intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

42
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm có 03 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9, chương 3 - Giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài.<br /> Ở Việt Nam hiện nay lĩnh vực xây dựng vẫn đang là vấn đề được Nhà nước<br /> đặc biệt quan tâm và đây là một ngành kinh tế nóng. Các công trình xây dựng hiện<br /> nay bao gồm: các công trình về cầu, đường sá, nhà cửa, chung cư cao tầng, toà nhà<br /> cao ốc, các công trình thuỷ điện,…Các chủ đầu tư, nhà thầu không chỉ đơn thuần là<br /> nhận được hợp đồng thi công một công trình nào đó mà còn phải biết quản lý và sử<br /> dụng nguồn vốn làm sao có hiệu quả nhất và hoàn thành đúng tiến độ của công trình.<br /> Tình hình tài chính ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của một<br /> doanh nghiệp. Vì vậy để phản ánh đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh<br /> nghiệp đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng công cụ phân tích tài chính để phân tích<br /> và nắm rõ tình hình tài chính của đơn vị mình hiện nay như thế nào, tốt hay xấu.<br /> Trên cơ sở đó để đưa ra các quyết định kịp thời. Thực tế hiện nay hầu hết các doanh<br /> nghiệp còn yếu kém về việc quản lý tài chính, các công cụ quản lý còn chưa đồng<br /> bộ, còn lỏng lẻo dẫn đến thất thoát về tài chính và làm cho kinh doanh đạt hiệu quả<br /> chưa cao. Chính vì vậy các nhà quản trị đang rất quan tâm đến công cụ quản lý tài<br /> chính bằng việc phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp nhằm xác định được<br /> mặt mạnh và các nguyên nhân gây ra các rủi ro tài chính. Từ đó có thể đưa ra các<br /> giải pháp để tình hình tài chính được tốt hơn.<br /> Tổng công ty Sông Đà hiện nay là một trong những đơn vị thi công các công<br /> trình về thủy điện mạnh nhất, uy tín nhất ở Việt Nam. Công ty Cổ phần Sông Đà 9 là<br /> đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Sông Đà hiện nay. Năng lực tài chính và thi<br /> công của Công ty CP SĐ 9 cũng được ảnh hưởng thương hiệu đó của Tổng. Công ty<br /> CP SĐ 9 chính thức được thành lập vào năm 1993, ban đầu hoạt động theo mô hình<br /> là công ty thành viên của TCT Sông Đà và chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm<br /> 2005 với số vốn điều lệ hiện nay là 150 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của<br /> Công ty là xây dựng các Công trình thủy điện và hạ tầng giao thông. Công ty CP SĐ<br /> <br /> ii<br /> <br /> 9 được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà nội vào tháng 12/2006, mã<br /> chứng khoán của công ty là SD9.<br /> Tuy là một công ty có năng lực tiềm tàng về mặt tài chính cũng như năng lực<br /> về thi công công trình, về xe máy thiết bị thi công nhưng thực trạng quản lý tài chính<br /> của công ty vẫn còn yếu kém, tình hình tài chính vẫn còn nhiều bất cập. Qua khảo sát<br /> thực tế tại Công ty CP SĐ 9 cho thấy công tác phân tích tình hình tài chính vẫn còn<br /> sơ sài, chưa sát thực tế. Do đó kết quả phân tích chưa phản ánh đúng tình hình tài<br /> chính tại công ty. Hơn nữa Công ty CP SĐ 9 hiện nay đã có cổ phiếu niêm yết trên<br /> Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội, việc công bố các thông tin về tài chính là hết sức<br /> cần thiết và mang tính bắt buộc.<br /> Chính vì vậy việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP SĐ 9 là vấn đề<br /> cấp thiết, và được quan tâm thường xuyên liên tục.<br /> Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên đây, với sự giúp đỡ tận tình của Thầy<br /> giáo PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Phân tích tình<br /> hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9”<br /> Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm có 03 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh<br /> nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông<br /> Đà 9<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ<br /> phần Sông Đà 9<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI<br /> CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH<br /> TÀI CHÍNH<br /> 1.1.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là một tập hợp các khái niệm,<br /> phương pháp và công cụ cho phép thu thập, xử lý các thông tin kế toán và các thông<br /> tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và<br /> tiềm lực của doanh nghiệp, giúp cho người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định<br /> tài chính, quyết định quản lý phù hợp.<br /> 1.1.2. Mục đích của phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp<br /> Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm các mục đích sau:<br /> - Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích cho các nhà<br /> đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác để họ có thể ra các quyết định về<br /> đầu tư, tín dụng và các quyết định tương tự.<br /> - Phân tích tình hình tài chính cũng nhằm cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ<br /> doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác đánh giá số<br /> lượng, thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hoặc tiền lãi.<br /> - Phân tích tình hình tài chính cũng phải cung cấp thông tin về các nguồn lực kinh tế,<br /> vốn chủ sở hữu, vốn vay, các khoản nợ, kết quả của các quá trình, làm biến đổi các<br /> nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời qua đó cho biết thêm nghĩa<br /> vụ của doanh nghiệp đối với các nguồn lực này và các tác động của các nghiệp vụ<br /> kinh tế, giúp cho chủ doanh nghiệp dự đoán chính xác quá trình phát triển doanh<br /> nghiệp trong tương lai.<br /> 1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp<br /> Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do<br /> đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tài chính của<br /> doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy<br /> <br /> iv<br /> <br /> hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, phân tích tình<br /> hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ doanh nghiệp và các đối<br /> tượng bên ngoài có liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.<br />  Đối với nhà quản trị doanh nghiệp:<br /> Các nhà quản trị cần có đầy đủ thông tin nhằm thực hiện cân bằng tài chính, nhằm<br /> đánh giá tình hình tài chính đã qua để tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời,<br /> khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính của quyết định đầu tư, tài trợ, phân tích<br /> lợi tức cổ phần. Từ đó tìm cách để doanh nghiệp có lãi nhằm thực hiện nhiều mục<br /> tiêu như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối thiểu chi phí,…<br />  Đối với các nhà đầu tư:<br /> -<br /> <br /> Họ quan tâm đến khả năng hòa vốn.<br /> <br /> -<br /> <br /> Mức sinh lãi và khả năng thanh toán vốn và rủi ro tài chính<br /> <br />  Đối với các nhà cho vay:<br /> -<br /> <br /> Họ quan tâm đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp<br /> <br /> -<br /> <br /> Họ quan tâm đến số lượng tiền và tổng tài sản có thể quy ra bằng tiền để so<br /> sánh và biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp<br /> <br />  Đối với cơ quan nhà nước và người làm công:<br /> Việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ đánh giá được năng lực lãnh đạo<br /> của Ban giám đốc, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư bổ sung vốn cho các doanh<br /> nghiệp nhà nước nữa hay không<br /> 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> Để đánh giá và dự đoán tài chính, phân tích tài chính cần thực hiện bốn nội<br /> dung cơ bản sau:<br /> 1.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp<br /> Để phân tích đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp, ta sử<br /> dụng số liệu trên báo cáo tài chính riêng hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bao<br /> gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển<br /> tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính và các tài liệu kế toán khác. Mục đích<br /> của việc phân tích, đánh giá nhằm cung cấp các thông tin cho các đối tượng về<br /> <br /> v<br /> <br /> tính chủ động tài chính, tình hình thanh toán, hướng phát triển của doanh<br /> nghiệp. Từ đó có thể nhận xét khái quát về hoạt động tài chính của doanh nghiệp<br /> là tốt hay xấu để đưa ra các quyết định xử lý phù hợp.<br /> - Để thực hiện phân tích, ta lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt<br /> động kinh doanh ở dạng có thể so sánh được.<br /> 1.2.2 Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt<br /> động kinh doanh<br /> 1.2.2.1 Phân tích cấu trúc tài chính.<br /> Cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành nên<br /> tài sản của doanh nghiệp. Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích khái quát tình<br /> hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử<br /> dụng vốn của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà quản lý nắm được tình hình phân bổ<br /> tài sản và nguồn tài trợ tài sản, biết được nguyên nhân cũng như các dấu hiệu ảnh<br /> hưởng đến cân bằng tài chính. Phân tích cấu trúc tài chính được tiếp cận với 3 chỉ<br /> tiêu sau:<br /> * Phân tích cơ cấu tài sản<br /> Việc phân tích cơ cấu tài sản được xem xét sự biến động của từng loại tài sản,<br /> số tổng cộng về tài sản giữa cuối kỳ và đầu kỳ về cả số tuyệt đối và số tương đối<br /> nhằm xác định sự biến động về quy mô tài sản của doanh nghiệp qua các thời<br /> * Phân tích cơ cấu nguồn vốn<br /> Phân tích cơ cấu nguồn vốn cũng tương tự phân tích cơ cấu tài sản.<br /> * Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn<br /> - Hệ số nợ so với tài sản: là chỉ tiêu phản ánh mức độ tài trợ tài sản của doanh nghiệp<br /> bằng các khoản nợ. Hệ số này càng cao càng không tốt<br /> - Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu: là chỉ tiêu phản ánh mức đầu tư tài sản của<br /> doanh nghiệp bằng vốn chủ sở hữu. Trị số của chỉ tiêu này càng gần 1 thì chứng tỏ<br /> mức độ độc lập về mặt tài chính càng tăng vì hầu hết tài sản của doanh nghiệp được<br /> đầu tư bằng VCSH và ngược lại càng lớn hơn 1 thì mức độ độc lập về mặt tài chính<br /> của doanh nghiệp thấp<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2