intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
26
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu là các lý luận cơ bản của hoạt động TDBL tại NHTM để tìm hiểu thực trạng phát triển của hoạt động TDBL và từ đó tìm ra các giải pháp để phát triển hoạt động TDBL tại NHTMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU<br /> Đối mặt với bối cảnh suy thoái và khủnghoảng nền kinh tế hiện nay, các ngân hàng<br /> đã tiến hành phát triển và hoàn thiện hệ thống kinh doanh của mình, đặc biệt phải kể đến<br /> hoạt động phát triển TDBL nhằm mục tiêu ổn định thu nhập, hạn chế rủi ro, tăng trưởng<br /> quy mô, lợi nhuận đồng thời phân tán rủi ro. Lợi thế nghiêng về các Ngân hàng thương<br /> mại cổ phần với sản phẩmđa dạng và nguồn nhân lực trẻ, năng động.<br /> Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cũng nằm trong số đó, khi quyết định đẩy<br /> mạnh hoạt động TDBL nhằm phân tán rủi ro tín dụng và tận dụng tối đa nguồn lực của<br /> bộ máy. Trong nghiên cứu luận văn này, phạm vi được nghiên cứu làNgân hàng TMCP<br /> Bưu điện Liên Việt –Chi nhánh Đông Đô.Được thành lập từ 2009, trải qua 5 năm hình<br /> thành và phát triển – từ 2009 đến 2014, chủ trương Chi nhánh Đông Đô là tập trung bán<br /> buôn,”bước sang năm 2015, chủ trương thay đổi,Chi nhánh bước đầu chuyển dần sang<br /> phát triển bán lẻ.<br /> Hệ thống TDBL của chi nhánh đã được phát triển, tuy nhiên, thông qua các con số<br /> như cơ cấu dư nợ bán lẻ qua các năm chiếm tỷ lệ dưới 10% so với tổng dư nợ của Chi<br /> nhánh;;số lượng khách hàng ít;;dư nợ bán lẻ theo sản phẩm chủ yếu tập trung vào một sản<br /> phẩm phục vụSXKD – chiếm trên 80% trong giai đoạn 2011 – 2015 cho thấy sự đa dạng<br /> sản phẩm là rất thấp; nhân sự TDBL còn non yếu, chủ yếu tập trung độ tuổi từ 24-30, khả<br /> năng và kinh nghiệm chưa vững để phát triển và duy trì hệ thống bán lẻ ổn định… cho<br /> thấy, hệ thống TDBL của chi nhánh vẫn còn nhiều tồn tại và khó khăn cần tháo gỡ và giải<br /> quyết.<br /> Vì thế, với mục tiêu tìm hướng đổi mới, phát triển“hoạt động của Chi nhánh, phù<br /> hợp với nhu cầu thực tiễn, tôi lựa chọn đề tài”“Phát triển hoạt động TDBL tại Ngân<br /> hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô”<br /> <br /> Với phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, trên cơ sở mục tiêu nghiên<br /> cứu là các lý luận cơ bản của hoạt động TDBL tại NHTM để tìm hiểu thực trạng phát<br /> triển của hoạt động TDBL và từ đó tìm ra các giải pháp để phát triển hoạt động TDBL tại<br /> NHTMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô. Luận văn tập trung vào nội dung<br /> nghiên cứu là tìm kiếm căn cứ luận điểm để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu như: Tiêu<br /> chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển hoạt động TDBL như thế<br /> nào? Thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại chi nhánh ra sao? Các đánh giá và đề xuất<br /> giải pháp nhằm phát triển hoạt động TDBL để mang lại hiệu quả ngày càng cao?<br /> <br /> CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> Khái niệm hoạt động tín dụng bán lẻ: TDBL là hình thức cấp tín dụng (cho vay,<br /> bảo lãnh, mở L/C,…) của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc<br /> tiêu dùng của khách hàng là các cá nhân , hô ̣ kinh doanh và các doanh nghiê ̣p nhỏ và vừa<br /> theo quy định của ngân hàng.<br /> Để phát triển hoạt động TDBL, Ngân hàng cần phải phân loại hoạt động TDBL theo<br /> nhu cầu phát triển, mục đích cấp tín dụng, thời hạn cấp tín dụng… để từ đó đánh giá được<br /> nhu cầu khách hàng, đề ra biện pháp phù hợp để duy trì và phát triển từng loại hình phù<br /> hợp với nội lực Ngân hàng cũng như nhu cầu của thị” trường. Trong đó, phân loại theo<br /> mục đích sử dụng vốn vay cho phép Ngân hàng đưa ra được các sản phẩm phù hợp theo<br /> nhu cầu của khách hàng như: Cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh, cho vay cầm cố, chiết<br /> khấu GTCG, cho vay tiêu dùng có TSĐB, cho vay mua sắm và sửa chữa nhà ở, cho vay<br /> mua ô tô, cho vay thấu chi và thẻ tín dụng, cho vay tín chấp…<br /> Quan niệm về phát triển hoạt động TDBL:sự phát triển hoạt động TDBL được<br /> hiểu là sự phát triển về số lượng và chất lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách<br /> hàng dựa trên mục tiêu phát triển đảm bảo sự bền vững, hài hòa và đồng bộ của Ngân<br /> hàng.<br /> Các giải pháp để phát triển hoạt động TDBL: Xây dựng và hoàn thiện quy chế,<br /> quy trình và nội dung thực hiện đối với hoạt động TDBL; Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ<br /> TDBL, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường; Đẩy mạnh quảng cáo, phát triển mạng<br /> lưới kênh phân phối sản phẩm đến nhiều đối tượng khách hàng; Nâng cao chất lượng<br /> nguồn nhân lực phục vụ hoạt động TDBL.<br /> Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động TDBL:<br /> Các chỉ tiêu về dư nợ cho vay: dư nợ cho vay, tăng trưởng dư nợ tuyệt đối, dư nợ<br /> tương đối, tỷ trọng dư nợ cho vay bán lẻ, …<br /> <br /> Các chỉ tiêu về số lượng khách hàng: số lượng khách hàng vay vốn thời điểm, chỉ<br /> tiêu tăng trưởng số lượng khách hàng vay vốn thời điểm.<br /> Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ: đây là chỉ tiêuphản ánh thu thuần từ<br /> hoạt động tín dụng bán lẻ mang lại đối với ngân hàng.<br /> Các chỉ tiêu về tỷ lệ dư nợ xấu, nợ quá hạn, trích lập dự phòng: các chỉ tiêu được<br /> trích lập dưa theo quy định của nhà nước và thể hiện khả năng quản lý và dự phòng rủi ro<br /> TDBL của chi nhánh, PGD…<br /> Các chỉ tiêu định tính về chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng: sự<br /> hiểu biết của nhân viên về sản phẩm, sự quan tâm sẵn sàng giúp đỡ khách hàng, sự thuận<br /> tiện trong giao dịch.<br /> Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại:<br /> Các nhân tố chủ quan: Định hướng và chiến lược phát triển TDBL, quy mô vốn và<br /> khả năng phát triển của Ngân hàng, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng, nguồn nhân lực, hệ<br /> thống công nghệ thông tin.<br /> Các nhân tố khách quan: môi trường kinh tế, môi trường chính trị - pháp luật, môi<br /> trường văn hóa – xã hội, môi trường công nghệ thông tin, cạnh tranh trong ngành.<br /> Kinh nghiệm về phát triển hoạt động TDBL tại một số ngân hàng trong nƣớc<br /> và trên thế giới:<br /> Citibank với kinh nghiệm hoạt động tại Australia: chất lượng phục vụ khách hàng<br /> tốt, sản phẩm được ra đời dựa trên những thấu hiểu khách hàng đồng thời tạo sự khác biệt<br /> với các sản phẩm cùng loại của Ngân hàng khác, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến,<br /> đáp ứng nhu cầu của khách hàng.<br /> Ngân hàng BNP Paribas với kinh nghiệm tái cơ cấu tổ chức: Phân phối và phát<br /> triển sản phẩm, thực hiện nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng, ohân tihcs và nghiên cứu<br /> chiến lược phát triển đổi mới dựa trên nhu cầu của thị trường.<br /> Kinh nghiệm của Ngân hàng trong nước: tận dụng hiểu biết về văn hóa, ngân hàng<br /> nội địa đã phát triển được sản phẩm sát với nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, cần học<br /> tập ngân hàng nước ngoài khi tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ phục<br /> <br /> vụ khách hàng cũng như phát triển những sản phẩm đã có trên thế giới nhằm đẩy mạnh<br /> dịch vụ TDBL trong nước phát triển.<br /> CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CN ĐÔNG ĐÔ<br /> Thực trạng tình hình TDBL tại Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt – CN<br /> Đông Đô<br /> Xây dựng và ban hành chính sách cấp TDBL: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt đã triển khai xây dựng và phổ biến kiến thức về TDBL trong Ngân hàng cũng như<br /> đến CN Đông Đô tuy nhiên còn mang tính chung chung, chưa đi vào chi tiết để xác định<br /> được chính xác đối tượng TDBL, từ đó có phương hướng phát triển hiệu quả.<br /> Quy trình cấp TDBL:Quy trình được thực hiện còn nhiều chồng chéo. Qua nhiều<br /> cấp quản lý và xử lý khiến thời gian giải quyết kéo dài, không hiệu quả.<br /> Mạng lưới điểm giao dịch: Một phòng giao dịch và một chi nhánh đang đặt ra đòi<br /> hỏi về sự mở rộng phát triển.<br /> Các loại hình sản phẩm TDBL: Chi nhánh Đông Đô đang tập trung hướng đến loại<br /> hình sản phẩm cho vay sửa chữa, mua sắm nhà ở và cho vay hưu trí.<br /> Hoạt động Marketing đối với hoạt động TDBL:chưa được quan tâm đúng mức để<br /> phát huy hiệu quả tốt nhất đến hoạt động TDBL.<br /> Nguồn nhân lực cho hoạt động TDBL: nhân lực còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và chưa<br /> được đào tạo hướng dẫn đầy đủ về TDBL.<br /> Kết quả phát triển TDBL tại Chi nhánh Đông Đô<br /> Dư nợ TDBL và số lượng khách hàng vay vốn:<br /> Tổng dư nợ TDBL của CN Đông Đô có nhiều biến động giai đoạn 2012 – 2015,<br /> trong đó, tỷ trọng dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ lại có xu hướng giảm. Muốn phát triển<br /> TDBL tại CN Đông Đô cần được quan tâm nhiều hơn.<br /> Số lượng khách hàng vay vốn TDBL tăng đều qua các năm giai đoạn 2012 -2015.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản