intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
19
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Dựa trên cơ sở lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn của hệ thống báo cáo tài chính và công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> Tính cấp thiết của đề tài....................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.<br /> Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> Mục tiêu nghiên cứu ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.<br /> Câu hỏi nghiên cứu ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5.<br /> Đối tượng nghiên cứu ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6.<br /> Phạm vi nghiên cứu .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.7.<br /> Phương pháp nghiên cứu ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.8.<br /> Kết cấu của luận văn ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI<br /> CHÍNH DOANH NGHIỆP .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> Khái niệm và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính ....Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.<br /> Phương pháp phân tích báo cáo tài chính........................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Phương pháp phân tích định tính ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Phương pháp phân tích định lượng .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.<br /> Nhiệm vụ và tổ chức phân tích báo cáo tài chính ............Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính. ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chinh ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.<br /> Nội dung phân tích Báo cáo tài chính ..............................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động<br /> kinh doanh ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.5. Phân tích rủi ro tài chính ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> Giới thiệu chung về công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà ..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1.<br /> 3.1.2.<br /> 3.1.3.<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển ................. Error! Bookmark not defined.<br /> Ngành nghề kinh doanh................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Đặc điểm tổ chức và phân cấp quản lý tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải HàError!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.4.<br /> 3.1.5.<br /> <br /> Thị trường tiêu thụ ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần<br /> bánh kẹo Hải Hà.............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động<br /> kinh doanh của doanh nghiệp ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc thù của các công ty niêm yết trên thị<br /> trường chứng khoán.(Mã giao dịch chứng khoán của công ty là:HHC). Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.<br /> Đánh giá khái quát thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ<br /> phần bánh kẹo Hải Hà .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Đánh giá về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.3.2. Đánh giá về nội dung phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.3.3. Đánh giá về phương pháp phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO<br /> CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.1.<br /> Sự cần thiết và quan điểm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại<br /> công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần<br /> bánh kẹo Hải Hà............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2. Quan điểm và định hướng phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần<br /> bánh kẹo Hải Hà............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.<br /> Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần<br /> bánh kẹo Hải Hà.............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chínhError!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 4.2.2.<br /> <br /> Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh<br /> kẹo Hải Hà .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.3. Hoàn thiện nội dung và chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.3.<br /> Những điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích<br /> báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải HàError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.3.1. Về phía Nhà nước ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.2. Về phía Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà .... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nói chung và phân tích Báo cáo tài chính<br /> nói riêng là nhu cầu thiết yếu của các nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài<br /> chính tín dụng, ngân hàng, cơ quan thuế…. đặc biệt trong nền kinh tế thị trường mà đặc<br /> trưng là tính cạnh tranh.<br /> Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp là những thông tin cực kỳ quan trọng,<br /> bởi các báo cáo tài chính là bức tranh phản ánh tổng hợp về tình hình tài chính của doanh<br /> nghiệp, hiệu quả hoạt động kinh doanh của trong một thời gian cụ thể. Tuy nhiên các con<br /> số thể hiện trên báo cáo tài chính chưa thể hiện hết những nội dung mà những người sử<br /> dụng báo cáo quan tâm. Do vậy, để các thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính biết<br /> “nói” việc sử dụng kỹ thuật phân tích để thuyết minh thêm các mối quan hệ chủ yếu chưa<br /> được đề cập trong báo cáo tài chính, nhằm thoả mãn yêu cầu của từng đối tượng quan<br /> tâm là một nhu cầu thiết yếu.<br /> Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong những năm qua đã không ngừng đổi mới,<br /> hoàn thiện, nâng cao nghiệp vụ trong mọi hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất<br /> kinh doanh. Trong dó công tác phân tích Báo cáo tài chính đã được coi trọng, từng bước<br /> phát triển và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên việc phân tích này cũng<br /> chưa được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, bên cạnh đó mới chỉ dừng lại ở những<br /> phân tích giản đơn, chủ yếu tập trung vào tính toán các chỉ tiêu chung chung mà chưa cụ<br /> <br /> thể hoá được mặt mạnh, mặt yếu của công ty cũng như chưa giúp nhận biết nhanh chóng<br /> những khâu yếu kém trong hoạt động tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của công<br /> ty.<br /> Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài chính<br /> và thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tác giả đã<br /> lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ<br /> phần bánh kẹo Hải Hà” cho Luận văn thạc sỹ.<br /> <br /> Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.<br /> Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là cơ sở quan trọng giúp nhà quản trị và<br /> các nhà đầu tư ra quyết định chính xác. Việc phân tích báo cáo tài chính giúp doanh<br /> nghiệp và các đối tượng quan tâm thấy được hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài<br /> chính của doanh nghiệp. Từ đó đánh giá được tiềm năng cũng như hiệu quả sản xuất<br /> kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.<br /> Trong thời gian qua đã có rất nhiều các công trình, luận văn cao học nghiên cứu về phân<br /> tích báo cáo tài chính và hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các tập đoàn, các<br /> công ty, cụ thể như:<br /> - Đề tài: "Hoàn thiện Phân tích Báo cáo tài chính tại Tổng công ty cổ phần vật tư<br /> nông nghiệp Nghệ An" tác giả Cao Thị Hương Giang chuyên ngành kế toán, kiểm toán và<br /> phân tích, năm 2010.<br /> - Đề tài: "Phân tích báo cáo tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính tại bưu<br /> điện tỉnh Nghệ An" tác giả Bùi Thị Minh, luận văn thạc sĩ kinh tế, năm 2010.<br /> - Đề tài: "Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất - Nhập<br /> khẩu Y tế Domesco" tác giả Lê Hữu Trung chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích,<br /> năm 2010.<br /> - Đề tài: "Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương<br /> mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội" tác giả Lê Diệu Linh chuyên ngành kế toán, kiểm toán và<br /> phân tích, năm 2011.<br /> Sau khi nghiên cứu các công trình trên, tác giả nhận thấy, các công trình đã hệ thống<br /> <br /> hóa được những vấn đề chung nhất về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và thấy được<br /> thực trạng phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đưa ra được những kết quả đạt<br /> được cũng như những tồn tại, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công<br /> tác phân tích tài chính tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có một<br /> nghiên cứu cụ thể về công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải<br /> Hà. Để có cái nhìn khách quan và đúng đắn về công tác phân tích báo cáo tài chính của công<br /> ty, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ<br /> phần bánh kẹo Hải Hà”.<br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> Dựa trên cơ sở lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đề tài<br /> nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn của hệ thống báo cáo tài chính<br /> và công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.<br /> Bên cạnh đó thông qua việc tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác phân tích<br /> báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tác giả đề xuất một số giải pháp<br /> cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác phân tích Báo cáo tài chính tại<br /> Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà góp phần giúp ban lãnh đạo công ty có quyết định kinh<br /> doanh chính xác, kịp thời và các đối tượng quan tâm có cái nhìn đúng đắn về tình hình tài<br /> chính và hiệu quả hoạt động của công ty.<br /> Câu hỏi nghiên cứu<br /> Dựa trên mục tiêu nghiên cứu tác giả đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cơ bản như<br /> sau:<br /> - Câu hỏi về mặt lý luận: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiêp là gì? Phân tích<br /> báo cáo tài chính doanh nghiệp dựa trên nguồn số liệu nào? Thu thập số liệu đó từ đâu,<br /> bằng phuơng pháp nào? Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm những nội<br /> dung gì? Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để làm gì? Cho ai? Khi nào cần<br /> phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.<br /> -<br /> <br /> Câu hỏi thực tiễn: Hiện tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã tiến hành phân<br /> <br /> tích báo cáo tài chính chưa? Nếu đã tiến hành phân tích thì phân tích như thế nào? Công<br /> ty sử dụng phương pháp gì để phân tích? Nội dung phân tích như thế nào? Kết quả đạt<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản