intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cà chua F1 giống Estyva bằng công nghệ khí canh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
19
lượt xem
4
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cà chua F1 giống Estyva bằng công nghệ khí canh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật cơ bản đến khả năng nhân giống bằng giâm chồi và trồng cà chua thương phẩm trên hệ thống khí canh, đề tài đề xuất hướng ứng dụng công nghệ khí canh trong nhân giống và sản xuất cà chua lai F1- giống Estyva tại Việt Nam; Đưa công nghệ khí canh áp dụng hiệu quả trong sản xuất cà chua theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cà chua F1 giống Estyva bằng công nghệ khí canh

1<br /> <br /> M<br /> 1<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> Tính c p thi t c a đ tài<br /> Cà chua (Lycopersicon esculentum. Mill.) là lo i rau ăn qu có di n tích và s n<br /> lư ng l n nh t trong các lo i rau tr ng hi n nay trên th gi i. Qu cà chua, ngoài giá tr<br /> dinh dư ng cao, đư c s d ng đ ăn tươi, n u nư ng, là nguyên li u cho ch bi n công<br /> nghi p v i hàng ch c lo i s n ph m có giá tr kinh t cao. S n xu t cà chua là ngành hàng<br /> r t đư c quan tâm phát tri n Vi t Nam, mang l i hi u qu cao cho nông dân. Nhu c u<br /> tiêu dùng cà chua ngày càng tăng. Cà chua là cây có ti m năng năng su t hơn h n các cây<br /> tr ng khác. Năng su t cà chua liên t c tăng trong vòng 3- 4 th p k l i đây do t l s<br /> d ng gi ng lai cao, đ t t i 81% di n tích tr ng cà chua toàn th gi i vào năm 2008<br /> (Hanson, 2009). Ngoài ra, nhi u k thu t canh tác tiên ti n và công ngh cao cũng đã đư c<br /> áp d ng trên cây cà chua t i nhi u nư c phát tri n. Ph i h p c 2 y u t này đã đưa năng<br /> su t cà chua tr ng trong nhà kính t i Israel đ t m c k l c: 600 t n/ha (Tr n Kh c Thi,<br /> 2011). nư c ta, các mô hình nông nghi p công ngh cao đư c tri n khai t i Hà N i và<br /> H i Phòng kho ng 10 năm tr l i đây luôn s d ng cà chua như là m t đ i tư ng quan<br /> tr ng. Năng su t cà chua tr ng trong nhà ph plastic b ng k thu t th y canh tu n hoàn<br /> đ t x p x 120 t n/ha/v (Ph m Kim Thu, 2007).<br /> Khác v i các gi ng cà chua lai F1 tr ng ngoài đ ng ru ng, các gi ng F1 chuyên<br /> d ng tr ng trong nhà có mái che đòi h i m t s tiêu chu n riêng: sinh trư ng vô h n<br /> (chi u dài thân chính đ t t i 15-20 mét); ít phân nhánh, có kh năng t th ph n, th tinh<br /> cao, đ u qu đư c c trong đi u ki n nhi t đ cao (30-350C) và cư ng đ ánh sáng th p<br /> (dư i 3000 lux), có ti m năng năng su t cao (≥ 5kg/cây) , th i gian sinh trư ng 180 - 300<br /> ngày... Vi c lai t o và s n xu t h t gi ng nhóm cà chua này r t công phu nên giá thành h t<br /> gi ng r t cao (trung bình 3000-5000 đ ng/h t nh p t Hà Lan ho c Israel) . Giá thành h t<br /> gi ng cao là m t trong nh ng h n ch kh năng m r ng các mô hình s n xuât cà chua<br /> công ngh cao t i các vùng ven đô, khu công nghi p hi n nay (Tr n Kh c Thi, 2011).<br /> Đã có nhi u công trình nhân gi ng vô tính cây cà chua b ng phương pháp giâm<br /> ch i và đi n hình là công trình c a Stoner (1989). Tác gi đã ch ng minh kh năng nhân<br /> gi ng cà chua b ng giâm ch i trong h th ng khí canh. Tuy nhiên chưa có nh ng công b<br /> ng d ng k t qu nghiên c u này quy mô s n xu t. G n đây Vi t Nam , đ tài c p<br /> nhà nư c: “ Nghiên c u làm ch công ngh và xây d ng mô hình công nghi p sinh h c<br /> s n xu t gi ng khoai tây, rau và hoa s ch b nh”, thu c chương trình Khoa h c Công<br /> ngh tr ng đi m c p nhà nư c KC.04 đã nghiên c u kh năng nhân gi ng cây khoai tây<br /> c y mô, cây dâu tây, m t s cây hoa b ng k thu t giâm ch i trên h th ng khí canh đ t<br /> h s nhân r t cao (Nguy n Quang Th ch & cs, 2010).<br /> Vi c phát tri n tr ng tr t cà chua theo hư ng nông nghi p công ngh cao là m t<br /> xu hư ng t t y u đã và đang đư c tri n khai m nh m<br /> nhi u vùng tr ng rau, hoa c a<br /> Vi t Nam. Các công ngh tr ng cà chua th y canh, th y canh tu n hoàn (NFT) đã đư c<br /> nghiên c u và tri n khai r t m nh trên th gi i cũng như Vi t Nam (H H u An, 2005)<br /> , (Ph m Kim Thu, 2007), (Tr n Kh c Thi, 2011), (Cook and Calvin, 2007). Tuy nhiên các<br /> <br /> 2<br /> <br /> nghiên c u và áp d ng k thu t tr ng cây cà chua b ng công ngh khí canh h u như chưa<br /> đư c nghiên c u. Vi c nghiên c u xác đ nh k thu t tr ng cây cà chua b ng công ngh khí<br /> canh s là nh ng đóng góp m i m c v m t khoa h c và th c ti n .<br /> Đáp ng yêu c u b c xúc c a th c ti n s n xu t v ngu n cây gi ng cũng như s<br /> phát tri n k thu t tr ng cà chua b ng công ngh m i r t tri n v ng - công ngh khí<br /> canh, chúng tôi ti n hành đ tài: “Nghiên c u k thu t nhân gi ng và tr ng cà chua F1<br /> gi ng Estyva b ng công ngh khí canh.”<br /> 2<br /> M c tiêu c a đ tài<br /> Trên cơ s nghiên c u nh hư ng c a m t s thông s k thu t cơ b n (dung d ch<br /> dinh dư ng, đ pH, đ EC dung d ch, nhi t đ dung d ch, th i gian phun, th i gian ngh ban<br /> ngày, th i gian ngh ban đêm …) đ n kh năng nhân gi ng b ng ch i và tr ng cà chua<br /> thương ph m trên h th ng khí canh đ đ xu t hư ng ng d ng công ngh khí canh trong<br /> nhân gi ng và s n xu t cà chua lai F1- gi ng Estyva t i Vi t Nam. Đưa công ngh khí canh<br /> áp d ng hi u qu trong s n xu t cà chua theo hư ng nông nghi p công ngh cao.<br /> 3<br /> Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a đ tài<br /> 3.1 Ý nghĩa khoa h c<br /> K t qu nghiên c u c a đ tài s cung c p các d n li u khoa h c m i có giá tr v<br /> nh hư ng c a m t s y u t k thu t đ n kh năng nhân gi ng b ng ch i và sinh trư ng,<br /> phát tri n, năng su t c a cà chua thương ph m gi ng Estyva tr ng trên h th ng khí canh.<br /> K t qu nghiên c u cũng là tài li u tham kh o cho vi c nghiên c u và gi ng d y<br /> v phương pháp khí canh cho các cây tr ng Vi t Nam.<br /> 3.2 Ý nghĩa th c ti n<br /> - Đ xu t k thu t nhân gi ng cà chua b ng giâm ch i trên h th ng khí canh ph c<br /> v nhu c u cây gi ng cà chua chuyên d ng tr ng trong nhà có mái che v i giá thành gi m<br /> ch b ng 1/4 - 1/5 so v i h t gi ng nh p n i.<br /> - Xác đ nh đư c các thông s k thu t c n thi t đ xây d ng quy trình tr ng cà<br /> chua lai F1 b ng k thu t khí canh trong nhà có mái che cho hi u qu kinh t cao.<br /> 4<br /> Nh ng đóng góp m i c a lu n án<br /> - Là công trình đ u tiên và có h th ng nư c ta v cơ s khoa h c và các thông<br /> s k thu t c n thi t cho vi c nhân gi ng vô tính b ng ch i và tr ng cà chua b ng công<br /> ngh khí canh.<br /> - Đã phát hi n vai trò c a vi c làm mát dung d ch dinh dư ng khí canh cho vi c<br /> tr ng cây cà chua b ng công ngh khí canh v Xuân Hè t i Đ ng b ng B c b .<br /> 5<br /> Gi i h n c a đ tài<br /> - Đ a đi m nghiên c u: Đ tài đư c th c hi n t i Vi n Sinh h c Nông nghi p Trư ng<br /> Đ i h c Nông nghi p Hà N i.<br /> - Th i gian nghiên c u: t 2008 - 2011.<br /> - Ch t p chung trên gi ng cà chua F1(Estyva) chuyên d ng tr ng trong nhà có mái che.<br /> 6. B c c c a lu n án<br /> N i dung chính c a lu n án đư c th hi n trong 110 trang, g m 4 trang m đ u, 32<br /> <br /> 3<br /> <br /> trang t ng quan, 13 trang v t li u, n i dung và phương pháp nghiên c u, 59 trang k t qu<br /> nghiên c u và th o lu n, 2 trang k t lu n và đ ngh , có 155 tài li u tham kh o v i 20 tài<br /> li u ti ng Vi t, 125 tài li u ti ng Anh và 10 tài li u t Internet. K t qu nghiên c u có 27<br /> b ng, 22 hình. Ph n ph l c bao g m quy trình tr ng và chăm sóc cà chua trong nhà có mái<br /> che, các b ng chi phí s n xu t, k t qu phân tích x lý s li u.<br /> Chương 1<br /> T NG QUAN TÀI LI U<br /> 1.1 Gi i thi u chung v cây cà chua<br /> 1.1.1 Đ c đi m th c v t h c cơ b n c a cây cà chua<br /> 1.1.2 Yêu c u c a cây cà chua đ i v i đi u ki n ngo i c nh<br /> 1.1.3 Tình hình s n xu t và tiêu th cà chua<br /> 1.2 Công ngh khí canh<br /> 1.2.1 L ch s phát tri n c a công ngh khí canh<br /> 1.2.2 Ưu, như c đi m c a công ngh khí canh<br /> 1.2.3 ng d ng c a công ngh khí canh trong nhân gi ng và s n xu t nông s n<br /> 1.2.4 Nh ng y u t k thu t nh hư ng đ n quá trình nhân gi ng và tr ng tr t b ng công<br /> ngh khí canh<br /> Trên cơ s t ng h p phân tích chúng tôi nh n th y r ng:<br /> Vi c s d ng các gi ng cà chua lai F1 đã tăng đáng k trong nh ng năm g n đây,<br /> đ c bi t nh ng gi ng dùng cho ăn tươi và các gi ng dùng s n su t trong vư n nhà. Các<br /> gi ng lai đ c bi t là các gi ng lai F1 chuyên d ng đ tr ng trong nhà có mái che thư ng th<br /> hi n nh ng khác bi t l n v năng su t so v i các gi ng thu n, bi u hi n qua tính chín s m,<br /> đ đ ng đ u, đ c bi t trong nh ng đi u ki n không thu n l i. Quá trình ch n t o gi ng ưu<br /> th lai đòi h i nhi u th i gian, chi phí s n xu t h t gi ng đ t và c n nhi u lao đ ng có k<br /> thu t nên giá thành h t gi ng lai thư ng cao hơn 3 -4 l n so v i gi ng thư ng.<br /> Công ngh khí canh th c s đư c nghiên c u và phát tri n l n đ u tiên t i trư ng<br /> đ i h c Pia c a Italya b i Ti n sĩ Franco Massantini. H th ng này bao g m các ng<br /> phun dung d ch đ t trong các thùng x p nuôi cây. Năm 1998, Richard Stoner đ i h c<br /> Colorado M l n đ u tiên đã đưa ra và áp d ng thành công công ngh khí canh đ nhân<br /> gi ng c y tr ng b ng cách s d ng vi c phun dinh dư ng kèm ch t kích thích ra r theo<br /> ch đ ng t quãng cho ph n g c c a cành giâm trong các h p nhân gi ng 20 l n/gi .<br /> Stoner đư c coi là cha đ c a khí canh thương m i. H th ng khí canh c a Stoner đang<br /> đư c s d ng r ng rãi các nư c phát tri n cũng như t i các trư ng đ i h c nông nghi p<br /> hàng đ u trên toàn th gi i.<br /> Khí canh đư c coi là cu c cách m ng trong nhân gi ng cây tr ng (nhân gi ng t<br /> c t đo n). R t nhi u lo i cây tr ng trư c đây đư c coi là khó khăn, ho c không th nhân<br /> gi ng t c t đo n thì gi đây đã có th đư c nhân r ng ch đơn gi n c t t m t g c duy<br /> nh t. Hi n nay khí canh đã vư t qua ph n l n th y canh và nuôi c y mô là phương ti n<br /> đ nhân nhanh các loài th c v t.<br /> Nh ng ưu đi m c a h th ng khí canh: môi trư ng s ch, không c n dùng thu c<br /> tr sâu b nh, chu trình khép kín t tr ng đ n thu ho ch, ti t ki m nư c và dinh dư ng do có<br /> <br /> 4<br /> <br /> th đi u khi n t đ ng hóa đư c th i gian phun dinh dư ng, cây sinh trư ng nhanh và cho<br /> năng su t cao, đi u khi n đư c môi trư ng nuôi tr ng. Ngoài ra còn có nh ng l i ích: gi m<br /> chi phí v nư c 98%, gi m chi phí v phân bón 95%, gi m chi phí v thu c b o v th c v t<br /> 99%, tăng năng su t cây tr ng lên 45% đ n 75%, (Nguy n Quang Th ch, 2006).<br /> Như c đi m c a h th ng khí canh: đ u tư ban đ u l n có th d n đ n giá thành<br /> s n ph m cao. Yêu c u trình đ k thu t cao v công ngh s n xu t cũng như vi c ph i<br /> hi u bi t đ y đ v đ c tính sinh v t, hóa h c c a cây tr ng, phân bón, hóa ch t… cho<br /> cây. Ngu n nư c đưa vào ph i đ m b o nh ng tiêu chu n nh t đ nh và trư c khi đưa<br /> vào canh tác c n ph i kh trùng c n th n. H th ng này c n ph i có ngu n đi n liên t c<br /> Hi n nay, gi a Vi t Nam và Th gi i còn có kho ng cách khá xa v khoa h c<br /> công ngh trong nhân gi ng vô tính cây tr ng. Trong nư c, m c dù nhi u đơn v đã đ u<br /> tư nghiên c u nhân gi ng cây tr ng b ng phương pháp nuôi c y mô kinh đi n, hay g n<br /> đây đã có m t s nghiên c u ng d ng các công ngh nhân gi ng hi n đ i như: công<br /> ngh Bioreactor, công ngh h t nhân t o và công ngh quang t dư ng nhưng kh năng<br /> tri n khai trong s n xu t c a các công ngh này còn r t h n ch do ph i đ u tư ban đ u<br /> quá cao mà không t o đư c s lư ng l n s n ph m v i giá c nh tranh. Trong khi đó, trên<br /> th gi i đã nghiên c u thành công và ng d ng r t hi u qu phương pháp nhân gi ng và<br /> tr ng tr t r t nhi u lo i cây tr ng b ng công ngh khí canh v i s đi u khi n hoàn toàn<br /> ch đ ng quá trình sinh trư ng, phát tri n và hình thành s n ph m.<br /> Chương 2<br /> V T LI U N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> 2.1 V t li u nghiên c u<br /> * Gi ng: Gi ng cà chua Estyva xu t x t công ty Jonny Seed USA là m t trong<br /> nh ng gi ng F1 có ki u hình sinh trư ng vô h n, chuyên d ng đ tr ng trong nhà kính, ch u<br /> đư c nhi t đ cao, cư ng đ ánh sáng th p, không c n th ph n nh côn trùng.<br /> * Dung d ch dinh dư ng s d ng trong các nghiên c u: Imai, Grotek, Hoagland.<br /> *H th ng khí canh<br /> H th ng khí canh đư c c i ti n t h th ng khí canh c a trư ng đ i h c Colorado<br /> (Hoa Kỳ) cho phù h p v i đi u ki n kinh t Vi t Nam. Thi t b này ho t đ ng theo<br /> nguyên t c: Dung d ch dinh dư ng đư c phun th ng vào r cây dư i d ng sương mù<br /> theo ch đ ng t quãng.<br /> * H th ng th y canh<br /> H th ng th y canh tĩnh c a Trung tâm nghiên c u phát tri n Rau Châu á (AVRDC).<br /> 2.2 N i dung nghiên c u<br /> 2.2.1 Nghiên c u kh năng nhân gi ng b ng ch i c a cà chua F1 trên h th ng khí canh<br /> - Xác đ nh các y u t t i ưu cho h s nhân ch i cao nh t<br /> - Xác đ nh s l n c t ng n trên h th ng khí canh<br /> - Xác đ nh kh năng nhân ch i c a trên h th ng khí canh so v i đ a canh và th y canh.<br /> 2.2.2 Nghiên c u kh năng tr ng cà chua F1 trên h th ng khí canh.<br /> - Xác đ nh các y u t t i ưu c a khí canh trong s n xu t cà chua F1 thương ph m.<br /> - Đánh giá kh năng sinh trư ng, phát tri n, năng su t, ph m ch t c a cà chua F1<br /> tr ng b ng công ngh khí canh.<br /> <br /> 5<br /> <br /> - Xác đ nh kh năng tr ng cà chua trái v b ng công ngh khí canh.<br /> 2.3 Phương pháp nghiên c u<br /> 2.3.1 B trí thí nghi m<br /> Các thí nghi m b trí theo kh i ng u nhiên hoàn ch nh (CRD) v i 3 l n nh c l i. Di n<br /> tích ô thí nghi m nhân gi ng là 1,5m2, thí nghi m tr ng tr t: 10 m2<br /> 2.3.2. K thu t s d ng<br /> Các phương th c tr ng tr t đ u đư c đ t trong nhà có mái che: Nhà tr ng cây đư c<br /> thi t k theo d ng mái vòm có đ cao 3,5- 3,7 mét, xung quanh quây lư i ch n côn trùng<br /> (cao 2,5 – 2,7 mét), mái trên cùng l p nilon. Hai đ u nhà có h th ng qu t thông gió.<br /> - M t đ tr ng tr t: 2,8 cây/m2<br /> - Th i v b trí các thí nghi m nhân gi ng: v đông s m, v đông và v đông xuân<br /> (t 5/9 đ n 10/10 và 10 - 15/12).<br /> - Th i v b trí thí nghi m tr ng cây trên h th ng khí canh: V đông tr ng cây t<br /> 10 – 20/9 , v xuân hè tr ng cây 10 - 20/3 hàng năm.<br /> - Th i gian theo dõi c a các thí nghi m nhân gi ng là 2 tháng còn các thí nghi m<br /> tr ng tr t là 5 tháng.<br /> - S d ng cây hình thành thông qua vi c giâm ch i trên h th ng khí canh l n c t<br /> th 3-4 làm v t li u cho các thí nghi m tr ng cây trên h th ng khí canh.<br /> + Đ nh kỳ 2 ngày/l n đi u ch nh EC b ng cách b sung dung d ch hay nư c, đi u<br /> ch nh pH b ng dung d ch H3PO4 1N hay KOH 1N:<br /> + Sau 2 tu n thay dung d ch dinh dư ng 1 l n<br /> + Tr ng cây trên đ t trong nhà lư i áp d ng theo quy trình k thu t tr ng tr t chăm<br /> sóc và phòng tr sâu b nh cho cây cà chua c a Tr n Kh c Thi và c ng s , 2008<br /> Chương 3<br /> K T QU VÀ TH O LU N<br /> 3.1 Xác đ nh m t s y u t nh hư ng đ n nhân gi ng vô tính cà chua F1 trên h<br /> th ng khí canh.<br /> 3.1.1 nh hư ng c a s lá đ l i trên cây m đ n kh năng nhân ch i c a cây cà chua<br /> trên h th ng khí canh<br /> B ng 3.1. nh hư ng c a s lá đ l i trên cây m t i h s nhân ch i c a cây cà chua<br /> trên h th ng khí canh<br /> S lá đ l i T ng s<br /> S ch i/m i l n c t (ch i)<br /> H s nhân<br /> trên cây<br /> ch i c t<br /> (l n/60<br /> l n1 l n2 l n3 l n4 l n5 l n6 l n7<br /> ngày)<br /> m (lá/cây) /60 ngày<br /> 1<br /> 310<br /> 50<br /> 33<br /> 46<br /> 38<br /> 46<br /> 44<br /> 53<br /> 6,20a<br /> 2<br /> 439<br /> 50<br /> 57<br /> 79<br /> 61<br /> 76<br /> 60<br /> 56<br /> 8,78b<br /> 3<br /> 475<br /> 50<br /> 66<br /> 88<br /> 72<br /> 73<br /> 67<br /> 60<br /> 9,50d<br /> 4<br /> 457<br /> 50<br /> 53<br /> 65<br /> 71<br /> 68<br /> 70<br /> 80<br /> 9,14c<br /> CV%<br /> 1,1<br /> LSD0,05<br /> 0,17<br /> Ghi chú: T ng s ch i c t/50 cây m , th i gian gi a các đ t c t là 10 ngày, các ch a,b,c,.. trong 1<br /> c t gi a các công th c khác nhau ch s sai khác có ý nghĩa m c P≤ 0,05.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản