intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chính sách Marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại công ty cổ phần Petec Bình Định

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
271
lượt xem
89
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chính sách Marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại công ty cổ phần Petec Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chính sách Marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại công ty cổ phần Petec Bình Định nhằm đề xuất những giải pháp hoàn thiện chính sách marketing dịch vụ lữ hành nội địa nhằm phục vụ mục tiêu phát triển dịch vụ này tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chính sách Marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại công ty cổ phần Petec Bình Định

 1. 0134 56789
 2. 6 6  !" $!%&'()*+ ./01223 # ,- 4 567689:;:
 3. efgijfk nm h lmo
 4. 0135789 585 2 62
 5. 282  !" #!%$' 
 6. +,./0123 $ & ( )* - 45 67 89 :+,./01 8$ $ ; - 67 89 ?+,./01@/0+2A 8$ $ ; - BC$E$9 9 8E H
 7. JK 9$
 8. M OP$E$HH D F G
 9. 7 9 I# L! N D F Q 289 H TVC$HW $ %(8SH ) YZ[!$ 3RS 
 10. U 7 IX $ ) Y
 11. $ !\ ] 5^3: $N?:` ]82 ? F _? 0a5bH RPdD E$H 8 7 b P$ F ; c8 e C35c5135 h) dPY
 12. YZ[! f62 g 82 R
 13. i ) $ 2e 9 e E9 H $ Y
 14. '$ Hi ) YZ[! j $I"! ) kY
 15. $
 16. 0 12456 7
 17.  8    !# %' (*!, .0%02 %*6  $ & # ) +-%/ 1 . 4 5 7 3 88:;5*=% ?*%' (*!, $% # 2>%B(*!, .! 99 < > @ & # ) +-%A> $ + & ) +-2 5 C*%' E. . H 2'IJ@++* J. $#KI2( +> %' D & # F -G %.& * +# j+ h # 3 ;. * 2by!1 z2#{q|j+ 9 ^bcId +* `` *  ˆ’ ” • – ˆ ‡ˆŠŒ 84‘“ ‡ —”†‰ ‹ ˜_ g* #B#[+(# xBJ2Ig# E g n+n + . . 0I V +* @+ ]`. j+ h 0 j Z 9 _ * # %B#BbcI2by!1 z2#{q|j+ j V * d +* `` * ™^ C0% 2.^ 2=IE #*+3 C0%B] -v3 š /9F +*]* . I. š & B CC) !@ *Ž =;*###[+(# -BJ2 I2.bcI2 L . +! +-+9 @ +* @+ ]`. ^ * d * C !1 z2#{q|j+2 * 2a IB 2. y +* `` * ] I+..*F = › † ž ‡Ÿ   †¡ „Œ œ ’ †Ÿ ‡ˆ ‹
 18. 0 1 46 8 6
 19.  6 98 8 6 8 7 2 57 9 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản