intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của cộng đồng người H’mông ở Sa Pa, Lào Cai

Chia sẻ: Trần Thi Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
61
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của cộng đồng người H’mông ở Sa Pa, Lào Cai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu mô tả bản tóm tắt luận văn Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của cộng đồng người H’mông ở Sa Pa, Lào Cai. Nếu thành phần luận văn bao gồm 3 chương,... Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của cộng đồng người H’mông ở Sa Pa, Lào Cai

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TRÀ MY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG<br /> DU LỊCH ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI<br /> CỦA CỘNG ĐỒNG NGƢỜI H’MÔNG<br /> Ở SA PA, LÀO CAI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TRÀ MY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG<br /> DU LỊCH ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI<br /> CỦA CỘNG ĐỒNG NGƢỜI H’MÔNG<br /> Ở SA PA, LÀO CAI<br /> <br /> Chuyên ngành: Du lịch<br /> (Chương trình đào tạo thí điểm)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Anh Tuấn<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 9<br /> 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................ 9<br /> 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ........................................................................... 10<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 6. Bố cục của luận văn ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA-XÃ HỘIError! Bookmark n<br /> 1.1. Khái quát về hoạt động du lịch.......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Các khái niệm về du lịch ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Nội dung của hoạt động du lịch ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Tác động của hoạt động du lịch......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Phân loại tác động ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Nội hàm của các tác động của hoạt động du lịch Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.3. Tác động của du lịch đến đời sống văn hóa-xã hội Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.3.1. Tác động đến xây dựng, trang trí nhà cửa .... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.2. Tác động đến trang phục................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Tác động đến ẩm thực .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.4. Tác động đến các mối quan hệ trong gia đình-xã hội ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.5. Tác động đến văn hóa-nghệ thuật .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.6. Tác động đến cơ cấu kinh tế, phân công lao động ................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.7. Tác động đến ngôn ngữ .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Các yếu tố tác động đến việc ảnh hƣởng của du lịch tới đời sống<br /> văn hóa-xã hội ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1. Chính sách phát triển du lịch ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Nhận thức và ý thức của người dân Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.3. Lưu lượng khách du lịch ................ Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chƣơng 1 ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐẾN<br /> <br /> ĐỜI SỐNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Ở SA PA, LÀO CAIError! Bookmark not defined<br /> 2.1. Khái quát về hoạt động du lịch ở Sapa, Lào Cai .. Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.1.1. Sự hình thành và phát triển du lịch ở Sa Pa, Lào Cai ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Hoạt động kinh doanh du lịch ở Sa Pa-Lào Cai . Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.1.3. Vai trò của người H’Mông trong phát triển du lịch ở Sa Pa .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Tác động của du lịch đến đời sống văn hóa-xã hội của ngƣời<br /> H’Mông ở Sa Pa, Lào Cai ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Tác động đến xây dựng, trang trí nhà cửa .... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.2. Tác động đến trang phục................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Tác động đến ẩm thực .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Tác động đến các mối quan hệ trong gia đình- xã hội ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Tác động đến văn hóa-nghệ thuật .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.6. Tác động đến cơ cấu kinh tế, phân công lao động ................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.7. Tác động đến ngôn ngữ .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá các tác động của hoạt động du lịch đến đời sống của<br /> ngƣời H’Mông tại Sapa ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Những tác động tích cực ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những tác động tiêu cực và nguyên nhân ..... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> Tiểu kết chƣơng 2 ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN<br /> VỮNG NHẰM GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ<br /> VĂN HÓA-XÃ HỘI CỦA CỘNG ĐỒNG NGƢỜI H’MÔNG Ở SA PA,<br /> LÀO CAI ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hƣớng phát triển du lịch của Sapa, Lào Cai Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1.1. Định hướng chung .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng cụ thể .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Căn cứ đề xuất các giải pháp ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Các văn bản .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Mục tiêu ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Các giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Sapa, Lào Cai . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Bảo đảm quyền lợi kinh tế cho cộng đồng địa phương........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Thu hút sự tham gia tối đa của cộng đồng địa phương vào hoạt<br /> động du lịch .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Bảo tồn và phát huy nét văn hóa dân tộc truyền thống .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản