intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
38
lượt xem
12
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc; lập quy trình và mô hình nghiên cứu; xây dựng và điều chỉnh thang đo các nhân tố ảnh hưởng; đánh giá độ tin cậy của thang đo, kiểm định mô hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> DƯƠNG PHÚ TÙNG<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA<br /> MÃN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC,<br /> VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ<br /> NGHIỆP THÀNH PHỐ HỘI AN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60.34.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng, Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phúc Nguyên<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Bích Thu<br /> Phản biện 2: PGS.TS. Đỗ Văn Viện<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học họp tại Đại học Đà<br /> Nẵng vào ngày 28 tháng 7 năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp nguồn nhân lực chất<br /> lượng được xem như là tài sản, nguồn lực vô cùng quý giá quyết định<br /> sự thành bại của cơ quan.<br /> Thời gian gần đây tình trạng cán bộ công chức, viên chức nhất<br /> là những cán bộ trẻ có năng lực xin nghĩ việc và chuyển sang làm<br /> việc ở nơi có thu nhập cao hơn, cơ hội thăng tiến và môi trường làm<br /> việc tốt hơn. Điều đó làm cho ban lãnh đạo thành phố hết sức lo lắng.<br /> Tuy chưa có cơ sở chính thức nhưng ban lãnh đạo thành phố Hội An<br /> cũng phần nào nhận thức được rằng có sự không thoả mãn trong công<br /> việc đối với nhóm người đã thôi việc.<br /> Chính vì lý do đó, Tôi chọn đề tài "Các nhân tố ảnh hƣởng<br /> đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các<br /> cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An" để làm rỏ vấn<br /> đề này.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc.<br /> - Lập quy trình và mô hình nghiên cứu<br /> - Xây dựng và điều chỉnh thang đo các nhân tố ảnh hưởng.<br /> - Đánh giá độ tin cậy của thang đo, kiểm định mô hình.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu là sự thoả mãn và các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến sự thoả mãn của nhân viên.<br /> Phạm vi nghiên cứu là cán bộ công chức, viên chức các cơ<br /> quan hành chính sự nghiệp của thành phố Hội An.<br /> Thời gian thực hiện khảo sát là đầu năm 2014.<br /> <br /> 2<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Phướng pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là<br /> phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.<br /> - Xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 18.0 kết<br /> hợp AMOS 21.0.<br /> 5. Ý nghĩa đề tài<br /> Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa như sau:<br /> - Cung cấp các thang đo dùng để đo lường sự thỏa mãn trong<br /> công việc của nhân viên khối cơ quan hành chính sự nghiệp.<br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng sự thỏa mãn công việc .<br /> - Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm cải thiện sự thỏa mãn này.<br /> 6. Bố cục của luận văn:<br /> Bao gồm 4 chương với các nội dung chính sau:<br /> - Chương 1: Cơ sở lý thuyết<br /> - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu<br /> - Chương 3: Kết quả nghiên cứu<br /> - Chương 4: Bình luận kết quả và hàm ý chính sách<br /> 7. Tổng quan tài liệu<br /> Dưới đây là tổng quan một số tài liệu mà tác giả đã sử dụng<br /> cho nghiên cứu của mình:<br /> - Herzberg (1959), Two Factor Theory: Motivation Factors,<br /> Hygienne Factors.<br /> - Smith, P.C., Kendall, L.M. and Hulin, C.L. (1969), The<br /> measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago: Rand<br /> McNally.<br /> - Weiss at al (1967), Manual for the Minnesota saticfaction<br /> Questionnaire:“Minnesota<br /> <br /> studies<br /> <br /> in<br /> <br /> vocational<br /> <br /> rehabilitations”.<br /> <br /> Minneapolis: Industrial Relation Center, The University of Minnesota Press.<br /> <br /> 3<br /> - Luddy, Nezaam (2005), Job satisfaction amongst<br /> employees at a public healthe institution in the Western Cape,<br /> University of Western Cape, south Africa.<br /> - Boeve, W.D (2007), A national study of job satisfaction<br /> factors among faculty in physician assistant education, Eastern<br /> Michigan University.<br /> - Trần Kim Dung (2005) đã thực hiện nghiên cứu đo lường<br /> mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ<br /> Chí Minh.<br /> Các nghiên cứu này là cơ sở cho quá trình thực hiện nghiên<br /> cứu đề tài luận văn của tác giả.<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THỎA MÃN<br /> CÔNG VIỆC<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC<br /> 1.1.1. Các định nghĩa<br /> Hiện nay có khá nhiều các định nghĩa về sự thỏa mãn công<br /> việc do các tác giả trong và ngoài nước đã công bố.<br /> Các định nghĩa về sự thỏa mãn công việc:<br /> - Định nghĩa của Wroom (1964)<br /> - Định nghĩa của Weiss (1967)<br /> - Định nghĩa của Porter – Lawer (1968)<br /> - Định nghĩa của Smith, Kendan & Hulin (1969)<br /> - Định nghĩa của Locke (1976)<br /> - Định nghĩa của Quinn & Staines (1979)<br /> - Định nghĩa của Dawis & Lofquist (1984)<br /> - Định nghĩa của Spector (1997)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản