ “Đánh giá các yếu tố ảnh h ưởng t ới vi ệc thu hút FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam c ủa Việt Nam”. Trên c ơ s ở đó các địa phương có thể khai thác những lợi th ế tiềm tàng, cũng như đề ra các chính sách hữu hiệu để thu hút các nhà đầu tư trong thời gian đến một cách hiệu quả. II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu tổng quát Nhận biết và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới việc thu hút v ốn đ ầu t ư FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.Từ đó xác định được yếu tố nào ảnh hưởng m ạnh mẽ nhất tới việc thu hút FDI. 2. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá những tác động của yếu tố chính trị, kinh tế ,xã h ội tác đ ộng nh ư th ế nào t ới việc thu hút vốn đầu tư FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. -Xem xét đưa ra giải pháp giúp cải thiện tăng dòng vốn FDI Trang 3
 4. III. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Đối với các vấn đề cần được trả lời thì câu hỏi nghiên cứu được xây dựng như sau: -Những đặc điểm nào của khu vực có thể ảnh hưởng tới việc thu hút FDI vào khu vực? -Những đặc điểm đó có tầm quan trọng như thế nào trong vi ệc thu hút FDI vào khu vực? IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Phạm vi không gian : Bài viết được nghiên cứu trên khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam c ủa Vi ệt Nam bao gồm những tỉnh/thành phố sau : - Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa – Vũng Tàu - Long An 2. Phạm vi thời gian : Bài viết được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2000-2008. V. TỔNG QUAN TÀI LIỆU Trang 4
 5. 1. Các lý thuyết liên quan a. Lý thuyết tân cổ điển : Trong lý thuyết truyền thống của kinh tế vĩ mô, áp lực của thị trường trong nước khuyến khích các công ty từ các n ước công nghiệp phát tri ển đ ể tham gia vào các hoạt động FDI ở các nước chưa công nghi ệp hóa (Pitelis & Sugden, 2000). Lý thuyết tân cổ điển về FDI,với sự thiếu lao động và chi phí lao động cao ở các nước giàu có, các công ty có xu h ướng chuy ển tài sản sản xuất cho các nước kém phát triển, nhiều lao động cho lợi nhuận cao hơn vốn (Cantwell, 2000). Các lý thuyết rõ ràng ch ỉ ra dòng chảy của vốn từ các nước giàu vốn tới các nước nghèo vốn. Tuy nhiên,những giả thuyết đưa ra là trong một thị trường vốn hoàn hảo không có rủi ro vốn (Harrison, 2000), là quá lý tưởng để áp dụng vào thực tế. b. Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm : Lý thuyết kinh tế của FDI được khái niệm hóa bởi Raymond Verron vào năm 1966. Nó là dành cho việc phân tích m ối quan hệ liên quan đ ến chu kỳ sống của sản phẩm và dòng chảy FDI có thể. Không có tiêu chu ẩn th ống nhất cho sản phẩm ở giai đoạn đầu, ví dụ như chi phí cho m ỗi đ ơn v ị và đặc điểm kỹ thuật của hàng hóa. Tất cả các chi tiết kỹ thuật hội tụ với nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường trong n ước cùng m ột lúc, các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa cũng được giới thiệu. Đối với thị trường n ội địa bão hòa và cạnh tranh chuyên sâu với các đối thủ trong n ước, công ty sẽ xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, thông thường nhìn thấy chi phí sản xuất như là một yếu tố quyết định của sự lựa chon. c. Lý thuyết quốc tế hóa : Lý thuyết quốc tế hóa được phát triển bởi Buckley và Casson vào năm 1976 để giải thích sự tồn tại và chức năng của các doanh nghi ệp đa qu ốc gia. Các chi phí của một số giao dịch có thể được giảm bởi các hoạt động nội bộ, nói cách khác, sản xuất trong công ty thay vì gi ữa các công ty. Do đó, lợi nhuận trên tài sản (ROA) sẽ cao hơn đối với chi phí ít h ơn. M ột lý do khác của quốc tế hóa để thay thế thị trường không hoàn hảo bên ngoài. Trang 5
 6. 2. Các nghiên cứu liên quan a. Nghiên cứu của Juan Du (2011) Bài nghiên cứu được Juan Du viết vào năm 2011 trong bài luận văn thạc sĩ. Bài viết nhằm tìm ra các yếu tố quyết định tới FDI vào Việt Nam t ừ 1986- 2009.  Phương pháp nghiên cứu Để tìm hiểu những yếu tố quyết định quan trọng đến dòng v ốn FDI t ại Việt Nam từ sau cải cách năm 1986 đến năm 2009,bài viết sử dụng m ột hàm hồi quy tuyến tính : LnIFDI = α + β1 LnGDP + β2 LnGDPG + β3 LnNRE +β4 LnGNI + β5 LnINF + β6 LnEXR + β7 LnEXP + β8 LnIMP + β9 LnPRI + β10 LnOFDI + β11 LnID+ ε Trong đó : - GDP đại diện cho quy mô của thị trường - GDPG đại diện cho tốc độ tăng trưởng của thị trường - NRE đại diện tỷ lệ xuất khẩu khoáng sản so với xuất khẩu hàng hóa - GNI đại diện tổng thu nhập quốc gia thực tế bình quân đầu người - INF đại diện cho tỷ lệ lạm phát hàng năm - EXR đại diện cho tỷ giá hối đoái trung bình hằng năm so với USD - EXP đại diện cho xuất khẩu - IMP đại diện cho nhập khẩu Trang 6
 7. - PRI đại diện rủi ro chính trị (giá trị thấp thì rủi ro nhiều hơn) - OFDI đại diện cho tỷ lệ của FDI trong GDP - ID đại diện cho chiều dài của tuyến đường sắt.  Kết quả - Bài viết đã chỉ ra rằng hai yếu tố là quy mô thị trường và tốc độ phát triển của thị trường Việt Nam hiện nay ảnh hưởng tích cực và đáng kể nhất dòng vốn FDI. - Ngoài ra, tỷ giá hối đoái của đồng Vi ệt Nam so v ới đ ồng đô la M ỹ cũng được tìm thấy là một tác động đáng kể và tích c ực đ ối v ới dòng v ốn FDI tại Việt Nam. - Chi phí lao động và cởi mở đối với FDI là đáng kể nhưng lại có tác động ngược lại dòng vốn FDI. - Không chỉ ra đươc tỷ lệ lạm phát, rủi ro chính trị và phát tri ển c ơ sở h ạ tầng có tầm quan trọng ảnh hưởng đến dòng vốn FDI  Đánh giá - Bài viết đã chỉ ra được 2 yếu tố là quy mô và tốc độ phát tri ển c ủa th ị trường có tầm ảnh hưởng nhiều nhất và yếu tố nào có ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn FDI. - Tuy nhiên,bài viết chưa chỉ ra được tầm quan trọng cần có của phát triển cơ sở hạ tầng.Biến đại diện cho cơ sở hạng tầng là độ dài tuyến đường sắt là chưa đủ để đại diện,vì tuyến đường sắt gần như chỉ thay đổi tới năm 2000 sau này thì nó không thay đổi nên không th ể cho th ấy ảnh hưởng đáng kể tới dòng vốn FDI Trang 7
 8. b. Nghiên cứu của Ari Kokko, Katarina Kotoglou và Anna Krohwinkel-Karlsson (2003) Bài nghiên cứu được viết bởi Ari Kokko, Katarina Kotoglou và Anna Krohwinkel-Karlsson vào năm 2003 bài viết nhằm đánh giá những yếu tố khiến cho dự án đầu tư FDI bị thất bại từ 1988-1998.  Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng các số liệu trên việc được cấp gi ấy phép đầu tư và thu hồi giấy phép đầu tư các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Vi ệt Nam trong giai đoạn 1988-2000 để kiểm tra xem các nhà đầu tư khác nhau và đặc điểm của dự án liên quan đến khả năng của sự thất bại đầu tư (được định nghĩa là thu hồi giấy phép đầu tư) bằng m ột mô hình probit.C ơ sở d ữ liệu cho thấy có hay không một đầu tư nước ngoài giấy phép đã bị thu hồi. Ghi nhận đặc điểm này là 1 trong trường hợp của thất b ại và 0 n ếu ng ược lại, cho phép có được một biến phụ thuộc FAIL. Mô hình : FAIL = f [AGE (+), SIZE (-), JV (+), POOR (+), ASIA (-), ERP (?)] Trong đó : - AGE đo thời gian kể từ khi giấy phép đã được phê duyệt . AGE d ự kiến sẽ được tích cực liên quan đến khả năng của sự thất bại đầu tư. - SIZE đo số lượng của tổng vốn đầu tư cho dự án.SIZE d ự ki ến sẽ có tác động tiêu cực đến đầu tư thất bại - JV là liên doanh,được hiểu là một biến giả bằng 1 cho các công ty liên doanh và 0 cho các dự án sở hữu toàn bộ. Liên doanh d ự ki ến sẽ được tích cực liên quan đến khả năng thất bại của dự án. - POOR đo lường mức độ đói nghèo cho người Việt Nam.Biến có giá trị phân loại ưu tiên.Thứ tự được đưa ra giả thuyết rằng các dự án ở các tỉnh nghèo hơn có nhiều khả năng thất bại, và do đó h ệ số cho người nghèo được dự kiến sẽ là tích cực. Trang 8
 9. - ASIA là một biến giả bằng 1 nếu nhà đầu tư nước ngoài bắt nguồn từ một quốc gia Đông Á và 0 nếu ngược lại. ASIA d ự ki ến sẽ có một tác động tiêu cực. - ERP đo lường tỷ lệ bảo hộ hiệu quả cho các ngành công nghi ệp khác nhau của nền kinh tế Việt Nam.  Kết quả Bài viết này xem xét các đặc điểm được cấp giấy phép và thất bại trong dự án đầu tư ở Việt Nam từ năm 1988 tới 1998.Một kết luận đầu tiên quan sát là khả năng thất bại là xác định bởi một lo ạt các đặc đi ểm đầu t ư khác nhau.Không có biến nào trong số các bi ến nghiên c ứu ở trên đ ứng ra như là một ưu thế giải thích cho sự thất bại. FDI tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi một loạt các nhiều các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và các yếu tố pháp lý, mà rất khó để xác định rõ. Tuy nhiên, các k ết qu ả liên quan đến việc đặc điểm của dự án thất bại cung cấp một số gợi ý về thực hiện vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.  Đánh giá: Kết quả bài viết chưa đưa ra được kết quả như mong đợi và mô hình sử dụng trong bài viết còn thiếu những yếu tố có thể tác động làm tới việc đầu tư như chính sách của chính phủ,quy mô thị trường.Tuy nhiên,bài viết cũng chỉ ra được để thu hút nhiều FDI, Vi ệt Nam có th ể tập trung vào cải cách kinh tế rộng và thể chế để tạo ra một môi tr ường đầu tư cạnh tranh chứ không phải là chỉ đạo đầu tư vào các hình thức đặc bi ệt, các ngành công nghiệp hoặc khu vực. c. Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Thắng (2007) Bài nghiên cứu được viết bởi Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Thắng vào năm 2007. Bài viết nhằm đánh giá những tác động dẫn tới sự phân bổ của FDI vào Việt Nam. Trang 9
 10.  Phương pháp nghiên cứu Trong bài viết sử dụng mô hình hồi quy với bi ến phụ thuộc FDI đ ại di ện cho sự phân bổ FDI từ 1988-2005. Mô hình : FDI = f (Market factors, Labour factors, Infrastructure, Government polciy) Trong đó : - FDI: là thước đo phân bổ FDI vào các tỉnh. - Yếu tố thị trường: sử dụng GDP bình quân đầu người c ủa các tỉnh và tỷ lệ tăng trưởng GDP của tỉnh. - Yếu tố lao động: sử dụng số lượng học sinh tốt nghiệp tr ường phổ thông để nắm bắt lao động sẵn có cũng như chấp lượng lao động ở mỗi tỉnh, sử dụng mức lương để nắm bắt chi phí lao động. - Cơ sở hạ tầng: sử dụng số lượng điện thoại trung bình và khu công nghiệp ở mỗi tỉnh trong thời gian 1988-2005 như thước đo về phát triển cơ sở hạ tầng ở mỗi tỉnh. - Chính sách: sử dụng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI (provincial competiveness index) để đánh giá chính sách của từng đ ịa phương. Vì vậy, các tỉnh có chỉ số PCI cao sẽ thành công h ơn trong việc thu hút FDI.  Kết quả Kết quả cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn vị trí của các nhà đầu tư nước ngoài được thể hiện như sau: -Tốc độ tăng trưởng GDP được sử dụng để nắm bắt tiềm năng thị trường khá phù hợp, tăng 1% đối với vốn FDI và FDI tích lũy cuả các dự án và tăng 5% các dự án mới. -Biến GDP bình quân đầu người không có ảnh hưởng lớn trong mô hình, không có ý nghĩa thống kê. -Hai biến để nắm bắt yếu tố thị trường lao động là số lượng học sinh tốt nghiệp phổ thông và chi phí tiền lương thể hiện rất rõ ràng. Mức lương càng cao thể hiện chất lượng lao động càng cao. Số lượng học sinh tốt nghiệp phổ thông cho thấy sự sẵn có của lao động. Trang 10
 11. -Biến về số lượng khu công nghiệp có tầng quan trọng để đánh giá cơ sở hạ tầng. Địa phương có nhiều khu công nghi ệp thì khả năng thu hút đầu tư nước ngoài sẽ cao hơn. Số lượng đi ện thoại trung bình thì không đáng kể trong việc đánh giá độ phát tri ển của cơ sở hạ tầng. -Chỉ số PCI hầu như không ảnh hưởng đến mô hình. Đi ều này cho thấy chính sách địa phương không liên quan đến việc lựa chọn địa điểm của nhà đầu tư.  Đánh giá - Xác định được một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn vị trí đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, chính phủ và chính quyền địa phương cần đưa ra các chính sách thích hợp để thu hút nguồn FDI về địa phương mình. - Chưa đánh giá được sức ảnh hưởng của chính sách đến vi ệc thu hút FDI ở địa phương. Số liệu nghiên cứu chưa thật sự đầy đủ, tính chính xác của nghiên cứu chưa cao. d. Nghiên cứu của Nguyễn Phi Lan (2006) Bài nghiên cứu được Nguyễn Phi Lan viết vào năm 2006. Bài viết nh ằm đánh giá tác động qua lại giữa FDI và tăng trưởng kinh tế c ủa Vi ệt Nam từ 1996-2005.  Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp toán học-dự báo. Mô hình được sử dụng là GMM (dùng để ước lượng tham số trong thống kê) để xem xét sự tác động của từng yếu tố đến FDI từ đó giúp định hướng chiến lược có c ơ sở khoa học, phù hợp với hiện thực và xu thế phát triển nhằm thu hút nguồn v ốn FDI vào Việt Nam. Mô hình : FDIit = β0 + β1git + β2Yit + β3DIit + β4Xit + β5SKILLit + β6WAit + β7TELit + β8RERit + εit Trang 11
 12. Trong đó: - FDI : FDI bình quân đầu người - g : Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của tỉnh/ thành phố (% hàng năm) - Y : Quy mô thị trường biểu thị bằng GDP bình quân đầu người - DI : Tổng đầu tư trong nước bình quân đầu người - X : Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu người - SKILL: Kỹ năng của người lao động - WA : Chi phí lao động - TEL : Cơ sở hạ tầng - RER : Tỷ giá hối đoái thực - i : Tỉnh - t : Thời gian. (1996-2005)  Kết quả - Bài viết chỉ ước lượng được trong giai đoạn 1996-2005, và trong giai đoạn này FDI và tăng trưởng kinh tế tại 61 tỉnh thành cả nước có mối quan hệ hai chiều tích cực. - Hơn thế nữa, bài nghiên cứu cũng chỉ ra rõ ràng các nhân tố cơ sở hạ tầng, thị trường tài chính, kỹ năng lao động, chi phí lao động thấp, và vốn đầu tư con người là các nhân tố quan trọng để hấp dẫn các nhà đầu tư đến Việt Nam  Đánh giá Bài viết đã chỉ ra được 2 yếu tố là quy mô và tốc đ ộ phát tri ển c ủa th ị trường có tầm ảnh hưởng nhiều nhất đến dòng vốn FDI.Và cũng đưa ra được một số kiến nghị,tuy nhiên bài viết có thể đưa thêm m ột số bi ến có thể ảnh hưởng tới FDI như tài nguyên thiên nhiên. e. Nghiên cứu của Hoàng Thị Thu (2006) Bài nghiên cứu được Hoàng Thị Thu viết vào năm 2006. Bài viết nhằm đánh giá tìm ra được yếu tố nào là quan trọng tới vi ệc tăng FDI t ừ 1988- 2005.  Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả đưa ra k ết lu ận. Mô hình thực nghiệm cụ thể của các yếu tố quyết định chuỗi thời gian về thu hút FDI ở Việt Nam là: LnFDIt = β0 + δ1 lnGDPt + δ2 lnGDPGt+ δ3 lnTELt + δ4 lnHKt + δ5 lnOPENt + δ6 lnEXCHANGEt + δ7 D1998+ δ8 ASEAN + ut Trang 12
 13. Trong đó: - t đề cập từ 1988 đến khu 2005 và βs là các tham số h ồi quy đ ược ước tính. Vốn FDI biến phụ thuộc là tỷ lệ của dòng vốn FDI ròng vào GDP. - GDPG là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội. - GDP là biến đại diện cho quy mô thị trường trong n ước c ủa Vi ệt Nam. - TEL là biến đại diện cho cơ sở hạ tầng,đó là số điện tho ại đặt cho mỗi 10.000 cư dân. - HK là số học sinh trung học cho mỗi 10.000 dân,đại diện cho vốn con người. - OPEN mở cửa thương mại đại diện của nước nhận đầu tư và được đo bằng tổng tỷ lệ thương mại so với GDP. - EXCHANGE là tỷ giá hối đoái danh nghĩa của Vi ệt Nam nh ư là m ột VND / USD. - D1998 là biến giả có giá trị 1 nếu Việt Nam trong năm 1998 ch ịu ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và 0 cho các năm khác. - ASEAN là một biến giả để xác định tác động của ASEAN về dòng vốn FDI vào Việt Nam. Nó có giá trị 1 nếu quan sát trong năm 1995 đến 2005 và 0 cho các năm khác  Kết quả - Các kết quả cho thấy quy mô thị trường lớn và tốc độ tăng tr ưởng GDP cao khuyến khích dòng vốn FDI vào Việt Nam. - Phát triển cơ sở hạ tầng là một yếu tố quan trọng thu hút FDI. - Dựa trên những phát hiện của chúng tôi, chất lượng lao động cao không phải là một yếu tố thu hút về thu hút FDI tại Việt Nam - Cuối cùng, Việt Nam đã chưa thu hút được nhiều dòng vốn FDI từ các nước ASEAN có thể là bởi vì Việt Nam mới tham ASEAN cách đây không lâu  Đánh giá Trang 13
 14. - Bài viết cũng chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng quan tr ọng nhất tới thu hút FDI là quy mô và tốc độ phát triển của thị trường - Tuy nhiên bài viết có đưa vào trong mô hình biến giả là ảnh h ưởng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1988 thực chất không có tác động nhiều tới giai đoạn của quá trình nghiên cứu,và cùng giai đo ạn này thì kinh tế Việt Nam đạt được tăng trưởng và sự ổn định TÓM TẮT TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 14
 15. Phương Đề tài Câu hỏi nghiên cứu Dữ liệu pháp nghiên Kết quả cứu Đã chỉ ra được một số Những đặc điểm nào ảnh Word bank, yếu tố có ảnh hưởng hưởng và tầm quan trọng của Juan IMF,Niên giám Mô hình hồi quy tới FDI,còn một số yếu những đặc điểm đó là như Du(2011) thống kê Việt OLS tố chưa thấy được rõ thế nào đến FDI ? Nam cần có những nghiên cứu thêm Ari Kokko, Katarina Những yếu tố nào tác động Tổng cục Chưa đưa ra được yếu Kotoglou và đến sự thất bại và tầm quan thống kê,Bộ tố nào có ảnh hưởng Anna Mô hình probit trọng của nó như thế nào tới kế hoạch đầu mạnh nhất tới việc thất Krohwinkel- dự án FDI? tư. bại của các dự án. Karlsson (2003) Yếu tố nào quyết đinh sự Tổng cục Đã chỉ ra được một số Nguyễn phân bổ đầu tư trực tiếp thống kê,Bộ yếu tố ảnh hưởng Ngọc Anh và Mô hình hồi quy nước ngoài và tác động của kế hoạch đầu chính tới FDI và đưa ra Nguyễn OLS nó là như thế nào đến nền tư,báo cáo gia được một số kiến nghị Thắng(2007) kinh tế? nhập WTO giúp thu hút FDI. Bài viết chỉ nghiên cứu được trong giai đoạn Mối liên kết giữa FDI và tăng 1996-2005 vì thiếu số Nguyễn Phi Tổng cục trưởng kinh tế là như thế Mô hình GMM liệu,nhưng cũng đã chỉ Lan(2006) thống kê nào? ra được mối quan hệ 2 chiều tích cực của FDI và tăng trưởng kinh tế. Xác định được quy mô và tốc độ tăng trưởng Hoàng Thị Yếu tố nào quan trọng nhất Tổng cục Mô hình hồi quy của thị trường là 2 yếu Thu(2006) tới việc tăng FDI? thống kê OLS tố quan trọng nhất tới việc thu hút FDI Trang 15
 16. VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Giả thuyết nghiên cứu Các giả thuyết cho mô hình nghiên cứu đều xây dựng dựa trên vi ệc đánh giá các y ếu tố có thể ảnh hưởng tới việc thu hút FDI.Dựa trên các nghiên c ứu có liên quan và tổng hợp ý kiến trong nhóm nghiên cứu đã tổng hợp đ ược m ột số yếu t ố ảnh h ưởng tới thu hút FDI gồm :thị trường,tài nguyên thiên nhiên,lao động,tỷ giá hối đoái, c ơ sở hạ tầng,chính sách. Các giả thuyết cho mô hình nghiên cứu : H1 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích c ực v ới quy mô thị trường của khu vực H2 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích c ực v ới t ốc đ ộ tăng trưởng của khu vực H3 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích cực với nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực H4 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tiêu c ực v ới chi phí lao động H5 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích c ực v ới trình đ ộ lao động của khu vực H6 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích c ực v ới t ỷ giá hối đoái H7 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích c ực v ới m ức đ ộ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực H8 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích c ực v ới m ức đ ộ cởi mở đầu tư của khu vực H9 : FDI vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có liên quan tích c ực v ới chính sách của khu vực Trang 16
 17. 2. Mô hình nghiên cứu Mô hình trong bài viết này được thừa kế từ mô hình của Juan Du nhưng đã thay đ ổi một số số biến độc lập nhằm đúng mục tiên của bài viết đưa ra.Trong mô hình c ủa bài viết này đã bỏ bớt một số biến độc lập của Juan Du là lạm phát,xu ất kh ẩu,nhập khẩu.Thay vào đó thì mô hình trong bài viết này đưa thêm một số biến độc lập v ề lao động và chính sách. - Yếu tố thị trường :một số đặc điểm của thị trường đã được công nhận là những yếu tố quyết định cơ bản tới FDI.Bài vi ết này nhóm nghiên c ứu s ử dụng 2 yếu tố đại diên cho thị trường là GDP và tăng trưởng GDP. - Yếu tố tài nguyên thiên nhiên:đây là một yếu tố được các nhà đ ầu t ư xem trọng đặc biệt là tài nguyên khoáng sản.Bài viết sử dụng tỷ lệ xuất khẩu khoáng sản trên xuất khẩu hàng hóa(GNE) để đo lường cho tài nguyên thiên nhiên. - Yếu tố lao động :lao động là nguồn gốc của mọi hoạt động sản xuất.Bài viết sử dụng tiền lương(WAG) trung bình để đo lường chi phí lao động và số lượng học sinh tốt nghiệp phổ thông để đo lường kỹ năng c ủa người lao động(SKILL). - Yếu tố tỷ giá hối đoái :việc đánh giá tỷ giá hối đoái thấp hay cao sẽ đem l ại nguồn lợi nhuận khác nhau cho nhà đầu tư.Vì vậy,đây cũng là một yếu tố đánh giá là quan trọng tthu hút FDI.Bài viết sử dụng biến(EXR) tỷ giá h ối đoái trung bình hàng năm so với USD để đo lường yếu tố tỷ giá hối đoái. - Yếu tố cơ sở hạ tầng :sự phát triển cơ sở hạ tầng là một điểm được nhà đầu tư xem xét để đầu tư.Bài viết sử dụng biến(ID) số lượng điện tho ại trung bình và khu công nghiệp trong thời gian 2000-2008 để đo lường cho sự phát triển cơ sở hạ tầng. - Yếu tố cởi mở đầu tư :để thu hút FDI sự cởi mở của chính quyền đ ịa phương đóng một phần không nhỏ trong quyết định đầu tư của nhà đầu t ư. Bài viết sử dụng biến(OFDI) tỷ lệ FDI trong GDP c ấp tỉnh đ ể đo l ường m ức độ cởi mở đối với FDI. - Yếu tố chính sách :chính sách là yếu tố được xem giúp đỡ cho sự thành công của dự án đầu tư.Bài viết sử dụng biến(PCI) chỉ số cạnh tranh c ấp tỉnh để đo lường chính sách. Trang 17
 18. Bài viết sử dụng mô hình OLS để phân tích.Các hệ số β cho bi ết m ức ý nghĩa c ủa biến độc lập với biến phụ thuộc.Hệ số ε là sai số ngẫu nhiên.Vì tất c ả các bi ến đ ộc lập liên quan đến kích thước khác nhau (đơn vị), chẳng hạn như tri ệu đô la, phần trăm,…nên nhóm nghiên cứu đã chuyển chúng vào mẫu logarit. Mô hình : LnIFDI = α + β1LnGDP +β2LnGDPG + β3LnNRE +β4LnWAG + β5LnSKILL +β6LnEXR + β7LnPCI + β8LnOFDI + β9LnID + ε Bảng sau đây trình bày chi tiết biến phụ thuộc và bi ến đ ộc l ập c ủa các nhóm bi ến trong mô hình : Trang 18
 19. Giả Dấu thuyế Nghiên cứu trước Biến Thước đo kỳ t vọng Biến phụ thuộc Dòng vốn FDI đại diện cho IFDI thu hút FDI Biến độc lập Juan Du(2011),Nguyễn H1 Ngọc Anh và Nguyễn GDP GDP khu vực + Thắng(2007),Nguyễn Thị trường Phi Lan(2006),Hoàng Tỷ lệ tăng trưởng GDP H2 Thị Thu(2006) GDPG + hàng năm của khu vực Tài Tỷ lệ xuất khẩu khoáng H3 Juan Du(2011) nguyên NRE sản trên xuất khẩu hàng + thiên nhiên hóa của khu vực Nguyễn Phi Lan(2006) Tiền lương trung bình của H4 Hoàng Thị Thu(2006) WAG người lao động trong khu - vực Lao động Số lượng học sinh tốt Hoàng Thị Thu(2006) H5 SKILL nghiệp phổ thông trong khu + vực Juan Du(2011),Nguyễn Phi Lan(2006),Hoàng Tỷ giá hối Tỷ giá hối đoái trung bình H6 EXG + Thị Thu(2006) đoái hằng năm so với USD Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Số lượng điện thoại trung Thắng(2007),Nguyễn Cơ sở hạ H7 ID bình và khu công nghiệp + Phi Lan(2006),Hoàng tầng trong thời gian 2000-2008 Thị Thu(2006) Nguyễn Ngọc Anh và H8 Chính sách PCI Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh + Nguyễn Thắng(2007) Juan Du(2011), Hoàng Thị Thu(2006) Cởi mở Tỷ lệ của FDI trong GDP H9 OFDI + đầu tư của khu vực Trang 19
 20. 3. Dữ liệu Dữ liệu trong bài viết được nhóm tham khảo từ các bài nghiên c ứu tr ước và số li ệu cụ thể được lấy ở Niên Giám Thống Kê của các tỉnh trong thời gian t ừ năm 2000- 2008,số liệu từ Tổng Cục Thống Kê của Việt Nam và từ Word Bank. VII. DỰ KIẾN CẤU TRÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ : 1. Đặt vấn đề 2. Tổng quan tài liệu a. Các lý thuyết liên quan b. Các tài liệu tham khảo 3. Phương pháp nghiên cứu a. Giả thuyết nghiên cứu b. Mô hình nghiên cứu c. Dữ liệu 4. Kết quả và thảo luận 5. Kết luận và đề nghị 6. Tài liệu tham khảo VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Juan Du (2011).What are the Determinants of FDI to Vietnam?,Master thesis for supply chain management program,Tilburg university. • Ari Kokko, Katarina Kotoglou and Anna Krohwinkel-Karlsson(2003),The implementation of FDI in Viet Nam: an analysis of the characteristics of failed projects, United Nations Conference on Trade and Development Division on Investment, Technology and Enterprise Development • Hoang, T. T. (2006). The Determinants of Foreign Direct Investment in Vietnam • Nguyen, Ngoc Anh and Nguyen, Thang (2007), Foreign direct investment in Vietnam:An overview and analysis the determinants of spatial distribution across provinces, Development and Policies Research Center. Given the universal resource locator in full: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=999550 Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2