intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

52
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về báo cáo kế toán quản trị, chương 2 - Thực trạng vận dụng báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10 và chương 3 - Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM DUNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO<br /> KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN MAY 10<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2009<br /> <br /> 1<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Hiện tại, hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10<br /> đã được xây dựng, song quá trình đầu tư ngày càng được mở rộng, nhằm<br /> cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà quản trị, hệ thống báo cáo quản trị<br /> hiện tại còn chưa đáp ứng được đầy đủ thông tin. Vì lý do trên, tôi đã lựa<br /> chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình là: “ Hoàn thiện hệ thống báo<br /> cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10”.<br /> Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ<br /> lục kèm theo thì được chia thành ba chương như sau:<br /> <br /> Chương 1:<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ<br /> 1.1. Tổng quan về kế toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị<br /> Báo cáo kế toán quản trị là loại báo cáo kế toán phản ánh một cách chi<br /> tiết, cụ thể tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, công nợ và kết<br /> quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> Vai trò của báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ cho các<br /> chức năng chủ yếu: lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra quyết<br /> định. Nó cho phép các nhà quản trị sự hiểu biết chính xác và cụ thể hơn về<br /> những vấn đề cần giải quyết.<br /> Báo cáo kế toán quản trị có tác dụng:<br /> - Hỗ trợ các nhà quản trị kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu đề ra<br /> - Giúp các nhà quản trị đánh giá một cách toàn diện quá trình hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh<br /> <br /> 2<br /> - Giúp các nhà quản trị phát hiện ra những tiềm năng và xu hướng vận<br /> động của doanh nghiệp<br /> - Cung cấp dữ liệu để hỗ để lập các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư<br /> 1.2. Nhu cầu thông tin kế toán của nhà quản trị<br /> Thông tin do kế toán quản trị cung cấp bản chất là thông tin kinh tế - tài<br /> chính và dòng thông tin này giúp cho nhà quản trị hoàn thành các chức năng<br /> lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm tra và ra quyết định.<br /> 1.3. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp<br /> Hệ thống báo cáo kế toán quản trị được xây dựng và lập theo yêu cầu<br /> quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp. Có nhiều cách thức phân loại báo cáo<br /> kế toán quản trị nhưng chung qui lại, hệ thống báo cáo kế toán quản trị<br /> thường bao gồm các báo cáo sau:<br />  Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp<br />  Hệ thống báo cáo về tình hình thực hiện trong quá trình sản xuất,<br /> kinh doanh của doanh nghiệp<br />  Hệ thống báo cáo phân tích<br /> 1.3.1. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh<br /> nghiệp<br /> 1.3.1.1. Khái niệm của dự toán sản xuất kinh doanh<br /> Dự toán là những dự kiến chi tiết, chỉ rõ cách huy động và sử dụng tài<br /> sản, các nguồn lực khác theo định kỳ và được biểu diễn một cách có hệ<br /> thống dưới dạng số lượng và giá trị.<br /> 1.3.1.2. Căn cứ để lập dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh<br /> nghiệp<br /> - Dựa vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp<br /> - Dựa vào các bản dự toán sản xuất kinh doanh của các kỳ kinh doanh<br /> trước<br /> <br /> 3<br /> - Căn cứ vào các định mức tiêu chuẩn<br /> - Căn cứ vào điều kiện cụ thể về kinh tế- kỹ thuật-tài chính của doanh<br /> nghiệp<br /> 1.3.1.3. Hệ thống báo cáo dự toán<br /> Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp<br /> thông thường có những báo cáo dự toán sau đây:<br /> - Dự toán tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp( Dự toán doanh thu)<br /> - Dự toán sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp<br /> - Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của doanh nghiệp<br /> - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp của doanh nghiệp<br /> - Dự toán chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp<br /> - Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> - Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ<br /> - Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> - Dự toán tiền mặt hàng năm của doanh nghiệp<br /> - Dự toán bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp<br /> 1.3.2. Báo cáo tình hình thực hiện<br /> - Báo cáo sản xuất<br /> - Báo cáo giá thành<br /> - Phiếu tính giá thành công việc<br /> - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động<br /> - Báo cáo tiến độ sản xuất<br /> - Báo cáo tình hình biến động nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa<br /> - Báo cáo dự báo vật tư theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh<br /> - Báo cáo bán hàng<br /> - Báo cáo theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, nợ phải thu<br /> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh<br /> <br /> 4<br /> 1.3.3. Báo cáo phân tích<br /> - Báo cáo phân tích tình hình tài chính của công ty<br /> - Báo cáo kiểm soát chi phí<br /> - Báo cáo kiểm soát giá thành<br /> - Báo cáo kiểm soát doanh thu<br /> - Báo cáo kiểm soát lợi nhuận<br /> - Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm chi phí<br /> - Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm doanh thu<br /> - Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm lợi nhuận<br /> - Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định<br /> Chương 2<br /> THỰC TRẠNG VẬN DỤNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN MAY10<br /> 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần May10<br /> 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần<br /> May 10<br /> a). Lịch sử hình thành<br /> Công ty May 10 là một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất, kinh<br /> doanh may mặc thuộc Tổng công ty Dệt may Việt nam. Ra đời từ những<br /> ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đến nay đã có hơn nửa thế kỷ<br /> tồn tại và phát triển. Với 8000 lao động, mỗi năm sản xuất trên 20 triệu sản<br /> phẩm chất lượng cao các loại, 80% sản phẩm được xuất khẩu sang các thị<br /> trường Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông,…<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2