intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

43
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2 - Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội. Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là việc Việt Nam trở<br /> thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại quốc tế WTO đã mang đến<br /> nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho nền kinh tế cả nước nói chung và<br /> các doanh nghiệp nói riêng. Vượt qua khó khăn, nắm lấy cơ hội, nỗ lực hết mình là<br /> điều kiện tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm hiện<br /> nay. Để thực hiện được điều đó, một trong những yêu cầu quan trọng đối với mỗi<br /> doanh nghiệp là cần phải có một hệ thống thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và<br /> có hiệu quả.<br /> Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà nội là một doanh nghiệp nhà<br /> nước với quy mô lớn, nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất và kinh doanh nước<br /> sạch nhưng vẫn mang tính chất và mục đích phục vụ lợi ích công cộng là chủ yếu.<br /> Mặc dù vậy, công tác kế toán ở công ty đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính<br /> giá thành sản phẩm vẫn luôn được coi trọng. Bởi thông qua số liệu về chi phí sản<br /> xuất và giá thành sản phẩm sẽ cho thấy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của<br /> công ty. Qua đó, giúp cho các cấp lãnh đạo công ty có thể phân tích, đánh giá tình<br /> hình thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng vật tư, tiền vốn, lao<br /> động và đề ra các biện pháp kịp thời nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản<br /> phẩm và định hướng cho hoạt động của công ty ngày càng hiệu quả hơn.<br /> Thực tế hiện nay công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm tại công ty còn bộc lộ nhiều mặt chưa phù hợp, chưa thực sự trở thành công<br /> cụ quản lý kinh tế hữu hiệu, do tính chất đặc thù nên công tác hạch toán chi phí sản<br /> xuất và tính giá thành sản phẩm vẫn còn có những hạn chế nhất định cần tiếp tục<br /> được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho công tác<br /> quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy, luận văn đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:<br /> “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty<br /> TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội”.<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có kết cấu làm 3 chương:<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.<br /> Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm tại Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội.<br /> Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản<br /> xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một thành viên nước sạch<br /> Hà Nội.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH<br /> NGHIỆP SẢN XUẤT<br /> 1.1 . Th«ng tin kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh<br /> s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt<br /> 1.1.1. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> trong các doanh nghiệp sản xuất<br /> 1.1.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá<br /> thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.<br /> 1.2 KH¸I niÖm, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸<br /> thµnh s¶n phÈm<br /> 1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm<br /> 1.2.1.1. Chi phí sản xuất<br /> 1.2.1.2. Giá thành sản phẩm<br /> 1.2.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm<br /> 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm<br /> 1.2.2. 1. Phân loại chi phí sản xuất<br /> 1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm<br /> 1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> 1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất<br /> 1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất<br /> 1.3.2.1. Phương pháp trực tiếp<br /> 1.3.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp<br /> 1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện nay<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp<br /> 1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp<br /> 1.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung<br /> 1.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp<br /> 1.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ<br /> 1.3.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực<br /> tiếp (hoặc nguyên vật liệu chính)<br /> 1.3.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành<br /> tương đương<br /> 1.3.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức<br /> 1.4 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> 1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm<br /> 1.4.2. Kỳ tính giá thành<br /> 1.4.3. Các phương pháp tính giá thành<br /> 1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)<br /> 1.4.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước<br /> 1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành theo công việc (theo đơn đặt hàng)<br /> 1.4.3.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH<br /> MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI<br /> 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI<br /> 2.1.1. Đặc thù ngành nghề và công nghệ sản xuất chủ yếu<br /> 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý<br /> 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán<br /> <br /> 2.2 . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ<br /> THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC<br /> SẠCH HÀ NỘI<br /> 2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất<br /> Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:<br /> - Chi phí nguyên liệu chính: nước sạch là sản phẩm sản xuất đặc thù, nguồn để<br /> sản xuất nước trước hết là các mạch nước thô ở dưới lòng đất, công ty được phép<br /> khai thác mà không phải đóng thuế. Chính vì vậy chi phí nguyên liệu chính gồm chi<br /> phí của Clo, Zaven để sát trùng nước thô.<br /> - Chi phí vật liệu khác: Nước mua từ Bộ Tư lệnh lăng là nước bán thành phẩm,<br /> công ty phải chế biến tiếp. Công ty đã xếp chi phí này vào chi phí vật liệu khác.<br /> Chi phí nhân công trực tiếp:<br /> Gồm tiền lương chính, các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền ăn ca và các<br /> khoản trích theo lương như BHXH, KPCĐ, BHYT của công nhân trực tiếp sản xuất<br /> nước sạch.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2