Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Những vấn đề luận và thực tiễn

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
10
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Những vấn đề luận và thực tiễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung luận án được kết cấu gồm ba chương như sau: Chương 1. Những vấn đề lý luận về doanh nghiệp và pháp luật về doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành Luật doanh nghiệp ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chương 3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật doanh nghiệp ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Những vấn đề luận và thực tiễn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TƯ PHÁP<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> XAYKHAM VANNAXAY<br /> <br /> HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC<br /> CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ<br /> LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : LUẬT KINH TẾ<br /> <br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : 9380107<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - NĂM 2018<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. TRẦN NGỌC DŨNG<br /> 2. PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN ANH<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Như Phát<br /> <br /> Phản biện 2: PGS.TS. Dương Đăng Huệ<br /> <br /> Phản biện 3: TS. Nguyễn Văn Cương<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường<br /> Họp tại Trường Đại học Luật Hà Nội<br /> Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm 20.....<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> 1/ Thư viện Quốc gia<br /> 2/ Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,<br /> xác định rằng, việc công nhận, bảo hộ chế độ đa sở hữu và phát triển các doanh nghiệp<br /> thuộc các thành phần kinh tế là nhân tố quan trọng, những năm gần đây Nhà nước Lào<br /> rất quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp. Những vấn đề pháp lý<br /> về thành lập, tổ chức, quản lý, tổ chức lại doanh nghiệp được quy định trong nhiều văn<br /> bản khác nhau, đặc biệt được quy định trong Luật Doanh nghiệp (2013). Tuy vậy, các<br /> văn bản pháp luật này, bên cạnh những thành công nhất định, còn bộc lộ nhiều nhược<br /> điểm, bất cập cả về nội dung pháp lý và kỹ thuật lập pháp, là nguyên nhân không nhỏ<br /> dẫn đến việc kìm hãm sự phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo ra<br /> sự phân bổ các nguồn lực không hợp lý, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và<br /> tính công bằng trong môi trường kinh doanh.<br /> Tình hình trên đặt ra nhiều vấn đề cần phải được giải quyết, trong đó, một yêu<br /> cầu cấp thiết là phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các vấn đề pháp luật thành lập, tổ<br /> chức - quản lý, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và đề xuất phương hướng và các giải<br /> pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp của Lào trong tương<br /> lai. Đồng thời, nhận thức rằng, trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, việc học tập kinh<br /> nghiệm của các nước để hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Lào đang trở thành một<br /> trong những phương thức hữu hiệu, không những có thể bảo đảm sự điều chỉnh pháp<br /> luật hiệu quả đối với hoạt động của các doanh nghiệp mà còn giúp tạo sự hài hoà của<br /> pháp luật quốc gia với các nước.<br /> Do vậy, nghiên cứu sinh đã chọn vấn đề “Hoàn thiện pháp luật về doanh<br /> nghiệp ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Những vấn đề lý luận và thực<br /> tiễn” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học của mình.<br /> 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng của việc nghiên cứu đề tài là những vấn đề lý luận về doanh nghiệp và<br /> pháp luật về doanh nghiệp; Hệ thống các quy định trong pháp luật hiện hành của Lào<br /> về doanh nghiệp và thực tiễn thi hành pháp luật về doanh nghiệp của Lào ở các khía<br /> cạnh: thành lập, tổ chức - quản lý, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp.<br /> 2.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Đề tài có phạm vi khá rộng, bao trùm lên nhiều chuyên ngành khác nhau của<br /> lĩnh vực luật kinh tế như: luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật tài chính, luật chứng<br /> khoán, v.v... Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, chỉ tập trung<br /> <br /> 2<br /> <br /> nghiên cứu các quy định về thành lập, tổ chức - quản lý, tổ chức lại, giải thể doanh<br /> nghiệp trong LDN (2013) cùng các văn bản pháp luật hướng dẫn LDN (2013).<br /> - Về không gian, luận án tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về doanh<br /> nghiệp của Lào; nhưng, có phân tích, bình luận các quy định pháp luật của một số<br /> nước khác. Việc nghiên cứu quy định pháp luật về doanh nghiệp của một số nước khác<br /> chỉ nhằm rút ra một số bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp<br /> luật về doanh nghiệp ở Lào.<br /> - Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để<br /> đánh giá chính xác thực trạng pháp luật của Lào về doanh nghiệp từ năm 2013 đến<br /> nay. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của các kiến nghị, luận án cũng nghiên cứu<br /> quá trình vận động và phát triển của hệ thống pháp luật về doanh nghiệp ở nước<br /> CHDCND Lào.<br /> 3. Mục tiêu và nhiệm vụ của việc nghiên cứu đề tài<br /> Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài là đưa ra phương hướng và các giải pháp cụ<br /> thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về doanh nghiệp<br /> của nước CHDCND Lào.<br /> Để đạt được mục tiêu trên, tác giả luận án thực hiện các nhiệm vụ sau:<br /> - Luận án nghiên cứu một cách hệ có thống những vấn đề lý luận về doanh<br /> nghiệp và pháp luật về doanh nghiệp.<br /> - Luận án nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển, phân tích các yếu tố chi<br /> phối và xác định những nội dung cơ bản của pháp luật về doanh nghiệp của nước<br /> CHDCND Lào.<br /> - Luận án khảo cứu mô hình và quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới,<br /> từ đó có so sánh, đánh giá nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho quá<br /> trình xây dựng pháp luật về doanh nghiệp ở Lào.<br /> - Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống pháp luật thực định của nước<br /> CHDCND Lào về doanh nghiệp trên các khía cạnh: thành lập, tổ chức - quản lý, tổ<br /> chức lại, giải thể doanh nghiệp; chỉ ra những ưu điểm, thành công, cũng như những<br /> nhược điểm, bất cập của hệ thống pháp luật này và thực trạng thi hành các quy định về<br /> doanh nghiệp ở Lào.<br /> - Luận án đề xuất phương hướng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp<br /> luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về doanh nghiệp của nước CHDCND Lào.<br /> 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đề tài<br /> Để nghiên cứu đề tài đã chọn, tác giả luận án sử dụng phương pháp luận biện<br /> chứng duy vật của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là phương pháp chủ đạo xuyên suốt<br /> <br /> 3<br /> <br /> toàn bộ quá trình nghiên cứu của luận án, để đưa ra những nhận định, kết luận khoa<br /> học đảm bảo tính khách quan, chân thực.<br /> Từ phương pháp luận chung đó, tác giả luận án sử dụng các phương pháp nghiên<br /> cứu cụ thể, phù hợp với từng nội dung nghiên cứu, như: phương pháp phân tích, tổng<br /> hợp, thống kê, logic, lịch sử, so sánh, đối chiếu, v.v… nhằm làm sáng tỏ các vấn đề<br /> nghiên cứu. Trong đó:<br /> - Phương pháp phân tích, logic, tổng hợp được sử dụng trong toàn bộ nội dung<br /> của luận án;<br /> - Phương pháp lịch sử, đối chiếu được sử dụng trong nội dung nghiên cứu về lịch<br /> sử hình thành và phát triển của pháp luật về doanh nghiệp ở nước CHDCND Lào qua<br /> các giai đoạn;<br /> - Phương pháp so sánh được sử dụng trong nội dung nghiên cứu mô hình và pháp<br /> luật về doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới;<br /> - Phương pháp thống kê được sử dụng trong phần đánh giá thực trạng pháp luật<br /> về doanh nghiệp của Lào tại Chương 2 của luận án.<br /> Những phương pháp nghiên cứu hiện đại này bảo đảm độ tin cậy của những kết<br /> quả nghiên cứu của luận án.<br /> 5. Những đóng góp mới của luận án<br /> Kết quả luận án là sự kế thừa, chọn lọc và phát triển những vấn đề lý luận về<br /> doanh nghiệp và pháp luật về doanh nghiệp ở nước CHDCND Lào. Luận án đóng góp<br /> một số thành tựu mới cho khoa học pháp lý như sau:<br /> Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu tổng thể và toàn diện những vấn đề lý<br /> luận về doanh nghiệp và pháp luật về doanh nghiệp, thực trạng pháp luật về doanh<br /> nghiệp tại Lào.<br /> Thứ hai, luận án đã phân tích, lập luận về sự phát triển của pháp luật về doanh<br /> nghiệp của Lào, các yếu tố chi phối pháp luật về doanh nghiệp của Lào. Pháp luật về<br /> doanh nghiệp là một bộ phận của pháp luật về kinh doanh. Sự hình thành và phát triển<br /> của pháp luật về doanh nghiệp chịu sự chi phối sâu sắc bởi cơ sở kinh tế, trình độ phát<br /> triển của thị trường và các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng: chế độ chính trị,<br /> truyền thống văn hóa, phong tục tập quán kinh doanh của Lào.<br /> Thứ ba, luận án nhận diện những quy định bất cập trong pháp luật về doanh<br /> nghiệp ở nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở để đánh giá thực<br /> trạng pháp luật về doanh nghiệp của Lào hiện nay để từ đó nghiên cứu, xây dựng<br /> phương hướng và các giải pháp cụ thể, hợp lý nhằm hoàn thiện pháp luật về doanh<br /> nghiệp của Lào.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản