TOÁN ( T C ) - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
134
lượt xem
10
download

TOÁN ( T C ) - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Củng cố lại các kiến thức đã học về số tự nhiên, đổi đo khối lượng và thời gian. Củng cố lại toán có lời văn về dạng trung bình cộng. -Làm đúng chính xác, nhanh , trình bày sạch sẽ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN ( T C ) - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

 1. TOÁN ( T C ) ÔN LUY N S T NHIÊN, O KH I LƯ NG ,TH I GIAN I-M c tiêu: -C ng c l i các ki n th c ã h c v s t nhiên, i o kh i lư ng và th i gian. C ng c l i toán có l i văn v d ng trung bình c ng. -Làm úng chính xác, nhanh , trình bày s ch s . II- Ho t ông th y và trò: TG Giáo viên H c sinh 1-G i ý cho hs h th ng l i các ki n th c ã h c v s t nhiên , o i th i gian và o i kh i lư ng qua t ng bài t p . Bài t p1: Vi t vào ch tr ng ư c ba s t nhiên liên ti p: -1 Hs c yêu c u . …,1 456 389 …. ……., 1000 000 -1 hs tr l i câu h i. ….,10 376 412,…. 401 000 - 1 hs lên b ng làm , l p làm v .
 2. 436,….. -Nh n xét , ch a bài. +H i hs :- tìm ư c s li n trư c ,ta làm như th nào? - V y mu n tìm s li n sau ta làm như th nào? Bài 2 : Vi t s thích h p vào ch ch m: -1 hs c . 2 kg17 dag =………g -2 hs tr l i câu h i. 12 t n 34 kg = ……kg -2 hs lên b ng làm , l p làm vào v .. 5792kg = ……t n kg. -Nh n xét và ch a bài . 87400kg =……..t n ……t 67920kg = …. t n……t …..y n 1/3 phút =…… giây 1 /4 th k = ……năm 1 /3 ngày =………gi 3 gi 18 phút =……phút 215 phút =……..gi ……phút +Gv y/c hs c b ng ơn v o kh i lư ng theo th t t l n n
 3. bé. H i: - Hai ơn v o kh i lư ng li n nhau thì hơn kém nhau bao nhiêu l n? - M t ơn v o kh i lư ng ng v i m y ch s ? Bài 3: Tính trung bình c ng c a -1 hs c bài. các s sau: - 1 hs tr l i câu h i. a - 285 , 26, 9 , 53 5 , 432 và 753. - 2 hs lên b ng làm ,l p làm v . b – 57 , 42 và 36 -nh n xét và ch a bài. Y +Y/c hs tr l i : Mu n tính trung bình c ng c a nhi u s ta làm như th nào? Bài 4: M t c a hàng ngày u bán -1 hs c bài . ư c 210 t g o,ngày th hai bán ư c nhi u hơn ngày th nh t 30 - Hs phân tích bài.
 4. t g o .Ngày th ba bán s g o - 1 hs lên tóm t t bài . b ng 1/2 s g o c a hai ngày u -.1 hs lên b ng làm , c l p làm .H i trung bình m i ngày c a vào v . hàng bán ư c bao nhiêu t g o ? -nh n xét và ch a bài . 2-C ng c và d n dò: Trò chơi:
 5. TOÁN : (T C ) ÔN LUY N CHƯƠNG I I- M c tiêu; -C ng c l i ki n th c ã h c chương I. + c ,vi t các s n l p tri u. + i ơn v o kh i lư ng. + c bi u hình c t. +Gi i toán v s trung bình c ng. II- Ho t ng c a th y và trò: TG Giáo viên H c sinh -Gv c ng c ki n th c thông qua các d ng bài t p sau: *Ph n 1 : Em hãy khoanh tròn các ch cái t trư c câu tr l i úng cho m i bài t p dư i ây:
 6. 1-S ba tri u b n trăm linh chín -1 hs c y/c bài t p . nghìn năm trăm hai mươi tư vi t -1 hs c bài t p. như sau: -1 hs lên b ng làm , l p làm vào v . A-300 409 524 C-3 000 409 524 +L p nh n xét và ch a bài vào v B-30 409 524 D-3 409 524 -1 hs c bài. -1 hs lên b ng làm , l p làm vào v . 2-S bé nh t trong các s 867 435, 786 453 , 678 345 , 687 534. -Nh n xét và ch a. A- 786 435 C- 687 543 B- 678 345 D- 867 435 -1 hs c . 3-S nào trong các s sau ây có -1 hs lên b ng làm . ch s 8 bi u th cho 8 ch c -Nh n xét và ch a bài voà v . nghìn: A-248 378 C-123 800 543 B-684 025 D- 658 092 -1 hs lên b ng làm . -hs nh n xét và ch a bài voà v . 4-Cho bi t :86 574=80 000+
 7. ……..+ 500+70 +4. S thích h p ièn vào ch tr ng là : A- 6574 C- 60 B- 6 000 D-6 -1 hs c y/c và phân tích . * Ph n 2: Làm các bài t p sau: -1 hs lên b ng v bi u ò , c l p làm vào v . 1- Trong t tham gia k ho ch -Nh n xét và ch a bài . nh ,l p B n /3 ã thu ư c m t s kg gi y v n như sau: -T m t :15 kg gi y v n -T hai : 10 kg giayys v n -T ba : 30 kg gi y v n -T b n: 25 kg gi y v n. Em hãy v bi u bi u th s kg gi y v n c a các t và cho bi t c l p thu ư c bao nhiêu kg gi y v n? -1 hs c và phân tích .
 8. - 1 hs lên tóm t t . 2- S t thóc gia ình bác Lân thu - 1hs lên gi i bài toán. ư c qua các năm l n lư t là : -Nh n xét và ch a bài. năm 2004 thu ư c 15 t thóc, năm 2005 thu nhi u hơn năm 2004 là 6. t thóc , năm 2005 thu b ng ½ c a hai năm trư c . H i trung bình m i năm gia ình bác Lân thu ư c bao nhiêu t thóc?. C ng c và d n dò: -Trò chơi.( n u còn th i gian)
 9. TI NG VI T: ( TC ) LUY N T P C. (TI T 13 ) I- M c tiêu: -Phát tri n kĩ năng c lư t n m thông tin nhanh .. -Tăng cư ng rèn kĩ năng c di n c m, c hi u n m n i dung , ý nghĩa c a bài . II- Chu n b : - Vi t s n o n văn c n luy n c trên b ng ph . - Bài : N i d n v t c a An - drây –ca: Bư c vào phòng …..v a ra kh i phòng. -Bài : Ch em tôi : Luy n c toàn bài. III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u bài: -Nêu n i dung ti t h c : Rèn c -Hs l ng nghe. m t o n văn c a bài N i d n v t c a An- rây –ca và bài Ch em
 10. tôi. 2- Các ho t ng: *Ho t ng 1: - 2 hs c n i ti p ( c 2 lư t) -G i hs c l n lư t c c bài N i d n v t c a An- rây-ca. -L p nh n xét cách c. -Y/c hs nh n xét . -Y/c treo o n văn c n luy n c lên b ng. -Gv c m u và h i : - Hs l ng nghe. + o n văn trên có m y nhân v t? -2 nhân v t : m và An- rây-ca. -Y/c hs luy n c phâ n vai.( GV y/c c th hi n gi ng cc a -Hs luy n thi c di n c m. t ng nhân v t) + c trong nhóm . + thi c các nhóm. -Gv nh n xét , tuyên dương. * Ho t ng 2 : GV chuy n sang bài : Ch em tôi -Y/c hs c n i ti p t ng o n . - Cho hs luy n c theo cách - 3 Hs c n i ti p phân vai. - c phân vai trong nhóm. (3 nhóm )
 11. -Cho hs thi c di n c m . -Bình ch n nhóm c hay nh t, tuyên dương -Thi c di n c m ( 6 hs ) -Bình chon b n c hay nh t , tuyên dương +Câu chuy n khuyên chúng ta không nên nói d i . Nói d i là m t tính x u , là m t lòng tin m i ngư i i v i mình. H i : Câu chuy n khuyên ta i u gì? * Ho t ng 3 : Nh n xét gi h c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản